Sandra Jukić , prof.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : 612
e-pošta : sandra.jukic@ffri.uniri.hr
telefon : 051/265-677

Obrazovanje

1.11.2016. - Poslijediplomski studij glotodidaktike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.10.2014. - 12.7.2016. Magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3.10.2011. - 15.9.2014. Sveučilišna prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2017. - lektorica Filozofski fakultet u Rijeci
30.6.2013. - 6.2.2017. Suradnica - priprema nastave - držanje nastave iz hrvatskoga kao inoga jezika na stupnjevima A1 i A2 Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

17.5.2016. Rektorova nagrada za izvrsnost u akademskoj godini 2015./2016.

Članstva

1.1.2019. - Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- 1.10.2017. Hrvatski kao drugi i strani jezik
Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik na kolegiju
Norma sati:

Osobni razvoj

15.5.2019. - 4. simpozij SCIMETH - Digitalni alati i resursi u jezikoslovlju


Norma sati:
16.8.2017. - 30.8.2017. Ljetna škola Bovec


Norma sati:
17.6.2017. - 2.7.2017. Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu


Norma sati:
- Računalni alati i usluge za prevoditelje


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sandra Jukić
Kao u snu ili Poredbeni frazemi na Instagramu
SLAVOFRAZ 2018.: Frazeologija, učenje i poučavanje 149-160 - 2019.

2. Sandra Jukić
Frazem kao sastavnica diktata u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika
Strani jezici 47 79-94 - 2019. https://hrcak.srce.hr/217923

3. Sandra Jukić
O utjecaju urbanoga govora grada Rijeke na usvajanje inojezičnoga hrvatskoga
ezik i njegovi učinci, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci 123-136 - 2018.

4. Sandra Jukić
Poredbeni frazemi u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika
Od fonologije do leksikologije, Zbornik u čast Mariji Turk 143-156 - 2018.

5. Sandra Jukić
Frazemi u udžbenicima hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za stupanj A1
ŠtoRIje 41-52 - 2016.

6. Jagodar, Josip; Jukić, Sandra
Dragutin Tadijanović i njegova zastupljenost u osnovnoškolskim i srednjoškolskim udžbenicima
"Veliki dječji književnici/ice kao univerzalni kapital", Zbornik radova s međunarodne studentske konferencije u Slavonskome Brodu 181-194

Kongresna priopćenja

1.
Sandra Jukić
Osobitosti govora studenata na satu hrvatskoga kao drugoga stranoga jezika usmeno HDPL - "Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga“ Rijeka - 17.5.2019.
2.
Sandra Jukić
Tumačenje pisanoga teksta u hrvatskome jeziku usmeno Međimurski filološki dani Čakovec - 26.4.2019.
3.
Sandra Jukić, Tajana Rogina
Autentičnost dijaloga i učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika usmeno Međimurski filološki dani Čakovec - 26.4.2019.
4.
Sandra Jukić, Željka Macan
To be born under a(n) (un)lucky star. Croatian, German, and Polish idioms with the meaning of fateful predestination. usmeno Slavofraz 2019. Bratislava - 12.4.2019.
5.
Sandra Jukić, Ana Inić
The role of idioms in testing the acquisition of Croatian verbal aspect usmeno Europhras 2018. Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects Bialystok - 10.9.2018.
6.
Sandra Jukić
Kao u snu ili Poredbeni frazemi na Instagramu usmeno SLAVOFRAZ 2018.: Frazeologija, učenje i poučavanje Rijeka - 21.4.2018.
7.
Sandra Jukić, Bojan Prosenjak
Kako govornici slavenskih jezika rabe naveske u hrvatskome jeziku? usmeno Kompas, KOMPARATIVNOSLAVISTIČKE LINGVOKULTURALNE TEME Zagreb - 9.2.2018.
8.
Sandra Jukić
O utjecaju urbanoga govora grada Rijeke na usvajanje inojezičnoga hrvatskoga usmeno HDPL, Jezik i njegovi učinci, XXXI. međunarodni znanstveni skup Rijeka - 5.6.2017.
9.
Sandra Jukić
Stvaralački diktat po slici u nastavi inojezičnoga hrvatskoga usmeno Međunarodna studentska konferencija Kreativnost i stvaralaštvo u odgoju i obrazovanju Slavonski Brod - 28.4.2017.
10.
Sandra Jukić
Poredbeni frazemi u nastavi inojezičnoga hrvatskoga usmeno VI. HIDIS Zagreb - 15.12.2016.
11.
Sandra Jukić, Željka Macan
Hrvatski – mali jezik kao ini usmeno CLARC Rijeka - 4.6.2016.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
24.2.2019. - 26.2.2019.
"Očuvanje hrvatskoga kao nasljednoga jezika: važnost, izazovi i rješenja"
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske  
suradnik
2.
5.10.2018. - 8.10.2018.
"Višejezičnost, pojedinac i društvo: hrvatski jezik izvan domovine"
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske  
suradnik