Prof.dr.sc Miljenko Kovačević dr.med

Medicinski fakultet Katedra za kirurgiju

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Miljenko Kovačević 65 5

Obrazovanje

- Studij opće medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Stručni ispit
- Znanstveni poslijediplomski studij iz Opće kliničke patofiziologije Medicinski fakultet u Rijeci
- Edukacija iz kardijalne kirurgije Sveučilišna bolnica Lund, Švedska, Klinika za kardiotorakalnu kirurgiju
- Specijalistički ispit iz Opće kirurgije Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za kirurgiju
- Uža specijalizacija iz Vaskularne kirurgije Klinički bolnički centar Rijeka
- Subspecijalist vaskularne kirurgije Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka

Radno iskustvo

- Predstojnik Klinike za kirurgiju Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za kirurgiju
- Pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju Klinički bolnički centar Rijeka, Klinika za kirurgiju
- Izvanredni profesor Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka
- Znanstveni savjetnik Medicinski fakultet u Rijeci
- Viši znastveni suradnik Medicinski fakultet u Rijeci
- Docent Katedra za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u nastavnoj bazi KBC Rijeka
- Znanstveni suradnik Medicinski fakultet u Rijeci
- Doktorska disertacija Medicinski fakultet u Rijeci
- Magistar znanosti Medicinski fakultet u Rijeci
- Liječnnik specijalist Kirurgije Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka
- Liječnik na specijalizaciji Klinika za kirurgiju, KBC Rijeka
- Mladi istraživač Meidinski fakultet u Rijeci

Članstva

- Odbor za zdravstvo - Primosko-goranska županije
- Udruga za prevenciju moždanog udara
- Vascunet, dio ESVS-a
- Europsko društvo za Vaskularnu kirurgiju
- Hrvatsko društvo za Vaskularnu kirurgiju
- Hrvatsko društvo za kardiotorakalnu kirurgiju i anesteziju
- Hrvatski liječnčki zbor
- Hrvatska liječnička komora
- Hrvatsko kirurško društvo
- Predsjednik Hrvatskog društva za Vaskularnu kirurgiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

-
Demonstrator na Zavodu za anatomiju
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Kirurgija
Dodiplomska nastava Sveučilišnih studija medicine i stomatologije te nastava na Stručnim studijima sestrinstva, fizioterapije i medicinske radiologije
Katedra za kirurgiju KBC-a Rijeka
Naslovni asistent
Norma sati:
- Kirurgija, predavanja, seminari i vježbe
Sveučilišni i stručni dodiplomski studij
Katedra za kirurgiju, Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent i viši asistent
Norma sati:
- Kirurgija, predavanja, seminari i vježbe
Sveučilišni i stručni dodiplomski studiji
Katedra za kirurgiju, Medicinski fakultet u Rijeci
Docent
Norma sati:
- Kirurgija, Predavanje, seminari i vježbe
Sveučilišni i stručni dodiplomski studiji
Katedra za kirurgiju, Medicinski fakultet u Rijeci
izvanredni profesor
Norma sati:
- Izborni predmet :"Kiruško liječenje cerebrovaskularne bolesti"
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Katedra za kirurgiju, Medicinski fakultet Rijeka
Voditelj kolegija
Norma sati:
- Hitna stanja u medicini II
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilšni studij medicine
Katedra za kirurgiju, Medicinski fakultet u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:
-
Angažiranje oko uvođenja studenata u znanstveno-istraživački rad na polju kardijalne i vaskularne kirurgiju
Katedra za kirurgiju, Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:
- Opća kirurgija
Sudjelovanje u nastavi poslijediplomskog specijalističkog studija
Medicinski fakultet u Rijeci
Predavač
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Suvemeni pristup liječenju buergerove bolesti
Viktor Šimunović
Intgrirani preddiplomski i diplomski Sveučilični studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Akutna traumatska disekcija torakalne aorte
Kristina Germek
Integrirani predidplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Usporedba ishoda kirurškog i endovaskularnog liječenja u bolesnika sa simptomatskim stenozama bifurkacije karotidnih arterija
Dino Doričič
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško i endovaskularno liječenje traumatskih lezija supraaortalnih organa
Goran Čović
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Agenezija vene cave inferior
Majk Crljenica
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilšni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Jukstarenalne anruizme abdominalne aorte
Dejan Štrbac
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Smjernice u liječenju obliterirajuće ateroskleroze ishodišta supraaortalnih grana
Gregor Roj
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško i endovaskularno liječenje renovaskularne bolesti
Tatjana Mioč
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Dobuka venska tromboza
Sara Golubić
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Akutna embolija arterija ekstremiteta
Danijel Trčak
Ingegrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Trendovi u liječenju asimptomatskih stenoza karotidnih arterija
Ivana Sedonja
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško i endovaskularno liječenje aorto-ilijačne arterijske bolesti
Marko Škoda
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško i endovaskularno liječenje arterija gornjeg ekstremiteta
Mateja Jelača
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško liječenje primarnih varikoziteta
Ksenija Buzina
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško liječenje aneurizmi perifernih arterija
Branko Marijan
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško i endovaskularno liječenje femoro-poplitealnog tipa okluzivne bolesti donjih ekstremiteta
Emil Beban
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakulet u Rijeci
- Presadci u vaskularnoj kirurgiji
Ivana Blažević
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško ili endovaskularno liječenje silaznog dijela grudne aorte
Antonija Lerga
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško liječenje simtomatskih stenoza karotidnih arterija
Ivo Miljanović
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Kirurško liječenje aneurizme abdominalne aorte
Nedžad Bašagić
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Prevencija dekubitusa u bolesnika s perifernom-arterijskom bolešću
Željjka Kovačić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Liječenje dekubitusa u bolesnika s perifernom arterijskom bolešću
Marko Rukavina
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- Prediktivni faktori restenoza po endarterektomiji karotidnih arterija
Dino Šabanović
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Usporedba kirurškog i endovaskularnog liječenja aneurizmi poplitealnih arterija
Aron Roth
Integirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Usporedba kirurškog i endovaskularnog liječenja rupturiranih aneurizmi abdominalne aorte
Mariam el Barq
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Sindrom krađe krvi arterije subklavije
Maja Šljaka
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakulet u Rijeci
- Kirurško liječenje varikoznih vena
Janko Rožić
Integirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
- Aneurizme gornje mezenterične arterije
Martina Pereza
Integrirani preddiplomski i diplomski Sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pećanić s, Medved I, Kovačević M ,
Akutna disekcija aorte Stanford B komplicirana intestinalnom ishemijom: prikaz slučaja
Acta Chir Croat 2018; 15:suppl 1,21

2. Primc D, Pećanić S, Blecich G, Kovačić S, Knežević S, Tkalčić L,Kovačević M ,
Prikaz liječenja bolesnika s cističnom degeneracijom adventicije poplitealne arterije
Acta Chir Croat 2018; 15:suppl 1,22

3. Sinožić A, Primc D, Filipović M, Mihaljević D, Pećanić S,Kovačević M
Akutna ishemija donjih ekstremiteta i heparinom izazvana trombocitopenija (prikaz slučaja),
Acta Chir Croat 2018; 15:suppl 1,23

4. Filipović M, Kovačević M, Sinožić A, Primc D, Mihaljević D,Pećanić S ,
Infekcije u vaskularnoj kirurgiji periferije.
Acta Chir Croat 2018; 15:suppl 1,12

5. 2.Tkalčić L, Budiselić B, Kovačević M, Knežević S, Kovačić S, Miletić D, Tomulić V, Kuhelj D.
Endovascular Management of Superior Mesenteric Artery (SMA) Aneurysm - Adequate Access is Essential for Success
Case Report. Pol J Radiol. 2017 Jul 13;82:379-383.

6. A. Lekic, Z. Brekalo, A. Kvesic, M. Kovacevic, Z. Baricev-Novakovic, I. Sutic, A. Bulog, I. Sutic, V. Pavisic and I. Mrakovcic-Sutic
Crosstalk Between Enzyme Matrix Metalloproteinases 2 and 9 and Regulatory T Cell Immunity in the Global Burden of Atherosclerosis
Scand J Immunol. 2017 Jul;86(1):65-71

7. Kovačević M, Vjekoslav T, Budiselić B, Kovačić S, Primc D, Pećanić S
Hibridni postupci u liječenju bolesti luka i silazne aorte,
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,15

8. Tomulić v, Jakljević T, Kovačević M, Primc D, Pećanić S;
Disease of thoracic aorta
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,16

9. Cvjetko I, Kovačević M, Podvez Z, Škopljanac A, Korda A
Smjernice HDVK za liječenje AAA
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,32

10. Jakljević T, Komen S, Tomulić V, Kovačević M, Pećanić S
Prevention and treatment of endoleak with endovascular anchoring system
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,34

11. Mrakovčić-Šutić I, Kovačević M, Brekalo Z, Kvesić A, Lekić A
Promjene urođene imunosti kod bolesnika s razvijenom aterosklerozom karotidnih arterija
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,43

12. Primc D, Blecich G, Mihaljević D, Sinožić A, Pećanić S, Kovačević M
Hibridne procedure u liječenju kritične ishemije donjih ekstremiteta u KBC-u Rijeka
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,45

13. Kovačević M
Venska upala – temeljni uzrok kronične venske bolesti – upala u venskoj patofiziologiji: gdje smo danas?
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,48

14. Markić D, Španjol J, Živčić-Ćosić S, Rubinić N, Kovačević M
Tromboza donje šuplje vene uzrokovana policističnim bubregom
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,50

15. Sinožić A, Primc D, Mihaljević D, Pećanić S, Kovačević M
Agenezija donje šuplje vene – iskustva u KB-u Rijeka
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,53

16. Pećanić S, Primc D, Mihaljević D, Sinožić A, Blecich G, Budiselić B, Tkalčić L, Kovačević M
Obostrana okluzija supklavijalne i aksilarne arterije
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,58

17. Šutić In, Kovačević M, Brekalo Z, Kvesić A, Šutić I, Pavišić V, Mrakovčić-Šutić
Određivanje proteina toplinskog šoka 70 kod bolesnika s aterosklerozom karotidnih arterija
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,68

18. Šutić Iv, Kovačević M, Bulog A, Mićović V, Brekalo Z, Kvesić A, Pavišić V, Mrakovčić-Šutić
Određivanje izražaja enzima matrix metaloproteinaze- 9 kod bolesnika s aterosklerozom karotidnih arterija
Acta Chir Croat 2017; 14:suppl 1 ,69

19. Tomulić, Vjekoslav; Jakljević, Tomislav; Gobić, David; Kovačević, Miljenko; Primc, Davor
Endovaskularni popravak aorte
Cardiologia Croatica . Oct/Nov2016, Vol. 11 Issue 10/11, p475-475.

20. M Kovačević, M Boroe, I Medved, S Kovačić, D Primc, J Sokolić.
Successful Treatment of Acute Aortic Dissection Type Stanford A Presenting as Limb Ischemia, Successfully Treated with Operative and Endovascular Procedures.
Coll Antropol. 2015, 39 (4)

21. Linic IS, Sosa I, Kovacevic M, Ivancic A, Trobonjaca Z, Ledic D, Grubesic A, Dvornik S, Stifter S
Predicting carotid restenosis by comparison of plaque MCP-1 mRNA expression and serum levels
Med Hypotheses. 2013 Jan;80(1):26-8.

22. I. Strenja-Linić, M. Kovačević, S. Kovačić, T. Čaljkušić-Mance,I. Miljanović, D. Hasandić, A. Grubešić.
Klinička slika, dijagnostika i smjernice u liječenju bolesnika sa stenozom karotidne arterije.
Medicina fluminensis 2013, Vol. 49, No. 1, p. 17-30

23. Ivanis N, Grubesić A, Sosa I, Ivanis V, Suke R, Kovacević M
Significance of mini radial endoscope ultrasound (MREUS) in diagnosis and therapy of colorectal neoplasia
Coll Antropol. 2012 Sep;36(3):873-7

24. 5. Vitezic D, Madjarevic T, Gantumur M, Buble T, Vitezic M, Kovacevic M, Mrsic-Pelcic J, Sestan B.
Drug usage by outpatients in Croatia during an 8-year period: Influence of changes in pricing policy
Int J Clin Pharmacol Ther. 2012 Jul;50(7):483-9.

25. 6. Ledic D, Sosa I, Linic IS, Cvijanovic O, Kovacevic M, Desnica A, Banicek I.
Vomiting as a reliable sign of concussion
Med Hypotheses. 2012 Jan;78(1):23-5.

26. 7. M. Kovacevic, I.Kirin, D Vitezic , Z.Kolic, G. Martinovic, D.Jurisic
Traumatic Avulsion of Left Common Carotid and Vertebral Artery
ANZ Journal of Surgery.2011;81(7):573-574.

27. 8. I.Kirin, D. Jurišić, H. Mokrović, O. Salem, G. Zamolo, M. Kovačević.
Advantages of Intramedullar Fixation inTreatment of Congenital Tibial Pseudoarthrosis –A Case Report .
Coll Antropol. 2011 Sep;35(3):933-5

28. 9. Lj.Frlan-Vrgoč,T. Schnurrer-Luke Vrbanić, D. Kraguljac and M. Kovačević.
Functional Outcome Assessment of Lower Limb Amputees and Prosthetic Users with a 2-Minute Walk Test.
Coll Antropol. 2011 ;35(4):1215-18.

29. 10. S. Kovacic, M. Kovačević,I. Strenja-Linić, K. Baždarić, B. Budiselić.
Comparison between carotid stenting and endarterectomy in early outcome.
Coll Antropol. 2011 Sep;35 Suppl 2:271-4.

30. 11. Strenja-Linić I, Kovacević M, Kovacić S, Ivancić A, Budiselić B.
Early identification of patients with the risk for postoperative carotid restenosis development.
Coll Antropol. 2011 Sep;35 Suppl 2:263-6.

31. I. Kirin, K. Juretić Franković, M. Kovačević, G. Martinović, D. Primc.
Complications of recent luxations in glenohumeral joint – case report.
Medicina fluminensis 2011, Vol. 47, No. 1, p. 115-119.

32. 12. Kovacevic M, Jonjic N, Stalekar H, Zaputovic L, Stifter S, Vitezic D.
Apoptotic cell death and rupture of abdominal aortic aneurysm.
Med Hypotheses. 2010 May;74(5):908-10

33. 13. Perkovic O, Vitezic D, Rudez J, Vitezic M, Kovacevic M, Mrsic-Pelcic J, Ljubicic D, Jurjevic A;
Sildenafil induced choreoathetosis in men with Parkinson's disease
.Int J Clin Pharmacol Ther. 2010 Jan;48(1):76-8.

34. 14. Stalekar H. Lončarek K. Kovacevic M
Intraabdominal migration of Kirschner wire.
Wien Klin Wochenschr. . 2010 Mar;122(5-6):140.

35. D.Primc,M.Kovacevic, D.Curuvija,I.Medved, G.Blecich, A.Ivancic.
Outcome of simultaneous carotid and cardiac surgery using cardiopulmonary bypass.
European Surg. 2010. Suppl vol 42, 93.

36. D.Curuvija,I.Juretic, G.Blecich, A.Ivancic, N.Suljić, M.Kovacevic,I Strenja Linic, B.Budiselic.
Cartoid endarterectomy, single center experience.
European Surg.2010. Suppl vol 42, 92.

37. A.Ivancic, D.Curuvija, G.Blecich, N.Suljić, M.Kovacevic
Perioperative and early postoperative neurological defici in older patients during carotitd artery TEA.
European Surg. Suppl 2010. vol 42, 93

38. G.Martinovic,H.Štalekar, I.Kirin, T.Cicvaric, .Ekl,W.klarić,N.Gržalja,M.Kovacevic.
The use of the long gamma nailin the proximal femur fractures, our experience. 5 th Croatian Congress of Surgery with International Participation.
European Surg. Suppl 2010. vol 42, 88.

39. M. Kovačević,D. Curuvija, H.Stalekar,I.Medved, D.Anić,D.Primc, I Ćepić.
Outcome of Simultaneous Carotid and Cardiac Surgery Using cardiopulmonary Bypass, Our Experience.
Interact Cardio Vasc Thorac Surg 2009, Vol 8, 58 (Suppl 1)

40. Gantumur M,Vitezić D.,Buble T., Madjarević T, Kovačević M, Mršić Pelčić J, Zupan G.
Respiratory drugs usage in Croatia during a 7-year period.
Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2009 vol 105(1):100.

41. Vitezić D, Matana Kaštelan Z, Buble T, Vitezić M, Kovačević M, Mršić Pelčić J, Župan G.
Agents Acting on the Renin-angiotensin System: Usage in Croatia During a Seven-year Period.
Value Health 2009; 12(7): A343

42. 15. Kovacević M, Tamarut T, Jonjić N, Braut A, Kovacević M.
The transition from pulpitis to periapical periodontitis in dogs' teeth.
Aust Endod J. 2008 Apr;34(1):12-8.

43. Vitezić D, Matana Kaštelan Z, Buble T, Mršić Pelčić J, Rosović V, Kovačević M, Simonić A.
Statins Usage in Croatia: The Effects of Introducing Generics.
Can J Clin Pharmacol 2008; 15(3): 740-741.

44. Vitezić D, Buble T., Matana –Kaštelan Z, Kovačević M, Mršić – Pelčić J.
The analysis of statisn usage in Croatia during the five year period.
Value in Health 2008,vol 11, 418 (suppl)

45. 16. M. Kovačević, O. Šimić, N. Jonjić, S. Štifter.
Apoptosis and cardiopulmonary bypass.
J Cardiac Surgery 2007; 22(2):129-34.

46. 17. M.Kovačević, O.Šimić, N.Jonjić, L.Zaputović, S.Štifter, H.Štalekar.
Apoptotic Cell Death And Cardiovascular Diseases; Clinical Implications.
Med Hypotheses ; 2006;67(2):429-30.

47. 18. M. Kovačević, O. Simic, I. Medved, K. Lucin, M. Padovan.
Ochronosis Of The Aortic Valve And Aorta.
J Heart Valve Dis 2006; 15, 730-732.

48. 20. I.Medved, O.Šimić, M.Bralić, V. Stemberga, M.Kovačević, A.Matana, A.Bosnar.
Chronic Heart Perforation With 13,5 cm Long Kirschner Wire Without Pericardial Tamponade: An Unusal Sequelae After Shoulder Fracture.
Ann Thorac Surg, 2006;81(5):1895-7.(

49. 19. M. Kovačević, O. Simić, A. Matana, K. Lučin, S. Stifter.
Papillary Fibroelastoma Originated From The Pulmonary Valve. A Case Report.
Tumori 2005, 91, 364-5.

50. I Medved, O. Šimić, M. Kovačević, Šustić A, Sokolić J.
Overwiew of use of intra-aortal balloon pump at the Cardiosugery Department Rijeka;
Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2005, Vol 4, 77 (Suppl)

51. O.Šimić, M. Kovačević, N.Jonjić, S. Štifter.
The influence of cardiopulmonary bypass on right atrial apoptosis;
The Journal of Cardiovascular Surgery 2005, Vol 46, 154-155( Suppl)

52. O. Šimić, E. Schlemminger,M. Kovačević, M. Zelić, M.Padovan.
Surgical Treatment for Infective Endocarditis in Intravenous Drug Users.
Cardiovascular Surg 2003,Vol 11, 61 (Suppl. 2)

53. O. Šimić, I Medved, M. Kovačević, D Žagar, A.Šustić.
Transpulmonary Closure of patent ductus arteriosus in older adults.
Cardiovascular Surg 2003, Vol 11, 269 (Suppl. 2)

54. O. Šimić, E. Schlemminger,M. Kovačević, M. Zelić, M.Padovan.
Surgical Treatment for Infective Endocarditis in Intravenous Drug Users;
Cardiovascular Engineering 2002, Vol 7,105.

55. K.Šoštar, O. Šimić, I Medved, M. Kovačević.
Left main coronary artery stenosis; influence on operative risk in coronary artery bypass surgery;
Cardiovascular Surg 2002,Vol 10, 99 (Suppl.)

56. O.Šimić, I.Medved, M.Kovačević.
Surgical management of ascending aortic aneurysms;
Acta Clin Croat 2001, Vol 40, 79

57. M.Kovačević, O.Šimić, L.Zaputović, I.Medved.
Predictors of atrial fibrillation following coronary artery bypass surgery;
Acta Clin Croat 2001 Vol 40, 141 (Suppl.)

58. IS Linic, M Kovacevic, S Kovacic, I Sosa, Z Trobonjaca, S Dvornik.
Prognostic significance of monocyte chemotactic protein-1 in patients with carotid restenosis
CEREBROVASCULAR DISEASES 39, 38-38

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Francetić I, Vitezić D (ur.)
Klinička farmakologija II. izdanje
Smjernice za primjenu lijekova u perifernoj arterijskoj bolesti Medicinska naklada Zagreb

Pozvana predavanja

1.
Projekti Hrvatskog društva za Vaskularnu kirurgiju
Beograd Kongres srpskog društva za Kardio i Vaskularnu kirurgiju s internacionalnim sudjelovanjem
2.
Tehnological Innovation in Vascular Surgery: affordability and management to ensure appropriateness and sustainability.
Rim, Sharing experiences 15th National Congress of the Italian Society of Vascular and Endovascular Surgery.
3.
Hybrid procedures in aortic arch diseases
Šibenik SICRO
4.
Ruptura aneurizme abdominalne aorte
Novi Vinodolski, XVII kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći
5.
Utjecaj aortoilijačne okluzivne i aneurizmatske bolesti na erektilnu disfunkciju
Opatija Prvi hrvatski kongres duhovne psihijatrije s međunarodnim učešćem

Znanstveni projekti

1. -
Istraživanje raka grla i ždrijela (imunološko, histološko) - multimodalni pristup liječenja; Mladi istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
2. -
Utjecaj vantjelesnog krvotoka na apoptozu miokardijalnih stanica; Suradnik ; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
3. -
Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena; Suradnik ; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Grgo Martinović ; Magisterij Usporedba liječenja prijeloma trohanterne regije bedrene kosti intramedularnom osteosintezom i osteosintezom pločama; Biomedicina; 2012.;
2. -
Slavica Kovačić; Magisterij Usporedba kirurških i endovaskularnih postupaka u liječenju bolesnika sa simptomatskom aterosklerotskom bolešću karotidnih arterija; Biomedicina; 2012.;
3. -
Ines Strenja Linić; Doktorat Prognostički značaj određivanja monocitnog kemotaksiskog proteina-1 i interleukina-18 u bolesnika sa stenozom karotidnih arterija; Biomedicina; 2013.;
4. -
Zdrinko Brekalo; Doktorat Uloga stanica urođene imunosti, enzima matrix metaloproteinaze-9 i proteina toplinskog šoka 70 u aterosklerotskoj bolesti karotidnih arterija; Biomedicina; 2012.;

Uredništva časopisa

1. - Urednik tematskog broja, Acta Chirurgica Croatica - 2018 ,Vol. 15, Suppl. 1

2. - Urednik tematskog broja, Acta Chirurgica Croatica - 2017 ,Vol. 14, Suppl. 1

3. - Urednik Zbornika radova godišnjeg sastanka Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice

4. - Urednik Zbornika radova godišnjeg sastanka Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem, Vodice

Recenzije

1. Recenzija-knjiga Kirugija; poglavlja iz vaskularne medicine glavni urednik -prof. dr. sc. Ante Kvesić, dr. med.
2. Recenzija-knjiga Opekline Glavni urednik Aleksandra Pirjavec Mahić
3. Recenzija poslijediplomskog specijalističkog studija Vaskularna kirurgija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
4. Collegium Antropologicum – višekratno
5. Annals of thoracic surgery-višekratnothoracic

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Predsjednik Kongresa - Kongres Hrvatskog društva za Vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem
Kongres Hrvatskog društva za Vaskularnu kirurgiju
Poreč
2. - Predsjednik Kongresa
Kongres Hrvatskog društva za Vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem
Opatija
3. - Voditelj tečaja endovaskularne medicine
Tečaj endovaskularne medicine
Rijeka
4. - Član radne grupe Hrvatskog društva za Vaskularne kirurgije za izradu smjernica za liječenje aneurizme abdominalne aorte

5. - Član radne grupe Hrvatskog društva za Vaskularne kirurgije za izradu smjernica za liječenje anterosklerotske bolesti karotidnih arterija

6. - Član radne grupe Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju za izradu smjernica za liječenje periferne arterijske bolesti

7. - Predsjednik Kongresa - Godišnji sastanak za Vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem
Godišnji sastanak za Vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem
Vodice