dr.sc. Marijana Butorac

Odjel za matematiku Zavod za algebru i teoriju brojeva

e-pošta : mbutorac@uniri.hr

Google scholar

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2012. dr.sc. poslijediplomski znanstveni doktorski studij matematike Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel
1.1.2000. - 1.1.2005. profesor matematike i fizike Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - Viši asistent Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2012. Asistent Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2008. Asistent Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za matematiku, Omladinska 14, 51000 Rijeka
1.10.2006. - 1.12.2006. Profesor matematike i fizike Osnovna škola Gornja Vežica, Gornja Vežica 31, 51 000 Rijeka
1.10.2005. - 1.9.2006. Profesor matematike i fizike Gospodarska škola Buje, Školski brijeg 1, 52460 Buje

Članstva

- Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri, QuantiXLie
- Alumni, Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
- Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Vektorski prostori I
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati:
1.3.2013. - 1.5.2013. Algebra II
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene, Diplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Linearna algebra II
Preddiplomski studij Matematika, Preddiplomski studij Fizika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2013. Metrički prostori
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Linearno programiranje
Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Algebarske strukture
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Linearno programiranje
Diplomski studij Matematika, Diploski studij matematika i informatika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2010. Seminar iz matematike
smjer matematike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Linearna algebra II
Preddiplomski studij Matematika, Preddiplomski studij Fizika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Linearna algebra I
Preddiplomski studij Matematika, Preddiplomski studij Fizika
Odjel za matematiku
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2008. Linearna algebra I
Smjer matematike i informatike, Smjer matematike i fizike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2008. Linearna algebra I
Smjer matematike i informatike, Smjer matematike i fizike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

17.9.2015. - Paskalove matrice
Mirko Bursać
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
25.9.2014. - Leslijevi matrični prikaz rasta stanovništva
Tea Herak
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
19.9.2014. - Liejeve algebre
Andrea Milišić
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
18.9.2012. - Pitagorin teorem preko vanjske algebre
Anamaria Citković
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
18.9.2012. - Tenzorski produkt
Vedrana Kutnjak
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
11.10.2010. - Kompleksifikacija realnih vektorskih prostora
Nensi Šterpin
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

1.2.2010. - E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja


Norma sati: 20 sati (7 ECTS)
- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 30 sati (10 ECTS)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Marijana Butorac
Quasi-particle bases of principal subspaces for the affine Lie algebras of types $B_l^{(1)}$ and $C_l^{(1)}$
Glasnik matematički 51 59-108 - 2016. https://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_51/no1_05.html

Q4
WOS

2.
Kombinatorne baze glavnih potprostora standardnih modula afine Liejeve algebre tipa B_2^(1)( Combinatorial bases of principal subspaces of standard modules for affine Lie algebra of type B_2^(1) )
- 2012.

3. Marijana Butorac
Quasi-particle bases of principal subspaces of the affine Lie algebra of type $G_2^{(1)}$
Glasnik matematički 52

4. Butorac, Marijana
Combinatorial bases of principal subspaces for the affine Lie algebra of type B_2^(1)
Journal of Pure and Applied Algebra (0022-4049) 218 (2014), 3; 424-447

Q1
WOS

5. M. Butorac, Christopher Sadowski
Combinatorial bases of principal subspaces of modules for twisted affine Lie algebras of type $A_{2 l -1} ^{(2)}$, $D_l^{(2)}$, $E_6^{(2)}$ and $D_4^{(3)}$
prihvaćeno za objavljivanje u New York Journal of Mathematics

Pozvana predavanja

1. M. Butorac, Christopher Sadowski
Combinatorial bases of principal subspaces of standard modules for twisted affine Lie algebras of type $A_{2 l -1} ^{(2)}$, $D_l^{(2)}$, $E_6^{(2)}$ and $D_4^{(3)}$
Zagreb - 27.5.2018. https://web.math.pmf.unizg.hr/congress/Zagreb-VOA-18/speakers.html
2. Marijana Butorac
Combinatorial bases of principal subspaces for affine Lie algebras
Dubrovnik - 19.6.2017. https://web.math.pmf.unizg.hr/congress/Dubrovnik17/
3. Marijana Butorac
Construction of quasi-particle bases of principal subspaces of affine Lie algebras
Department of Mathematics and Statistics, SUNY-Albany - 25.5.2017. http://www.albany.edu/~am815139/seminar_butorac.html

Kongresna priopćenja

1.
Marijana Butorac, Christopher Sadowski
Principal subspaces of higher level standard modules for twisted affine Lie algebras of type $A_{2l-1}^{(2)}$, $D_l^{(2)}$, $E_6^{(2)}$ and $D_4^{(3)N$ predavanje The 32nd International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics (Group32) Prag - 11.7.2018.
2.
Butorac Marijana
Combinatorial bases of principal subspaces for affine Lie algebras of type $G_2^{(1)}$ predavanje Lie Theory and Representation Theory Workshop 2016 Cologne, Germany - 23.8.2016. http://www.mi.uni-koeln.de/~dkus/conference2016.html
3.
Marijana Butorac
Quasi-particle bases of principal subspaces for affine Lie algebra of the type $G^{(1)}_2$ kratko saopćenje 6th Croatian Mathematical Congress Zagreb, Croatia - 1.1.2016. https://web.math.pmf.unizg.hr/congress15/
4.
Marijana Butorac
Combinatorial bases of principal subspaces for affine Lie algebras of type $B_l^{(1)}$ and $C_l^{(1)}$ Predavanje Representation Theory XIV Dubrovnik - 1.1.2015. http://web.math.pmf.unizg.hr/congress/Dubrovnik15/
5.

sudjelovanje INdAM Intensive Period - FIRB Project “Perspectives in Lie Theory” Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorigi, Pisa, Italija - 1.1.2014.
6.
Marijana Butorac
Quasi-particle bases of principal subspaces for affine Lie algebra of type $B_2^{(1)}$ Predavanje Representation Theory XIII Dubrovnik - 22.6.2013. web.math.pmf.unizg.hr/congress/Dubrovnik13/
7.
Marijana Butorac
Combinatorial bases of principal subspaces for affine Lie algebra of type $B_2^{(1)}$ govor 5th Croatian Mathematical Congress Rijeka - 18.6.2012. http://www.math.uniri.hr/CroMC2012/
8.
Marijana Butorac
Principal subspaces for affine Lie algebra of type B_2^{(1)} Predavanje International Conference "Mathematics Days in Sofia" Sofia http://www.math.bas.bg/mds2014/MDS2014_symposia_frame.htm

Znanstveni projekti

1. -
Algebraic and combinatorial methods in vertex algebra theory; istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
2. -
Analitičke i algebarske metode u teoriji brojeva; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (PMF, Split) Europski socijalni fond
 
suradnik na projektu

Stručna aktivnost

1.
10.11.2017. - 12.11.2017.
Origami u početnoj nastavi matematike-radionica za učitelje i učiteljice razredbe nastave
Stručno metodički skup za učitelje i nastavnike matematike "Modeliranje i matematika", Pula, Matematičko drušrvo "Istra"   predavač
2.
-
M. Butorac, R. Jurdana-Šepić, Radionica Zašto tijela plivaju?, Zbornik 9. simpozija o nastavi fizike HFD, Primošten, 2009, HFD Zagreb, 189-192.
 

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 3.12.2015. - Od nerješive jednadžbe do nekih čudnih identiteta
Večer matematike na Odjelu matematike (Sveučilišta u Rijeci)
Rijeka
2. 11.10.2012. - Detalji
Kolokvij Društva matematičara i fizičara
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 17.4.2018. - Fleksagoni (radionica za učenike osnovnih škola)
Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Rijeka
2. 25.4.2017. - Origami
Otvori dan Odjela za matematiku
Rijeka
3. 19.4.2017. - Racionalne točke na krivuljama i plohama (radionica namijenjena učenicima)
Riječki matematički susreti 2017. Najdublje tajne matematike
Rijeka
4. 21.4.2015. - Detalji
Festival znanosti- Dan otvorenih vrata Odjela za matematiku
Odjel za matematiku
5. 5.12.2014. - Detalji
promocija Odjela za matematiku u Rijeci
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju
6. 4.12.2014. - Detalji
Večer matematike
Odjel za matematiku
7. 5.12.2013. - Detalji
Večer matematike, Osnovna škola Ivan Mažuranić
Novi Vinodolski
8. 21.11.2013. - Detalji
Prezentacija Odjela za matematiku u Srednjoj školi dr.Antuna Barca Crikvenica
Crikvenica
9. 23.1.2013. - Detalji
Dan škole Gimnazije Andrije Mohorovičića
Rijeka
10. 1.11.2012. - Detalji
Prezentacija Odjela za matematiku u Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića Senj
Senj
11. 1.11.2012. - Detalji
Prezentacija Odjela za matematiku u Srednjoj školi dr.Antuna Barca Crikvenica
Crikvenica
12. 1.11.2011. - Detalji
Prezentacija Odjela za matematiku u Srednjoj školi dr.Antuna Barca Crikvenica
Crikvenica
13. 21.4.2010. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
14. 25.4.2007. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
15. - popularno predavanje iz matematike „Kako postati matematičar i o počecima algebre“
prezentacija Odjela za matematiku u Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju (18.01.2016) i Srednjoj školi dr. Antuna Barca Crikvenica u veljaći 2016.
Senj, Crikvenica
16. - Od nerjšive jednadžbe do nekih čudnih identiteta
prezentacija Odjela za matemtiku u srednjoj školi u Senju
Senj
17. -

18. -

19. -

20. -

21. -