Primjena nanotehnologija za karakterizaciju bioloških nanočestica


Cilj ove potpore je formirati platformu na Sveučilištu u Rijeci (SURI) za istraživanje bioloških nanočestica uz korištenje postojeće opreme i profilirati SURI kao jedinstveni, inovativni centar na nacionalnoj razini za primjenu nanotehnologija na biološkim uzorcima. Biološka nanotehnologija podrazumijeva istraživanje u dimenzijama uglavnom manjima od 200 nanometara što obuhvaća substanični red veličina, uključujući biološke nanočestice i viruse. Istraživanje bioloških nanočestica je novo, „cutting-edge“ područje u svijetu od kojeg se očekuje otkriće novih dijagnostičkih i prognostičkih markera iz tjelesnih tekućina. Međutim, istraživanje kliničkih nanočestica zahtijeva interdisciplinarni pristup i iziskuje specijalizaciju za rad na sofisticiranim uređajima s ciljem karakterizacije, kategorizacije i istraživanja primjene nanočesticaU ovom projektu će se nadograditi postojeći uređaji specifičnim dijelovima za analizu bioloških nanočestica, te uvesti metode i protokoli za njihovu analizu. Razvit će se tehnologije vizualizacije bioloških nanočestica u tekućem mediju na mikroskopu atomskih sila (Multimode 8, Bruker) i određivanja distribucije veličina primjenjujući dinamičko raspršenje svjetlosti (DLS; NanoBook Omni, Brookhaven). Navedeni protokoli uspostaviti će se na uzorcima nanočestica iz tjelesnih tekućina koje se već istražuju unutar postojećih grupa: cerebrospinalna tekućina i folikularna tekućina. Navedena platforma osigurati će iskorak na Sveučilištu u Rijeci (SURI) i omogućiti će mnogobrojnim suradnim grupama istraživanje bioloških nanočestica.

 


Istraživački tim
Mladenka Malenica Staver mladenkams@uniri.hr
Kristina Grabušić kristina.grabusic@uniri.hr
Sanja Dević Pavlić sanja.devic@uniri.hr

doc.dr.sc. Mladenka Malenica Staver dipl.ing.

Odjel za biotehnologiju

e-pošta: mladenkams@uniri.hr