Književnost kao domena etičnosti


Projekt "Književnost kao domena etičnosti" polazi od pretpostavke da vrijednost književne umjetnosti, kao jedne od centralnih kulturoloških praksi, velikim djelom (iako ne isključivo) proizlazi iz činjenice da je ona intrinzično povezana s čovjekovom etičnošću, shvaćenom u najširem smislu riječi.  Ova nas pretpostavka obvezuje da detaljno istražimo načine na koji se književnost dotiče etičnosti i to će biti centralni aspekt istraživanja. Posljedično, tvrdit ćemo kako zbog neizostavnoga doprinosa koji književnost ima na ljudski kognitivni i moralni razvoj i socijalizaciju, kao i pojedinčevo razumijevanje sebe i društva u cjelini, obrazovni sustav neminovno mora zaštiti i promicati prisutnost književnosti u svojim nastavnim sadržajima.

Materijalna potpora ovom projektu omogućila bi, osim znanstvenoga napretka članova tima i njihovo globalno znanstveno umreživanje, unapređenje znatnog broja ciljeva definiranih Strategijom razvoja znanstvenoistraživačkog rada Filozofskog fakulteta i Sveučilišta. Na sadržajnoj razini, ti ciljevi uključuju interdisciplinarno istraživanje jezika, obrazovanja, humanističkih aspekata znanosti i viših kognitivnih procesa. Na praktičnoj razini, promiču se ciljevi razvijanja istraživačkih timova i kolaborativnosti na Sveučilištu (konkretnije, razvoj suradnje između Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta i Katedre za društvene i humanističke znanosti pri Medicinskome fakultetu), povećanja udjela mladih znanstvenika u znanstvenoistraživački rad centara i povećanja produktivnosti znanstvenoistraživačkog rada, te ciljevi koji uključuju povećanje citiranosti, povećanje objavljivanja na stranim jezicima, povećanje broja projekata Sveučilišta u Rijeci, povećanje broja istraživača koji aktivno sudjeluju u projektima, povećanje broja interdisciplinarnih projekata, suradnju Sveučilišta s međunarodnim sveučilištima (konkretnije, kroz suradnju sa vanjskim stručnjacima sa Sveučilišta McGIll, Temple i Hong Kong), uključivanje doktoranata u istraživanja i povezivanje njihovih doktorata s istraživanjima i posljedično, povećanje broja doktorskih disertacija. Obzirom da su u projekt uključeni i profesori koji djeluju u osnovnoj isrednjoj školi, postoji veliki potencijal za primjenjivost istraživanja i rezultata do kojih dođemo, odnosno za uspostavljanjem šire suradnje s javnim sektorom.  


Istraživački tim
Iris Vidmar ividmar@ffri.hr
Igor Eterović igor.eterovic@uniri.hr
Martina Blečić martina.blecic@gmail.com
Pektor Leonard leonard_ri@hotmail.com
Bulatović Maja msbulatovic@outlook.com
Biondić Marin marinbiondic@yahoo.com
DeCoursey Matthew matthew@eduhk.hk
Oštarić Lara lostarić@temple.edu
Collins David david.collins3@mcgill.ca

Doc. dr. sc. Iris Vidmar

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 425/IV
e-pošta: ividmar@ffri.hr
mobitel:


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 15 2 0
Hrvatska znanstvena bibliografija