Doc.dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan dr.dent.med.spec.stom.prot

Medicinski fakultet Katedra za stomatološku protetiku
Medicinski fakultet Katedra za stomatološku protetiku

e-pošta : suncanask@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 52 4 2

Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2014. Specijalista stomatoloske protetike Specijalizacija iz stomatološke protetike Stomatološki fakultet u Zagrebu
1.1.2010. - 1.1.2011. poslijedoktorsko usavršavanje Poslijedoktorko usavršavanje Peking University Health Science Centre, Peking, NR Kina
1.1.2005. - 1.1.2010. Doktor znanosti Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2003. Doktor dentalne medicine Studij stomatologije Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
-

Radno iskustvo

1.1.2014. - Docent Studij dentalne medicine, Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2014. - Specijalista stomatoloske protetike KBC Rijeka
1.1.2010. - 1.1.2014. znanstveni novak, viši asistent Realizacija znanstvenog projekta, Sudjelovanje u izviđenju nastave na kolegijima Klinička i Predklinička Fiksna protetika te klinička Mobilna protetika Studij stomatologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2010. znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent Realizacija znanstvenog projekta, Sudjelovanje u izviđenju nastave na kolegijima Klinička i Predklinička Fiksna protetika te klinička Mobilna protetika Studij stomatologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Prva nagrada za poster prezentaciju rada pod naslovom “Utjecaj kroničnog stresa i okluzijske interferencije na bol maseteričnog mišića u štakora” na 2. Međunarodnom kongresu Hrvatskog društva za stomatološku protetiku, Zagreb.
Dobitnica stipendije Vlade NR Kine za poslijedoktorsko usavršavanje te pračenje programa iz područja dentalne medicine na Peking University Health Science Center, Peking, NR Kina.

Članstva

1.1.2005. - Hrvatska Komora Dentalne Medicine

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Dentalna medicina starije dobi
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - ASPEKTI KOMPLEKSNE PROTETSKE STOMATOLOŠKE REHABILITACIJE
Studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - Mobilna protetika
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - Predklinička fiksna protetika
Dentalna medicina
Medicinski Fakultet Rijeka, Katedra za stomatološku protetiku
suradnik
Norma sati: 100
1.1.2004. - Fiksna protetika
Dentalna medicina
Medicinski Fakultet Rijeka, Katedra za stomatološku protetiku
suradnik
Norma sati: 200
- Orofacijalna bol
Dentalna medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - Određivanje međučeljusnih odnosa u fiksnoj protetici
Luka Stančić
Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2011. -
Specijalizacija iz stomatoloske protetike
Stomatoloski fakultet u Zagrebu

Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2011.
Postdoktorski studij
Peking university HSC
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2010. Biomedicina
Poslijediplomski znanstveni studij
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:

Osobni razvoj

27.10.2014. - tečaj za osposobljavanje po Programu osposobljavanja osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka pod indentifikacijskim brojem OSP/003


Norma sati: 60
1.1.2010. - 1.1.2011. Postdoktorsko usavršavanje


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Tariba Knežević P, Vukman R, Antonić R, Kovač Z, Uhač I, Simonić-Kocijan S.
The role of P2X3 receptors in bilateral masseter muscle allodynia in rats.
Croat Med J. 530-539 - 2016.

WOS

2. Miranda Muhvić-Urek, Željka Vukšić, Sunčana Simonić-Kocijan, Vedrana Braut, Alen Braut, Ivone Uhač
CO-OCCURRENCE OF CHRONIC HEAD, FACE AND NECK PAIN, AND DEPRESSION IN WAR VETERANS WITH POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER.
Acta Clinica Croatica 54 266-271 - 2015.

WOS

3. Čimić, Samir ; Kraljević Šimunković, Sonja ; Simonić Kocijan, Sunčana ; Matijević, Jurica ; Dulčić, Nikša ; Ćatić, Amir
Articulator-related registration and analysis of sagittal condylar inclination
Acta clinica Croatica 54 432-437 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807520

WOS

4. S. Simonic-Kocijan, V. Lajnert, D.Kovačević-Pavičić, V. Braut, I. Uhač;
Utjecaj parafunkcija na funkciju stomatognatog sustava
Bosnian Journal Of Dental Medicine 1 98-108 - 2014.

5. Simonic-Kocijan, S.;
Importance of Publishing Papers Dealing with Temporomandibular Disorder and Masticatory Muscle Pain
Austin Journal of Musculoskeletal Disorders 1 2 - 2014.

6. Lajnert, Vlatka; Kovačević Pavičić, Daniela; Gržić, Renata; Kovač, Zoran; Pahor, Đana; Kuiš, Davor; Simonić-Kocijan, Sunčana; Antonić, Robert; Bakarčić, Danko.
Influences of age and maxillary anterior teeth status on patient's satisfaction with dental appearance and tooth colour
Gerodontology (0734-0664) 29 (2012), 2; e674-e679

7. Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Braut, Vedrana; Kovač, Zoran; Kovačević Pavičić, Daniela; Fugošić, Vesna; Urek Muhvić, Miranda
Influence of chronic stress and oclusal interference on masseter muscle pain in rat
Collegium antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 3; 863-866

8. Kovačević Pavičić, Daniela; Lajnert, Vlatka; Simonić Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Glavičić, Snježana; Kovač, Zoran
The effect of frequent removable partial denture wearing on alveolar bone resorption
Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona (1708-8240) 10 (2013), 2; 373-378

9. Simonić Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Tariba, Petra; Fugošić, Vesna; Kovačević Pavičić, Daniela; Lajnert, Vlatka; Braut, Vedrana
Alterations in the Masseter Muscle and Plasma IL-6 Level Following Experimentally Induced Occlusal Interference and Chronic Stress – A Study in Rats
Collegium antropologicum (0350-6134) 36 (2012), 2; 651-655

10. Uhač, Ivone; Tariba, Petra; Kovač, Zoran; Simonić Kocijan, Sunčana; Lajnert, Vlatka; Fugošić Mesić, Vesna; Kuiš, Davor; Braut, Vedrana
Masticatory Muscle and Temporomandibular Joint Pain in Croatian War Veterans with Posttraumatic Stress Disorder
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 4; 1161-1166

11. Kovačević Pavičić, Daniela; Delić, Zdravko; Lajnert, Vlatka; Fugosić, Vesna; Simonić Kocijan, Sunčana; Buković, Dino
Changes of alveolar bone density around the abutment teeth in patients wearing removable partial dentures depending on Kennedy classification
Collegium antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 4; 1349-1352

12. Simonić Kocijan, Sunčana; Tariba, Petra; Badel, Tomislav; Kovačević Pavičić, Daniela; Uhač, Ivone
Povezanost temporomandibularnih poremećaja s promjenama u ekspresiji ionskih kanala( Involvement of ion channels in temporomandibular disorders )
Medicina-fluminensis (0025-7729) 49 (2013), 1; 57-61

13. Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić-Urek, Miranda; Reljić, Vedrana; Simonić-Kocijan, Sunčana; Gržić, Renata; Šimunović-Šoškić, Marica
Zvukovi u temporomandibularnom zglobu u bolesnika s tposlijetraumatskim stresnim poremećajem( Temporomandibular joint sounds in patients with posttraumatic stress disorder )
Medicina : glasilo Hrvatskoga lije� ni� koga zbora, Podru� nica Rijeka (0025-7729) 42 (2006), 4; 247-252

14. Lajnert, Vlatka; Babić, Tina; Kovačević Pavičić, Daniela; Gržić, Renata; Uhač, Ivone; Badel, Tomislav; Simonić Kocijan, Sunčana; Šimunović Šoškić, Marica.
Utjecaj dobi na zadovoljstvo dentalnom estetikom( Influence of age on satisfaction with dental aesthetics )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 50 (2014), 3; 325-329

15. Braut, Vedrana; Lajnert, Vlatka; Fugošić, Vesna; Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone.
Adhezivno cementirani keramički nadomjestci kao minimalno invazivni pristup okluzijskoj rehabilitaciji( Adhesively cemented ceramic restorations as a minimally invasive approach to occlusal rehabilitation )
Časopis dentalne medicine BiH (2303-6095) 1 (2014), 1; 59-69

16. Badel, Tomislav; Simonić-Kocijan, Sunčana; Lajnert, Vlatka; Dulčić, Nikša; Zadravec, Dijana
Michigan splint and treatment of temporomandibular joint – review of literature.
Medicina fluminensis (1847-6864) 49 (2013), 2; 112-120

17. Kovačević Pavičić, Daniela; Lajnert, Vlatka; Glavičić, Snježana; Simonić Kocijan, Sunčana; Antonić, Robert.
Utjecaj spola na promjenu gustoće alveolarne kosti kod protetskih bolesnika( The effect of different gender on alveolar bone changes in prosthodontic patients )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 48 (2012); 57-62

18. Simonić-Kocijan, Sunčana; Zhao X; Liu W; Wu Y; Uhač, Ivone; Wang K
TRPV1 channel-mediated bilateral allodynia induced by unilateral masseter muscle inflammation in rats.
Molecular pain (1744-8069) 9 (2013); 68-77

19. Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Antonić, Robert; Šimunović-Šoškić, Marica
Estetska korekcija gornjih prednjih zuba litijevom disilikatnom staklokeramikom – prikaz slučaja( Aesthetic rehabilitation of the upper frontal teeth with lithium disilicate glass ceramics – Case report )
Medicina fluminensis (0025-7729) 50 (2014); 361-364

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Jerolimov, Vjekoslav; Valentić Peruzović, Melita; Alajbeg, Iva; Prpić Mehičić, Goranka; Aurer, Andrej; Simonić Kocijan, Sunčana; Demarin, Vida; Buljan, Danijel; Rener Sitar, Ksenija
Povezanost temporomandibularnih poremecaja i orofacijalne boli s promjenama u ekspresiji TRPV1 ionskih kanal
Orofacijalna bol i temporomandibularni poremećaji( Orofacial pain and temporomandibular disorders ) Vjekoslav Jerolimov Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb, Hrvatska - 2012.

Pozvana predavanja

1. Simonic Kocijan Suncana
Povezanost temporomandibularnih poremećaja i orofacijalne boli s promjenama u ekspresiji TRPV1 ionskih kanala
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska - 17.2.2012.

Kongresna priopćenja

1.
Simonic-Kocijan S., Uhac I., Tariba P., Vukman R., Wang K.W.
Masseter muscle inflammation induces changes in expression of IL-1ß and KCNQ2 ion channels in ipsilateral TRG. poster prezentacija 47th Meeting of Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) Antalya, Turska - 15.10.2015.
2.
Tariba P., Simonic-Kocijan S., Vukman R., Uhač I.
P2X3 receptor role in masseter muscle inflammation in rats. Poster prezentacija 9 th Congress of the European Pain Federation(EFIC), Vienna, Austria - 2.9.2015.
3.
Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Tariba, Petra
UPALA MASETERIČNOG MIŠIĆA IZAZIVA OBOSTRANU MEHANIČKU ALODINIJU( MASSETER MUSCLE INFLAMATION INDUCES BILATERAL ALODYNIA )
4.
Tariba, Petra; Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Fugošić, Vesna; Simonić-Kocijan, Sunčana; Lajnert, Vlatka.
Rekonstrukcija pojedinačnog zuba izvanstandardnim oblikom potpuno keramičkog fiksnog protetskog nadomjestka( Reconstruction of a single tooth completely non-standard form of ceramic fixed prosthetic restoration )
5.
Simonić-Kocijan, Sunčana; Mikić, Vlatka; Fugošić, Vesna; Kovačević Pavičić, Daniela; Bakarčić, Danko; Horvat, Jelena
Emotional Profile of Patients with Temporomandibular Dysfunction
6.
Antonić, Robert; Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Šimunović Šoškić, Marica; Simonić Kocijan, Sunčana; Petričević, Nikola; Pezelj Ribarić, Sonja
Bol zuba zbog snižene vertikalne dimenzije i temporomandibularnog poremećaja - prikaz slučaja( Teeth pain due to reducted vertical dimension and temporomandibular disorder - a case report )
7.
Simonić Kocijan, Sunčana; Mikic, Vlatka; Fugošić, Vesna; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Daniela; Bakarčić, Danko; Horvat, Jelena
Emocionalni profil pacijenata s temporomandibularnom disfunkcijom
8.
Vedrana Braut, Vesna Fugosic, Ivone Uhac, Zoran Kovac, Suncana Simonic-Kocijan, Petra Tariba, Vlatka Lajnert
Estetska kompatibilnost dvaju različitih materijala korištenih u rekonstrukciji bezmetalnim protetskim nadomjestcima( Aesthetic Compatibility Between Two Different Types of Metal Free Restorations. A case report. )
9.
Izrada dugotrajnih privremenih restauracija Telio CAD-om (prikaz slucaja) Zoran Kovac, Ivone Uhac, Vesna Fugosic, Petra Tariba, Suncana Simonic-Kocijan
Izrada dugotrajnih privremenih restauracija Telio CAD-om (prikaz slucaja)( Long lasting prpvisional Telio CAD restorations(case report) )
10.
Muhvić-Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Giacometti, Jasminka; Simonić Kocijan, Sunčana; Braut, Vedrana
The substance P and dopamine plasma levels in posttraumatic stress disorder patients with masticatory muscle pain
11.
Braut, Vedrana; Ardu, Stefano; Uhač, Ivone; Simonić-Kocijan, Sunčana; Fugošić, Vesna; Krejci, Ivo
Influence of Mechanical Degradation on Surface Gloss of Composite Resin Materials
12.
Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Muhvić Urek, Miranda; Vikšić-Mihaljević, Željka; Leović, Dinko; Reljić, Vedrana
Dental and prosthodontic status in posttraumatic stress disorder patients
13.
Reljić, Vedrana; Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Leović, Dinko; Simonić-Kocijan, Sunčana
Chronic Orofacial Pain, Depression and PTSD Co-occur
14.
Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Kovač, Zoran; Simonić-Kocijan, Sunčana; Braut, Vedrana; Fugošić, Vesna; Šimunović-Šoškić, Marica
Uporaba algometra o objektivizaciji orofacijalne boli mišićnog podrijetla( Determination of Muscle Originated Orofacial Pain Level By Using Algometer )
15.
Kovač, Zoran; Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Simonić, Sunčana; Fugošić, Vesna; Braut, Vedrana
Oralno zdravlje kod bolesnika s multiplom sklerozom( Oral Health in Patients with Multiple Sclerosis )
16.
Fugošić V, Žujić P, Kovač Z, Uhač I, Braut V, Simonić-Kocijan, Tariba
Zbrinjavanje endodontski liječenog zuba endokrunicom Prikaz slučaja( Prosthetic rehabilitation of an endodontically treated tooth with an endocrown )
17.
Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Wang, Kewei
TRPV1 Channel-Mediated Bilateral Allodynia Induced By Masseter Muscle Inflammation

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Etiopatogeneza orofacijalne boli; istraživač suradnik; Potpora Sveučilišta u Rijeci (13.06.1.2.19); ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2011.
30970919 ; istraživač, postdoktorand; National Science Foundation of China; ;
3. 1.1.2010. - 1.1.2011.
2007CB512100 ; istraživač, postdoktorand; Ministry of Science Technology of China; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2014.
„Etiopatogeneza orofacijalne boli“; istraživač; MZOS Hrvatske; ;
5. 1.1.2004. - 1.1.2007.
„ Posttraumatski stresni poremećaj i funkcija stomatognatog sustava“, ; istraživač; MZOS Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2015. -
Petra Tariba; Doktorat Uloga purinergičnih receptora P2X3 i P2Y2 u boli maseteričnog mišića u štakora; Biomedicina; 16.03.2017.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - International journal of dental medicine

2. 1.1.2014. - Austin Journal of Musculoskeletal Disorders

Recenzije

1. 2010. Recenzent radova za časopise koji su indeksirani u CC bibliografskim bazama podataka Archives of Oral Biology, European Journal Of Pain, Acta Clinica Croatica, Collegium Antropologicum

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 20.11.2007. - Detalji
Predavanje
Studij stomatologije, Medicinski fakultet u Rijeci