Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga


U nastavku istraživanja obradit će se dosad neistražene financijske usluge i zaštita njihovih korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga. Istražit će se financijska usluga koju pružaju menadžeri alternativnih investicijskih fondova, (fondova rizičnog kapitala) koja je od 2011. godine regulirana pravom EU (AIFM Direktiva), a od 2013. godine pravom RH (Zakon o alternativnim investicijskim fondovima). Namjeravaju se ispitati svi pravni aspekti ove financijske usluge: način strukturiranja transakcije, porezni aspekti, aspekti tržišnog natjecanja, uloga intelektualnog vlasništva u portfelj (spin off /start up) društvu i sl. Fondovi rizičnog kapitala ulažu u trgovačka društva koja raspolažu s intelektualnim vlasništvom i/ili tržišnim potencijalom koje je pogodno za komercijalizaciju. Kako trgovačka društva zbog recesije teško dolaze do financijskih sredstava, a banke rijetko preuzimaju investicijski rizik bez kolaterala u materijalnoj imovini (nekretnine), ovaj oblik financiranja je sa stajališta financijera visoko rizičan, ali i naročito lukrativan ako trgovačko društvo u koje se ulaže (tzv. portfelj društvo) ostvaruje zadane miljokaze. Obzirom da se Sveučilište u Rijeci strateški želi pozicionirati kao istraživačko sveučilište, pa su izumi djelatnika pogodni i za komercijalnu primjenu, rezultati ovog istraživanja mogu biti korisni za djelatnike sveučilišta izumitelje (iz područja tehnike, medicine i biomedicine) kao i za sve sudionike u procesu njihove komercijalizacije, uključujući i djelatnost znanstveno tehnologijskog parka, kao poduzetničkog inkubatora. Ispitivanje pravnog okvira i uvjeta pod kojima su investitori rizičnog kapitala spremni uložiti u portfelj društvo korisno je za razvoj i komercijalizaciju izuma i privlačenje investitora i djeluje poticajno na gospodarski rast. Nastavkom ovog istraživanja dodatno će se razviti istraživački portfelj znanstvenika PRAVRI vezanih uz 4 katedre: trgovačkog, građanskog finacijskog i međunarodno privatnog prava kao i dva zavoda PRAVRI: za pravo društava i financijsko pravo i za eurospko i usporedno zakonodavstvo te će se isti aplikativno povezati sa poslovnim modelima razvijenima u STEPRI.


Istraživački tim
Stjepan Gadžo, mag.iur. sgadzo@pravri.hr;
Dr. sc. Vlatka Butorac Malnar, docent vlatka@pravri.hr
Dr. sc. Ivana Kunda, docentica ikunda@pravri.hr
Jana Blažević Marčelja, mag. oec. jbmarcelja@uniri.hr
Mihaela Braut Filipović, mag. iur. mbraut@pravri.hr
Tamara Obradović Mazal, LLM (London), savjetnica Predsjednika RH za gospodarstvo i sektorske politike EU tamara.mazal@gmail.com;
Dr. sc. Antonija Zubović, viši asistent antonija.zubovic@uniri.hr
Dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica zunic@pravri.hr
Dr. sc. Dionis Jurić, izvanredni profesor dionis.juric@pravri.hr;
Dr. sc. Vesna Tomljenović, redovita profesorica i sutkinja EU General Court Luxembourg Vesna.Tomljenovic@curia.europa.eu
Dr. sc. Edita Čulinović-Herc, redovita profesorica edita@pravri.hr
mr. sc. Marijana Liszt, LLM (Madrid), odvjetnica marijana.liszt@zg.t-com.hr;
Dr. sc. Loris Belanić, docent lorisb@pravri.hr
Danijela Vrbljanac, mag. iur. dvrbljanac@pravri.hr
Nikolina Grković, mag.iur. ngrkovic@pravri.hr
Boris Golob, mag. ing. bgolob@uniri.hr
Suzana Audić Vuletić Suzana.AudicVuletic@hpb.hr
mr. sc. Igor Materljan Igor.Materljan@gmail.com;

Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc redoviti profesor u trajnom zvanju

Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet

telefon: 051 359 500
prostorija: Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Orcid
Researcher ID