doc.dr.sc. Vedrana Mikulić Crnković prof.

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : vmikulic@math.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 52 5 1
ORCID
Researcher ID 11 2
Scopus 16 3

Obrazovanje

1.11.2003. - 23.2.2009. doktor matematike doktorski studij matematike Sveučilište u Zagrebu
1.10.1998. - 22.9.2003. profesor matematike i informatike studij matematike i informatike (nastavnički smjer) Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

10.5.2016. - viši znanstveni suradnik
12.11.2009. - docent održavanje nastave, predstojnik Zavoda za diskretnu matmatiku (od 2011. godine), Erasmus koordinator, koordinator za međunarodnu suradnju, predstavnik Odjela u Povjerenstvu za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci, predstavnik Odjela u Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, voditelj Radne grupe za informiranje javnosti o aktivnostima Odjela za matematiku Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.3.2009. - 11.11.2009. viši asistent održavanje nastave, predstavnik Odjela u Povjerenstvu za implementaciju e-učenja Sveučilišta u Rijeci, Koordinator za međunarodnu suradnju, održavanje mrežnih stranica Odjela Odjel za matematiku Sveučlišta u Rijeci
1.4.2008. - 28.2.2009. asistent održavanje nastave; predstavnih asistenta u Vijeću; izrada i održavanje mrežnih stranica Odjela Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
3.12.2003. - 31.3.2008. asistent održavanje nastave; član Vijeća kao predstavnik asistenata Odsjeka za matematiku i Odsjeka za fiziku; izrada i održavanje mrežnih stranica Odsjeka za matematiku Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

15.12.2011. Nagrada za poseban doprinos razvoju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci u 2010./2011. (za kolegij Modeli geometrije na sveučilišnom preddiplomskom studiji matematike Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci)
8.12.2010. Nagrada za poseban doprinos razvoju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci u 2009./2010. (za kolegij Primjena računala u matematici na sveučilišnom preddiplomskom studiji matematike Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci)
19.5.2009. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2008./2009. u kategoriji znanstveni novak/asistent za području tehničkih i prirodnih znanosti

Članstva

14.3.2011. - Alumni klub Odjela za matematiku
1.1.2009. - Zlatni rez (član Upravnog odbora od 2014.)
1.10.2008. - Seminar za konačnu matematiku, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci (tajnik 2008-2017, jedan od voditelja od 2012)
1.11.2003. - Seminar za geometriju (PMF - Matematički odjel)
1.10.2003. - Društvo matematičara i fizičara (član Predsjedništva od 2008-2010; Predsjednica 2018- ))

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2014. - 30.9.2017. Algebra 1
Diplmski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2014. - Projektivna geometrija
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2013. - 30.9.2014. Metodika nastave matematike I
Diplomski studij Matematika i Matematika i informatika
Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 22.5
1.10.2012. - Permutacijske grupe
Diplomski studij Diskeretna matematika i primjene
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2012. - Seminar za konačnu matematiku
doktorski studij matematike

sunositelj
Norma sati: 15
1.10.2011. - 30.9.2013. Matematika 1
Preddiplomski studij Politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2011. - Teorija kodiranja i kriptografija
Diplomski studiji Diskretna matematika i primjene, Matematika i informarika i Matematika
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2009. - 30.9.2015. Primjena računala u matematici
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 30
1.10.2009. - 30.9.2010. Seminar 2
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 45
1.10.2009. - 30.9.2010. Matematika 2
učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2009. - 30.9.2010. Matematika 2
stručni studij građevine
Građevinski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2009. - Seminar diplomskog rada
Diplomski studiji Matematika, Matematik i informatika, Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 45
1.10.2009. - Primjena računala u nastavi matematike
Diplomski studiji Matematika i Matematika i informatika
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 30
1.10.2008. - 30.9.2010. Seminar završnog rada
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
nositlej
Norma sati: 45
1.10.2008. - Modeli geometrije
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2008. - Kombinatorika
Preddiplomski studij Informatika
Odjel za informatiku
nositelj
Norma sati: 60
1.10.2006. - 30.9.2009. Kombinatorika
informatika
Filozofski fakultet u Rijeci / Odjel za informatiku
asistent
Norma sati: 30
1.10.2004. - 30.9.2008. Kombinatorika
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.10.2004. - 30.9.2007. Modeli geometrije
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.10.2003. - 30.9.2008. Algebarske strukture
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30
1.10.2003. - 30.9.2008. Uvod u numeričku matematiku
matematika i informatika
Filozofski fakultet u Rijeci
asistnet
Norma sati: 30
1.10.2003. - 30.9.2006. Matematika 3
Fizika i politehnika
Filozofski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 30

Mentor u završnim radovima

25.9.2018. - 25.9.2018. BBC micro:bit tehnologija u nastavi matematike
Ana Vrcelj
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
26.9.2017. - 16.9.2017. Matematički kurikulum baziran na računalima
Ivana Vrban
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
22.9.2017. - 22.9.2017. Ispitivanje uz pomoć računala u nastavi matematike
Andrea Vukić
diplomski studij Matematika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
10.7.2017. - 10.7.2017. O konstrukcijama usmjerenih jako regularnih grafova iz grupa
Matea Zubović
diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku
21.10.2016. - 21.10.2016. Afine transformacije
Marijana Doko
Preddiplomski studij Matematika i frizika
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
28.9.2016. - 28.9.2016. Ramseyev teorem
Ivana Papac
preddiplomski studij matematike i fizike
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
19.7.2016. - 19.7.2016. Lenartova sfera u nastavi matematike
Marina Mišura
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
19.7.2016. - 19.7.2016. Teorija grupa u nastavi matematike
Marta Medić
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
18.7.2016. - 18.7.2016. Tablet u nastavi matematike
Bernarda Dragin
diplosmi studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
16.7.2016. - 16.7.2016. Odabir IKT alata u ovisnosti o nastavnom sadržaju
Ana Mihalić
diplomsi studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
24.9.2015. - 24.9.2015. Presjeci i prodori
Ivana Legac
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
21.7.2015. - 21.7.2015. Neeuklidske geometrije u dodatnoj nastavi matematike
Danijela Jakovac
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
24.11.2014. - 24.11.2014. Hadamardove matrice i teorija kodiranja
Andrea Velenčić
diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku
16.9.2014. - 16.9.2014. Popločavanje hiperboličke ravnine
Marina Mišura
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
16.7.2014. - 16.7.2014. Interaktivna ploča u nastavi matematike
Arianna Miloš
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
4.9.2013. - 4.9.2013. Program Maxima i izrada obrazovnih materijala u programu Maxima
Simona Kramar
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
16.7.2013. - 16.7.2013. Mathieve grupe i teorija kodiranja
Ivona Novak
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku
15.7.2013. - 15.7.2013. Upotreba programa Excel za rješavanje problema iz matematičke statistike
Martina Vujić
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
18.4.2013. - 18.4.2013. Izrada interaktivnih obrazovnih materijala programom Cinderella
Tea Katnić
diplomski studij Matematika i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
16.10.2012. - 16.10.2012. E-učenje u nastavi matematike
Lana Malović
diplomski studij Matematik i informatika - nastavnički smjer
Odjel za matematiku
17.7.2012. - 17.7.2012. Teorija grafova u programskom paketu Mathematica
Marijan Kovačević
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
13.7.2011. - 13.7.2011. O modelima hiperboličke ravnine
Ivona Novak
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
7.10.2010. - 7.10.2010. Primjene konačne matematike
Sanja Murk
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku
1.7.2010. - 1.7.2010. Catalanovi brojevi
Ivana Brozović
preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku

Gostujući nastavnik

1.10.2014. - Kombinatorna i diskretna matematika
preddiplomski studij informatike
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.10.2009. - 30.9.2017. Modeli geometrije
preddiplomski studiji matematike, matematika i infomatike, matematika i fizike
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
nositelj kolegija
Norma sati: 75
1.10.2009. - 30.9.2012. Matematički programski alati
preddiplomski studiji matematike, matematike i infomatike, matematike i fizike
Fakultet prorodosolovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
nositelj kolegija
Norma sati: 45

Osobni razvoj

1.1.2015. - 31.12.2015. Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)


Norma sati: 8 ECTS
1.1.2008. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS

Obrazovni projekti

1.10.2013. - 30.9.2014. razvoje e-materijala: kolegij Primjena računala u nastavi matematike

Financiranje: Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - 1.1.2015. PROJEKT UNAPREĐENJA IZVEDBENIH MODUSA NASTAVE: Razvoj mjera i postupaka kako bi najmanje 50% kolegija na studijskim programima koristilo napredne alate za e-učenje

Financiranje: Sveučište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Dean Crnković, Vedrana Mikulić Crnković, Andrea Švob
On some transitive combinatorial structures and codes constructed from the symplectic group S(6,2)
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing 119-138 - 2016.

Q3

2. Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana; Švob, Andrea
On some transitive combinatorial structures constructed from the unitary group U(3,3)
Journal of Statistical Planning and Inference 19-40 - 2014.

Q1
WOS

3. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana
Unitals, projective planes and other combinatorial structures constructed from the unitary groups U(3, q), q=3, 4, 5, 7
Ars combinatoria 3-13 - 2013.

Q3
WOS

4. Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean
Construction of 1-designs from group action
Electronic notes in discrete mathematics 253-257 - 2013.

Q3

5. Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana; Rodrigues, Bernardo G.
Some optimal codes and strongly regular graphs from the linear group L(4, 3)
UTILITAS MATHEMATICA 237-255 - 2012.

Q4
WOS

6. Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana; Rodrigues, B. G.
Designs, strongly regular graphs and codes constructed from some primitive groups
Information Security, Coding Theory and Related Combinatorics, (D. Crnković and V. Tonchev, Eds.), IOS Press, Amsterdam - 2011.

7. Crnković, Dean; Mikulić Crnković, Vedrana
On some combinatorial structures constructed from the groups L(3, 5), U(5, 2) and S(6, 2)
International journal of Combinatorics 1-12 - 2011.

8. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rodrigues, B. G.
Some strongly regular graphs and self-orthogonal codes from the unitary group U(4, 3)
Glasnik matematički 307-323 - 2010.

Q3
WOS

9. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana
Self-orthogonal doubly-even codes from Hadamard matrices of order 48
Advances and Applications in Discrete Mathematics 159-170 - 2008.

10. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja
Block designs and strongly regular graphs constructed from some linear and unitary groups
Pragmatic Algebra (Ki-Bong Nam et al. Eds.), SAS International Publications, Delhi - 2006.

11. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana
Block designs and strongly regular graphs constructed from the group U(3, 4)
Glasnik matematički 41 - 2006.

12. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja
Block Designs and a Strongly Regular Graph Constructed from Linear Groups L(2, 49) and L(2, 32)
Advances in Algebra towards Millenium Problems, Proceedings of 2004 International Conference on Related Subjects to Clay Problems / Ki-Bong Nam et al. (ur.). - Delhi : SAS International Publications 197-207 - 2005.

13. Crnković, Dean; Mikulić, Vedrana; Rukavina, Sanja
Block designs constructed from the group U(3, 3)
Journal of applied algebra and discrete structures 69-81 - 2004.

14. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, B. G. Rodrigues
On self-orthogonal designs and codes related to Held's simple group
Advances in Mathematics of Communications 607-628

Q2
WOS

15. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob
Transitive combinatorial structures invariant under some subgroups of S(6,2) and related codes
Atti Accad. Peloritana Pericolanti Cl. Sci. Fis. Mat. Natur.

Q3

16. D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob
New 3-designs and 2-designs having U(3,3) as an automorphism group
Discrete Mathematics 2507-2515

Q1
WOS

Znanstvene knjige

1. urednik

Book of Abstracts: 5th Croatian Mathematical Congress
Dean Crnković; Vedrana Mikulić Crnković; Sanja Rukavina Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2012.

Kongresna priopćenja

1.
V. Mikulić Crnković, D. Crnković, A. Švob
On combinatorial structures constructed from unitary groups U(3,q), q= 3,4,5,7 izlaganje 5th International Combinatorics Conference Melbourne, Australija - 8.12.2017.
2.
Vedrana Mikulić Crnković, Dean Crnković, Andrea Švob
On a method of constructing geometric designs izlaganje Hypergraphs, Graphs and Designs Sant'Alessio Siculo, Italija - 23.6.2017. http://www.dma.unina.it/ocsuser/ocs/index.php/HyGraDe/2017
3.
Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean; Rodrigues, Bernardo
Self-orthogonal designs and codes from Held's group poster Workshop on permutation groups: methods and applications Bielefeld, Njemačka - 13.1.2017.
4.
Mikulić Crnković, Vedrana; Crnkoivć, Dean
On self-orthogonal codes generated by orbit matrices of 1-designs izlaganje Network Coding and Designs Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2016.
5.
Mikulić Crnković, Vedrana; Crnkoivć, Dean
On some codes invariant under the action of the Held group izlaganje Šesti hrvatski matematički kongres Zagreb, Hrvatska - 1.1.2016.
6.
Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean;
On the construction of non-transitive graphs from groups izlaganje 8th Slovenian Conference on Graph Theory Kranjska gora, Slovenija - 1.1.2015.
7.
Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean; Rodrigues, Bernardo
On self-orthogonal binary codes invariant under the action of the Held group izlaganje Design and Application of Random Network Codes Istanbul, Turska - 1.1.2015.
8.
Mikulić Crnković, Vedrana; Crnković, Dean
Construction of 1-designs from group action izlaganje Combinatorics 2012 Perugia, Italija - 1.1.2012.
9.
Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean
Primitive designs constructed from simple groups izlaganje 1st Istanbul Design Theory and Combinatorics Conference Istanbul, Turska - 1.1.2008.
10.
Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean;
Projective planes and other combinatorial structures constructed from groups U(3, 3), U(3, 4) and U(3, 5) izlaganje Design Theory of Alex Rosa Bratislava, Slovačka - 1.1.2007.
11.
Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
Block designs and strongly regular graphs related to the group U(3, 4) poster i prezentacija postera European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications Berlin, Njemačka - 1.1.2005.
12.
Mikulić, Vedrana; Crnković, Dean; Rukavina, Sanja
U(3, 3) as block designs and strongly regular graphs izlaganje Treći hrvatski matematički kongres Split, Hrvatska - 1.1.2004.

Znanstveni projekti

1. 18.7.2018. -
Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2017. - 31.12.2017.
Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2014. - 30.6.2018.
Codes and Related Combinatorial Structures; istraživač; HRZZ; ; http://www.math.uniri.hr/~vmikulic/project_hrzz.htm
4. 1.1.2013. -
potpora Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ; http://www.math.uniri.hr/~vmikulic/projekt_uniri.htm
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture; istraživač; MZOS; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=319-0000000-3037&period=2007

Mentorstvo doktorandima

1. 1.11.2013. -
Ivona Novak; Doktorat Dizajni i kodovi povezani s Mathieovom grupom; Sveučilišni poslijediplomski studij Matematika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu; ;

Znanstveni skupovi

1. - 21.6.2012.
5. hrvatski matematički kongres Rijeka član Organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2018. -
Techno-Past Techno-Future: European Researchers´ Night“ (TPTF ERN)
Europska unija (Obzor 2020)  
koordinator aktivnosti na Odjelu za matematiku i voditelj dviju istraživačkih postaja
2.
18.6.2015. - 18.9.2016.
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Europska unija (Europskog socijalnog fonda)   3.797.380,44
suradnik

Stručna aktivnost

1.
15.3.2018. - 16.3.2018.
First TESI (Trieste Encounters for Science and Innovation) International Meeting
Trieste International Foundation   sudjelovanje
2.
3.5.2017. - 3.5.2017.
predavanje Kakvu poruku poslati ili o teoriji kodiranja
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike u gimnazijama i strukovnim školama Primorsko-goranske i Ličko-Senjske županije  
3.
23.3.2016. - 23.3.2016.
predavanje Upotreba interaktive ploče u obradi sadržaja iz geometrije – primjer
Riječki matematički susreti (Odjel za matematiku)  
4.
2.7.2013. - 2.7.2013.
predavanje Ravninske neeuklidske geometrije
Županijski stručni skup za učitelje matematike Primorsko-goranske županije  
5.
1.7.2013. - 1.7.2013.
predavanje Ravninske neeuklidske geometrije
Međužupanijski stručni skup za učitelje matematike Ličko-Senjske i Istarske županije  
6.
30.11.2012. - 30.11.2012.
predavanje Ravninske neeuklidske geometrije
Županijsko stručno vijeće nastavnika matematike  
7.
19.9.2012. - 20.9.2012.
izlaganje Primjeri uporabe LMSa u nastavi matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci (suautora: Sanja Rukavina)
Matematika i IKT (Varaždin)  
8.
19.9.2012. - 20.9.2012.
poster E-učenje na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci (suautor: Sanja Rukavina)
Matematika i IKT (Varaždin)  
9.
6.6.2011. - 6.6.2011.
webinar na temu Matematika u e-okruženju
Centar za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu  
10.
25.9.2008. - 26.9.2008.
izlaganje Initial experiences with e-courses in Mathematics
EQIBELT (Education Quality Improvement By E-Learning Technology) 6th workshop (Rijeka)  
11.
-
članak Kombinatorički dizajni i najave rukometnih utakmica
Hrvatski matematički elektronski časopis math.e 12 (2007)  
12.
-
članak O modelima hiperboličke ravnine (suautor: Ivona Novak)
Hrvatski matematički elektronski časopis math.e 12 (2007)  
13.
-
poglavlje u knjizi: Zlatni rez
S. Rukavina, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, J. Ledić: Razvoj prirodoslovne i matematičke pismenosti aktivnim učenjem, Zlatni rez, Rijeka, 2010.  
14.
-
članak Izložba Imaginary - čarobna matematika (suautori: Bojan Crnković, Doris Dumičić Danilović, Andrea Švob
Matematika i škola (88)  

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 17.10.2018. - Neeuklidske geometrije
Sveučilište za 3. dob
Rijeka
2. 19.4.2018. - O geometriji u kojoj pravci nisu pravci
Festival znanosti
Rijeka
3. 9.3.2018. - Primjena računala u nastavi matematike
MIT (Dani matematike, informatike i tehnike)
Sveučilište u Mostaru
4. 25.4.2017. - O nekim primjenama diskretne matematike
Otvoreni dan sveučilišnih odjel Sveučilišta u Rijeci (Festival znanosti)
Rijeka
5. 16.3.2017. - Popločavanje ravnine
MIT (Dani matematike, informatike i tehnike)
Sveučilište u Mostaru, Mostar
6. 22.4.2009. - Zlatni rez
Festival znanosti
Rijeka
7. 1.1.2009. - Konstrukcija primitivnih dizajna
kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka
8. 1.1.2009. - Konstrukcija primitivnih dizajna
kolokvij Splitskog matematičkog društva
Split
9. - Zašto studirati matematiku?
Prva sušačka hrvatska gimnazija
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 28.9.2018. - znanstvena postaja Noći istraživača: Tajne šifriranja
voditelj postaje, suautor i izvođač aktivnosti
2. 23.3.2016. - Riječki matematički susreti
organizacija skupa Odjela za matematiku i Alumni kluba matRi
3. - Natjecanje Tetragon u organizaciji Odjela za biotehnologiju, Odjela za fiziku, Odjela za informatiku i Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
predsjednica Organizacijskog odbora (2015.-2018.)
4. - Izložba Imaginary - čarobna matematika
organizacija izložbe Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u surdanji s institutom Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (otvorenje: 19.4.2016.)
5. - Festival znanosti
predsjednica Organizacijskog odbora od 2013. godine
6. - Natjecanje iz matematika Društva matematičara i fizičara
predsjednica Natjecateljskog povjerenstva (2009.-2014.)
7. - Večer matematike
organizacija manifestacije Odjela za matematiku i Društva matematičara i fizičara (od 2013. godine)
8. - Otvoreni dan sveučilišnih odjela
organizacija manifestacije od 2013. godine
9. - Zlatni rez
autor i izvođač radionice za učenike osnovnih škola
10. - Grafovi
autor i izvođač radionice za učenike srednjih škola
11. - Kombinatorika
autor i izvođač radionice za učenike srednjih škola
12. - Ples s grupama
suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola
13. - Geometrija na sferi
suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola
14. - Sferna trigonometrija
suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola
15. - Popločavanje ravnine
suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola
16. - projekt Razvoj prirodoslovne i matematičke pismenosti aktivnim učenjem udruge Zlatni rez
sudjelovanje u projektu kao izvođač radionica (2007-2010)
17. - projekt Upoznajmo svijet kroz matematiku Osnovne škole Kostrena
sudjelovanje u projektu kao izvođač radionica 2008. godine
18. - manifestacija Znanosti i umjetnost na ulici u organizaciji Općine Matulji
sudjelovanje kao izvođač radionica 2015. godine
19. - Dan znanosti u Osnovnoj školi Čavle
sudjelovanje kao izvođač radionica 2014., 2016. i 2018. godine
20. - Hiperbolička ravnina
suautor i izvođač radionice za učenike srednjih škola
21. - Skupovi
suautor i izvođač radionice za 1. razred OŠ
22. - Matematičke puzzle
suautor i izvođač radionice za 1. razred OŠ
23. - Fraktalno stablo
suautor i izvođač radionice za 1. razred OŠ
24. - Matematičke puzzle
suautor i izvođač radionice za predškolce
25. - Crtamo fraktale za velike i male
suautor i izvođač radionice za predškolce
26. - Zašto je Titanic potonuo?
suautor i izvođač radionice za učenike osnovnih škola
27. - Šifriraj microbitiom
suautor i izvođač radionice za učenike osnovnih škola
28. - O nekim primjenam diskretne matematike
popularno predavanje za učenike srednje škole
29. - Zašto studirati matematiku?
popularno predavanje za učenike srednje škole
30. - Budu i ti šašavi znanstvenik
suautor i izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Prirodoslovni muzej Rijeka u 2018. godini
31. - Moj laboratorij
suautor i izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Prirodoslovni muzej Rijeka u 2018. godini
32. - Dan darovitih učenika 2018
suautor i izvođač radionica u okviru aktivnosti koju organizira Udruga Centar za poticanje darovitosti Rijeka, Društvo roditelja darovite djece “Lodur” i Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, u suradnji s brojnim institucijama
33. - Maj mesec matematike u Beogradu 2018
suautor i izvođač radionice u okviru aktivnosti koju organizira Centra za promociju nauke u saradnji s Matematičkim institutom SANU
34. - Imaginary - čarobne matematematičke projekcije
organizacija izložbe Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci u surdanji s institutom Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach i Društvom matematičara i fizičara (otvorenje: 6.12.2018.)
35. - projekt Čarobni dan
suautor i izvođač radionica u okviru projekta Sveučilišta u Rijeci i Dječjeg vrtićem "Đurđice"

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2011. - - predstojnik
Odjel za matematiku / Zavod za diskretnu matematiku

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2015. - - član
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
2. 1.1.2012. - 31.12.2017. - član
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija
3. 1.1.2008. - - član
Povjerenstvo za implementaciju e-učenja