Prof.prim.dr.sc. Sanja Balen dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
Medicinski fakultet Katedra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku

e-pošta : sanja.balen@uniri.hr
telefon : 051 658-354

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
scholar.google
portal.uniri.hr

Obrazovanje

1.1.2013. - Redoviti profesor Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/klinička imunologija Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Redoviti profesor Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/interna medicina Medicinski fakultet u Osijeku
1.1.2008. - 1.1.2013. Izvanredni profesor Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/klinička kemija Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Klinički menadžer Poslijediplomski studij “Management u zdravstvu“ Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar“ u Zagrebu
1.1.2003. - 1.1.2008. Docent Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/klinička kemija Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Doktor znanosti Doktorska disertacija “Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata”. Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Magistar znanosti Magistarski rad “Značaj ekspresije perforina u kliničkoj transplantaciji bubrega” Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1997. Specijalista transfuzijske medicine Specijalizacija iz transfuzijske medicine Ministarstvo zdravstva
1.1.1983. - 1.1.1989. Liječnik Sveučilišni studij Medicine Medicinski fakultet u Rijeci
- redoviti profesor u trajnom zvanju Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/interna medicina Medicinski fakultet u Osijeku
- redoviti profesor u trajnom zvanju Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/klinička imunologija Medicinski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2008. - Predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2005. - Pročelnica Katedre za kliničko laboratorijsku dijagnostiku Organizacija rada Katedre, organizacija nastave, upravljanje resursima, rad sa studentima, znanstveno-nastavna aktivnost Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2008. Predstojnica Zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2005. Pomoćnica ravnatelja za KBC-lokalitet Rijeka Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2004. Pročelnica Odjela Rijeka Zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2001. Pročelnica Odjela Sušak Zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1997. - Specijalist transfuzijske medicine Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1992. - 1.1.1997. Liječnik na specijalizaciji iz transfuzijske medicine Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1990. - 1.1.1992. Liječnik hitne službe Ambulanta Dina Omišalj, Krk

Nagrade i priznanja

2.10.2017. Nagrada Akademik Andrija Štampar za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku
24.11.2005. Priznanje za značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom i stručnom i organizacijskom unapređenju djelatnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Članstva

1.1.1998. - Europska Federacija Imunogenetike
1.1.1993. - Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa
1.1.1990. - Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Menadžment u zdravstvu
Diplomski sveučilišni studij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2014. - Organizacija, planiranje i ekonomika zdravstva liječnička komora i liječnički zbor – uloga i ovlasti
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2014. - Menadžment u zdravstvu
Diplomski sveučilišni studij menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2013. - Klimičko laboratorijska dijagnostika
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2013. - Krvlju prenosive bolesti
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 10
1.1.2013. - Transfuzijska medicina
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2013. - Značaj HLA sustava u kliničkoj medicini
Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet/ Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 16
1.1.2013. - Upravljačke vještine u sustavu zdravstva
Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet/ Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2013. - Osnove transfuzijske medicine
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet/ Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2013. - Menadžment u zdravstvu
Sveučilišni studij Dentalne Medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2013. - Osnove transfuzijske medicine
Izvanredni stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2012. - Komunikacijske vještine u zdravstvu
Poslijediplomski studij, Zdravstveni turizam
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2010. - Opća i specijalna kirurgija
Sveučilišni studij Dentalne Medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 2
1.1.2008. - Zdravstveni sustavi
Poslijediplomski studij "Menadžment u zdravstvu"
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 18
1.1.2008. - Uloga HLA gena u transplantaciji organa i dijagnostici autoimunih bolesti
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10
1.1.2008. - Kliničko-laboratorijska dijagnostika kardio-vaskularnih bolesti
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
voditelj
Norma sati: 5
1.1.2008. - Zdravstveni sustavi u praksi
Poslijediplomski studij "Menadžment u zdravstvu"
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2005. - Transfuzijska medicina
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 47,5
1.1.2005. - Transfuzijska medicina
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2005. - Kliničko-laboratorijska dijagnostika
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2005. - Uvod u menadžment
Sveučilišni diplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Zdravstveni sustavi
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 47,5
1.1.2005. - Zdravstveni sustavi u praksi
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2005. - Krvlju prenosive bolesti
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10
- Primjena tekućina, krvi i krvnih pripravaka u anesteziji i intenzivnoj medicini
Poslijediplomski specijalistički studij Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj kolegija i izvođač nastave
Norma sati: 15
- Standardi kvalitete u zdravstvu
Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment kvalitete u zdravstvu
Medicinski fakultet u Rijeci/Sveučilište Libertas u Zagrebu
suradnik
Norma sati: 9
- Racionalna uporaba krvnih pripravaka
Poslijediplomski specijalistički studij Kardiologija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 15
- Transfuzijska medicina u ginekologiji i porodništvu
Poslijediplomski specijalistički st. Ginekologija i opstetricija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 55
- Transfuzijske reakcije
Poslijediplomski integrirani specijalistički studij Transfuzijska medicina
Medicinski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 55
- Imunogenetika
Poslijediplomski integrirani specijalistički studij Transfuzijska medicina
Medicinski fakultet u Zagrebu
voditelj
Norma sati: 55

Mentor u završnim radovima

30.11.2016. - Praćenje transfuzijskog lijećenja politraumatiziranih bolesnika u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Cicvarić Natali
Diplomski sveučilišni studij sestrinstva menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija
20.7.2016. - Motivacija dobrovoljnih davatelja krvi
Nives Božić
Sveučilišni diplomski studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
10.7.2015. - Reakcije i komplikacije kod davatelja pune krvi – donor vigilance u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Rijeka od 2008. do 2014. godine
Ines Šimac
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
8.7.2015. - Sigurnost produženja gornje dobne granice za davanje krvi u Republici Hrvatskoj
Vladimir Cipek
Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2015. - Hepatitis B virus
Valentina Grgurić.
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2015. - Učestalost autoimune hemolitičke anemije u KBC-u Rijeka u razdoblju od 2010. - 2014.godine
Mateja Andrašek
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
30.9.2014. - Utjecaj temperature i duljine stajanja uzoraka na vrijednosti rutinskih testova hemostaze
Dajana Pilošta
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet
10.7.2014. - Praćenje nesukladnosti kao dio sustava nadzora krvi u KZTM KBC Rijeka
Snježana Šporčić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijadnostika
Medicinski fakultet Rijeka
10.7.2014. - Ispitivanje trombofilije u KBC Rijeka od 2009.-2013. godine
Elvira Lončarević
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijadnostika
Medicinski fakultet Rijeka
10.7.2014. - Transfuzijsko liječenje hematoloških bolesnika koncentratima trombocita u KBC Rijeka
Nives Božić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijadnostika
Medicinski fakultet Rijeka
26.9.2013. - Neverbalna komunikacija
Kristina Vukušić
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.5.2012. - Komunikacija u modernom menadžmentu s posebnim osvrtom na zdravstvo i krizna stanja
Lana Kuloglić
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
5.7.2011. - Sustavno praćenje transfuzijskog liječenja hematoloških bolesnika u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Edita Ivanković
Poslijediplomski studij, smjer Opća klinička patofiziologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.5.2011. - Utjecaj menadžmenta i marketinga na razvoj Klinike za dermatovenerologiju
Ines Brajac
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.4.2011. - Dnevna bolnica suvremeni pristup liječenju u pedijatriji
Goran Palčevski
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Transfuzijsko liječenje-može li bolje?!
Marin Sokolić
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
17.11.2010. - Utjecaj menadžmenta na razvoj Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu
Luka Škifić
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
12.7.2010. - Utjecaj akutne antikoagulantne terapije na život bolesnika i usporedba dva nezavisna centra za kontrolu peroralnom antikoagulantnom terapijom
Aida Mujić
Diferencirani studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
12.7.2010. - Utjecaj akutne antikoagulantne terapije na život bolesnika i usporedba dva nezavisna centra za kontrolu peroralnom antikoagulantnom terapijom
Aida Mujić
Diferencirani studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
1.1.2010. - Pokazatelji za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
Zrinka Filakovac
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Nuspojave kod dobrovoljnih darivatelja krvi Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka
Aleksandra Pleše
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Akreditacija bolničkih zdravstvenih ustanova
Kristina Vukovski
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.10.2008. - Terapijska vrijednost primjene svježe smrznute plazme
Caser Linda
Poslijediplomski studij, smjer Opća klinička patofiziologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.4.2008. - Učestalost i vrsta transfuzijskih reakcija u KBC-u Rijeka od 1995.-2004.godine
Željko Lončar
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
26.3.2007. - Kriteriji odbijanja dobrovoljnih davatelja krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka
Ivana Čubelić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet u Rijeci
9.3.2007. - Utjecaj promidžbe na darivanje krvi
Ivana Ivošević
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Kriteriji odbijanja dobrovoljnih davatelja krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka
Ivana Ćubelić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet
1.1.2006. - Terapija svježe smrznutom plazmom u KBC-Rijeka
Julija Kuzele
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2006. - Akreditacijski standardi za laboratorij za tipizaciju tkiva


Norma sati: 40
1.1.1999. - Transplantacijska imunologija


Norma sati: 80
1.1.1998. - Imunološko -transfuziološko praćenje transplantacije organa


Norma sati: 120
1.1.1997. - Internacionalni medicinski program


Norma sati: 20

Izdavaštvo

1.1.2015. - Menadžment u zdravstvu, II izdanje

Financiranje: Medicinski fakultet u Osijeku
1.1.2014. - Osnove transfuzijske medicine. u, II izdanje.

Financiranje: Medicinski fakultet u Osijeku

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Etokebe, Godfrey Essien; Bulat-Kardum, Ljiljana; Munthe, Ludvig Andre; Balen, Sanja; Dembic, Zlatko;
Association of Variable Number of Tandem Repeats in the Coding Region of the FAM46A Gene, FAM46A rs11040 SNP and BAG6 rs3117582 SNP with Susceptibility to Tuberculosis
PloS one 9 e91385 - 2014.

2. Nakić D, Včev A, Jović A, Patrk J, Zekanović D, Klarin I, Ivanac K, Mrđen A, Balen S
Helycobacter Pylori Infection and Acute Myocardial Infarction.
Coll Antropol. 09/2011; 35: 781-5. 9 781 - 2011.

3. Balen S, Caser L, Ivanković E, Samardžija M, Ivanković I, Včev A.
Evaluation of Fresh Frozen Plasma Usage at the University Hospital Center Rijeka
Col.Antropol.33 (2009) 4: 1375-1381. 33 1375 - 2009.

4. Katalinić N, Fućak M, Crnić T, Ćurković M, Starčević A, Balen S.
Pretransplantation monitoring of HLA antibodies by complement dependent cytotoxicity and Luminex-based assays. Wiener klinische Wochenschrift, 129(1), 33-37, 2017. DOI 10.1007/s00508-016-1094-6.
Wiener klinische Wochenschrift 129 33-37

5. Sokolic J, , Sotosek Tokmadzic V, Knezevic D, Medved I, Vukelic Damjani N, Balen S, Rakic M, Lanca Bastiancic A, Laskarin G.
Endothelial dysfunction mediated by interleukin-18 in patients with ischemic eart disease undergoing coronary artery bypass grafting surgery. Medical Hypotheses July 2017 104:20-24.
Medical Hypotheses J 104 20-24

6. Katalinić N, Starčević A, Mavrinac M, Balen S.
Complement-dependent cytotoxicity and Luminex technology for human leucocyte antigen antibody detection in kidney transplant candidates exposed to different sensitizing events. Clin Kidney J sfx050. DOI: https://doi.org/10.1093/ckj/sfx050. Published: 25 July 2017.
Clin Kidney J

7. Vrgoc G, Vrbanec J, Eftedal RK, Dembic P, Balen S, Dembic Z, Jotanovic Z.
Interleukin-17 and Toll -like Receptor 10 genetic polymorphisms and susceptibility to large joint osteoarthrits. DOI:10.1002/jor.23823. Journal of Orthopaedic Research Published: 19.Dec.2017. DOI: 10.1002/jor.23823.
Journal of Orthopaedic Research

8. Vukelić-Damijani, N, Katalinić N, Roganović J, Načinović-Duletić A, Balen S.
Dijagnostika nasljednih koagulacijskih poremećaja u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Medicina Fluminensis 52 125-132

9. Etokebe GE, Jotanovic Z, Mihelic R, Jericevic BM, Nikolic T, Balen S, Sestan B, Dembic Z.
Susceptibility to large-joint osteoarthritis (hip and knee) is associated with BAG6 rs3117582 SNP and the VNTR polymorphism in the second exon of the FAM46A gene on chromosome 6.
J Orthop Res 2015 Jan;33(1):56-62. 33 56-62 google scholar

10. Süsal C, Wettstein D, Döhler B, Morath C, Ruhenstroth A, Scherer S, Tran TH, Gombos P, Schemmer P, Wagner E, Fehr T, Živčić-Ćosić S, Balen S, Weimer R, Slavcev A, Bösmüller C, Norman DJ, Zeier M, Opelz G.
Association of Kidney Graft Loss With De Novo Produced Donor-Specific and Non-Donor-Specific HLA Antibodies Detected by Single Antigen Testing.
Transplantation 99 1976-80.

11. Bulat-Kardum Lj, Etokebe GE, Lederer P, Balen S, Dembic Z.
Genetic Polymorphisms in the Toll-like Receptor 10, Interleukin (IL)17A and IL17F genes differently affect the risk for Tuberculosis in Croatian population. Scandinavian Journal of Immunology 82 (1) /2015, 62-69; DOI:10.1111/sji.12300 • 1.88 Impact Factor
Scandinavian Journal of Immunology 82 62-69

12. Etokebe GE, Zienolddiny S, Kupanovac Z, Enersen M, Balen S, Flego V, Bulat-Kardum Lj, Radojčić-Badovinac A, Skaug V, Bakke P, Haugen A, Dembic Z.
Association of the FAM46A Gene VNTRs and BAG6 rs3117582 SNP with Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) in Croatian and Norwegian Populations. PLoS ONE 04/2015; 10(4). DOI:10.1371/journal.pone.0122651 • 3.53 Impact Factor
PLoS ONE 10

13. Boban M, Persic V, Petricevic M, Biocina B, Sipic T, Pehar-Pejcnovic V, Balen S, Zulj M, Vcev A.
Connections of nutritional status and proton pump inhibitor therapy in patients scheduled for cardiovascular rehabilitation after treatment for ischemic and valvular heart disease. Kardiologia Polska 09/2015; DOI: 10.5603/KP.a2015.0197; ISSN: 0022-9032; e-ISSN: 1897-4279.
Kardiologia Polska 9

14. Balen S.
Platelet transfusion therapy
RAD 524. Medical Sciences 42 99-108.

15. Starčević A, Vukelić-Damijani N, Balen S, Vlahović-Palčevski V.
Nuspojave oralnih antikoagulantnih lijekova
Medicina Fluminensis 51 267-275.

16. Kaarvatn MH, Eftedal RK, Vrbanec J, Jotanovic Z, Etokebe GE, Balen S, Kulić A, Dembić Z.
Interleukin-1 gene locus polymorphisms are associated with risk to breast cancer in Croatian population. Periodicum Biologorum Vol.114; No 4, 497-503, 2012.
Periodicum Biologorum 114 497-503

17. Žunec R, Grubić Z, Balen S.
Važnost imunogenetike u transplantaciji organa
Medix 92 208-213.

18. Balen S, Dvornik Š.
Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre
Medicina Fluminensis 47 246-259.

19. Kaarvatn, Marikken H.; Vrbanec, Jurica; Kulić, Ana; Knežević, Jelena; Petričević, Branka; Balen, Sanja; Vrbanec, Damir; Dembić, Zlatko
Single Nucleotide Polymorphism in the Interleukin 12B Gene is Associated With Risk for Breast Cancer Development
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 76 (2012), 3; 329-335

20. Jotanović, Zdravko; Etokebe, G.E.; Mihelić, Radovan; Heiland, Karvatn, M.; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Balen, Sanja; Šestan, Branko; Dembić, Zlatko
Hip osteoarthritis susceptibility is associated with IL1B -511(G>A) and IL1 RN (VNTR) genotypic polymorphisms in Croatian Caucasian population
Journal of orthopaedic research (0736-0266) 29 (2011), 8; 1137-1144

21. Balen, Sanja; Vukelić-Damijani, Nada; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Samardžija, Marina; Domanović, Dragoslav; Mirat, Jure; Nakić, Dario; Soldo, Ivan; Včev, Aleksandar
Anti-inflammatory Effects of Exercise Training in the Early Period after Myocardial Infarction
Collegium Antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 1; 285-291

22. Jotanović, Zdravko; Etokebe, G.E.; Mihelić, Radovan; Kaarvatn, M.H.; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Balen, Sanja; Šestan, Branko; Dembić, Zlatko
IL1B -511(G>A) and IL1RN (VNTR) allelic polymorphisms and susceptibility to knee osteoarthritis in Croatian population
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL (0172-8172) 32 (2012); 2135-2141

23. Jotanovic, Z; Etokebe, E; Mihelic, R; Kaarvatn, MH; Mulac-Jeričević, B; Tijanic, T; Balen, S; Sestan, B; Dembic, Z
IL1B -511(G>A) and IL1RN (VNTR) allelic polymorphisms and susceptibility to knee osteoarthritis in Croatian population
Rheumatology international (0172-8172) 32 (2011); 2135-2141

24. Cerović, Robert; Juretić, Mirna; Balen, Sanja; Belušić Gobić, Margita; Caser, Linda; Rogić, Mate
Examining the presence of ABO(H) antigens of blood types in the saliva of patients with oral cancer
Collegium antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 2; 509-512

25. Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Balen, Sanja; Jovanović, Željko; Včev, Aleksandar; Rački, Sanjin; Vujičić, Božidar
Left ventricle diastolic dysfunction in obese patients with newly diagnosed arterial hypertension
Wiener klinische Wochenschrift (0043-5325) 119 (2007), 13-14; 423-427

26. Včev, Aleksandar; Nakić, Dario; Mrđen, Anamarija; Mirat, Jure; Balen, Sanja; Ružić, Alen; Peršić, Viktor; Soldo, Ivan; Matijević, Marko; Barbić, Jerko; Matijević, Valentina; Božić, Dubravko; Radanović, Branko
Helicobacter Pylori Infection and Coronary Artery Disease
Collegium Antropologicum (0350-6134) 31 (2007), 3; 757-760

27. Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Balen, Sanja; Peršić, Viktor; Travica Samsa, Dijana; Rakić, Marijana; Pehar Pejčinović, Vesna; Hajdin, Jelena; Včev, Aleksandar; Laškarin, Gordana
Perforin expression after acute myocardial infarction : a pilot study
Collegium Antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 1; 161-166

28. Samardžija, Marina; Topić, Elizabeta; Stefanović, Mario; Zibar, Lada; Samardžija, Goran; Balen, Sanja; Včev, Aleksandar; Domanović, D.; Mirat, Jure; Barbić, Jerko
Association of CYP2C9 gene polymorphism with bleeding as a complication of warfarin therapy
Collegium antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 2; 557-564

29. Balen, Sanja; Ružić, Alen; Mirat, Jure; Peršić, Viktor
Exercise induced von Willebrand Factor release - New model for routine endothelial testing
Medical hypotheses (0306-9877) 69 (2007), 6; 1320-1322

30. Živčić-Ćosić, Stela; Gržetić, Mirjana; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Maričić, Anton; Đorđević, Gordana; Balen, Sanja; Orlić, Lidija; Rački, Sanjin; Fučkar, Željko
Urothelial Cancer in Patients with Endemic Balkan Nephropathy (EN) after Renal Transplantation
Renal Failure (0886-022X) 29 (2007), 7; 861-865

31. Bulat-Kardum, Ljiljana; Etokebe, Godfrey; Knežević, Jelena; Balen, Sanja; Mataković-Mileusnić, Nataša; Zaputović, Luka; Pavelić, Jasminka; Beg-Zec, Zlata; Dembić, Zlatko
Interferon gamma receptor gene promoter polymorphisms (G-611A ; T-56C) and susceptibility to tuberculosis
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 63 (2006), 2; 142-150

32. Etokebe, G. E.; Bulat-Kardum, Ljiljana; Johansen, M. S.; Knežević, Jelena; Balen, Sanja; Mataković-Mileusnić, Nataša; Matanić, Dubravka; Flego, Veljko; Pavelić, Jasminka; Beg-Zec, Zlata; Dembić, Zlatko
Interferon-g Gene (T874A and G2109A) Polymorphisms Are Associated With Microscopy-positive Tuberculosis
Scandinavian Journal of Immunology (0300-9475) 63 (2006), 2; 136-141

33. Domanović, Dragoslav; Wozniak, Gordana; Černelč, Peter; Samardžija, Marina; Balen-Marunić, Sanja; Rožman, Primož
Matrix metalloproteinase - 9 and cell kinetics during the collection of peripheral blood stem cells by leukapheresis
Transfusion and Apheresis Science (1473-0502) 33 (2005), 1; 37-45

34. Sansović, Ivona; Knežević, Jelena; Matijević, Tanja; Balen, Sanja; Barišić, Ingeborg; Pavelić, Jasminka
Prevalence of the 35delG mutation in the GJB2 gene of patients with nonsyndromic hearing loss from Croatia
Genetic Testing (1090-6576) 9 (2005), 4; 297-300

35. Hundrić-Hašpl, Željka; Balen-Marunić, Sanja; Tomašić-Sušanj, Edita; Vujaklija-Stipanović, Ksenija
Anti-Diego a red blood cell alloantibody as a possible cause of anemia in a 3-week-old infant
Archives of Medical Research (0188-4409) 34 (2003), 2; 149-151

36. Rukavina, Daniel; Balen-Marunić, Sanja; Rubeša, Gordana; Orlić, Petar; Vujaklija, Ksenija; Podack, Eckhard R.
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes in rejecting and tolerating kidney transplant recipients
Transplantation (0041-1337) 61 (1996); 285-291

37. Duletić-Načinović, Antica; Miletić, Bojan; Topljak-Polić, Dubravka; Balen, Sanja; Štimac, Davor
Massive subcutaneous bleeding as a first manifestation of chronica myeloid leukemia in chronic phase
Wiener klinische Wochenschrift (0043-5325) 116 (2004), 15-16; 523

38. Samardžija, Marina; Topić, Elizabeta; Štefanović, Mario; Balen-Marunić, Sanja; Domanović, Dragoslav; Samardžija, Goran
Pharmacogenetics-the possibility of therapy individualization
Periodicum Biologorum (0031-5362) 104 (2002), 4; 373-379

39. Rukavina, Daniel; Balen-Marunić, Sanja; Prpić, Larisa
The role of perforin mediated cytotoxicity in Infections
Medicinski razgledi 39 (2000), S4; 95-100

40. Kaqrvatn, M.H.; Jotanović, Zdravko; Mihelic, Radovan; Etokebe, G.E.; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Balen, Sanja; Šestan, Branko; Dembić, Zlatko
Associations of the Interleukin-1 Gene Locus Polymorphisms with Risk to Hip and Knee Osteoarthritis: Gender and Subpopulation Differences.
HUMAN IMMUNOLOGY (0198-8859) 77 (2013); 151-161

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Fučkar Ž, Španjol J. i sur.
Transfuzijsko liječenje u urologiji. Urologija 1(Opći dio).
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2013.
2. Autor knjige

Menadžment u Zdravstvu
Medicinski fakultet Osijek Osijek - 2012.
3. Autor knjige

Osnove transfuzijske medicine
Medicinski fakultet Osijek Osijek - 2010.

Pozvana predavanja

1. Balen S.
Transfuzijska medicina jučer, danas, sutra
Rijeka
2. Balen S.
Transfuzijsko liječenje koncentratima trombocita
Rijeka
3. Balen S.
Suvremene metode u tipizaciji tkiva
Rijeka
4. S.Balen
Menadžment u transfuzijskoj medicini
Rovinj,
5. Balen S.
Transfuzijski lanac: od vene davatelja do vene primatelja
Rijeka
6. Balen S.
Komunikacijske vještine u transfuzijskoj medicini
Trakošćan
7. Balen S.
Immunological evaluation and tissue typing of kidney transplant recipient
Opatija
8. Balen S.
Upravljanje transfuzijskim liječenjem u ginekologiji
Zadar
9. Balen S.
Primjena SSP u KBC-u Rijeka, može li bolje?!
Zagreb
10. Balen S.
Laboratory Diagnosis of Viral Hepatitis C
Osijek
11. Balen S.
Značaj transfuzijske medicine u transplantaciji tkiva i organa
Opatija
12. Balen S.
The role of management in transfusion medicine
Opatija
13. Balen S.
The role of haemovigillance in clinical transfusion practice
Opatija
14. Balen S.
Minimizing donor exposure for neonatal and pediatric transfusion
Zagreb
15. Balen S.
Standard Operating Protocols in quality assurance of clinical transfusion practice
Opatija
16. Balen S.
The role of the Hospital Transfusion Laboratory and Blood Transfusion Committee in monitoring and evaluating the clinical use of blood
Opatija

Kongresna priopćenja

1.
Katalinic N, Crnic Marcetic T, Kurtovic H, Duhovic M, Kovacevic Cuculic T, Orlic L, Živcic Cosic S, Balen S.
Impact of sensitization events on HLA alloimmunization in kidney transplantation candidates. Abstracts from , poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 31st EFI Conference Mannheim/Heidelberg
2.
Vukelić-Damijani N, Katalinić N, Starčević A, Sokolić J, Zupan Z, Balen S.
Coagulations Parameters and Need for Transfusion in Patients with Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation in Clinical Hospital Center Rijeka. Research snd Practice in Thrombosis and Haemostasis poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXVI Congress of the ISTH Berlin
3.
Lukežić N, Katalinić N,Vukelić-Damijani N, StarčevićA, Balen S.
Clinical relevance of pre-transplant blood transfusion in kidney transplant patients poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXVII Regional Congress of the ISBT Copenhagen
4.
Katalinić N, Fućak M, Kurtović H, Franić A, Crnić T, Ćurković M, Duhović M, Balen S.
Allosensitisation to leukocyte and erythrocyte antigens in transfused patients on the waiting list for kidney transplantation poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 30th EFI Conference Kos Island
5.
Katalinić N, Crnić T, Fućak M, Kurtović H, Mujić A, Ćurković M, Duhović M, Balen S. Abstracts from 29th EFI Conference,
Monitoring donor specific antibodies in kidney transplantation poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 29th EFI Conference Geneva
6.
Katalinic N, Kurtovic H, Fucak M, Curkovic M, Mujic A, Crnic T, Balen S.
Blood transfusion in organ waiting list patients poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 28th EFI Conference Stockholm
7.
Katalinic N, Caser L, Vukelic-Damijani N, Ivankovic E, Fucak M, Kurtovic H, Mujic A, Crnic T, Curkovic M, Balen S.
HLA sensitization from transfusions in patients with red blood cell alloimmunization poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 28th EFI Conference Stockholm
8.
Katalinic N, Crnic T, Curkovic M, Fucak M, Kurtovic H, Mujic A, Balen S.
HLA-B* typing in diagnosis of spondyloarthropathies poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 28th EFI Conference Stockholm
9.
Katalinic N, Crnic T, Curkovic M, Fucak M, Balen S.
Effect of Eurotransplant membership in Tissue Typing Laboratory Rijeka. poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 27th EFI Conference Maastrichts
10.
Kurtovic H, Mujic A, Fucak M, Balen S.
Implementation of Luminex Technology in anti-HLA antibody screening in comparison to CDC method poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 27th EFI Conference Maastricht
11.
Vukelić-Damijani N, Balen S, Ivanković E, Katalinić N.
Diagnosis of inherited coagulation disorders-when and why? poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXIV ISTH Congress Amsterdam
12.
Ivankovic E, Balen S, Katalinić N, Vukelić-Damijani N, Caser L, Vcev A, Ivankovic Z.
Panel usage in antibody identification – consideration of rational strategy. poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXIII Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion, , Amsterdam
13.
Kaarvatn, M.H.; Jotanovic, Zdravko; Etokebe, G.E.; Mihelic, Radovan; Mulac-Jericevic, Biserka; Tijanic, Tamara; Balen, Sanja; Sestan, Branko; Dembic, Zlatko
Interleukin-1(IL-1)A, IL-1B and IL-1 Receptor Antagonist Gene Polymorphisms in Predisposition to Hip and Knee Osteoarthritis in Croatian Population poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 40th meeting of Scandinavian Society for Immunology jointly with the Baltic Immunological Society Geilo, Norway
14.
Ivankovic E, Balen S, Vcev A, Vukelić-Damijani N, Caser L, Katalinić N, Ivankovic Z.
Follow-up of red blood cell transfusions in hematology patients and its impact on transfusion planning. poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXI Regional Congress of the ISBT Lisbon
15.
M.Crnić-Martinović, S.Balen, N.Katalinić, M.Fućak, B.Grahovac, J.Sepčić, M.Kapović, S.Ristić.
HLA class II gene polymorphism in multiple sclerosis patients from Gorski Kotar, Croatia. poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 24th EFI Conference Florence
16.
Ivankovic Z, Balen S, Buneta-Skorup S, Lukezic N, Ivankovic Z, Vcev A.
RhD positive red blood cell transfusion in RhD negative recipients. Part I: Policy of transfusing over the years. poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXXIth International Congress of the ISBT Berlin
17.
Ivankovic Z, Balen S, Ivankovic Z, Vukelić-Damijani N, Caser L, Mariani-Veselić A.
RhD positive red blood cell transfusion in RhD negative recipients. Part II: Analysis of RhD immunization poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXXIth International Congress of the ISBT, Berlin
18.
Karvatn MH, Jotanović Z., Etokebe GE, Mihelic R, Mulac-Jericevic B, Tijanic T, Balen S, Sestan B, Dembic Z.
Polymorphisms in the Interleukin-1B and IL-1Receptor Antagonist Genes in predisposition to Hip and Knee Osteoarthritis in Croatian population poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 39th Meeting of Scandinavian Society for Immunology and the Winter School of Immunology Talin Estonia
19.
M.Crnić-Martinović, S.Balen, N.Katalinić, M.Fućak, M.Duhović, H.Kurtović, B.Grahovac, S.Ristić, M.Kapović.
HLA class II polymorphism in autochtonous population of Gorski Kotar, Croatia poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 23th EFI Conference Ulm
20.
VukeliĆ Damijani, Nada; Balen, Sanja; Caser, L.
Treatment of surgical patients with fresh frozen plasma poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXI ISTH Congress Geneva
21.
Samardžija, Marina; Topić, Elizabeta; Štefanović, Mario; Zibar, Lada; Samardžija, Goran; Balen, Sanja; Včev, Aleksandar; Domanović, Dragoslav; Barbić, Jerko; Petrak, Daniel; Šišljagić, Vladimir
Association between CYP2C9 polymorphism and warfarn dose poster/ sažetak u CC indeks.časopisu International Society of Haematology Congress of the European & African Division Budimpešta
22.
Balen S.
Laboratory diagnosis of Viral Hepatitis C usmeno izlaganje/sažetak u SCIE indeks.časopisu 6th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiology Society Osijek
23.
Balen, Sanja; Vukelić Damijani, Nada
Organization and management of transfusion medicine poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXIXth International Congress of the ISBT, Cape-Town,South Africa
24.
Vukelić-Damijani, Nada; Balen, Sanja; Caser, Linda
Assessment of fresh frozen plasma usage at the Clinical Hospital Center Rijeka poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XXIXth International Congress of the ISBT, Cape-Town,South Africa
25.
Peršić V, Ružić A, Balen S, Jovanović Ž, Včev A, Rački S, Vujičić B.
Left ventricle diastolic function in obese patients with newly diagnosed arterial hypertension poster/sažetak u SCIE indeks.časopisu International Symposium on Hypertension Osijek
26.
Balen, Sanja; Roganović, J.; Vukelić-Damiani, Nada
Recombinant factor VIIa in treatment of severe thrombocytopenic patients - Our experience poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XVth ISBT European Regional Conference Europe Athens
27.
Vukelić-Damijani, Nada; Balen, Sanja; Načinović, Antica
Acquired factor V inhibitor: A case report poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XVth ISBT European Regional Conference Europe Athens
28.
Balen, Sanja; Buneta-Skorup, S.; Katalinić, Nataša Lukežić, N.; Vukelić-Damiani, Nada
Health history questionnaire - views and opinions of blood donors poster/ sažetak u CC indeks.časopisu XVth ISBT European Regional Conference Europe Athens
29.
Štimac, Davor; Skodlar, Jasna; Balen, Sanja; Nikšić, Milan; Hauser, Goran; Perić, Relja
Assesment of the basic information sheet (BIS)in monitoring and evaluation of clinical use of blood in gastroenterology department-pilot study poster/ sažetak u CC indeks.časopisu 12th United Gastroenterology Week Prag
30.
Rukavina, Daniel; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana; Balen-Marunić, Sanja; Vlastelić, Ivica
Physiology and pathophysiology of perforin mediated cytotoxicity poster IVth Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD) Debreceen, Hungary
31.
Balen-Marunić, Sanja; Rukavina, Daniel
Perforin mediated natural killer cytotoxicity usmeno izlaganje/rad "in extenso" 3rd International Conference Gozd Martuljek, Slovenia
32.
Balen Marunić S, Podack ER, Rubeša G, Orlić P, Vujaklija Stipanović K, Rukavina D. 1995 Periodicum Biologorum, Vol.97, Supp 1; 15; 1995.
Perforin expression in PBL in kidney transplant recipients usmeno izlaganje/ sažetak u CC indeks.časopisu Annual meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Health Management” Hungary Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme ; suradnik; IPA; ;
2. 1.1.2005. - 1.1.2013.
Uloga dendritičkih i limfatičkih stanica u reumatoidnom artritisu; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Prognostički čimbenici u akutnom pankreatitisu; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
4. -
Blood Ethical Good for Social Capital and Safety – BESSY; vanjski expert; sredstva Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) Europske unije u okviru programa Jadranske prekogranične suradnje ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Viktor Peršić; Doktorat Postinfarktna dinamika cirkulirajućih citokina - utjecaj ranog rehabilitacijskog postupka na upalni status bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda; Biomedicina i zdravstvo; 2007.;
2. -
Alen Ružić; Doktorat Endotelni biljezi u ranoj rehabilitaciji bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda; Biomedicina i zdravstvo; 2007.;
3. -
Nataša Katalinić; Doktorat Uloga imunosnih čimbenika u transplantaciji bubrega uz osvrt na povijesni razvoj tipizacije tkiva u Rijeci; Biomedicina i zdravstvo; 19.06.2018;

Znanstveni skupovi

1. -
3.hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije i transplantacijskoj medicini s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Dopredsjednica organizacijskog odbora,predavač
2. -
3. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Transfuzijski dani” Opatija Dopredsjednica organizacijskog odbora,predavač
3. -
5.hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Članica organizacijskog odbora, predavač
4. -
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Šesti transfuzijski dani” Zadar Dopredsjednica organizacijskog odbora, predavač
5. -
4.hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Članica organizacijskog odbora, predavač
6. -
6. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj Članica znanstvenog odbora,predavač ,
7. -
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Sedmi transfuzijski dani” Trakošćan Dopredsjednica organizacijskog odbora,predavač
8. -
3.hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Članica organizacijskog odbora,predavač
9. -
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja "Od davatelja do lijeka" Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Zagreb Organizator, predavač
10. -
6.hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj Članica znanstvenog odbora, predavač
11. -
6. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Razvojna biologija trombocita, trombocitopenije i mijeloproliferativne neoplazme”, HAZU Rijeka Članica organizacijskog odbora, predavač
12. -
7. Simpozij „Transplantacija bubrega u Rijeci“, HAZU Rijeka Članica organizacijskog odbora, predavač
13. -
14.znanstvena tribina s međunarodnim sudjelovanjem „Značaj transfuzijske medicine u kliničkoj praksi“, HAZU Predsjednica organizacijskog odbora, predavač
14. -
7. hrvatski transfuziološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Biograd Članica znanstvenog odbora

Recenzije

1. 2015. Sveučilišna knjiga Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje OSKI
2. 2015. Recommendations for the electronic pre-transfusion check at the bedside. Blood Transfusion
3. 2014. Sveučilišni priručnik: Anemija-jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini
4. 2014. Allogeneic versus Autologous: ethical issues in umbilical cord blood use. European Journal of bioethics
5. 2014. Type and Timing of Reversal Agents in Patients Receiving Warfarin Who Are Hospitalized for Major Bleeding. Enliven: Clinical Cardiology and Research
6. 2013. Sveučilišni priručnik: Medicina i turizam
7. 2013. Kinetics of changes in serum concentration of procalcitonin IL-6 and C-reactive protein after elective abdominal surgery and their usefulness in detection of postoperative complications. Collegium Antropologicum
8. 2010. Sveučilišni priručnik: Krvlju prenosive bolesti

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Sudjelovanje u radu Upravnog odbora riječke podružnice Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatski liječnički zbor   Članica
2.
1.1.2012. -
Sudjelovanje u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
Primorska-goranska županija   Članica
3.
1.1.2012. -
Stjecanje naziva primarijus
Ministarstvo zdravlja  
4.
1.1.2007. -
Članica Povjerenstva za specijalizacije iz transfuzijske medicine i laboratorijske medicine
Ministarstvo zdravlja   Članica
5.
1.1.2006. -
Povjerenstvo za specijalističke ispite iz transfuzijske medicine
Ministarstvo zdravlja RH   predsjednica Povjerenstva
6.
1.1.2005. -
Upravljanje (rukovođenje) Katedrom za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
Medicinski fakultet u Rijeci   Pročelnica
7.
1.1.2005. -
Povjerenstvo za nastavu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica
8.
1.1.2004. -
Upravljanje (rukovođenje) Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu
Klinički bolnički centar Rijeka   Predstojnica
9.
1.1.2003. -
Članica Povjerenstva za transfuzijsku medicinu
Ministarstvo zdravlja   Članica

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 12.12.2014. - Detalji
Stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
Rijeka

Intervjui

1. 1.1.2005. - Detalji
Speculum
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2014. - Detalji
Vjesnik dobrovoljnih davatelja krvi
Rijeka
2. 1.1.2014. - Detalji
Vjesnik dobrovoljnih davatelja krvi
Rijeka
3. 1.1.2013. - Detalji
Vjesnik dobrovoljnih davatelja krvi
Rijeka
4. 1.1.2007. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
5. 1.1.2004. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2008. - - Voditelj
Poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2005. - 1.1.2013. - Voditelj
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2003. - 1.1.2005. - Pomoćnica ravnatelja
Klinički bolnički centar Rijeka
2. - - Pročelnica Katedre za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
Medicinski fakultet u Rijeci
3. - - Predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu
Klinički bolnički centar Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - članica
ovjerenstvo za nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2005. - 1.1.2007. - članica
Povjerenstvo za nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2007. - - Članica
Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije iz transfuzijske medicine MZRH
2. 1.1.2007. - - Članica
Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije iz Laboratorijske imunologije MZRH
3. 1.1.2006. - - Predsjednica
Povjerenstvo za specijalističke ispite za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja RH
4. 1.1.2004. - - Članica
Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja RH