Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela


Ovim istraživanjima nastavit će se studij vitkih grednih konstrukcija u ravnini i prostoru u uvjetima materijalne i geometrijske nelinearnosti. Istraživanja će se posebno osvrnuti na slijedeća tri aspekta te problematike:

1) U sklopu istraživanja razvit će se novi zakrivljeni gredni konačni elementi na bazi vezane interpolacije i interpolacije ovisne o konfiguraciji. Elementi će se testirati u odnosu na postojeće elemente, ali sam matematički model dodatno će se validirati provedbom jednostavnih laboratorijskih pokusa u praktikumu na vitkim zakrivljenim modelima konstrukcija.

2) Postojeće analitičke i numeričke procedure za analizu slojevitih grednih konstrukcija dopunit će na način da se mogu djelotvorno upotrijebiti za analizu nosača s krutom i elastičnom vezom među slojevima, ali također i s vezom koja je izložena oštećenju pri delaminaciji. Dobiveni numerički rezultati će se usporediti s eksperimentalnim rezultatima koji će se provesti na spregnutim drveno-betonskim grednim nosačima u Laboratoriju za konstrukcije.

3) Nastavit će se istraživati vitke gredne konstrukcije izložene velikim pomacima i rotacijama u dinamičkom režimu i to u kontekstu pristupa baziranog na nepomičnom polu. Ovaj pristup nedovoljno je ispitan u literaturi i u sklopu postojećeg istraživanja doći će se do novih saznanja o komparativnim prednostima toga pristupa. Kao i u ostalim dijelovima istraživanja, i ovdje će se provoditi eksperimentalna istraživanja u laboratorijskom praktikumu na jednostavnim modelima vitkih konstrukcija izloženih vanjskom opterećenju i inercijalnim silama.

Sva eksperimentalna ispitivanja provodit će se na novoj laboratorijskoj opremi dobivenoj kroz projekt razvoja istraživačke infrastrukture na Kampusu i opremanja sveučilišnih laboratorija.


Istraživački tim
Maja Gaćeša maja.gacesa@uniri.hr
Edita Papa Dukić edita.papa@uniri.hr
dr Dragan Ribarić dragan.ribaric@uniri.hr
Sara Grbčić sara.grbcic@uniri.hr
Leo Škec leo.skec@uniri.hr
Miran Tuhtan miran.tuhtan@uniri.hr

Gordan Jelenić

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

e-pošta: gordan.jelenic@uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 892 12 15