Izv.prof.dr.sc. Sandra Fabijanić Gagro

Pravni fakultet Katedra za međunarodno pravo

e-pošta : sandra.fabijanic.gagro@pravri.hr
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, Hahlić 6, kabinet br. 1
konzultacije : utorkom od 12-14 sati

Obrazovanje

- Doktor pravnih znanosti Međunarodno pravo Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Magistar pravnih znanosti Međunarodno javno i privatno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
- Diplomirani pravnik Dodiplomski sveučilišni studij prava Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Radno iskustvo

- Izvanredan profesor na Katedri za međunarodno pravo Znanost, nastava Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Docent na Katedri za međunarodno pravo Znanost, nastava Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Viši asistent Znanost, nastava Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Znanstveni novak Znanost, nastava Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Članstva

- Hrvatska udruga za poredbeno pravo
- Odbor za osiguravanje i unapređivanje sustava kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Međunarodno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Sunositelj predmeta
Norma sati:
- Međunarodno humanitarno pravo
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Nositelj predmeta
Norma sati:
- Međunarodno pravo mora
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Sunositelj predmeta
Norma sati:
- Diplomatsko i konzularno pravo
Specijalistički diplomski studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Sunositelj predmeta
Norma sati:
- Diplomatsko i konzularno pravo
Stručni upravni studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Sunositelj predmeta
Norma sati:
- Zaštita manjina u Europi
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Sveuilište u Rijeci, Pravni fakultet
Nastavnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Historijski zaljevi
Lucijana Milković
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Promatračke misije i mirovne operacije u RH
Karolina Janeš
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Aktivnost Ujedinjenih naroda u implementaciji načela odgovornosti za pružanje zaštite
Ivan Zelić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Legal regulation of space
Tina Ivanković
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Odgovornost države prema žrtvama ratnih zločina
Leonela Georgievski
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Odluka Arbitražnog suda u odnosu na morsko razgraničenje između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Barbara Purić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Spor o razgraničenju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Nikola Malovac
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Uloga Ujedinjenih naroda u borbi protiv terorizma
Elvira Ginovski
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Pravo naroda na samoodređenje, slučaj Krim
Andrija Bošković
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Međunarodnopravno uređenje zaštite djece vojnika
Mihaela Carović
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Međunarodnopravno uređenje zločina silovanja kao metode ratovanja
Arijana Pospišil
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Diplomatski azil
Igor Lončar
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Usporedba diplomatskih i konzularnih privilegija i imuniteta
Ivana Bašić
Specijalistički diplomski studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Primjena Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, u skladu s izvješćima RH Savjetodavnom odboru
Romana Marelja
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Zaštita djece u oružanim sukobima
Lorena Poropat
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Zaštita žena u oružanim sukobima
Doris Ćoza
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- The development and significance of the responsibility to protect (RtoP) concept
Lovre Ševerdija
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Sustav kolektivne sigurnosti Ujedinjenih naroda i mirovne operacije
Ana Zorić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Sveta stolica i Država Vatikanskog grada - položaj u međunarodnim odnosima
Senka Sinanović
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Problem piratstva u međunarodnom pravu
Antun Matičić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Genocid u praksi međunarodnih kaznenih tribunala
Josip Vidolin
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Odgovornost države za zločin genocida u praksi Međunarodnog suda
Valentina Kovačić
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Osnivanje, nadležnost i okončanje Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju
Marina Žagar
Integrirani sveučilišni studij prava
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
- Pravo nacionalnih manjina na obrazovanje u Europi, s posebnim osvrtom na dosadašnju praksu Europskog suda za ljudska prava
Ida Mahmutefendić
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Osobni razvoj

- eLearning workshop – SEE | EU Cluster of Excellence


Norma sati:
- Doktorska radionica za mentore


Norma sati:
- Seminar “Mentoriranje doktorskih studenata”


Norma sati:
- Projektni stručni seminar za nastavno osoblje “IURISPRUDENTIA – Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Fabijanić Gagro, Sandra
Protection of “Exclusive” Groups Only – An Essential Element of Genocide
Russian Law Journal 6 100-124 - 2018.

2. Fabijanić Gagro, Sandra
Zaštita djece vojnika u suvremenim oružanim sukobima
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 67 439-464 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918157

3. Fabijanić Gagro, Sandra ; Poropat, Lorena
Uloga i aktivnosti tijela Ujedinjenih naroda u zaštiti djece u oružanim sukobima
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 759-786 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=819234

4. Fabijanić Gagro, Sandra
The Responsibility to Protect (R2P) Doctrine
International Journal of Social Sciences III 61-77 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=665912

5. Fabijanić Gagro, Sandra
Defining and recognizing prisoners of war in contemporary armed conflicts
International Journal of Social Sciences (special issue - Law) III 60-78 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=694603

6. Fabijanić Gagro, Sandra; Škorić, Marissabell
Fight against terrorism within the rules of international law and Croatian legislative response
Conference Proceeding of the 12th International Academic Conference / Rotschedl, Jiri ; Cermakova, Klara (ur.), Prag: International Institute of Social and Economic Sciences - 2014.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/721328

7. Fabijanić Gagro, Sandra; Žagar, Marina
Rezidualni mehanizam kao način okončanja rada međunarodnih kaznenih ad hoc tribunala
Zbornik koautorskih radova nastavnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i studenata „Proces preobrazbe hrvatskog visokoobrazovnog sustava" / Mihelčić, G. ; Mišćenić, E. ; Hadžimanović, N. ; Bodul, D. (ur.), Rijeka: Pravni fakultet Rijeka - 2014.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/819228

8. Fabijanić Gagro, Sandra ; Jurašić, Bojan
Zaštita civila u modernim oružanim sukobima – međunarodnopravna rješenja u svjetlu razvoja novih tendencija zaštite
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 50 615-641 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=665900

9. Fabijanić Gagro, Sandra
Border Dispute in the Adriatic Sea between Croatia and Slovenia
Acta Universitatis Danubius. Iuridica 9 5-17 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721339

10. Fabijanić Gagro, Sandra ; Vukas, Budislav
The Path of the Former Yugoslav Countries to the European Union: From Integration to Disintegration and Back
Maastricht Journal of European and Comparative Law 19 300-316 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584802

11. Fabijanić Gagro, Sandra
From the Versailles Treaty to Hybrid Courts: The Development of International Criminal Responsibility
Annals of University “Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu (Romania), Juridical Science Series 6 103-126 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=628817

12. Vukas, Budislav ; Fabijanić Gagro, Sandra
Pravnopovijesne i međunarodnopravne odrednice (dez)integracijskih procesa država sljednica SFRJ
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 577-612 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=531242

13. Fabijanić Gagro, Sandra
The differences between international and non-international armed conflict – new tendencies in modern society
International Law, Conventions and Justice / Frenkel, David A. (ur.)., Athens Institute for Education and Research - 2011.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/519472

14. Fabijanić Gagro, Sandra
The crime of rape in the ICTY's and the ICTR's case-law
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 60 1309-1334 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=497133

15. Fabijanić Gagro, Sandra
The Crimes Against Humanity in The Case-Law of ICTY and ICTR
Proceeding of the 1st International Scientific Conference “The Law and Place of Law in a Society Based on Knowledge, Academica Brâncuşi - 2009.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/466178

16. Škorić Marissabell ; Fabijanić Gagro Sandra
Suradnja država s Međunarodnim kaznenim sudom
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 887-915 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=409957

17. Fabijanić Gagro, Sandra
Zaštita djece u oružanim sukobima u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 58 747-778 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415802

18. Fabijanić Gagro, Sandra ; Škorić, Marissabell
Zločin genocida u praksi međunarodnih kaznenih ad hoc tribunala
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 1387-1419 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415825

19. Fabijanić Gagro, Sandra ; Vukas, Budislav
Pravna priroda i politička pozadina oružanih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 1159-2000 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=491990

20. Fabijanić Gagro, Sandra
Promjena kvalifikacije oružanog sukoba
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 1067-1092 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=491992

21. Fabijanić Gagro, Sandra
Razdioba prava i obveza država u slučaju onečišćenja morskog okoliša s brodova, u skladu s odredbama Konvencije UN o pravu mora
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 45 409-427 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=491994

22. Fabijanić Gagro, Sandra
Zaštita osoba u nemeđunarodnim oružanim sukobima
Pravni vjesnik 24 115-135 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415865

23. Fabijanić Gagro, Sandra
Nemeđunarodni oružani sukobi u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1113-1137 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353554

Pozvana predavanja

1. Sandra Fabijanić Gagro
Međunarodnopravni pomaci u kvalifikaciji seksualnih zlostavljanja tijekom oružanih sukoba
Sarajevo, BiH
2. Sandra Fabijanić Gagro
Victims of sexual violence
Sarajevo, BiH Regional Meeting of Professors, Associate Professors and Assistant Professors of the IHL
3. Sandra Fabijanić Gagro
Zaštita civilnog pučanstva za vrijeme oružanih sukoba
Beograd, Srbija Regionalna ljetna škola humanitarnog prava

Kongresna priopćenja

1.
Sandra Fabijanić Gagro
Međunarodnopravni pomaci u kvalifikaciji seksualnih zlostavljanja tijekom oružanih sukoba Predavanje Masovno seksualno zlostavljanje kao jedna od strategija u ratnom sukobu: Kako pronaći izlaz i koje odgovore ponuditi žrtvama? Sarajevo, BiH
2.
Sandra Fabijanić Gagro;
Reconciling state sovereignty and responsibility to protect (RtoP) in contemporary world Predavanje Security and sovereignty in the 21st century, Institute for Cultural Relations Policy Budimpešta, Mađarska
3.
Sandra Fabijanić Gagro
The crime against humanity in the case-law of the ICTY and ICTR Predavanje The Role and the Place of the Law in Knowledge Society Targu Jiu, Rumunjska
4.
Sandra Fabijanić Gagro;
The influence of the Arbitral Tribunal Final Award on the relationship between Croatia and Slovenia, with particular regard to the maritime dispute Predavanje Law & Political Science Conference Lisabon, Portugal
5.
Sandra Fabijanić Gagro
Practicing International Humanitarian Law and International Criminal Law – Prosecution of International Crimes Committed During Armed Conflicts Predavanje International Conference in Academic Disciplines Rim, Italija
6.
Sandra Fabijanić Gagro
Uloga i aktivnosti UN-a u zaštiti djece u modernim oružanim sukobima Predavanje Treća godišnja konferencija Viktimološkog društva Srbije: Žrtve i savremeni drustveni kontekst: teorija, praksa i aktivizam Beograd, Srbija
7.
Sandra Fabijanić Gagro;
The concept of genocidal intent before international courts Predavanje International Conference for Social Science and Humanities Venezia, Italija
8.
Sandra Fabijanić Gagro
The differences between international and non-international armed conflict – new tendencies in modern society Predavanje International Conference on Law Atena, Grčka
9.
Sandra Fabijanić Gagro
The crime of rape in Case-Law of the international criminal ad hoc tribunals Predavanje EAPL Conference “Crime victims and the violation of rights Sorrento, Italija
10.
Sandra Fabijanić Gagro
Genocid i etničko čišćenje u međunarodnom pravu Predavanje Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska
11.
Sandra Fabijanić Gagro
Maritime Delimitations - In Particular in Relation to the Croatian-Slovenian Dispute in the Piran Bay (Northern Adriatic) Predavanje Euro-American Conference for the Academic Disciplines Pariz, Francuska
12.
Sandra Fabijanić Gagro
Determination of genocide in the case-law of the International Court of Justice (ICJ) Predavanje International Academic Conference Firenza, Italija
13.
Sandra Fabijanić Gagro
The Responsibility to Protect (R2P) Doctrine Predavanje International Academic Conference Napulj, Italija
14.
Sandra Fabijanić Gagro; Vukas, Budislav
The Ex-Yugoslav Countries in their Ways to the EU - from Integration to Disintegration and Backwards Predavanje XVIIth Annual Forum of Young Legal Historians: European Traditions: Integration of Disintegration Maastricht, Nizozemska
15.
Sandra Fabijanić Gagro
Defining and recognizing prisoners of war in contemporary armed conflicts Predavanje IISES International Academic Conference Istanbul, Turska
16.
Sandra Fabijanić Gagro; Žagar, Marina
Rezidualni mehanizam kao način okončanja rada međunarodnih kaznenih ad hoc tribunala Predavanje Međunarodna znanstvena konferencija Proces preobrazbe hrvatskog obrazovnog sustava Rijeka, Hrvatska
17.
Sandra Fabijanić Gagro; Škorić, Marissabell
Fight against terrorism within the rules of international law and Croatia legislative response Predavanje IISES International Academic Conference Prag, Češka

Znanstveni projekti

1. -
Ljudska prava i manjinska prava u europskom pravnom prostoru; Suradnica; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
2. -
Osobitosti maloljetničke delinkvencije prije, tijekom i nakon rata; Suradnica; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. -
Državna pripadnost broda; Suradnica; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Uredništva časopisa

1. - Član Uredništva časopisa International Journal of Social Sciences
http://www.iises.net/editorial-team-editorial-board-ijoss.html

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Moot court natjecanja iz ljudskih prava (simulacija suđenja pred Europskim sudom za ljudska prava)
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci   Mentor studenata
2.
-
Moot Court natjecanja iz međunarodnog humanitarnog prava
ICRC, Sarajevo   Mentor studenata
3.
-
Savjetovanja o ulozi međunarodnog humanitarnog prava i njegovom položaju na Pravnim fakultetima u Europi
ICRC   Suradnica
4.
-
Marie Curie Research Course on International Criminal Law and Legal Pluralism
University of Leiden - Grotius Centre for International Legal studies, The Hague, Netherlands   Sudionica
5.
-
The Second Post Graduate International Summer School on Post-communist Transition and European Integration Processes
Europe and the Balkans International Network and Fondazione Roberto Ruffilli Forli  

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Koordinator za studente s invaliditetom
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
2. - - Članica Odbora za kvalitetu
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet