Ana Lesac


Radno iskustvo

17.6.2013. - Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – doktorandica doktorandica, istraživački rad i sudjelovanje u izvedbi nastavnog plana Centar za proteomiku, Medicinski Fakulter sveučilišta u Rijeci
3.10.2012. - 2.10.2012. liječnik liječnik pripravnik (stažist) Klinički bolnički centar, Rijeka