Modeliranje kabelskih sustava pomoću geometrijski točne gredne teorije uz eksperimentalnu validaciju modela


Unutar ovog projekta planira se provesti istraživanje i modeliranje kabelskih sustava pri dinamičkom opterećenju. Kabelski sustavi su specifični po tome što je njihova krutost na savijanje u značajnoj mjeri manja od njihove aksijalne krutosti. Zbog ovog razloga izloženi su velikim pomacima i rotacijama i moraju se tretirati kao nelinearni sustavi. Naglasak će biti stavljen na modeliranje kabelskih sustava pomoću geometrijski točne gredne teorije u okviru metode konačnih elemenata. Provesti će se u dvije faze: računalnoj i laboratorijskoj.

Računalni aspekt projekta biti će usmjeren na implementaciju postojećih nestandardnih interpolacijskih shema, koje su članice tima razvile u sklopu svojih doktorskih disertacija, na dinamičke probleme, konkretno za modeliranje kabelskih sustava i opis njihova ponašanja pod dinamičkim opterećenjem.

Laboratorijska faza uključuje osmišljavanje i izradu jednostavnih modela čiji rezultati će se koristiti za validaciju računalnih modela.


Istraživački tim
Maja Gaćeša maja.gacesa@uniri.hr
Nina Čeh nina.ceh@uniri.hr
Edita Papa Dukić edita.papa@uniri.hr
Panteli Anthoula an.panteli@hotmail.com

Doc. dr. sc. Edita Papa Dukić

Građevinski fakultet

prostorija: G-333
e-pošta: edita.papa@uniri.hr

Google Scholar