Nina Mostarac

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : nmavrovic@math.uniri.hr

Obrazovanje

25.11.2010. - 25.10.2017. Doktor matematike Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu
13.10.2008. - 14.7.2010. Magistra edukacije matematike - summa cum laude Diplomski sveučilišni studij Matematika - smjer nastavnički Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
3.10.2005. - 7.10.2008. Sveučilišna prvostupnica matematike Sveučilišni preddiplomski studij matematike Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2010. - znanstveni novak Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- poslijedoktorand Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za najboljeg studenta Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Članstva

14.3.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
25.11.2010. - Seminar za konačnu matematiku Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
25.11.2010. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Crnković, Dean; Mostarac, Nina; Rukavina, Sanja
Self-dual codes from quotient matrices of symmetric divisible designs with the dual property
Discrete Mathematics 339 409-414 - 2016.

Q1
WOS

Kongresna priopćenja

1.
Crnković, Dean; Mostarac, Nina; Rukavina, Sanja
Self-dual codes from quotient matrices of symmetric divisible designs with the dual property short talk 2015 PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenia - 1.7.2015.

Stručna djelatnost