dr. sc. Janja Tarčuković dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Medicinski fakultet Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

mobitel : 0915705331
e-pošta : janja.kuharic@medri.uniri.hr
e-pošta : janja.kuharic@gmail.com

Google Scholar
ORCID

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ResearcherID

Obrazovanje

- dr. med. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- dr. sc. Poslijediplomski sveučilišni studij biomedicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine Specijalizacija i poslijediplomski stručni studij anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
-
- Iskusni korisnik općeg engleskog jezika (razina jezične kompetencije C1) Tečaj engleskog jezika Škola stranih jezika "Spiritus movens"
- Tečaj "Uvod u ultrazvučnu dijagnostiku," Rochester, SAD Rochester Institute of Technology Centre for Bioscience Education and Technology
- ALS provider (br. licence 385-12-72526-03-03) Tečaj ALS-a (Advanced Life Support), Rijeka, Hrvatska Europsko reanimatološko društvo
- Tečaj "Traumatska ozljeda mozga," Rijeka, Hrvatska Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
- Tečaj "Šola urgentnega ultrazvoka srca," Bled, SLovenija
- Tečaj "Focus Assessed Transthoracic Echocardiography – FATE," Rijeka, Hrvatska Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
- Tečaj "Ultrazvuk prsnog koša i abdomena u hitnoj medicini," Rijeka, Hrvatska Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
- Tečaj "Teaching Clinitians to Teach (TCT2T)," Rijeka, Hrvatska Sveučilište u Rijeci
- Usavršavanje iz područja molekularnih i laboratorijskih metoda, Geneva, Švicarska Medicinski fakultet Sveučilišta u Genevi, Švicarska
- Tečaj GIC-a (Generic Instructor Course), Zagreb, Hrvatska Europsko reanimatološko društvo
- Tečaj “Ultrazvukom vođena regionalna anestezija,” Rijeka, Hrvatska Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Rijeka
- Tečaj CEEA, "Course 3: Intensive Care, Emergency Medicine, Blood and Blood Transfusion," Zagreb, Hrvatska Europsko anesteziološko društvo
- ETC provider (br. licence: 385-14-90969-09-04) Tečaj ETC-a (European Trauma Corse), Rijeka Hrvatska Europsko reanimatološko društvo
- Usavršavanje iz područja anesteziologije, intenzivnog liječenja i proceduralne boli, Linkoping, Švedska Sveučilišna bolnica Linkoping, Švedska
- Tečaj "Teaching Clinitians to Teach (TCT2T) II" Rijeka, Hrvatska Sveučilište u Rijeci
- VI. hrvatski kongres anesteziologije i intenzivnog liječenja s međunarodnim učešćem, Opatija, Hrvatska Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje
- 38. simpozij intenzivne medicine, Zagreb, Hrvatska Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje
- 28. kongres europskog društva za intenzivnu medicinu (ESICM LIVES) 2015. Berlin, Njemačka Europsko društvo za intenzivnu medicinu (ESICM)
- Tečaj otvaranja intraosealnog puta, Rijeka, Hrvatska Prizma Teleflex
- Tečaj "Basics of Intensive Care," London, UK Europsko anesteziološko društvo (ESA)
- Europski kongres anesteziologije, London, UK Europsko anesteziološko društvo
- 20. simpozij mladih neuroznanstvenika, Rijeka, Hrvatska Odjel za biotehnologiju SVeučilišta u Rijeci
- Europsko-američka anesteziološka konferencija, Zadar, Hrvatska Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivnu medicinu
- 40. simpozij intenzivne medicine, Zagreb, Hrvatska Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivnu medicinu
- Tečaj "Regionalna anestezija djece uz primjenu ultrazvuka," Zagreb, Hrvatska Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Tečaj "ECLS-a (Extracorporeal Life Support)," Zagreb, Hrvatska
- 12. kongres Hrvatskkog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija, Hrvatska
- Tečaj "Current concepts in airway management," Geneva, Švicarska Europsko anesteziološko društvo
- Tečaj "Basic Sciences Course," Geneva, Švicarska Europsko anesteziološko društvo
- Tečaj "Optimising Outcomes in Gastrointestinal Surgery," Guildford, UK ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) Society
- Usavršavanje iz područja intenzivne medicine (hemodinamske promjene u sepsi, terapija i.v. tekućinama i volumska optimizacija u sepsi, odluka o antibiotskoj terapiji vođena prokalcitoninom), Szeged, Mađarska Sveučilišna bolnica Szeged, Mađarska
- Tečaj CEEA, "Course 1: Grudni koš i disanje," Zagreb, Hrvatska Europsko anesteziološko društvo
- Simpozij "20. Annual NATA Symphosium on Patient Blood Management, Haemostasis, and Thrombosis," Berlin, Njemačka NATA (Network for the Advancement of Patient Blood Management, Haemostasis and Thrombosis)
- Tečaj "Global CERTAIN workshop," Ljubljana, Slovenija Mayo Clinic METRIC Group in collaboration with UKC (Sveučilišna bolnički centar)Ljubljana

Radno iskustvo

1.1.2013. - Specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intezivne medicine na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje Klinički bolnički centar (KBC) Rijeka
1.1.2011. - Asistent na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2007. - 15.7.2011. Zavod za fiziologiju i imunologiju - demonstrator Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Dekanova nagrada za najboljeg studenta II, III, IV, V i VI. godine studija medicine
Priznanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za najbolju diplomiranu doktoricu medicine u akademskoj godini 2010./2011.
Priznanje Kliničkog bolničkog centra Rijeka za najbolju diplomiranu doktoricu medicine u akademskoj godini 2010./2011.
Priznanje Sveučilišta u Rijeci: „Student generacije“ zbog izvrsnog uspjeha na studiju i iznimnih postignuća u  znanstvenoj i javnoj djelatnosti
„Top stipendija za top studente“
Nagrada Grada Buzeta za iznimne rezultate ostvarene u akademskom radu i aktivnom sudjelovanju u organizaciji civilnog društva
Finalist nagrade "Medis Awards" 2018.
Stipendija "Hypnos Grant" Europskog anesteziološkog društva

Članstva

- Europsko reanimatološko društvo
- Europsko anesteziološko društvo
- Studentska udruga Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci – FOSS MedRi
- Nastavni odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci - NOSS MedRi
- Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kuharić Janja; Grabušić Kristina; Sotošek Tokmadžić Vlatka; Štifter Sanja; Tulić Ksenija; Shevchuk Olga; Lučin Pero; Šustić Alan
Severe traumatic brain injury induces early changes in the physical properties and protein composition of intracranial extracellular vesicles
Journa of neurotrauma 36 190-200

2. Gačo Nadija; Kuharić Janja; Sotošek Tokmadžić Vlatka; Dangubić Boban; Rački Valentino; Petrić Danijela
Učestalost i karakteristike poslijeoperacijskog poremećaja kognitivnih funkcija u bolesnika nakon nekardiokirurških zahvata
Acta Medica Croatica 17 241-247

3. Gržalja Nikola; Cicvarić Tedi; Knežević Danijel; Kuharić Janja; Šustić ALan; Bakota Bore; Komen Simona
Frequency and perforin expression of different lymphocyte populations in patients with lower limb fracture and thoracic injury
Injury 48 S1-7

4. Valenčić, Lara ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Kuharić, Janja ; Šustić, Alan
The incidence of nosocomial infections in patients with isolated severe traumatic brain injury
Santeed 10 185-192
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812795

5. Pal, Sven ; Knežević, Danijel ; Kuharić, Janja ; Šustić, Alan ; Sotošek- Tokmadžić, Vlatka ; Harjač, Antonija ; Marčun, Robert ; Lainščak, Mitja
Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 51 289-295
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=772505

6. Laškarin, Gordana ; Peršić, Viktor ; Pinjuh, Goran ; Laginja, Josip ; Boban, Marko ; Ćurko-Cofek, Božena ; Kuharić, Janja ; Ličina, Milan ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Procjena stupnja anemije u bolesnika nakon zamjene srčanih zalistaka i aortokoronarnog premoštenja
Medicina Fluminensis 49 193-202
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654857

7. Dangubić, Boban ; Deša, Kristijan ; Tomulić, Vjekoslav ; Juričić, Kazimir ; Kuharić, Janja ; Protić, Alen
Tijek i ishod kardiopulmonalnih reanimacija u Kliničkom bolničkom centru Rijek
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 49 468-473
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812803

8. Ilijanić, Marina ; Ćoza, Petra ; Kuharić, Janja ; Rukavina, Tomislav ; Sučić, Neven ; Župan, Željko ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Šustić, Alan
Usporedba rane i kasne perkutane dilatacijske traheostomije na pojavu komplikacija u strojno ventiliranih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
Medicina fluminensis 48 72-78
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=654855

9. Sokolić Jadranko; Knežević Danijel; Kuharić Janja; Medved Igor; Šustić Alan; Župan Željko; Laškarin Gordana; Tadin Tomislav; Sotošek Tokmadžić Vlatka
Decrease of Perforin Expressing Lymphocytes after On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting Surgery Irrespective of Carbohydrate Preoperative Oral Feeding
Heart Surgery Forum 22 E218-224.

10. Predrijevac Anamarija; Šustić Alan; Antončić Igor; Dunatov Siniša; Kuharić Janja; Sotošek Tokmadžić Vlatka
Chemical Meningitis Following Spinal Analgesia with Levobupivacaine in Labor and delivery: A Case Report
J Clin Anest Res 1 1-3

Kongresna priopćenja

1.
Kuharić, Janja; Sošić, Matija; Knežević, Danijel; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Grabušić, Kristina, Šustić, Alan
Characterization of exosomes in cerebrospinal fluid of severe traumatic brain injured patients Predavanje Translation of Basic Immunolgy and Neuroscience Tools to Therapies Rijeka, Hrvatska
2.
Krapić, Mia; Malenica Staver, Mladenka; Kuharić, Janja; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Lučin, Pero; Grabušić, Kristina
Size-exclusion chromatography-based isolation of extracellular vesicles from cerebrospinal fluid of patients with severe traumatic brain injury Poster Sixth International Student Congress (ISC) 2018 Graz, Austria
3.
Kauzlarić, Vedrana; Kuharić, Janja; Malenica Staver, Mladenka; Kučić, Natalia; Grabušić, Kristina
Optimization of flow cytometry for the characterization of cerebrospinal fluid-derived extracellular vesicles of adult traumatic brain injured patients Predavanje Seventh International Student Congress (ISC) Graz, Austria
4.
Kuharić, Janja ; Šustić, Alan ; Marčun Robert: Lainščak, Mitja
NT-proBNP predicts the need for ventilatory support in the patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease Poster 28th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine Berlin, Germany
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812812
5.
Vlaenčić, Lara; Polonijo, Željka; Kuharić, Janja; Dangubić, Boban; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić, Alan
Utjecaj zbrinjavanja dišnog puta supraglotičkim pomagalom i endotrahealnim tubusom na karakteristike opće anestezije tijekom operacije dojke i štitnjače Predavanje 3. hrvatski kongres o zbrinjavanju dišnog puta s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska
6.
Kuharić, Janja ; Sošić, Matija ; Knežević, Danijel ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Grabušić, Kristina ; Kučić, Natalija ; Šustić, Alan
Isolation and analysis methods of exosomes in cerebrospinal fluid derived from patients with severe traumatic brain injury Predavanje European-American Anesthesia Conference 2016 Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=827753
7.
Barbalić, Berislav; Kuharić, Janja; Šuper-Kučina, Erika; Fućak Primc, Ana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Role of pectoral nerve blocks for pain management in patients undergoing breast surgery Predavanje Europsko-američka konferencija anesteziologa Zadar, Hrvatska
8.
Kuharić, Janja ; Sokolić, Jadranko ; Medved, Igor ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Ljubotina, Maja ; Rosović, Ivan ; Laškarin, Gordana ; Župan, Željko ; Šustić, Alan
Effect of interleukin-18 on natural killer cell cytotoxic potential in patients with coronary heart disease during CABG Poster 6th Croatian Congress of Anesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation Opatija, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=701430
9.
Sošić, Matija ; Kuharić, Janja ; Sotošek Tokmadžić, Vlatka ; Antončić, Igor ; Dunatov, Siniša ; Šustić, Alan
IL-1B AND TGF B concentration in cerebrospinal fluid in patients with primary intraventricular hemorrhage (IVH) treated with clot lysis with low-dose tissue plasminogen activator (TPA) Poster 29th European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress Milano, Italija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=836914

Znanstveni projekti

1. -
SuRi "Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkog odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i moždanim krvarenjem" voditelja projekta prof. dr. sc. Alana Šustića; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
2. -
NFFA EUROPE project 2017 "Structure and composition of extracellular vesicles from patients with severe traumatic brain injury," voditeljice projekta doc. dr. sc. Kristine Grabušić; suradnica; NFFA EUROPE Project; ;
3. -
NFFA EUROPE project 2018 "Development of nanotechnological methods for characterization of clinical extracellular vesicles," voditeljice projekta doc. dr. sc. Mladenke Malenica Staver; suradnica; NFFA EUROPE Project; ;
4. -
"Izvanstanične vezikule kao klinički markeri neuroregeneracije" (uniri-biomed-18-5 5689), voditeljice projekta doc. dr. sc. Kristine Grabušić; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
5. -
"Karakterizacija endotelne disfunkcije i uloga IL-18 u razvoju ishemijsko-reperfuzijske ozljede nakon kirurške revaskularizacije miokarda" (uniri-biomed-18-5 5689), voditeljice projekta prof. dr. sc. Vlatke Sotošek Tokmadžić; suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;