Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata


REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U istraživanjima na projektnim zadacima sudjelovalo je 13 istraživača što je rezultiralo objavljivanjem 26 izvorna znanstvena rad (IF 0.292-2.486): 18 u časopisima indeksiranima u CC, 3 u SCIE i 5 u Scopus bazi. Na znanstvenim skupovima u Sjedinjenim Američkim Državama, Švedskoj, Italiji, Švicarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Makedoniji i Hrvatskoj prezentirano je 38 radova u obliku usmene ili poster prezentacije te su osvojene 4 nagrade. U istraživački rad uključilo se 14 studenata diplomskih studija koji su bili koautori objavljenih radova ili su istraživanja činili dio njihovog diplomskog rada. Organizirana su tri tečaje cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine na kojima su prikazani rezultati istraživanja na projektnim zadacima te su date smjernice za klinički rad baziran na znanstvenim dokazima. Istraživanja su popularizirana i kroz dva predavanja za javnost u sklopu dana oralnog zdravlja s naglaskom na dječju i adolescensku dob, kroz medijsko izvješćivanje u tiskovi Novi list. Održano je nekoliko pozvanih predavanja o tematici projekta na kojima su prezentirani rezultati istraživajna na projektu. Također kroz predavanja gostiju na projektu prof. dr. sc. Martine Drevenšek s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani u Sloveniji (veljača 2016.) te doc. dr. sc. Alise Tiro i doc. dr. sc. Lejle Redžepagić - Vražalica sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini (svibanj 2017.). Sveučilišna potpora je omogućila širenje istraživačkog portfelja tima i fakulteta na područje javnozdravstvene dentalne medicine što je rezultiralo i objavljivanjem sveučilišnog udžbenika Oralna epidemiologija autora Stjepana Špalja. U njemu su sistematizirane recentne znanstvene spoznaje te inkorporirani rezultati vlastitih istraživanja na projektnim zadacima ove potpore. Dvoje istraživača uspješno je obranilo teme svojih doktorskih radova (Magda Trinajstić Zrinski i Marijana Rinčić Mlinarić), jedan je obranio doktorski rad (Višnja Katić), a dvoje istraživača dobili su nagrade za najbolje mlade znanstvenike Medicinskog fakulteta u Rijeci - Magda Trinajstić Zrinski za 2015., a Andrej Pavlić za 2016. godinu u kategoriji kliničkih medicinskih znanosti, dentalne medicine i javnog zdravstva. Članovi istraživačkog tima uključili su se u istraživanja i s drugim istraživačkim skupinama te su dodatno objavili 4 rada u časopisima citiranima u CC i 2 u SCIE bazi.

Validirana su četiri instumenta kvalitete života vezane uz oralno zdravlje i dentofacijalnu estetiku koji do sada još nisu korišteni u Hrvatskoj  (Child Perception Questionnaire, Oral Impacts on Daily Performance, Orthognatic Quality of Life Questionnaire i Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire). Dokazane su dobre metrijske karakteristike u našem društveno-kulturnom okruženju, ukazano na moguće modifikacije instrumenata te mogućnost njihove primjene u detekciji ishoda terapije iz perspektive pacijenata, ne samo u ishodu ortodonske terapije nego i estetskim dentalnim zahvatima.

Istraživanja u sklopu ove sveučilišne potpore ukazuju da su kraniodentofacijalne karakteristike loši predskazatelji stupnja samopouzdanja djece i adolescenata, a malokluzija je najznačajniji prediktor narušenosti kvalitete života. Crte ličnosti nemaju moderatorski, ali imaju medijacijski učinak na taj odnos. Osobe s niskom ugodnosti i svjesnosti mogli bi više biti fokusirani na detalje, tražiti terapiju za poboljšanje estetike, ali i biti nezadovoljniji pri procjeni rezultata terapije. 

Viši stupanj formalne edukacije majke te narušenost društvenih odnosa i emocionalni problemi vezani uz narušenu estetiku su dominantni prediktori traženja ortodontske terapije te čimbenici koji utječu na kooperabilnost i uspjeh ortodontske terapije. Narušena funkcija uglavnom nije razlog traženja terapije. Rana terapija malokluzija klase II/1 i klase III ima dominantno dentoalveolarne efekte, a u manjoj mjeri moguća je stimulacija i preusmjeravanje rasta što rezultira poboljšanjem profila mekih tkiva lica. Promjena kvalitete života primarno je u psihosocijalnim aspektima, a vrlo malo u poboljšanju oralne funkcije, smanjenju oralnih simptoma i funkcijskih limitacija.

Deblja kortikalna kost i širi promjer vijka su glavne odrednice stabilnosti ortodonskih miniimplantata, dok ostale geometrijske karakteristike vijka, način implantacije i sile u manjoj mjeri utječu na stabilnost. Sredstva za oralnu higijenu uzorkuju koroziju miniimplantata, a naša istraživanja ukazuju da probiotici povećavaju hrapavost glave titanskih, a klorheksidin čeličnih miniiplantata. Stoga u prevenciji akumulacije oralnog biofilma, mukozitisa i periimplantitisa predlaže se koristiti klorheksidin s titanskim, a probiotike s čeličnim miniimplantatima.

 

OBJAVLJENI IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI:

 1. Manevska I, Pavlic A, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Drevensek M, Spalj S. Satisfaction with facial profile aesthetics: are norms overrated? Int J Oral Maxillofac Surg. 2018;47:72-8. (CC u 2016: IF 1.918)
 2. Saltovic E, Lajnert V, Saltovic S, Kovacevic Pavicic D, Pavlic A, Spalj S. Development and validation of a new condition-specific instrument for evaluation of smile esthetics-related quality of life. J Esthet Restor Dent. 2018;30:160-7. (CC u 2016: IF 1.273)
 3. Pavlic A, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Neoclassical facial canons; do we see the deviations? J Craniomaxillofac Surg. 2017;45:741-7. (CC u 2016: IF 1.583)
 4. Varga S, Spalj S, Anic Milosevic S, Lapter Varga M, Mestrovic S, Trinajstic Zrinski M, Slaj M. Changes of bite force and occlusal contacts in the retention phase of orthodontic treatment: A controlled clinical trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2017;152:767-77. (CC, IF u 2015: 1.472)
 5. Katalinic A, Trinajstic Zrinski M, Roksandic Vrancic Z, Spalj S. Influence of manual screwdriver design in combination with and without predrilling on insertion torque of orthodontic mini-implants. Implant Dent. 2017;26:95-100. (CC, IF u 2016: 1.107)
 6. Spalj S, Mroz Tranesen K, Birkeland K, Katic V, Pavlic A, Vandevska-Radunovic V. Comparison of activator-headgear and Twin Block treatment approaches in class II division 1 malocclusion. Biomed Res Int. 2017;2017:4861924. (SCIE, IF u 2016: 2.476)
 7.  Lukež A, Katić V, Lauš I, Grbeša M, Špalj S. Frequency, context and characteristics of smile used in advertising. Acta Stomatolog Croat. 2017;51:41-7. (Scopus)
 8. Spalj S, Novsak A, Bilobrk P, Katic V, Trinajstic Zrinski M, Pavlic A. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental esthetics. Angle Orthod. 2016;86:413-20. (CC, IF u 2016: 1.366)
 9. Spalj S, Katic V, Vidakovic R, Slaj M, Slaj M. History of orthodontic treatment, treatment needs and influencing factors in adolescents in Croatia. Cent Eur J Public Health. 2016;24:132-7. (CC, IF u 2016: 0.682)
 10. Sop I, Mady Maricic B, Legovic M, Pavlic A, Spalj S. Biological predictors of mandibular asymmetries in children with mixed dentition. Cranio. 2016;34:303-8. (CC, IF u 2016: 0.877)
 11. Lajnert V, Grzic R, Radica N, Snjaric D, Spalj S. Translation and validation of the Croatian version of the Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) scale. Vojnosanit Pregl. 2016;73:811-6. (SCIE, IF u 2016: 0.367)
 12. Jovic T, Pavlic A, Varga S, Kovacevic Pavicic D, Slaj M, Spalj S. Perception of facial profiles: influence of female sex hormones and personality traits. Orthod Craniofac Res. 2016;19:209-15. (CC, IF u 2016: 1.115)
 13. Pavlic A, Roksandic Vrancic Z, Trinajstic Zrinski M, Katic V, Spalj S. Psychosocial impact of dental aesthetics in adolescents in Croatia: validation and reliability of a psychometric instrument. Medicina Flum. 2016;52:224-31. (Scopus)
 14. Lukez A, Pavlic A, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. The unique contribution of elements of smile aesthetics to psychosocial well-being. J Oral Rehabil. 2015;42:275-81. (CC, IF: 1.926)
 15. Gavric A, Mirceta D, Jakobovic M, Pavlic A, Zrinski MT, Spalj S. Craniodentofacial charactersitics, dental esthetics-related quality of life, and self-esteem. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2015;147:711-8. (CC, IF u 2015: 1.690)
 16. Novsak D, Trinajstic Zrinski M, Spalj S. Machine-driven versus manual insertion mode: influence on primary stability of orthodontic mini-implants. Implant Dent. 2015;24:31-6. (CC; IF: 1.023)
 17. Sasso A, Legovic M, Mady Maricic B, Pavlic A, Spalj S. Secular trend of earlier onset and decelerated development of third molars: Evidence from Croatia. Forensic Sci Int. 2015;249C:202-206. (CC, IF: 1.950)
 18. Katić V, Mandić V, Ježek D, Baršić G, Špalj S. Influence of various fluoride agents on working proprties and surface characteristics of uncoated, rhodium coated and nitrified nickel-titanium orthodontic wires. Acta Odontol Scand. 2015;73:241-9. (CC, IF: 1.171)
 19. Spalj S, Slaj M, Athanasiou AE, Zak I, Simunovic M, Slaj M. Temporomandibular disorders and orthodontic treatment need in orthodontically untreated children and adolescents. Coll Antropol. 2015;39:151-8. (Scopus, IF: 0.609)
 20. Katić V, Kamenar E, Blažević D, Špalj S. Geometrical design characteristics of orthodontic mini-implants predicting maximum insertion torque. Korean J Orthod. 2014;44:177-83. (SCIE; IF: 1.173).
 21. Špalj S, Šlaj M, Athanasiou AE, Kalibović Govorko D, Šlaj M. The unmet orthodontic treatment need of adolescents and influencing factors for not seeking orthodontic therapy. Coll Antropol. 2014;38(Supl 2):173-80. (Scopus; IF:0.609)
 22. Špalj S, Tudor Špalj V, Ivanković L, Plančak D. Oral health-related risk behaviours and attitudes among Croatian adolescents - multiple logistic regression analysis. Coll Antropol. 2014:38:261-7. (Scopus; IF: 0.609)
 23. Špalj S, Lajnert V, Ivanković L. The psychosocial impact of dental aesthetics questionnaire-translation and cross-cultural validation in Croatia. Qual Life Res. 2014;23:1267-71. (CC; IF: 2.486)
 24. Tole N, Lajnert V, Kovačević Pavičić D, Špalj S. Gender, age, and psychosocial context of the perception of facial esthetics. J Esthet Restor Dent. 2014;26:119-30. (CC; IF: 0.808)
 25. Katić V, Ćurković L, Ujević Bošnjak M, Špalj S. Determination of corrosion rate of orthodontic wires based on nickel-titanium alloy in arteficial saliva. Materialwiss Werkst. 2014;45:99-105. (CC; IF: 0.425)
 26. Vuletic L, Peros K, Spalj S, Rogic D, Alajbeg I. Time-related changes in pH, buffering capacity and phosphate and urea concentration of stimulated saliva. Oral Health Prev Dent. 2014;12:45-53. (CC; IF: 0.505)

 

RADOVI PREZENTIRANI NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA   

 1. Pavlic A, Morelato L, Spalj S, Vandevska-Radunovic V. Mandibular third molars teet and their influence on late mandibular incisor crowding: longitudinal study. 93rd European Orthodontic Society Congress. Montreux, Švicarska, 5.-10.6.2017. (poster prezentacija)
 2. Katic V, Zhurov A, Ovsenik M, Spalj S, Richmond S. Quantifying differences in facial morphology in Croatian, English and Welsh Caucasian populations. 93rd European Orthodontic Society Congress. Montreux, Švicarska, 5.-10.6.2017.
 3. Škegro A, Ovsenik M, Katić V. Generating an average three-dimensional shape of Croatian male and female face – a pilot study. 2nd International Dental Students’ Congress. Rijeka, 31.3.-2.4.2017. (oralna prezentacija)
 4. Štimac D, Vandevska-Radunovic V, Pavlić A. Facial growth and mandibular incisor crowding during adolescence. 2nd International Dental Students’ Congress. Rijeka, 31.3.-2.4.2017. (oralna prezentacija - prva nagrada)
 5. Zigante M, Vandevska-Radunovic V, Pavlić A. Longitudinal changes of dental arch shape during adolescence and occurrence of late mandibular incisor crowding. 2nd International Dental Students’ Congress. Rijeka, 31.3.-2.4.2017. (oralna prezentacija)
 6. Pavlić A, Morelato L, Vandevska Radunovic V, Špalj S. Maturation of wisdom teeth: influence of skeletal growth pattern and gender. Annual Session of American Association of Orthodontists, San Diego, SAD, 21.-25.04.2017. (poster prezentacija)
 7. Brumini M, Kamenar E, Gljušćić P, Zelenika S, Špalj S. Determination of efficiency of orthodontic treatment by using engineering tools 17th EUSPEN International Conference Cranfield. Hannover, Njemačka, 29. 05. - 02. 06. 2017. (poster prezentacija)
 8. Pavlić A, Trinajstić Zrinski M, Katić V, Špalj S. Association of malocclusion with body image, self- esteem and quality of life. Drugi međunarodni kongres Hrvatskog ortodontskog društva. Zagreb, Hrvatska, 23.09.2016.
 9. Spalj S, Roksandic Vrancic Z, Perissinotto F, Turco G, Contardo L. Corrosion properties of orthodontic mini-implants. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Stockholm, Švedska, 11.-16.6.2016. (poster prezentacija)
 10. Spalj S, Trinajstic Zrinski M, Peros K, Turco G, Contardo L. Fluoride release potential of bioactive orthodontic adhesive systems. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Stockholm, Švedska, 11.-16.6.2016. (poster prezentacija)
 11. Pavlic A, Drevensek M, Katic V, Spalj S. Psychosocial issues related to the deviation from norms of well-balanced facial profile. 3rd congress of the Macedonian Orthodontic Society with international participation. Ohrid, Makedonija, 12.-15.05.2016. (oralna prezentacija)
 12. Spalj S, Mroz Zurawska K, Birkeland K, Vandevska-Radunovic V. Class II division I malocclusion: comparison of two treatment approaches with untreated subjects. 3rd congress of the Macedonian Orthodontic Society with international participation. Ohrid, Makedonija, 12.-15.05.2016. (oralna prezentacija)
 13. Spalj S, Katic V, Stefanovic N, Nakas E, Roksandic Vrancic Z. Orthognatic Quality of Life Questionnaire – validation of Croatian version of diagnostic instrument in adolescents and adults. Book of Abstracts 2. International Congress of School of Dental Medicine Zagreb and Academy of Operative Dentistry European Section. Zagreb, Hrvatska, 5.3.2016. (poster prezentacija) prva nagrada
 14. Katalinic A, Trinajstic Zrinski M, Domitran Z, Maricic S, Roksandic Vrancic Z, Spalj S. To what extent design of manual screwdriver modifies insertion torque of orthodontic mini-implants? Book of Abstracts 2. International Congress of School of Dental Medicine Zagreb and Academy of Operative Dentistry European Section. Zagreb, Hrvatska, 5.3.2016. (poster prezentacija)
 15. Kolceg M, Kovacevic Pavicic D, Pavlic A, Lajnert V, Spalj S. Influence of tooth whitening on perception of dentofacial esthetics - randomized controlled trial. Book of Abstracts of the Congress Minimally Invasive Approach in Dental Medicine. Acta Stomatol Croat. 2016;50:93. Zagreb, 27.-28.11.2015. (oralna prezentacija) prva nagrada
 16. Pavlić A, Bilobrk P, Novšak A, Katić V, Špalj S. Mediation and moderation effect of the big five personality traits on the relationship between self-perceived malocclusion and psychosocial impact of dental aesthetics. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
 17. Pavlić A, Katić V, Trinajstić Zrinski M, Špalj S. Neoclassical canons in today’s faces of adolescents and young adults and potential psychosocial repercussions of deviations from canons. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
 18. Špalj S, Katić V, Krneta B, Primožič J, Ovsenik M. Effects of Twin Block appliance on jaws and facial characteristics in class II malocclusion – a 2D and 3D evaluation. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
 19. Rinčić Mlinarić M, Karlović S, Otmačić Ćurković H, Katić V, Špalj S. Effect of oral antiseptics on the corrosion and mechanical properties of nickel-titanium orthodontic wires. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
 20. Lukež A, Lauš I, Katić V, Grbeša M, Špalj S. The utilisation, context and features of smile in advertising. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
 21. Trinajstić Zrinski M, Miljanic S, Marović D, Želježić D, Špalj S. Orthodontic adhesives of new formulation – investigation of polymerisation rate and biocompatibility. 91th Congress of the European Orthodontic Society. Venecija, Italija, 13.-18.6.2015. (poster prezentacija)
 22. Roksandić Vrančić Z, Katalinić A, Pavlić A, Katić V, Špalj S. Psychosocial impact of dental aesthetics in Croatian adolescents: validation and reliability of psychometric instrument. 1. Međunardni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.3.2015. (poster prezentacija)
 23. Špalj S, Šlaj M, Pavlić A, Trinajstić Zrinski M, Katić V, Roksandić Vrančić Z. Validity and reliability of the Croatian version of the Child Perception Questionnaire 11-14. 1. Međunardni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 20.-21.3.2015. (poster prezentacija)
 24. Katić V, Otmačić Ćurković H, Špalj S. Corrossion resistance of uncoated and rhodium coated nickel-titanium (NiTi) orthodontic archwires in artificial saliva, MIPaste Plus and Elmex. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
 25. Špalj S, Musa Trolić I, Lajnert V. Oral Impacts on Daily Performances – psychometric characteristics in Croatia and discriminative ability for orthodontic use. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
 26. Katić V, Ujević Bošnjak M, Ćurković L. Chemical stability of nickel-titanium (NiTi) orthodontic wire in artificial saliva and commercial fluoride agents. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (oralna prezentacija)
 27. Rinčić Mlinarić M, Ciganj Z, Špalj S. Poor oral hygiene, oral antiseptics and orthodontics: corrosive implications of nickel-titanium archwires. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
 28. Trinajstić Zrinski M, Miljanić S, Špalj S. Polymerisation rate of various orthodontic adhesive systems in relation to curing time. 12th National Congress Italian Academy of Orthodontics. Rim, Italija, 30.4-1.5.2015. (poster prezentacija)
 29. Mlacovic Zrinski M, Pavlic P, Katic V, Spalj S. Do personality traits affect the relationship between malocclusion and the psychosocial impact of dental aesthetics? 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (oralna prezentacija)
 30. Katic V, Mlacovic Zrinski M, Pavlic P, Spalj S. Orthognathic quality of life: craniodentofacial characteristics and personality traits. 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (poster prezentacija)
 31. Pavlic P, Mlacovic Zrinski M, Katic V, Spalj S. Do personality traits mediate the relationship between craniodentofacial features and self-esteem? 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (poster prezentacija)
 32. Katic V, Curkovic L, Ujevic Bosnjak M, Spalj S. Chemical stability of rhodium coated nickel titanium orthodontic wire in artificial saliva and commercial fluoride agents. 90th Congress of the European Orthodontic Society. Varšava, Poljska, 18.-22.6.2014. (poster prezentacija)
 33. Lukež A, Pavlić A, Mlacović Zrinski M, Špalj S. Unique contribution of elements of smile esthetics to psychosocial well-being. Fourth virtual world congress of dental students, Zagreb, 2014. (e-oralna perezentacija, prva nagrada)
 34. Katic V, Ćurković L, Ujević Bošnjak M, Špalj S. Corrosion of nitrified wire in artificial saliva. 10. Susret mladih kemijskih inženjera, Zagreb, 2014. (poster prezentacija)
 35. Gavrić A, Jakobović M, Mirčeta D, Špalj S. Poor association between craniodentofacial characteristics and self – esteem. Third virtual world dental congress of dental students, Zagreb, 2013. (e-oralna perezentacija)
 36. Brumini M, Pavlić A, Špalj S. Rana terapija malokluzija klase III. Kongres studenata dentalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 2013. (oralna perezentacija)
 37. Munjiza R, Katić V, Špalj S. Učinak naprave twin block u ortodontskoj terapiji malokluzija klase II/1. Kongres studenata dentalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 2013. (oralna perezentacija)
 38. Popović Z, Mlacović-Zrinski M, Špalj S. Razlike u retencijskim protokolima ortodonata u Hrvatskoj. Kongres studenata dentalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka, 2013. (oralna perezentacija)

  

DIPLOMSKI RADOVI 

 1. Žigante M. Razvoj zubnih lukova u adolescenciji [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2017. (mentor: Stjepan Špalj)
 2. Štimac D. Kraniofacijalni rast u adolescenciji [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2017. (mentor: Stjepan Špalj)
 3. Tadic K. Oralno zdravlje u pacijenata upućenih ortodontu [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2016. (mentor: Stjepan Špalj)
 4. Lauš I. Utjecaj vizualnih stimulusa na percepciju vlastite dentofacijalne estetike [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2016. (mentor: Stjepan Špalj)
 5. Lukež A. Medijatizacija dentofacijalne estetike [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: Stjepan Špalj)
 6. Brumini M. Rana ortodontska terapija malokluzija progenijskog kompleksa [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: Stjepan Špalj)
 7. Gavrić A. Kvaliteta života povezana s malokluzijama [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: Stjepan Špalj)
 8. Šop I. Simetrije i asimetrije čeljusti [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2014. (mentor: Stjepan Špalj)
 9. Munjiza R. Terapija twin block napravom [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2013. (mentor: Stjepan Špalj)
 10. Popović Z. Ortodontska retencijska terapija [Diplomski rad]. Rijeka: Medicinski fakultet; 2013. (mentor: Stjepan Špalj)

 

PREDAVANJA ZA JAVNOST I U SKLOPU PROGRAMA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA 

 1. Špalj S. Kvaliteta života povezana s oralnim zdravljem. Predavnje na 15. znanstvenoj tribini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci - Uloga oralnog zdravlja u općem zdravlju, Rijeka, 17.11.2017.
 2. Špalj S. Miniimplantati u ortodonciji: klinički slučajevi, mjesta insercije i naprave. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Primjena miniimplantata u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 20.10.2017.
 3. Pavlic A. Tehnike implantacije - ručno i strojno uvrtanje miniimplantata. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Primjena miniimplantata u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 20.10.2017.
 4. Trinajstić Zrinski M. Kako pripremiti pacijenta? Upute u održavanje oralne higijene s miniimplantatima. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Primjena miniimplantata u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 20.10.2017.
 5. Špalj S. Kvaliteta života u pacijenata s dentofacijalnim anomalijama. Pozvano predavanje na Međunarodnom simpoziju Makedonskog ortodontskog društva, Dojran, Makedonija, 14.10.2017.
 6. Špalj S. Quality of life in orthodontics. Predavanje u sklopu Međunarodne ljetne škole ortodoncije Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 29.8.2017.
 7. Trinajstić Zrinski M. Skeletal anchorage. Predavanje u sklopu Međunarodne ljetne škole ortodoncije Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,21.8.2017.
 8. Katić V. Čimbenici koji utječu na stabilnost miniimplantata. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Miniimplantati u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 16.10.2015.
 9. Pavlic A. Održavanje oralne higijene i upute pacijentu s miniimplantatima. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Miniimplantati u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 16.10.2015.
 10. Špalj S. Miniimplantati u ortodonciji. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Miniimplantati u dentalnoj medicini. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 16.10.2015.
 11. Katić V. Biološke osnove i elementi estetike zubi i osmijeha. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 12. Pavlić A. Tehnike simulacije estetskih rješenja na sadrenim modelima. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 13. Mlacović Zrinski M. Usnice i estetika osmijeha. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 14. Špalj S. Uloga ortodonta u multidisciplinarom timu kreatora estetike osmijeha. Predavanje u sklopu tečaja cjeloživotnog obrazovanja za doktore dentalne medicine - Estetika osmijeha: analiza problema i vizualizacija rješenja. Medicinski fakultet Rijeka i Hrvatska komora dentalne medicine, Rijeka, 12.4.2014.
 15. Pavlić A. Preventivne mjere u ortodonciji. Predavanje u sklopu obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja. Medicinski fakultet Rijeka, Rijeka, 20.3.2014.
 16. Špalj S. Ekstrakcije zubi za postizanje optimalne okluzije. Predavanje u sklopu simpozija Hrvatski dani dječje stomatologije, Zagreb, 29.-30.11.2013. 

 

OSTALI RADOVI 

 1. Tadić K, Pavlić A, Špalj S. Prenatalni rast i razvoj kraniofacijalnog područja. Fissura. 2017;3:61-7.
 2. Brumini M, Legović A, Pavlić A, Špalj S. Rana ortodontska terapija skeletnih malokluzija klase III. Vjesnik dentalne medicine. 2016;24:20-3.
 3. Perica M, Katic V. Percepcija ljepote lica. Fissura. 2015;1:31-3.
 4. Bogadi I, Katić V, Špalj S. Estetika lica i zubi i stupanj samopoštovanja. Vjesnik dentalne medicine. 2015;23:3-6.
 5. Katić V, Špalj S. Ispitivanje svojstava materijala za uporabu u dentalnoj medicini. Medicina Flum. 2014;50:268-78. (Scopus) 

 

UDŽBENICI

Špalj S. Oralna epidemiologija. Rijeka: Medicinski fakultet; 2015.

 

 

 


Istraživački tim
Dr. sc. Zoran Domitran, mag. ing. mech. zoran.domitran@fsb.hr
Doc. dr. sc. Martina Šlaj, dr. med. dent. mslaj@sfzg.hr
Magda Mlacović Zrinski, dr. med. dent. magda.zrinski@medri.hr
Zlatka Roksandić Vrančić zlatka604@gmail.com
Andrej Pavlić, dr. med. dent. pavlic.andrej@yahoo.com
Dr. sc. Neda Stefanović, dr. med. dent. neda712@yahoo.com
Dr. sc. Sven Maričić, mag. ing. mech. smaricic@riteh.hr
Doc. dr. sc. Enita Nakaš, dr. med. dent. enitta@gmail.com
Višnja Katić, dr. med. dent. visnja.katic@medri.uniri.hr
Mr. sc. Andrej Katalinić, dr. med. dent. andrejk@medri.hr
Mr. sc. Marijana Rinčić Mlinarić marijari@inet.hr
Brumini Martina martina.brumini@gmail.com

Izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj dr. med. dent., mag. nov.

Medicinski fakultet

mobitel:
prostorija: Katedra za ortodonciju
e-pošta: stjepan.spalj@medri.uniri.hr

ORCID
ResearcherID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 862 18 26
javni profil UNIRI