Gordana Rubeša

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu
Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

telefon : 051658326

Radno iskustvo

- pripravnik liječnički pripravnički staž KBC Rijeka
- asistent asistent na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci Medicinski fakultet Rijeka
- asistent,specijalizant asistent na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i specijalizant psihijatrije na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka) Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
- viši asistent, specijalizant viši asistent na na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i specijalizant psihijatrije na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka Medicinski fakulutet u Rijeci i KBC Rijeka
- viši asistent i specijalist viši asistent, specijalist psihijatrije (Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinika za psihijatriju KBC Rijeka) Medicinski fakultet u Rijeci i KBC Rijeka
- docent, specijalist psihijatrije, vd. predstojnica Klinike docent, specijalist psihijatrije, vd. predstojnik Klinike za psihijatriju (Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinika za psihijatriju KBC Rijeka) Medicinski fakultet u Rijeci i KBC Rijeka
- docent,specijalist, pročelnica odjela, zamjenica predstojnika Klinike docent, specijalist psihijatrije, pročelnica odjela Kliničke psihijatrije, zamjenik predstojnika Klinike za psihijatriju (Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinika za psihijatriju KBC Rijeka) Medicinski fakultet u Rijeci i KBC Rijeka
- izvaredni profesor, specijalist, pročelnica odjela,zamjenica predstojnika Klinike izvaredni profesor, specijalist, pročelnica odjela Kliničke psihijatrije, zamjenik predstojnika Klinike za psihijatriju (Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinika za psihijatriju KBC Rijeka) Medicinski fakultet u Rijeci iKBC Rijeka
- izvaredni profesor, specijalist, subspecijalist biologijske psihijatrije, pročelnica odjela,zamjenik predstojnika Klinike izvaredni profesor, specijalist, subspecijalist biologijske psihijatrije, pročelnica odjela Kliničke psihijatrije, zamjenik predstojnika Klinike za psihijatriju (Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinika za psihijatriju KBC Rijeka) Medicinski fakultet i KBC Rijeka
- redovni profesor, specijalist, subspecijalist; pročelnica zavoda redovni profesor, specijalist, subspecijalist biologijske psihijatrije; pročelnica zavoda Kliničke psihijatrije; (Katedra za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci i Klinika za psihijatriju KBC Rijeka) Medicinski fakultet u Rijeci i KBC Rijeka

Nagrade i priznanja

Expression of Pregnancy-Associated-Protein TJ6 on Decidual and Peripheral Blood Lymphocytes During First Trimester Pregnancy", na Sixth International Congress of Reproductive Immunology, Washington July 1995. Rad je dobio priznanje i uvršten je među 10 najboljih radova, od International Society for Immunology of Reproduction i American Society for Reproductive Immunology

Članstva

- Hrvatsko društvo sudskih vještaka-član
- Odbor za neuroznanost i bolesti mozga Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)-član
- Hrvatsko psihijatrijsko društvo-dopresjednica
- Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju-dopresjednica
- World Federation of Societies of Biological Psychiatry-član
- Hrvatsko društvo za neuroznanost-član
- HID (Hrvatsko imunološko društvo)-član
- AASIR (Alps Adria Society for Immunology of Reproduction) - član osnivač
- ISIR (International Society for Immunology of Reproduction)-član

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Fiziologija, Imunologija, Neurofiziologija i Patofiziologija
medicina, stomatologija; diplomirani sanitarni inženjeri
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Fiziologija, Imunologija, Neurofiziologija; Patofiziologija
više medicinske sestre, laboratorijski inžinjeri, viši fizikalni terapeuti
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Psihijatrija; Medicinska psihologija; Tjeskoba i Komunikacija
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Psihijatrija s medicinskom psihologijom
Stomatologija
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Psihijatrija
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Odabrana poglavlja iz psihijatrije
Stručni studij fizioterapije
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- “Psihijatrija”
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Odabrana poglavlja iz psihijatrije
Stručni sudij fizioterapije
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Psihijatrija
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- “Neurološke bolesti i mentalno zdravlje” (dio mentalno zdravlje)
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- elektivni :“Pretilost” i “Istraživački pristup etiologiji shizofrenije.”
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja
Psihologija
Filozofski fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:
-
Organizacija poduzetništva u zdravstvu
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj seminara
Norma sati:
- Psihofarmakologija
Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Imunologija reprodukcije
Poslijediploski studij "Kliničke patofiziologije" smjer: "Klinička imunologija"
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Psihofarmakologije
Poslijediploski stuij "Biomedicina"
Medicinsi fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Klinička farmakologija
Poslijediploski studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Psihijatrija
Poslijediplomski stručni studij "Obiteljska medicina"
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Specijalna psihopatologija I
Poslijediplomski stručni studij “Psihijatrija”.
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:
- Terapija I
Poslijediplomski stručni studij “Psihijatrija”.
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Povezanost karaktera pijenja i pušenja sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja
Prološčić Joško
Poslijediplomski znanstvenom studiju “Biomedicina”.(
Medicinski fakultet Rijeka
- Utjecaj osobnosti na seksualno samopoimanje u shizofrenih i depresivnih bolesnika
Marija Vučić Peitl
Poslijediplomski znanstveni studij “Biomedicina”.
Medicinski fakultet u Rijeci
- Uloga psihosocijalnih čimbenika u razvoju urtikarije
Sandra Blažević Zelić
Poslijediplomski znanstveni studij “Biomedicina”
Medicinski fakultet u Rijeci
- Fizičko sputavanje i ograničavanje bolesnika liječenih na Zavodu za kliniču psihijatriju u 2015.godini
Alenka Haniž
Prediplomski stručni stuij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
- Adolescentu u Hitnoj psihijatrisjkoj ambulanti KBC Rijeka u period domovinskog rata, mirnodopskom periou i periodu ekonomske krize
Luka Kiseljak
Preddiplomski stručni studij sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
- Suveremeni pristup destigmatizaciji osoba s duševnim smetnjama
Igor Salopek
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Medicinski fakultet Rijeka
- Poremećaj neuroendokrine modulacije u shizofreniji
Jasmina Omeragić
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Medicinski fakultet u Rijeci
- Serotonin i shizofrenija
Andea Blažeković
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Medicinski fakultet u Rijeci
- Etiologija shizofrenije
Natalia Kubinska
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
Medicinski fakultet u Rijeci
- Utjecaj depresije na kvalitetu života
Aleksandra Ristić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Procjena kvalitete života adolescenata sa adolescentnom krizom.
Ivana Posavec
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Primjena atipičnih antipsihotika nove generacije u liječenju shizofrenije i shizofreniji sličnih poremećaja
Dalibor Šuran
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Primjena tipičnih antipsihotika u liječenju shizofrenije i shizofreniji sličnih poremećaja
Viktor Vrkljan
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Primjena selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina u liječenju poremećaja raspoloženja
Mirjana Barišić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Primjena selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina u liječenju neurotskih, anksioznih, stresom uzrokovanih i somatoformnih poremećaja
Hata Subašić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Primjena tricikličkih i tetracikličkih antidepresiva u liječenju poremećaja raspoloženja
Tihana Bobanović
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Svjesni i nesvjesni stavovi medicinskih sestara i bolesnica prema bolesniku/bolesti na odjelu ginekologije KBC Rijeka
Branka Lučić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Primjena atipičnih antipsihotika nove generacije i selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina u liječenju graničnog poremećaja osobnosti
Mario Popović
Stručni tuij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Karakteristike bolesnika liječenih u Dnevnoj bolnici Odjela socijalne psihijatrije KBC Rijeka u periodu 2000. do 2002 godine
Dubravko Magdić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Adolescenti u akutnoj psihijatrijskoj ambulanti.
Dalibor Renić
Studij za više fizikalne terapeute.
Medicinski fakultet u Rijeci
- Sezonske varijacije depresija i najčešće popratne dijagnoze depresivnih bolesnika u 1999. i 2000. godini.
Željka Ugrin
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kvaliteta života psihotičnih bolesnika u odnosu na zdravu populaciju.
Sonja Rac
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Razlike u učestalosti kardiopatije u depresivnih i shizofrenih bolesnika liječenih na Psihijatrijskoj klinici Rijeka u razdoblju od 1996 do 1997. godine
Svjetlana Šaravanja
Studij za više fizikalne terapeute
Medicinski fakultet u Rijeci
- Tjelesne bolesti kod shizofrenih bolesnika”.
Ines Leto
Studij za više medicinske sestre-tehničare
Medicinski fakultet u Rijeci
- Depresija i kardiopatija u bolesnika liječenih na Psihijatrijskoj klinici Rijeka u razdoblju od 1996 do 1997. godine
Sivija Perčić
Studij za više medicinske sestre-tehničare
Medicinski fakultet u Rijeci
- Razlike u elektroencefalogramu između depresivnih i alkoholnih bolesnika liječenih na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka
Sanja Brezak
Studij za više fizikalne terapeute
Medicinski fakultet u Rijeci
- Psihofarmakoterapija u shizofrenih bolesnika liječenih na Psihijatrijskoj klinici Rijeka u razdoblju od 1995. do 1996. godine
Andrej Rubeša
Studij za više medicinske sestre-tehničare
Medicinski fakultet u Rijeci

Izdavaštvo

- G. Rubeša: Shizofreni poremećaji. Ljiljana Moro-Tanja Frančišković i suradnici: Psihijatrija, udžbenik za više zdravstvene studije; Udžbenici Sveučilišta u Rijeci; p.p 98-108, 2004.

Financiranje: Glosa
- G. Rubeša i T. Frančišković: Poremećaji raspoloženja. Ljiljana Moro-Tanja Frančišković i suradnici: Psihijatrija,; Udžbenici Sveučilišta u Rijeci; p.p 109-120,

Financiranje: Glosa
- Lj. Moro, G. Rubeša, K. Ružić: Gerontopsihijatrija. Ljiljana Moro-Tanja Frančišković i suradnici: Psihijatrija; udžbenik za više zdravstvene studije Udžbenici Sveučilišta u Rijeci; p.p 205-213,

Financiranje: Glosa
- G.Rubeša, T. Frančišković: Poremećaji raspoloženja. Tanja Frančišković, Ljiljana Moro i suradnici: Psihijatrija, udžbenik za studente medicine; Udžbenici Sveučilišta u Rijeci; p.p 251-262,

Financiranje: Medicinska naklada
-

Financiranje:
-

Financiranje:
- Lj. Moro, G. Rubeša, K. Ružić: Gerontopsihijatrija. Tanja Frančišković, Ljiljana Moro i suradnici: Psihijatrija, udžbenik za studente medicine; Udžbenici Sveučilišta u Rijeci; p.p 389-396

Financiranje: Medicinska naklada
- Lj. Moro, G. Rubeša, K. Ružić: Gerontopsihijatrija., Ljiljana Moro, Tanja Frančišković i suradnici: Psihijatrija, udžbenik za za više zdravstvene studije; Udžbenici Sveučilišta u Rijeci; p.p 144-150

Financiranje: Medicinska naklada
- Rubeša G: Radna bilježnica iz psihijatrije. Urednici: Frančišković T, Grković J, Kaštelan A. Zagreb Medicinska naklada

Financiranje: Medicinska naklada
- 1. Shizofrenija u teoriji i praksi; etiopatogeneza i klinička slika. Glavni urednik Miro Jakovljević

Financiranje: Pro Mente d.o.o Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rubeša Gordana; Gudelj Lea; Dolores Makovac
Immunological Characteristics of Schizophrenia
Psychiatria Danubina, 30 180-187 - 2018.

2. Blažević Zelić, Sandra ; Rubeša, Gordana ; Brajac, Ines ; Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard
Satisfaction with life and coping skills in the acute and chronic urticaria
Psychiatria Danubina 28 34-38 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=759274

WOS

3. Buretić-Tomljanović, Alena ; Petaros, Anja ; Gombač Šuc, Elena ; Nincoletti, Sebastian ; Rubeša, Gordana ; Tomljanović, Draško ; Žauhar, Gordana ; Lekić, Andrica
Craniofacial morphologic and anthropometric features of Croatian schizophrenia patients and non-psychiatric controls - a pilot study
Anthropologischer Anzeiger 69 379-397 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588171

WOS

4. Nadalin, Sergej ; Buretić-Tomljanović, Alena ; Rubeša, Gordana ; Jonovska, Suzana ; Tomljanović, Draško ; Ristić, Smiljana
Angiotensin converting enzyme gene I/D polymorphim is not associated with schizophrenia in a Croatian population
Psychiatric genetics 22 267-268 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=512026

WOS

5. Buretić-Tomljanović, Alena ; Vraneković, Jadranka ; Rubeša, Gordana ; Jonovska, Suzana ; Tomljanović, Draško ; Šendula-Jengić, Vesna ; Kapović, Miljenko ; Ristić, Smiljana
HFE mutations and transferrin C1/C2 polymorphism among Croatian patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
Molecular biology reports 39 2253-2258 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458787

WOS

6. Rubeša, Gordana ; Tic Baćić, Tamara ; Sveško Visentin, Helena ; Bačić, Giordano
The influence of aesthetic surgery on the profile of emotion
Collegium antropologicum 35 51-55 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=795628

WOS

7. Rubeša, Gordana ; Gudelj, Lea ; Kubinska, Natalija
Etiologija shizofrenije i terapijske mogućnosti
Psychiatria Danubina 23 308-315 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820073

WOS

8. Buretić-Tomljanović, Alena ; Petaros, Anja ; Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Tomljanović, Draško ; Žauhar, Gordana
Povezanost minor anomalija u shizofreniji i polimorfizama gena iz superobitelji fosfolipaza A2
Medicina fluminensis: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 46 219-214 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=458676

9. Nadalin, Sergej ; Buretić-Tomljanović, Alena ; Rubeša, Gordana ; Tomljanović, Draško ; Gudelj, Lea
Niacin skin flush test: a research tool for studying schizophrenia
Psychiatria Danubina 22 14-27 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=364241

WOS

10. Vučić Peitl, Marija ; Rubeša, Gordana ; Peitl, Vjekoslav ; Ljubičić, Đulijano, Pavlović, Eduard
Aspects of sexual self-perception in schizophrenic patients
The European journal of psychiatry 23 37-46 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456816

WOS

11. Buretić-Tomljanović, Alena ; Petaros, Anja ; Nincoletti, Sebastian ; Rubeša, Gordana ; Tomljanović, Draško ; Lekić, Andrica ; Žauhar, Gordana
Povezanost kliničkih simptoma i minor anomalija u bolesnika sa dijagnozom shizofrenije
Medicina, Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora - Podružnica Rijeka 45 351-357 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390689

12. Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Giacometti, Jasminka ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško ; Vraneković, Jadranka ; Kapović, Miljenko ; Buretić-Tomljanović, Alena
BanI polymorphism of cytosolic phospholipase A2 gene is associated with age at onset in male patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 78 351-360 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=318111

WOS

13. Buretić-Tomljanović, Alena ; Giacometti, Jasminka ; Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia
Psychiatria Danubina 20 372-383 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367705

WOS

14. Buretić-Tomljanović, Alena ; Giacometti, Jasminka ; Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia
Psychiatria Danubina 20 372-383 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367705

WOS

15. Škarpa, Ivona ; Rubeša, Gordana ; Moro, Ljiljana ; Manestar, Darko ; Petrovečki, Mladen ; Rukavina, Daniel
Changes of Cytoloytic Cells and Perforin Expression in Patients with Posttraumatic Stress Disorder
Croatian Medical Journal 42 551-555 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91958

WOS

16. Škarpa, Ivona ; Rubeša, Gordana ; Moro, Ljiljana ; Manestar, Darko ; Petrovečki, Mladen ; Rukavina, Daniel
Changes of Cytoloytic Cells and Perforin Expression in Patients with Posttraumatic Stress Disorder
Croatian Medical Journal 42 551-555 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91958

WOS

17. Rukavina, Daniel ; Laškarin, Gordana ; Rubeša, Gordana ; Štrbo, Nataša ; Bedenicki, Ivica ; Manestar, Darko ; Glavaš, Mario ; Christmas, Stephen E. ; Podack, Eckhard R.
The age related decline of perforin expression in human cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells
Blood 92 2410-2420 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=15632

WOS

18. Gulan, Gordan ; Podack, Eckhard R. ; Rukavina, Daniel ; Gudelj, Lea ; Rubeša, Gordana ; Petrović, Oleg ; Johnson, Peter M. ; Christmas, Stephen E.
Perforin-expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of human first-trimester pathological pregnancies
American journal of reproductive immunology 38 9-18 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4246

WOS

19. Rubeša, Gordana ; Podack, Eckhard R. ; Sepčić, Juraj ; Rukavina, Daniel
Increased perforin expression in multiple sclerosis patients during exacerbation of disease in peripheral blood lymphocytes
Journal of neuroimmunology 74 198-204 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7057

WOS

20. Rubeša, Gordana ; Podack, Eckhard R. ; Sepčić, Juraj ; Rukavina, Daniel
Increased perforin expression in multiple sclerosis patients during exacerbation of disease in peripheral blood lymphocytes
Journal of neuroimmunology 74 198-204 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=7057

WOS

21. Rukavina, Daniel ; Podack, Eckhard R. ; Rubeša, Gordana ; Španjol-Pandelo, Suzana ; Randić, Ljiljana
Down-regulated expression of perforin positive/CD16+ cells in the peripheral blood lymphocytes in the first trimester of pregnancy and up-regulation at the end of pregnancy
American journal of reproductive immunology 38 189-196 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4247

WOS

22. Rubeša, Gordana ; Beaman, Kenneth ; Beer, Alan ; Haller, Herman ; Rukavina, Daniel
Expression of membrane form of the pregnancy associated protein TJ6 on decidual lymphocytes in the first trimester of pregnancy
Journal of Reproductive Immunology 30 17-27 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=95317

WOS

23. Rukavina, Daniel ; Balen-Marunić, Sanja ; Rubeša, Gordana ; Orlić, Petar ; Vujaklija, Ksenija ; Podack, Eckhard R.
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes in rejecting and tolerating kidney transplant recipients
Transplantation 61 285-291 - 1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=95229

WOS

24. Rukavina, Daniel ; Rubeša, Gordana ; Gudelj, Lea ; Haller, Herman and Podack, E.R.
Characteristics of perforin expressing lymphocytes within the first trimester decidua of human pregnancy.
American Journal of Reproductive Immunology 33 394-404 - 1995.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856715

25. Petrović, Oleg ; Gudelj, Lea ; Rubeša, Gordana ; Haller, Herman ; Beer, A.E ; Rukavina, Danijel
Decidual-trophoblast interaction: decidual lymphoid cell function in normal, anembriyonic, missed abortion and ectopic human pregnancy
Journal of reproductive immunology 26 217-231 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=795917

WOS

26. Rukavina, Daniel ; Rubeša Gordana ; Gudelj Lea ; Podack E.R
Rukavina, Daniel ; Rubeša Gordana ; Gudelj Lea ; Podack E.R
Regional immunology 6 320-325 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856719

WOS

27. Rubeša, Gordana ; Beaman, K.D., Lučin, Pero ; Beer, A.E. ; Rukavina, Daniel.
Expression of TJ6 protein in the human first trimester decidual lymphocytes
Regional immunology 6 331-333 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=856718

Pozvana predavanja

1. Gordana Rubeša
Biološki markeri rezistentne shizofrenije. 2. seminara iz kreativne psihofarmakoterapije I kategorije: Kreativna psihoterapija shizofrenije.
Osijek
2. Gordana Rubeša
Alzheimerova demencija: Gdje smo danas i kamo idemo? Prvi Hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Cavtat 27-30. ruajn 2003.
Cavtat
3. Gordana Rubeša
Changes of cytolytic cells and perforin expression in patients with posttraumatic stress disorder: Harward Program in Refugee Trauma, Harward School of Public Health
Opatija
4. Gordana Rubeša
Biološke teorije depresije. 1. seminar iz kreativne psihofarmakoterapije I kategorije: Kreativna psihoterapija depresivnih poremećaja
Osijek
5.
Simultaneous Measurement of Intracellular Protein (Perforin) and Cell Surface Markers by Flow Cytometry; Second Central European FACS users'meeting,
Slovakia
6. Gordana Rubeša
Aethiology of schizophrenia-from symptomatic subtypes to the phenotypi groups. 3th Congress of Psychiatrist of Bosnia – Hercegovina with international participation. Psychiatry between phenomenology and neuroscience.
Tuzla; Bosna i Hercegovina
7. Gordana Rubeša
Postoje li fenotipske grupe shizofrenije. Peti Hrvatski psihijatrijski kongres
Šibenik
8. Gordana Rubeša
Nova etiološka saznanja o Alzheimerovoj demenciji. II. simpozij iz psihogerijatrije s međunarodnim sudjelovanjem.
Rab

Kongresna priopćenja

1.
Rubeša, Gordana ; Gudelj, Lea ; Knez, Rajna
Povišena tjelesna temperatura kao simptom: psihoze, malignog neuroleptičkog sindroma ili jedinstvenog sindroma ekscitiranog delirija? Predavanje 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=622363
2.
Nadalin, Sergej ; Jonovska, Suzana ; Rubeša, Gordana ; Dević, Sanja ; Buretić-Tomljanović, Alena
Učinak polimorfizama u genima za cPLA2 i COX-2 na oslabljenu niacinsku reakciju kože u bolesnika sa shizofrenijom Predavanje Peti hrvatski kongres iz humane genetike Bol, otok Brač, Hrvatska - 21.6.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517483
3.
Buretić-Tomljanović, Alena ; Vraneković, Jadranka ; Rubeša, Gordana ; Jonovska, Suzana ; Tomljanović, Draško ; Šendula-Jengić, Vesna ; Kapović, Miljenko ; Ristić, Smiljana
HFE MUTACIJE I C1/C2 POLIMORFIZAM GENA ZA TRANSFERIN U HRVATSKIH BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM Predavanje Peti hrvatski kongres iz humane genetke Hrvatska, Bol, otok Brač - 21.6.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517455
4.
Rubeša, Gordana ; Antulov, Ronald ; Ružić Baršić, Antonija ; Lerga, Jonatan ; Miletić, Damir
The relationship between gray matter changes in schizophrenia patients and the number of psychotic episodes Poster European Psychiatry Beč, Austrija - 15.3.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538627
5.
Ružić Baršić, Antonija ; Antulov, Ronald ; Lerga, Jonatan ; Rubeša, Gordana ; Miletić, Damir
Gray Matter Changes In Patients With Schizophrenia: A Voxel-Based Morphometry Study Predavanje V CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY OF RADIOLOGY with international participations Opatija, Hrvatska - 16.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=494349
6.
Buretić-Tomljanović, Alena ; Giacometti, Jasminka ; Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients Poster 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Opatija, Hrvatska - 18.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655523
7.
Buretić-Tomljanović, Alena ; Giacometti, Jasminka ; Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients Poster 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology Opatija, Hrvatska - 18.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655523
8.
Nadalin, Sergej ; Buretić-Tomljanović, Alena ; Rubeša, Gordana ; Giacometti, Jasminka ; Jonovska, Suzana ; Šendula Jengić, Vesna ; Kapović, Miljenko
Impact of PLA2 gene polymorphisms on onset of schizophrenia and illness severity Poster Sixty-fifth Annual Scientific Convention and Meeting of the Society of Biological Psychiatry New Orleans, Sjedinjene Američke Države - 22.5.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=472288
9.
Rubeša, Gordana ; Buretić-Tomljanović, Alena ; Petaros, Anja ; Gombac, Elena ; Nincoletti, Sebastian ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško ; Žauhar, Gordana ; Lekić, Andrica
Minor physical anomalies in schizophrenic and schizoaffective patients and non - psychiatric controls: assessment of group – an sex - specific differences Poster 9th World Congress of Biological Psychiatry Pariz, Francuska - 2.7.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=602008
10.
Buretić-Tomljanović, Alena ; Giacometti, Jasminka ; Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia Predavanje 23rd Danube Symposion of Psychiatry, Brave New Integrative Psychiatry: From early recognition to successful treatment Mostar, Bosna i Hercegovina - 8.10.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367728
11.
Buretić-Tomljanović, Alena ; Giacometti, Jasminka ; Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Vulin, Mirjana ; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia Predavanje 23rd Danube Symposion of Psychiatry, Brave New Integrative Psychiatry: From early recognition to successful treatment Mostar, Bosna i Hercegovina - 8.10.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=367728
12.
Graovac, Mirjana ; Tić-Bačić, Tamara ; Rubeša, Gordana
Terapijski učinak tianeptina kod adolescenata Predavanje 3. hrvatski psihijatrijski kongres "ZA DUŠEVNO ZDRAVLJE I MEĐUSOBNO RAZUMIJEVANJE" Osijek, Hrvatska - 28.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444316
13.
Tić-Bačić, Tamara ; Sveško-Visentin, Helena ; Rubeša, Gordana ; Graovac, Mirjana
Psihologijski instrumentarij u procjeni terapijskih učinaka tianeptina kod adolescenata i dijagnostičke kategorije Predavanje 3. hrvatski psihijatrijski kongres "Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje" Osijek, Hrvatska - 28.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456250
14.
Rubeša, Gordana ; Tić-Bačić, Tamara ; Graovac, Mirjana
Adolescenti u akutnoj psihijatrijskoj ambulanti Klinike za psihijatriju KBC Rijeka Predavanje III. Hrvatski psihijatrijski kongres "Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje" Osijek, Hrvatska - 28.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456781
15.
Rubeša, Gordana ; Škarpa, Ivona ; Moro, Ljiljana
Poslijetraumatski stresni poremećaji promjene fenotipskih karakteristika citotoksičkih limfocita i NK stanica u perifernoj krvi Predavanje 2. psihijatrijski kongres Psihijatrija u medicini i društvu Hrvatske Opatija, Hrvatska - 27.9.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=32279
16.
Graovac, Mirjana ; Tić-Bačić, Tamara ; Rubeša Gordana
Hitna psihijatrijska intervencija u adolescentskoj populaciji Predavanje Drugi psihijatrijski kongres Psihijatrija u medicini i društvu Opatija, Hrvatska - 27.9.1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444035
17.
Rukavina, Daniel ; Rubeša, Gordana ; Laškarin, Gordana ; Bedenicki, Ivica ; Manestar, Darko
Downregulation of perforin expression in lymphocyte subsets in healthy old people Poster Annual meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb, Hrvatska - 7.11.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=4253
18.
Barac-Latas, Vesna ; Rubeša, Gordana ; Sepčić, Juraj ; Škarpa-Prpić, Ingrid ; Rukavina, Daniel
Downregulation of perforin expression in peripheral blood lymphocytes in multiple sclerosis patients treated with corticosteroids Poster ECTRIMS 97 13th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis Istanbul, Turska - 5.11.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=25948
19.
Dadić-Hero, Elizabeta ; Ružić, Klementina ; Rubeša, Gordana ; Škarpa, Ivona
Nivo anksioznosti u adolescenata ratom zahvaćenog područja i u mirnom području Predavanje Prvi hrvatski kongres dječje i adolescentne psihijatrije Zagreb, Hrvatska - 24.5.1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=32903
20.
Balen, Sanja ; Rubeša, Gordana ; Vujaklija, Ksenija ; Orlić, Petar ; Rukavina, Daniel
Ekspresija perforina u akutnoj krizi odbacivanja bubrežnih transplantata Poster II. Hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini-s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka, Hrvatska - 23.11.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91953
21.
Rukavina, Daniel ; Rubeša, Gordana ; Gudelj, Lea ; Španjol-Pandelo, Suzana ; Haller, Herman ; Podack, Eckard R.
Down-regulated expression of perforin+/CD16+ cells in the first trimester human pregnancy peripheral blood and decidual lymphocytes Pozvano Third International Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Hrvatska - 28.9.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91941
22.
Rubeša, Gordana ; Španjol-Pandelo, Suzana ; Laškarin, Gordana ; Gudelj, Lea ; Randić, Ljiljana ; Podack, Eckhard R. ; Rukavina, Daniel
Up-regulation of perforin protein expression in peripheral blood and decidual lymphocytes co-cultivated with decidual macrophages Pozvano Third international Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Hrvatska - 28.9.1996.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91947
23.
Rubeša G., Haller H., Gudelj L., Petrović O., Matejčić M., Randić Lj. and Rukavina D.
Suppression of lymphocyte reactivity in vitro by supernatants of human early gestation decidual cells. oralna prezentacija Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting Opatija
24.
Rebić, Jelena ; Ružić, Klementina ; Rubeša, Gordana ; Jardas-Rebić, Biserka ; Graovac, Mirjana ; Frančišković, Tanja
Prikaz bolesnice s postpartalnom psihozom.dijagnostičke dileme Poster 12.psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=758131
25.
Knez, Rajna ; Gudelj, Lea ; Rubeša, Gordana
Switching the original antipsychotic with generic one - do we think about the consequences to the patients? Poster Hrvatska škola kreativne psihofarmakoterapije ; 4. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Osijek, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575660
26.
Rubeša G; Gudelj L:
Elevated Body Temperature: a Symptom of Malignant Neuroleptic Syndrome or of a distinct Excited Delirium Syndrome in the Course of the Treatment of Psychosis; poster Atena
27.
Rubeša G:
Shizofrenija - prevencijom relapsa bolesti do prevencije neurodegeneracije, kognitivnog i funkcionalnog propadanja oboljelih. pozvano predavanje 13. godišnja skupština Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja. Zagreb
28.
Rebić J, Ružić K, Rubeša G, Jardas-Rebić B, Graovac M, Frančišković T:
Prikaz bolesnice s postpartalnom psihozom-dijagnostičke dileme. poster 12. Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija
29.
Gordana Rubesa,Ruzic Barsic A, Antulov R, Miletic D
Voxel – based morphometry in chronic schizophrenia poster selektiran za kratku oralnu prezentaciju 27th ECNP Congress, Berlin
30.
Pavešić-Radonja A, Juretić-Pešćica M, Rubeša G:
Rizik za pacijenticu i dijete, a dužnost za liječnika-prikaz slučaja psihofarmakoterapije bipolarnog afektivog poremećja tijekom trudnoće. poster 11. Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija
31.
Stanivuk I, Petričić I, Ruebša G:
Odabir antipsihotika i postizanje dugotrajne remisije-ključni čimbenici očuvanja kognitivnih funkcija shizofrenog bolesnika. poster 11. Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija
32.
Rubeša G:
Liječenje shizofrenije. pozvano predavanje enesansa Primarne zdravstvene zaštite. Opatija
33.
Knez R, Gudelj L, Rubeša G:
Switching the original antipsychotic with generic one – do we think about the consequences to the Patients poster 4st Croatian Congress on side effects of psychotropics. Osijek
34.
Igor Salopek, Gordana Rubeša:
Bioetical Aspect of Antisocial Peronality Disorder. predavanje Student Bioethical Workshop: Bioethics and Psyche. 11th Lošinj Days of Bioethics. Mali Lošinj
35.
Tamara Tic- Bacic; Gordana Rubesa, Helena Svesko-Visentin; Bačić Giordano:
The influence of aesthetic surgery on the profile of emotion. poster 4th International Congress of Croatian Association "AlbertEinstein" Rab
36.
Ivona Škarpa-Usmiani; Gordana Rubesa, Helena Svesko-Visentin, Jasna Grkovic, Tamara Tic-Bacic
Balint Group Education Cousing Significant Changes of Conscious and Unconscious Attitudes of Nurses and Patients Towards Disease and Treatment. poster 4th International Congress of Croatian Association "AlbertEinstein" Rab
37.
Ruzic Barsic A, Antulov R, Lerga J, Rubesa G, Miletic D.
.Neurotoxicity of psychosis in schizophrenia: a voxel-based morphometry study. 10th Slovenian – Croatian, Hungarian Radiological Symposium,
38.
Rubeša G, Gudelj L, Kubinska N
Etiologija shizofrenije i terapijske mogućnosti. predavanje Peti Hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik
39.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Rubeša, Gordana; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Šendula-Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana.
HFE Mutacije i C1/C2 Polimorfizam gena za transferin u Hrvatski bolesnika s shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem predavanje The Seventh ISABS Conference in Forensic, Anthropologic and Medical Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine
40.
Rubeša G.
Postojeli fenotipske grupe shizofrenije. predavanje Peti Hrvatski psihijatrijski kongres, Šibenik
41.
Juretić-Peščica M., Lovrović D., Rakun R., Rubeša G:
Comon Psychopharmacs adverse reaction urinary retention can lead to life threatening clinical condition-pulmonary thromboembolism. poster 1st Croatian Congress on side effects of psychotropics. Osijek
42.
M. Vučić Peitl, G. Rubeša, D. Ljubičić, V. Peitl:
Sexual disturbances associated with use of SSRI’s and other antidepressants poster 15 th AEP Congres, Madrid
43.
T. Tic-Bacic, G Rubeša, H. Svesko-Visentin, G. Bacic:
The influebce of aestetic surgery on the emotional profile selektirani poster za oralnu prezentaciju 15 th AEP Congres, Madrid
44.
G.Rubeša, H. Svesko-Visentin, J. Grkovic, T. Tic-Bacic, S. Blazevic-Zelic:
Liaison psychiatry: Achieving quality trough education poster 2nd International Congress of Biological Psychiatry Santiago, Chile
45.
Rubeša G
Fenotipske grupe shizofrenije. predavanje Četvrti Hrvatski psihijatrijski kongre Cavtat
46.
Kaštelan A, Rubeša G, Sveško Visentin H, Posavac I:
Procjena kvalitete života adolescenata sa Adolescentnom krizom. poster Četvrti Hrvatski psihijatrijski kongre, Cavtat
47.
Vučić Peitl M, Rubeša G, Ljubičić Đ, Peitl V
Antidepresivi i seksualne smetnje. predavanje Četvrti Hrvatski psihijatrijski kongre, Cavtat
48.
Rubeša G, Pavić-Čavka Đ, Pecotić J, Vučić-Peitl M:
Depresija i kvaliteta života. poster Četvrti Hrvatski psihijatrijski kongres Cavtat
49.
Sveško-Visentin H, Rubeša G, Tić-Bačić T, Blažević-Zelić S:
Suradna psihijatrija: Balint grupa kao model rada i izobrazbe medicinskog osoblja. predavanje Četvrti Hrvatski psihijatrijski kongres Cavtat
50.
Petrić D., Graovac M., Rubeša G., Kosec T., Moro LJ.:
Polustrukturirani dijagnostički intervju za djecu i adolescente u dijagnostici shizofrenije dječje dobi, poster Treći Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija
51.
Matkovic, Vjera ; Rubesa, Gordana ; Gudelj, Lea
Conscious and unconscious attitudes of nurses and patients that can influence the attitudes towards disease and treatment Poster 18th ECNP Congres Amsterdam, Nizozemska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=214998
52.
Rubeša G, . Blažević-Zelić S , Gudelj L:
Case report of treatment of resistant schizophrenia by combination of new generation antipsychotics. poster 18th ECNP Congres, Amsterdam
53.
Blažević-Zelić S, Rubeša G, Gudelj L:
Effects of self-perception and social support on the perception of stress in pregnancy and labour. poster 18th ECNP Congres, Amsterdam
54.
Rubeša G, Pavić Đ, Gudelj L, Matković V:
Učestalost primjene antipsihotika nove generacije u liječenju shizofrenije i shizofreniji sličnih poremećaja na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka. poster Drugi Hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb
55.
Matković V, Prološčić J, Rubeša G, Ćuruvija D
Tromboembolija bifurkacije aorte i obiju ilijakalnih arterija povezana s terapijom flufenazinom. poster Drugi Hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb
56.
Rubeša G., Pavić Đ., Blažević Zelić S.:
Kombinacije antipsihotika nove generacije u liječenju rezistentne shizofrenije. poster Drugi Hrvatski psihijatrijski dani Opatija
57.
Tić Bačić T., Sveško-Visentin H., Rubeša G.:
Follie a familie ili čudaštvo unutar obitelji. poster Drugi Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija
58.
Rubeša G., Blažević Zelić S., Kosec Tatić T.
Rubeša G., Blažević Zelić S., Kosec Tatić T.: Kako liječiti rezistentan oblik shizofrenog oboljenja? predavanje Drugi Hrvatski psihijatrijski dani, Opatija
59.
Rubeša G., Peitl A., Vučić-Peitl M.:
Efficacy of risperidone in relapsing psychotic patients. poster XXIV CINP Congress Paris Pariz
60.
Rubeša G., Pavić Čavka Đ., Blažević Zelić S., Kosec Tatić T
Quetiapin u liječenju manične epizode. poster Prvi Hrvatski psihijatrijski dani, Rovinj
61.
Rubeša G., Pavić Đ., Blažević Zelić S.:
Prikaz učinkovitosti i podnošljivosti olanzapina u liječenju shizoafektivne psihoze. poster Prvi Hrvatski psihijatrijski dani, Rovinj
62.
Rubeša G., Kosec Tatić T., Vučić Peitl M.:
Prikaz učinkovitosti liječenja paranoidne shizofrenije depotnim preparatom risperidona. poster Prvi Hrvatski psihijatrijski dani, Rovinj
63.
Tić Bačić T., Sveško-Visentin H., Rubeša G.:
Bordeline struktura-PTSP dječje dobi? Uloga olanzepina i psihoterapije. poster Prvi Hrvatski psihijatrijski dani, Rovinj
64.
Rubeša G., Moro Lj., Nadarević V., Šimunović I.:
Primjena atipičnih antipsihotika u bolničkim uvjetima Klinike za psihijatriju KBC Rijeka. poster Prvi Hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Cavtat
65.
Rubeša G.:
Rubeša G.: Alzheimerova demencija: Gdje smo danas i kamo idemo? predavanje Prvi Hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Cavtat
66.
Rubeša G., Peitl A., Vučić-Peitl M.:
Učinkovitost risperidona (Rispolepta) u relapsirajućih psihotičnih bolesnika. poster Prvi Hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Cavtat
67.
Rubeša G., Škarpa I., Moro Lj., Ruakavina D
Utjecaj anksioznosti na staničnu citotoksičnost posredovanu perforinom u bolesnika s kroničnim posttraumatskim stresnim poremećajem. predavanje Treći Hrvatski psihijatrijski kongres Osijek
68.
Prološčić J., Rubeša G., Rončević-Gržeta I., Moro Lj.:
Depresivnost i B skupina simptoma PTSP-a: mogući prediktori razvoja ovisnosti o alkoholu i nikotinu u psihotraumatiziranih osoba. predavanje Treći Hrvatski psihijatrijski kongre Osijek 25-28. rujna 2002. Osijek
69.
Moro LJ., Rubeša G., Nadarević V.:
Primjena atipičnih antipsihotika u bolničkim uvjetima. poster Treći Hrvatski psihijatrijski kongres Osijek
70.
Tić-Bačić T., Moro Lj., Rubeša G.
Utjecaj estetskih operacija na self predavanje reći Hrvatski psihijatrijski kongres Osijek
71.
Rubeša G., Pecotić J., Tić-Bačić T., Pavić-Čavka Đ.
Razlike u elektroencefalogramu između bolesnika liječenih od depresije i alkoholene bolesti. poster Treći Hrvatski psihijatrijski kongres Osijek
72.
G. Rubeša:
Suicidalna stanja (Prediktori suicidalnosti). predavanje Hitna neuropsihijatrijska stanja u vanbolničkim uvjetima Poreč
73.
Rubeša,Gordana;Škarpa,Ivona;Moro,Ljiljana.
Poslijetraumatski stresni poremećaji promjene fenotipskih karakteristika citotoksičkih limfocita i NK stanica u perifernoj krvi predavanje 2. psihijatrijski kongres Psihijatrija u medicini i društvu Hrvatske Opatija
74.
Ružić T., Rubeša G., Dadić-Hero E., Pavić Đ., Škalamera R. and Moro Lj.
Quality of life of psychotic patients poster 37th International neuropsychiatric symposium Pula
75.
Sabljić V., Folnegović-Šmalc V., Moro Lj., Rubeša G.:
Side effects of antypsychotics-role in therapy avoidance in mentaly ill patients predavanje Rijeka
76.
Rukavina, Daniel; Rubeša, Gordana; Laškarin, Gordana; Bedenicki, Ivica; Manestar, Darko.
Downregulation of perforin expression in lymphocyte subsets in healthy old people predavanje Annual meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb
77.
Frančišković T., Moro Lj.,Rubeša G.,
Stress and modulation cytotoxic T lymphocites in peripheral blood poster 5th Congres of ITSS, Jerusalem, Israel
78.
Balen, Sanja; Rubeša, Gordana; Vujaklija, Ksenija; Orlić, Petar; Rukavina, Daniel.
Ekspresija perforina u akutnoj krizi odbacivanja bubrežnih transplantata poster Rijeka
79.
Rukavina, D., Gulan, G., Rubeša, G., Gudelj, L., Podack, E.R:
Perforin expression in decidual and peripheral blood lymphocytes in normal and pathological pregnancies predavanje 6th International Congres of Reproductive Immunology Washington
80.
Rubeša G., Beer A., Beaman K., Haller H., Rukavina D.:
Expression of pregnancy-associated-protein TJ6 on decidual and peripheral blood lymphocytes during first trimester pregnancy, predavanje 6th International Congres of Reproductive Immunology, Washington
81.
Balen-Marunić, S., Podack, E.R., Rubeša, G., Orlić, P., Vujaklija, K., Rukavina, D.
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes (PBL) in kidney transplant recipients predavanje Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb
82.
Rubeša, G., Španjol-Pandelo, S., Bedenicki, I., Gudelj, L., Randić, Lj., Rukavina, D.:
Perforin expression in the human pregnancy peripheral blood lymphocytes (PBL) predavanje Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb
83.
Rubeša, G., Španjol-Pandelo, S., Gudelj, L, Randić, Lj., Podack, E.R., Rukavina, D.
In vitro cultivation of human decidual granulated leucocytes exerts a significant changes in expression of cell mediated cytotoxicity-related molecules poster-prezentacija Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb
84.
Moro, Lj., Rubeša G., Frančišković T., Grković J.:
Stres i modulacija citotoksičnih limfocita T i stanica prirodnih ubojica u perifernoj krvi. predavanje Neurobiološki simpozij '95 Zagreb
85.
Rukavina, D., Rubeša, G., Gudelj, L., Haller, H., Podack, E.R.
The human decidual lymphocytes (DL): Phenotype, perforin (P) expression and function predavanje Mechanisms in Local Immunity, Opatija
86.
Rubeša, G., Beaman, K., Rukavina, D.:
Expression of membrane form of the pregnancy associated protein TJ6 on decidual lymphocytes (DL) in the first trimester of pregnancy predavanje Mechanisms in Local Immunity Opatija
87.
Sepčić, J., Rubeša, G., Rukavina, D., Podack, E.R:
Sepčić, J., Rubeša, G., Rukavina, D., Podack, E.R: Significance of perforin expression in peripheral blood lymphocytes (PBL) of multiple sclerosis (MS) patients predavanje Mechanisms in Local Immunity Opatija
88.
Gulan, G., Rubeša, G., Gudelj, L., Petrović, O., Podack E.R., Rukavina, D.
Perforin-expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of normal and pathological pregnancies predavanje Mechanisms in Local Immunity Opatija
89.
Rubeša G., Manestar D., Kovačević M., Rukavina D., Širola R.
Zastupljenost perforin pozitivnih stanica u perifernoj krvi bolesnika oboljelih od karcinoma larinksa. 1. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju, Rijeka 19-22 listopad, 1994. Medicina Vol.30 Sup.2:20. predavanje 1. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Rijeka
90.
Manestar D., Rubeša G., Jonjić N., Rukavina D., Matutinović T.
Zastupljenost perforin pozitivnih stanica u tkivu tonzile. 1. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju predavanje 1. Kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Rijeka
91.
Rukavina, D., Rubeša, G., Gudelj, L., Haller, H., Podack, E.R.
Perforin expression at the maternal-fetal (M-F) interface. predavanje Osterreichischen gesellschaft fur allergologie und immunologie Graz
92.
Petrović, O., Haller, H., Gudelj, L., Rubeša, G. and Rukavina, D.:
Immunoregulatory potential of decidual leucocytes in pathological pregnancies. oralna prezentacija 5th International Congress of "Reproductive Immunology", Rim, Italia
93.
Rubeša, G., Rukavina, D., Haller, H. and Podack, E.R.:
Expression of perforin by cells of the human early pregnancy decidua. oralna prezentacija 5th International Congress of "Reproductive Immunology" Rim, Italia
94.
Rukavina, D., Rubeša, G., Haller, H. and Podack, E.R.
The phenotype of perforin positive cells in the peripheral blood and decidua of the first trimester of pregnancy. oralna prezentacija 5th International Congress of "Reproductive Immunology" Rim, Italija
95.
Trobonjača, Zlatko ; Radošević-Stašić, Biserka ; Ćuk, Mira ; Mrakovčić-Šutić, Ines ; Barac-Latas, Vesna ; Muhvić, Damir ; Petković, Marija ; Rubeša, Gordana ; Lučin, Ksenija ; Jonjić, Nives ; Rukavina, Daniel ;
Correction of halothane and operative stress induced immunosuppression by IGF-I, indomethacin and peptidoglycan monomers Poster
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247140
96.
Nadalin, Sergej ; Rubeša, Gordana ; Kapović, Miljenko ; Buretić-Tomljanović, Alena
Gen PLA2G4A za citosolnu fosfolipazu kao gen podložnosti za pojavu shizofrenije Predavanje Četvrti hrvatski kongres iz humane genetike Hrvatska, Malinska - otok Krk
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=318092
97.
Lasić, Davor ; Rubeša, Gordana ; Dodig, Goran ; Katavić, Zdenko ; Glavina, Trpimir ; Žuljan Cvitanović, Marija.
Risperidone oral solution, therapeutic possibility in treatment of acute and agitated psychotic patients Poster 19th European College of Neuropsychopharmacology Pariz, Francuska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=735717

Znanstveni projekti

1. -
Projekt Ministarstva znanosti i tehnologije 062054 “Izobrazba medicinskog osoblja i odnos prema teškom bolesniku”;; voditelj; Ministarstva znanosti i tehnologije; ;
2. -
"Istraživanje lokalnih imunoregulacijskih mehanizama" (3-01-164) (glavni istraživač prof. dr. sc. Daniel Rukavina); suradnik; Ministarstva znanosti i tehnologije; ;
3. -
Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji 062-0982522-0369 (voditelj: prof. Alena Buretić Tomljanović); ; suuradnik; Ministarstva znanosti i tehnologije ; ;
4. -
Harvard Project in Refugee Trauma, ; suradnik; USAID/Harvard School of Public Health; ;
5. -
(ALIS Project) voditelj prof. Petera Johnosona iz Liverpoola, UK. ; suradnik; ; ;
6. -
062026 “Terapeutski pristup žrtvama rata”; suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije; ;
7. -
Uloga religioznosti i duhovnosti u prevladavanju bolesti kod vojnika s PTSP-om, nakon vojnih ratnih operacija(TReSSK- Trauma, Religioznost, Duhovnost, Vojnici, Rat); suradnik; Albert-Ludwigs-Universitas; Freiburg; Caritas Science and Christian Social Work ; ;
8. -
Uloga religioznosti i duhovnosti kod psihijatrijskih pacijenata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (TreSKroBoh - Trauma, Religioznost, Duhovnost, Hrvatska, Bosna i Hercegovina); suradnik; Albert-Ludwigs-Universitas; Freiburg; Caritas Science and Christian Social Work; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Joško Prološčić; Magisterij Povezanost karaktera pijenja i pušenja sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja. ; Poslijediplomskom znanstvenom studijuBiomedicina”.; 2001;
2. -
Marija Vučić Peitl; Doktorat Utjecaj osobnosti na seksualno samopoimanje u shizofrenih i depresivnih bolesnika. ; Poslijediplomski znanstveni studij “Biomedicina”. ; 2009;
3. -
Sandra Blažević Zelić; Doktorat Uloga psihosocijalnih čimbenika u razvoju urtikarije. ; Poslijediplomski znanstveni studij “Biomedicina”; 2015;

Recenzije

1. Gender, psychosis and psychotropic drugs: differences and similarities;
2. Suicide risk and choice of antidepressant
3. Comorbidity of depresive and dermatologic disorder-terapeutic aspect.
4. nvoluntary emotional expression disorders in Alzheimer's disease-psychopharmacotherapy aspects;
5. Observational study of schizophrenia outpatients in Central and Eastern Europe: 3- and 6-month efficacy and safety results.
6. Genealoško istraživanje reda rođenja u etipatogenez shizofrenog poremećaja u visokorizičnoj obitelji.
7. Psihološki aspekti rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika; Medicina vol 41. NO.3, 2003.
8. Utjecaj sezone gripe na dinamiku u grupi shizofrenih bolesnika Medicina;.
9. Imunološke promjene u depresiji. Socijalna medicina; Volumen 31 (2003), broj 2;
10. Depresija u starijoj životnoj dobi. Medicina; Vol 38. No 3-4, 2002.
11. Anoreksija nervoza. Medicina; Vol 38. No 3, 2002.
12. Psihofarmakološki izbor u akutno opitom stanju; Socijalna medicina
13. Farmakoterapija poremećaja hranjenja. Socijalna medicina; Volumen 30 (2002), broj 3.;
14. Benzodiazepini – preporuke za racionalnu upotrebu; Socijalna medicina

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Recenzija za Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje KBC Zagreb ; ;
2. - Recenzija za Referentni centar Ministarstva zdravstva za biologijsku psihijatriju i racionalnu psihofarmakologiju KBC Zagreb ; ;
3. - Recenzija nastavnog plana i programa specijalističkog diplomskog stručnog studija „Psihijatrijsko sestrinstvo“- Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje ; ;
4. - Recenzije znanstvenih projekata (3 projekta Ministarstva znanosti i tehnologije); ;
5. - Recenzija elaborata za Nacionalni centar za alkoholizam bolnice „Sestre Milosrdnice“; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Approval of the protocol for multicentre singl-blind study of the activity, tolerability and safety of fluoxetine in comparasion with maprotiline in Major depressive episodes. Protocol No FLU 02, Study No:KKL 05/95
Projekt “Krke”  
istraživač
2.
-
Study No. RIS-INT-87 “Evaluatiohn of efficacy and safety of long acting risperidone microspheres in patients with schizophrenia or other psychotic disorders when switching from typical depot or oral neuroleptics to long acting risperidone microspheres”
Projekt Janssen-Cilag:  
istraživač
3.
-
Study RIS-SCH 3001 “Risperdal Consta trial of relapse prevention and effectiveness” .
Projekt Janssen-Cilag:  
glavni istraživač
4.
-
Study No. 99824 “Sertindole versus risperidone safety outcome study. A randomized partially-blinded, parallel-group, active-controlled, post-marketing stydy ”
Lundbeck  
istraživač
5.
-
Study RO764SCH3017An Open lable Prospectivre Trial to Explore the Tolerability , Safety and Efficacy of Flexibly Doses Paliperidone ER in Subjects with Shizophrenia
Projekt Janssen-Cilag  
kordinator, istraživač
6.
-
“A double-blind, placebo-controlled evaluation of the safety and efficacy of cariprazine in patients with acute mania associated with Bipolar I disorder
Forest Research Institute  
glavni istraživač
7.
-
“A ranomized, controled, parallel group, double-blind, multi-center, phase II stydy to assess the slinical – and immunological activity as well as the safety and tolerabity of different doses/formulation of AFFITOPE AD02 administered repeatedly to patients with early Alzheimer’s disease.
JSW Lifesciences GmbH:  
advisor
8.
-
A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study of LY2216684 Fixed-Dose 6 mg Once Daily as Adjunctive Treatment for Patients with Major Depressive Disorder Who Are Partial responders to Selective Serotonin reuptake Inhibitor Treatment. (Protocol H9P-MC-LNBQ)
 
glavni istraživač
9.
-
A Double-blind, Placebo-Controlled Trial of Asenapine in the Prevention of Recurrence of a Mood Episode After Stabilization of an Acute Manic/Mixed Epizode in Subjects With Bipolar I Disorder (Fase 3 B, Protocol P06384)
 
glavni istraživač
10.
-
A 52-Week,Open-Label,Prospective, Multicenter, Internacional Study of a Transition to the Paliperidone Palmitate 3-Month Formulation in Patients eithSchizophrenia Previously Stabilized on the Paliperidone Palmitate 1-Month Formulation (Protocol R092670SCH3015; (
Projekt Janssen-Cilag  
glavni istraživač