Srednjovjekovni drveni liturgijski namještaj na sjevernom Jadranu


Liturgijski namještaj od drva imao je važnu ulogu u opremanju crkvenih interijera u razdoblju srednjeg vijeka, pri čemu su drvorezbari i drvodjelci imali važan udio u oblikovanju i razvoju umjetničke produkcije u Europi. Na žalost, promjene u liturgiji i opći uvjeti čuvanja drva kao iznimno osjetljivog materijala sklonog propadanju uvjetovali su uništavanje određenog dijela baštine. Značajan dio litrugijskog namještaja navedenog razdoblja predstavljaju drvena korska sjedala koja su se sačuvala u cjelosti ili djelomično, a izrađivala su se za brojna svetišta diljem Europe, osobito za katedrale i crkve franjevačkih samostana. Osnovni cilj projekta je omogućiti nove spoznaje o ulozi liturgijskog namještaja, a pozornost će se posvetiti prihvaćanju i širenju obrazaca drvorezbarskih formi te njihovom razvoju. Pokušat će se definirati glavni majstori i radionice, te naručitelji umjetničkih djela. Rezultati istraživanja bit će izloženi na međunarodnom znanstvenom skupu koji će se organizirati u okviru projekta, a radovi će biti objavljeni u zborniku. Diseminacija će se provoditi i na službenim web stranicama projekta, društvenim mrežama, te objavom radova u znanstvenim časopisima. 

 


Istraživački tim
Nikolina Belošević nikolina.belosevic@gmail.com
Petra Predoević ppredoevic@ffri.hr
Palma Karković Takalić palmakarkovic@yahoo.com
Barbara Španjol-Pandelo bspanjol@uniri.hr

dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-466
mobitel: 099 758 56 52
e-pošta: bspanjolpandelo@gmail.com
e-pošta: bspanjol@uniri.hr
telefon: 051 265 746


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
academia.edu
CROSBI-Hrvatska znanstvena bibliografija
Google Scholar