Mihaela Marinović Glavić mag. sanit. ing.

Medicinski fakultet Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

e-pošta : mihaela.marinovic@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Mihaela Marinović Glavić

Obrazovanje

8.1.2019. - Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, Zdravstveno i ekološko inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2013. - 8.7.2015. Magistar sanitarnog inženjerstva Diplomski studij sanitarnog inženjerstva Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2010. - 15.7.2013. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva Preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Radno iskustvo

1.4.2019. - Asistentica Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
19.10.2017. - 31.3.2019. Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i obrazovanja na projektu Cross health Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakulet
8.5.2017. - 1.10.2017. Poslovni savjetnik za projekte implementacije i održavanje sustava upravljanja Šušnić d.o.o. Rijeka
16.11.2015. - 16.11.2016. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije
-

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mihaela Marinović Glavić, Denis Juraga, Vanja Vasiljev Marchesi, Lovorka Bilajac, Franka Buršić, Tomislav Rukavina
Usporedba kvalitete života i samoprocjena zdravlja osoba starijih od 75 godina u gradu Rijeci i gradu Rovinju
Journal of Applied Health Sciences 5 31-40 - 2019.

2. Marinović, Mihaela; Tomić Linšak, Dijana; Šušnić, Vesna; Bokan Vucelić, Itana;
Komarci na području Općine Jelenje
Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis 52 67-73 - 2016.

3. Marinović, Mihaela;
Emerging and re-emerging infective diseases in Republic of Croatia
- 2013.

4. Jelaković, Bojan; Bajer, Vesna; Banadinović, Maja; Bilajac, Lovorka; Capak, Krunoslav; Ćatić Ćuti, Edina; Džakula, Aleksandar; Gellineo, Lana; Ivančić, Ante; Jelaković, Ana; Knežević, Tamara; Krtalić, Branimir; Lazić, Goran; Leko, Ninoslav; Marinović Glavić, Mihaela; Miličić, Borna; Rakić, Davorka; Sarić, Marijana; Stupin, Ana; Stupin, Marko; Vasiljev-Marchesi, Vanja; Stevanović, Ranko
Epidemiologija arterijske hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj (EH-UH 2) - Projekt Hrvatske zaklade za znanost (IP- 06-2016)
Medix 117-127 https://www.medix.hr/epidemiologija-arterijske-hipertenzije-i-unos-kuhinjske-soli-u-Hrvatskoj-eh-uh-2-projekt-hrvatske-zaklade-za-znanost-ip-06-2016

Znanstveni projekti

1. 1.11.2017. -
Okvir društvenog uključivanja za smanjenje tereta kroničnih bolesti u zdravstvenom sustavu (SEFAC), trajanje: 2017. - 2020.; Suradnik na projektu; Treći program djelovanja Unije u podučju zdravstva 2014. - 2020.; ; https://medrisefac.jimdofree.com/sefac-tim/
2. 19.10.2017. - 31.7.2019.
Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva, trajanje: 2017. - 2019.; Viši stručni suradnik ; Interreg ; ; https://strukturnifondovi.hr/program-prekogranicne-suradnje-interreg-v-a-slovenija-hrvatska-2014-2020/
3. 19.10.2017. - 31.7.2018.
Jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja (ENRETE), trajanje: 2016. - 2018.; Suradnik na projektu; Erasmus +; ;
4. 1.9.2017. - 31.8.2020.
Epidemiologija hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj; Član istraživačkog tima; Hrvatska zaklada za znanost; 750.000,00 ; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=4518&rok=2016-06

Stručna djelatnost