Martina Šendula-Pavelić prof. psihologije

Fakultet zdravstvenih studija Katedra za javno zdravstvo

telefon : +385 51 688 261
e-pošta : martinasp@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 23 3 1

Obrazovanje

1.1.2013. - Poslijediplomski doktorski studij Biomedicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - 26.3.1997. Profesor psihologije / 26. ožujka, 1997. Psihologija Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2017. - Viši predavač Katedra za javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija, Viktora Cara Emina 5, 51000 Rijeka
1.11.2014. - 31.12.2017. Predavač Katedra za javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija, Viktora Cara Emina 5, 51000 Rijeka
1.12.2011. - Predavač Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
1.1.2009. - 1.12.2011. Viši stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje Profesionalno individualno i grupno savjetovanje učenika, studenata i (ne)zaposlenih osoba, suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, priprema sajmova poslova, edukacije za korisnike usluga profesionalnog usmjeravanja u svrhu razvoja vještina upravljanja karijerom, pripreme za zapošljavanje i unaprjeđenja kompetencija, psihologijska testiranja, profesionalna selekcija osoba za obrazovanje i zapošljavanje, ocjena radne sposobnosti, prekvalifikacija te rad s poslodavcima na području upravljanja ljudskim potencijalima, koordinacija projekata, sudjelovanje u izradi operativnih planova projekata, provedba projektnih aktivnosti IV.komponente IPA-e Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Rijeka, Bulevar oslobođenja 14, 51000 Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2008. Ispitni koordinator Priprema i organizacija provedbe nacionalnih ispita, državne mature i drugih predtestiranja, podrška učenicima, nastavnicima i rukovodstvu škole uz savjetovanje, informiranje i savjetovanje roditelja, rad s bazom podataka učenika, interpretacija rezultata ispitivanja i njihovo korištenje za samovrjednovanje i unaprjeđivanje kvalitete rada škole Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 10000 Zagreb, Trg Marka Marulića 18
1.1.2005. - 1.1.2008. Predavač i vanjski suradnik Dodiplomska nastava iz kolegija Metodika nastave psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju, Slavka Krautzeka bb, 51000 Rijeka
1.9.2003. - 1.1.2009. Stručni suradnik – psiholog i nastavnik izborne nastave psihologije Timsko planiranje i programiranje specifičnih programa rada škole, individualni i grupni savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima, profesionalno savjetovanje i informiranje učenika, izvannastavni rad, priprema i realizacija radionica, predavanja, tribina. Neposredni rad u nastavi u predmetu Izborna nastava psihologije, projektna nastava. Realizacija istraživačkih projekata na razini škole, primjena upitnika, obrada, analiza i samoanaliza odgojno-obrazovnih rezultata, izrada brošura, voditelj Tima za kvalitetu, suradnja s institucijama i udrugama zaduženim za praćenje i unaprjeđivanje zdravstvenog, socijalnog, odgojnog i obrazovnog rada, međunarodna suradnja na školskim projektima, uvođenje, praćenje i evaluacija rada pripravnika, voditelj preventivnih programa na razini škole. Prva riječka hrvatska gimnazija, Frane Kurelca 1, 51000 Rijeka
1.9.2002. - 1.9.2003. Profesor psihološke grupe predmeta Neposredni rad u nastavi iz predmeta Psihologija i Psihologija rada Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka i Ekonomska škola Mije Mirkovića, Rijeka
1.1.1999. - 1.8.2003. Profesor psihološke grupe predmeta, stručni suradnik-psiholog i nastavnik u obrazovanju odraslih Neposredni rad u nastavi iz predmeta Kultura komuniciranja i Prometna kultura, nastava u obrazovanju odraslih, voditelj preventivnih školskih programa, član Županijskog povjerenstva za prevenciju nasilja, edukacija i savjetovanje nastavnika, roditelja i učenika, voditelj radionica nenasilnog rješavanja sukoba za učenike, voditelj projekta „Odgovorno roditeljstvo“, instruktivni, informativni, savjetodavni rad, organizacija i provedba tematskih predavanja, rad s pripravnicima i druge aktivnosti prema godišnjem planu i programu rada psihologa. Prometna škola Rijeka, J. Vlahovića 10, 51000 Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2003. Predavač poslovnog tajništva Obrazovanje odraslih - edukacija poslovnih tajnica iz područja komunikologije, poslovne psihologije, bontona, osnova protokola i poduzetništva, tečajevi "Poslovnog tajništva" «Obrazovni centar Astoria» Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka
1.8.1998. - 1.11.1998. Stručni suradnik-psiholog Planiranje, programiranje i realizacija specifičnih programa rada škole, koordinator provedbe programa prevencije ovisnosti, promocije zdravog načina življenja te prevencije nasilja na razini škole, individualni i skupni savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima, vođenje izvannastavnih aktivnosti, radionice razvijanja komunikacijskih vještina adolescenata i druge aktivnosti prema godišnjem planu i programu rada psihologa. Kemijsko-grafička škola u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka
1.11.1997. - 1.8.1998. Stručni suradnik – psiholog, profesor psihološke grupe predmeta i nastavnik u obrazovanju odraslih Individualni i skupni savjetodavni rad, rad s učenicima s posebnim potrebama, oblikovanje i  vođenje radionica unapređivanja vještina za učenike i roditelje, senzibiliziranje nastavnika na potrebe i mogućnosti učenika, upućivanje svih sudionika odgojno-obrazovnog rada u proces samopraćenja, praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja, neposredni rad u nastavi iz predmeta Psihologija rada i marketinga, nastava u obrazovanju odraslih, organizacija i voditeljstvo nastave na razini škole, koordinator svih školskih preventivnih programa i javnog života Škole Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka, Ivana Filipovića 2, 51000 Rijeka

Članstva

- Međunarodno društvo za kliničku bioetiku
- Hrvatsko psihološko društvo
- Hrvatsko bioetičko društvo
- Stručno vijeće psihologa PGŽ
- Hrvatska psihološka komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Bioetika u zdravstvenoj njezi
Stručni studij sestrinstva - redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Kako komunicirati s gluhim pacijentima
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Kako komunicirati s gluhim pacijentima
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Psihologija gluhoće
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Droge i mozak
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Osnove znanstvenoistraživačke logike i metodologije
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja i Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu
Medicinski fakultet/ Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Uvod u znanstveni rad u medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Osnove znanstvenoistraživačke logike i metodologije
Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Bioetika u primaljstvu
Stručni studij Primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Pacijent jučer, danas, sutra
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Dobar liječnik
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Uvod u istraživački rad
Stručni studij Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Uvod u znanstveni rad
Diplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu
Poslijediplomski specijalistički studiji - Opća interna medicina/Obiteljska medicina/Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Poslijediplomski doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Uvod u znanstveni rad
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Osnove znanstvenoistraživačke logike i metodologije
Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo 1. g.
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo 2. g.
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Osnove metodologije znanstvenoistraživačkog rada
Bridging Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Nacrt diplomskog rada
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promocija i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Nacrt diplomskog rada
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstveni studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Droge i mozak
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Uvod u znanstveni rad
Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu
Poslijediplomski specijalistički studij - Opća kirurgija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu
Poslijediplomski specijalistički studij - Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Nacrt diplomskog rada
Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Nacrt diplomskog rada
Sveučilišni diplomski studij Klinički nutricionizam
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač, nositelj kolegija
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu
Poslijediplomski specijalistički studij - Abdominalna kirurgija


Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

- Metodika izrade znanstvenog i stručnog rada
Cjeloživotno obrazovanje - Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Sestrinstva - razlikovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Metodika izrade znanstvenog i stručnog rada
Cjeloživotno obrazovanje - Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Metodika izrade znanstvenog i stručnog rada
Cjeloživotno obrazovanje - Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u RIjeci
predavač
Norma sati:
- Metodika izrade znanstvenog i stručnog rada
Cjeloživotno obrazovanje - Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:

Gostujući nastavnik

- Pozitivan utjecaj životinja na zdravlje ljudi
Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 100000 Zagreb, Heinzelova 55
predavač
Norma sati:

Osobni razvoj

15.3.2016. - Stop nasilju među djecom


Norma sati: 24 sata
1.1.2011. - «80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u RH: novi izazovi i pristupi» - Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem


Norma sati: 8 sati
1.1.2011. - Primjena 16PF i CTI u postupku selekcije i upravljanja karijerom tvrtke – napredna edukacija


Norma sati: 6 sati
1.1.2010. - Pompidou edukacija


Norma sati: 4 sata
1.1.2009. - CARDS 2004 Obrazovanje odraslih regionalno predstavljanje rezultata projekta


Norma sati:
1.1.2008. - Priručnik za učenje i poučavanje - PUP


Norma sati: 4 sata
1.1.2008. - Instrukcijski seminar za ispitne koordinatore


Norma sati: 4 sata
1.1.2008. - Kvalitetna škola, unapređivanje kvalitete rada


Norma sati: 5 sati
1.1.2008. - Suradnja Društva za kibernetiku psihoterapije, odgojni roditeljski stilovi


Norma sati: 5 sati
1.1.2007. - Studentska praksa u školama, analiza rizičnih ponašanja učenika završnih razreda osnovnih škola PGŽ, Ured pravobraniteljice za djecu u Rijeci


Norma sati: 5 sati
1.1.2007. - Mobbing / stres i način suočavanja sa stresom


Norma sati: 6 sati
1.1.2007. - Suočavanje s neuspjehom u školi i emocionalna kompetentnost


Norma sati: 3 sata
1.1.2007. - Trgovanje ljudima, preventivni programi, školski sustav Velike Britanije


Norma sati: 5 sati
1.1.2006. - ECDL Start diploma - edukacija i ispiti


Norma sati:
1.1.2006. - Program djelovanja NZZJZ PGŽ i Centra za socijalnu skrb Rijeka


Norma sati: 4 sata
1.1.2006. - Forenzični intervju sa zlostavljanim djetetom, prijava zlostavljanja


Norma sati: 4 sata
1.1.2006. - Implementacija preventivnog programa protiv seksualnog nasilja u školsku praksu


Norma sati: 5 sati
1.1.2005. - Cjeloživotno učenje


Norma sati: 8 sati
1.1.2005. - Pedagoške funkcije ocjene, Upitnik «Kako si?»


Norma sati: 4 sata
1.1.2005. - Profesionalni položaj psihologa


Norma sati: 3 sata
1.1.2005. - Pedagog i psiholog partner u odgojno-obrazovnom procesu


Norma sati: 6 sati
1.1.2005. - Kako smanjiti broj izostanaka, Problematika neopravdanog izostajanja s nastave


Norma sati: 4 sata
1.1.2004. - Kako postati djelotvorniji


Norma sati: 6 sati
1.1.2004. - Pokazatelji ovisničkih ponašanja mladih; Zajedno za zdravlje i dobrobit djece i učenika


Norma sati: 5 sati
1.1.2004. - Kako spriječiti nasilje u školi


Norma sati: 6 sati
1.1.2004. - Emocionalna stabilnost edukatora pretpostavka uspješnijeg odgojno-obrazovnog rada


Norma sati: 6 sati
1.1.2004. - Kvalitetna komunikacija u funkciji rasterećenja učenika, Novi programi


Norma sati: 5 sati
1.1.2004. - Stručni skup za odgojno – obrazovne djelatnike; Seksualnost u adolescentskoj dobi; Program cjelovitog spolnog odgoja


Norma sati: 6 sati
1.1.2004. - Istraživanje o rizičnim ponašanjima učenika srednjih škola od 1999. – 2003. Analiza obrazaca evaluacije preventivnih programa


Norma sati: 5 sati
1.1.2004. - Komunikacijske vještine


Norma sati: 6 sati
1.1.2003. - Učenje i poučavanje sa svrhom rasterećivanja učenika


Norma sati: 6 sati
1.1.2001. - Teorija izbora u školi: Put ka kvalitetnoj školi – školi bez prisile


Norma sati: 72 sata
1.1.2001. - Sprečavanje nasilja kod djece; prevencija poremećaja u ponašanju i koncepcija razvojne pedagoške djelatnosti stručnih suradnika


Norma sati: 5 sati
1.1.2001. - Uloga i odgovornost stručnih suradnika za unaprjeđivanje kvalitete nastavnog rada i koncepcija razvojne pedagoške djelatnosti stručnih suradnika


Norma sati: 5 sati
1.1.2000. - Ideja kvalitetnih škola u Glasserovoj teoriji i školskoj praksi; RI – KVAŠ 21


Norma sati: 5 sati
1.1.1998. - Primarna prevencija ovisnosti


Norma sati: 4 sata
1.1.1997. - Praktikum iz bihevioralno-kognitivnih terapija


Norma sati: 48 sati
- 1.1.2013. Narcistični poremećaj ličnosti i njegova dijagnostička opravdanost - doprinos međunarodnoj raspravi


Norma sati: 12 sati
- 1.1.2011. Psihopatologija i osnove psihosocijalne pomoći preko telefona (naglasak na suicidu)


Norma sati:
- 1.1.2011. Priprema HZZ-a za EURES


Norma sati:
- 1.1.2009. Iskustvene radionice iz Gestalt psihoterapije – voditelj Jasenka Pregrad


Norma sati: 16 sati
- 1.1.2007. Festival znanosti


Norma sati: 6 sati
- 1.1.2007. Prijedlog Pravilnika o državnoj maturi, nacionalni ispiti, prilagodba državne mature, samovrednovanje škola


Norma sati: 16 sati
- 1.1.2006. RI KVAŠ-21 svaka škola može uspjeti, 3. hrvatski susret kvalitetnih škola


Norma sati: 16 sati
- 1.1.2005. Mladi i nasilje u obitelji i školi


Norma sati: 16 sati
- 1.1.2005. Darovito dijete kao izazov (obrazovanje, identifikacija darovitih, poučavanje vještina mišljenja, mozak i višestruka inteligencija)


Norma sati: 16 sati
- 1.1.2004. Darovit sam - imam jedinstven stil učenja – trebam podršku nastavnika


Norma sati: 16 sati
- 1.1.2004. Borba protiv ovisnosti – borba za zdravu obitelj – međunarodna stručna konferencija


Norma sati: 16 sati
- 1.1.1998. Seminar za koordinatore i nositelje školskih preventivnih programa


Norma sati:

Obrazovni projekti

17.11.2010. - 16.11.2011. Helping hand (Ruka pomoći) - Izgradnja kompetencija žena za profesionalnu njegu djece i starijih osoba

Financiranje: Program IPA, Komponenta IV - Ljudski resursi, Žene na tržištu rada
1.1.2002. - 1.1.2005. Samoevaluacija u funkciji unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja - vanjski suradnik

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH
- Razvijanje poduzetničkih vještina - voditelj

Financiranje: Grad Rijeka i Odjel za školstvo PGŽ
- Harmonija kao različitost i napredak - voditelj

Financiranje: Grad Rijeka i Odjel za školstvo PGŽ
- Učenje učenja - voditelj

Financiranje: Grad Rijeka i Odjel za školstvo PGŽ
- Tehnike kreativnog mišljenja - voditelj

Financiranje: Grad Rijeka i Odjel za školstvo PGŽ
- Ja - budući znanstvenik - voditelj

Financiranje: Grad Rijeka i Odjel za školstvo PGŽ
- Psihološka priprema sportaša - voditelj

Financiranje: Grad Rijeka i Odjel za školstvo PGŽ
- Izdavačka akademija

Financiranje: U sklopu IV. komponente IPA programa - Mladi na tržištu rada
- Mi znamo kako

Financiranje: Program IPA, Komponenta IV - Ljudski resursi, Mladi na tržištu rada

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Šendula-Pavelić, M., Tomljanović, N.
Prevencija seksualnog zlostavljanja djece s intelektualnim teškoćama.
Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa. Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Pravobranitelj za djecu 78 - 90 - 2016.

2. Šendula Jengić V., Šendula-Pavelić M., Hodak J.
Mind in the Gap Between Neural and Social Networks – Cyberspace and Virtual Reality in Psychiatry and healthcare.
Psychiatria Danubina 28 100-103 - 2016.

3. Šendula-Pavelić M., Sušanj Z., Jakopec, A.
Attitudinal, motivational and behavioural correlates of ethical leadership in health care teams.
Salloch, S., Sandow, V., Schildman, J., Vollmann, J. (ed.). Ethics and Professionalism in Healthcare, Routledge, New York 126-138 - 2016.

4. Šendula-Pavelić, M., Tomak, T.
The importance of ESP for professional development from the perspective of the students of medicine and health care studies
Proceedings of the Ninth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Maribor, 22.–23. september 2016, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru 236 - 245 - 2016.

5. Jengić, Vesna Šendula; Pavelić, Martina Šendula; Hodak, Jelena;
MIND IN THE GAP BETWEEN NEURAL AND SOCIAL NETWORKS–CYBERSPACE AND VIRTUAL REALITY IN PSYCHIATRY AND HEALTHCARE
Psychiatria Danubina 28 100-103 - 2016.

6. Šendula-Pavelić, Martina; Sušanj, Zoran; Jakopec, Ana;
Group-level outcomes of ethical leadership in health care teams
International conference for young scholars: Ethics and Professionalism in Health Care. Backgrounds, Frameworks, Challenges - 2015.

7. Katalinić S., Šendula-Jengić V., Šendula-Pavelić M., Zudenigo S.
Reproductive rights of mentally retarded persons.
Psychiatria Danubina 24 38-43 - 2012. http://www.hdbp.org/psychiatria_danubina/pdf/dnb_vol24_no1/dnb_vol24_no1_38.pdf

8. Šendula-Pavelić, M.
Komunikacija liječnik-pacijent.
Štifanić, M. Komunikacija liječnik-pacijent: uvod u medicinu usmjerenu osobi. Hrvatski pokret za prava pacijenata, Rijeka - 2012.

9. Šendula-Jengić, V., Jonovska, S., Bošković, G., Šendula-Pavelić, M.
The Influence of Temperament and Character of Psychotic Individuals on the Possibility of Committing Criminal Offences.
Collegium Antropologicum 32 1179-1187 - 2008.

10. Šendula-Pavelić, Martina; Bezinović, Petar; Tkalčić, Mladenka;
The self-evaluation of pupils engagement as indicator of teachers work quality
12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - 2004.

11. Sartory, G., Thom, A., Griese, J., Young, D., Butorac, M., Pokraja-Bulian, A., Šendula, M.
Lack of Insight and Concomitant Neuropsychological Deficits in Schizophrenia.
Zeitschrift für Neuropsychologie 12 54-60 - 2001.

12. Tomak, Tajana; Šendula-Pavelić, Martina
Motivation towards studying English for specific purposes among students of medical and healthcare studies
JAHR - European Journal of Bioethics 8 151-170

13.


14.


Pozvana predavanja

1.
Radionice aktivnog traženja posla - doprinos cjeloživotnom učenju- Tjedan cjeloživotnog učenja 2011.
Rijeka - 8.9.2011.
2. Šendula-Pavelić, M., Marković, N.
Profesionalno usmjeravanje učenika
Rijeka - 26.11.2010.
3. Šendula-Pavelić, M., Marković, N.
Računalni programi profesionalnog usmjeravanja učenika
Rijeka - 29.10.2010.
4. Šendula-Pavelić, M., Marković, N.
Profesionalno usmjeravanje učenika s teškoćama u razvoju
Rijeka - 11.5.2010.
5. Šendula-Pavelić, M.
Regionalno predstavljanje Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama - primjeri dobre prakse
Opatija - 19.4.2010.
6. Šendula-Pavelić, M, Marković, N.
Profesionalno usmjeravanje učenika srednjih škola
Rijeka - 6.10.2009.
7. Šendula-Pavelić, M.
Motivacija učenika
Rijeka - 27.10.2007.
8. Šendula-Pavelić, M.
Samovrednovanje kvalitete rada
Rijeka - 13.10.2007.
9. Šendula-Pavelić, M.
Nacionalni ispiti - iskustva i rezultati
Rijeka - 6.7.2006.
10. Šendula-Pavelić, M.
Samovrednovanje u funkciji unaprijeđivanja kvalitete obrazovanja
Rijeka - 30.8.2005.
11. Šendula-Pavelić, M., Bezinović, P.
Predstavljanje projekta Samovrednovanje škole u funkciji unapređivanja kvalitete obrazovanja i radionica o kvaliteti škole
Pazin - 9.5.2005.
12. Šendula-Pavelić, M.
Učenje u timu i samoregulirajuće učenje
Rijeka - 16.3.2005.
13. Šendula-Pavelić, M.
Samovrednovanje rada u odgojno-obrazovnom procesu
Rijeka - 18.10.2004.
14. Šendula-Pavelić, M.
Psihologija glazbe
Rijeka - 2.10.2004.
15. Šendula-Pavelić, M.
Rad u timu – predavanje i radionica Puzzle grupe
Rijeka - 20.5.2004.
16. Šendula-Pavelić, M., Baždarić, K.
Planiranje, provedba i pisanje znanstvenog rada - radionice za studente
Rijeka
17. Šendula-Pavelić, M.
Govor tijela - radionica za studente, NEURI 2013: 3. studentski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem
Rijeka/Rab

Kongresna priopćenja

1.
Šendula-Pavelić, M. Eterović, I.
Mozak čini razliku – etičko rukovođenje u neuroznanosti kroz prizmu bioetike predavanje Znanstveno - stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem NeuroetiKA: između bioetike i neuroznanosti Karlovac - 9.6.2017.
2.
Šendula_Pavelić, M., Bošković, G.
Psihološki čimbenici koji utječu na druga zdravstvena stanja predavanje "Psihološko u medicini 21. stoljeća" - Hrvatski kongres psihosomatske medicine i psihoterapije s međunarodnim sudjelovanjem i 6. internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab - 19.5.2017.
3.
Eterović, I., Šendula–Pavelić, M.
In Search of the Bioethical Leadership Standards predavanje 16. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 15.5.2017.
4.
Šendula Jengić, V., Peterlin, B., Bošković, G., Zalar, B., Vidmar, L., Šendula Pavelić, M., Hodak, J., Salopek, I.
Communication of Genetic Information in Psychiatry –Medical Students’ Attitudes. poster prezentacija 14th EACH International Conference on Communication in Healthcare 2016 Heidelberg, Njemačka - 1.1.2016.
5.
Šendula-Pavelić, M., Tomak, T.
The importance of ESP for professional development from the perspective of the students of medicine and health care studies predavanje The Ninth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures Maribor - 1.1.2016.
6.
Šendula-Pavelić, M., Sušanj, Z., Jakopec, A.
Group level outcomes of ethical leadership in health care teams. predavanje Conference Ethics and Professionalism in Health Care: Backgrounds, Frameworks, Challenges. Bochum, Njemačka - 1.1.2015.
7.
Šendula-Pavelić, M., Tomljanović, N.
Prevencija seksualnog zlostavljanja djece s intelektualnim teškoćama. predavanje Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje – Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI Rijeka - 21.11.2014.
8.
Šendula-Pavelić, M., Hodak, J.
Virtual reality as a tool for Physical and Cognitive Rehabilitation. poster prezentacija 5. Internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti: Um u zamci između neuralnih i društvenih mreža. Rab - 26.9.2014.
9.
Šendula-Pavelić, M.
Znanstvenoistraživačka etika – moralne kompetencije znantsvenog i bioetičkog djelovanjja. predavanje 16. riječki dani (bio)etike: Etika u znanstvenom istraživanju Rijeka - 9.5.2014.
10.
Šendula-Pavelić, M., Sušanj, Z., Jakopec, A.
Učinci etičkog rukovođenja na motivaciju i ponašanje članova radnih grupa. Knjiga sažetaka 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, 229. predavanje 22. godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. Rovinj - 1.1.2014.
11.
Šendula-Pavelić, M.
Gluhi u medicini i sustavu visokoškolskih ustanova. poster prezentacija XIX. dani psihologije u Zadru Zadar - 1.1.2014.
12.
Šendula-Pavelić, M.
Bioetički aspekti virtualnih iskustava. predavanje 13. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2014.
13.
Šendula-Pavelić, M.
Visoko obrazovanje za gluhe - mogućnosti, izazovi i perspektive. predavanje 15. riječki dani bioetike Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina Rijeka - 17.5.2013.
14.
Šendula-Pavelić, M.
Govor tijela - radionica za studente. radionica NEURI 2013: 3. studentski kongres neuroznanosti Rijeka/Rab - 1.1.2013.
15.
Šendula-Pavelić, M., Serdarević, I., Duvnjak, J.
Implikacije neuroznanstvenih istraživanja na rad s osobama koje boluju od bolesti ovisnosti. poster prezentacija Prvi hrvatsko-ruski kongres duhovne psihijatrije Opatija - 1.1.2013.
16.
Šendula-Pavelić M.
U potrazi za moralnim kompasom – emocionalni aspekti moralnosti. predavanje 11. lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2012.
17.
Šendula-Pavelić M.
Smijeh i zdravlje. predavanje 14. Dani bioetike: Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije Rijeka - 1.1.2012.
18.
Marković, N., Šendula-Pavelić, M.
Projekt Helping hand - izgradnja kompetencija žena za profesionalnu njegu djece i starijih osoba 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Osijek - 1.1.2011.
19.
Josipović I., Šendula-Jengić V., Šendula-Pavelić M.
Total Quality Management (TQM) u posthospitalnoj skrbi za psihički oboljele osobe. 2. Hrvatski kongres preventivne medicine i unaprjeđenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 1.1.2010.
20.
Marković, N., Šendula-Pavelić, M.
Izbor prvog zvanja/zanimanja kao prevencija nasilja. 17. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Split - 1.1.2009.
21.
Šendula-Pavelić, M., Bezinović, P. i Tkalčić, M.
Samoprocjena angažmana učenika kao indikator kvalitete rada nastavnika. 12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psiholog i zajednica Rijeka - 1.1.2004.
22.
Šendula-Jengić, V., Bošković, G.,. Šurlina-Balaban, L., Šendula-Pavelić, M.
Autoagresivno i suicidalno ponašanje osoba na forenzičkom tretmanu (predikcija rizika – rizik predikcije). 1. hrvatski kongres o suicidalnom ponašanju Zagreb - 1.1.2000. http://www.suicidi.info/ZBORNIK%20sazetaka%20SUICID.pdf

Znanstveni skupovi

1. 7.7.2017. - 8.7.2017.
Child maltreatment & well-being: contemporary issues, research & practice" Rijeka Sudionik
2. 12.5.2017. - 12.5.2017.
19. riječki dani bioetike "Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse." Rijeka Sudionik
3. 11.5.2017. - 11.5.2017.
5. međunarodni simpozij zdravlje za sve?! "Prvo riječ, pa onda lijek!" Rijeka Sudionik
4. 9.2.2016. - 9.2.2016.
12. Simpozij Transplantacija u Hrvatskoj sadašnje stanje i pogled u budućnost Rijeka Sudionik
5. 20.11.2015. - 20.11.2015.
Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI: „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“, Rijeka, 20. 11. 2015. Rijeka član organizacijskog odbora
6. 19.11.2015. - 19.11.2015.
11. Simpozij Razvoj kliničke medicine i sveučilišta u ozračju novih tehnologija Rijeka Sudionik
7. 5.10.2015. - 5.10.2015.
Zdravstveni prioriteti u brizi za osobe starije životne dobi - gerontološki simpozij Opatija Sudionik
8. 12.6.2015. - 12.6.2015.
17. riječki dani bioetike „Profesionalizam u medicini i zdravstvu: poučavanje i prakticiranje“ Rijeka član organizacijskog odbora
9. 16.4.2015. - 18.4.2015.
22. Dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb Sudionik
10. 18.12.2014. - 19.12.2014.
"Upravljanje sobom" - u sklopu projekta Modernizacije doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (MODOC) RIjeka Sudionik
11. 16.12.2014. - 17.12.2014.
"Razvoj karijere" - u sklopu projekta Modernizacije doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (MODOC) Zagreb Sudionik
12. 12.12.2014. - 13.12.2014.
"Predvodništvo" - u sklopu projekta Modernizacije doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (MODOC) Rijeka Sudionik
13. 29.8.2014. - 30.8.2014.
Kognitivni poremećaj i rehabilitacija Rab Sudionik
14. 28.8.2014. - 30.8.2014.
Osnove neurofeedback terapije Rab Sudionik
15. 9.5.2014. - 9.5.2014.
16. riječki dani bioetike „Etika u znanstvenom istraživanju“ Rijeka član organizacijskog odbora
16. 17.5.2013. - 17.5.2013.
15. riječki dani bioetike »Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina« Rijeka član organizacijskog odbora
17. 22.3.2013. - 23.3.2013.
Narcistični poremećaj ličnosti i njegova dijagnostička opravdanost - doprinos međunarodnoj raspravi Zagreb Sudionik
18. 6.12.2012. - 6.12.2012.
Medicina, društvo, čovjek: živost kritike Ivana Illicha (1926. - 2002.) deset godina nakon njegove smrti Rijeka Sudionik
19. 9.11.2012. - 9.11.2012.
13. znanstveni skup Rijeka i riječani u medicinskoj povijesnici Rijeka Sudionik
20. 4.10.2012. - 5.10.2012.
4. Internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti Rab Sudionik
21. 23.9.2012. - 25.9.2012.
9. ISCB konferencija „Globalna i dubinska bioetika-od nove medicinske etike do integrativne bioetike“ Rijeka član organizacijskog odbora
22. 10.5.2012. - 11.5.2012.
14. Dani bioetike „Jezik medicine – od geneze do kulture i etike komunikacije“ Rijeka član organizacijskog odbora
23. 12.10.2011. - 15.10.2011.
19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Vrijeme sličnosti i razlika izazovi psihologiji i psiholozima" Osijek Sudionik
24. 3.6.2009. - 7.6.2009.
II. hrvatski kongres primijenjene psihologije "Zaštita zdravlja djece i mladih" Opatija Sudionik
25. 3.6.2009. - 7.6.2009.
II. hrvatski kongres primijenjene psihologije "Zaštita zdravlja djece i mladih" Opatija Sudionik
26. 14.11.2007. - 17.11.2007.
15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa - "Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija - kroz interdisciplinarnost" Cavtat Sudionik
27. 26.4.2006. - 29.4.2006.
1. hrvatski kongres primijenjene psihologije - "Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja - interdisciplinarni pristup" Zagreb Sudionik
28. 16.6.2005. - 18.6.2005.
1. hrvatski interdisciplinarni simpozij / Mobbing Opatija Sudionik
29. 10.11.2004. - 13.11.2004.
12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija Sudionik
30. 23.4.1998. - 25.4.1998.
1. Rapski psihijatrijski simpozij o anksioznim poremećajima Rab Sudionik
31. -
Studentski kongres neuroznanosti - NeuRi Rijeka/Rab član znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Jahr - European Journal of Bioethics (član uredništva)

2. 1.1.2014. - Gosić, N., Šendula-Pavelić, M. Jahr - European Journal of Bioethics vol 5, br. 1

3. 1.1.2013. - Rinčić, I. i Šendula-Pavelić, M. (ur.) Knjiga sažetaka 15. riječki dani bioetike »Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina«, Rijeka, 2013.

Recenzije

1. 2015. "Paul Bloom: Just Babies: The Origins of Good and Evil" - book review u JAHR, sv. 6 broj 12
2. 2014. "JAHR, sv. 4, broj 7, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije" - prikaz broja u Znakovi vremena, Naučno istraživački institut IBN SINA, god. XVII, broj 63
3. 2013. Simpozij »Medicina, društvo, čovjek: Živost kritike Ivana Illicha (1926.–2002.) deset godina nakon njegove smrti« - prikaz; u Filozofska istraživanja, 130 God. 33 (2013) Sv. 2 (363–386).
4. 2013. "Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva III / Medicina, društvo, čovjek: Živost kritike Ivana Illicha (1926. – 2002.) deset godina nakon njegove smrti", Filozofska istraživanja, 130 God. 33 (2013) Sv. 2 (363–365).
5. 2012. 14. Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci: "Jezik medicine: od geneze do kulture i etike komunikacije" (Rijeka, 10.-11. svibnja 2012.) - prikaz; u JAHR-u, sv. 3, broj 6, 2012.
6. "Nada Gligorov: Neuroethics and the Scientific Revision of Common Sense" - book review u JAHR, vol. 8., sv. 2, broj 16
7.
8.

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - član
Fakultet zdravstvenih studija/ Povjerenstvo za kvalitetu
2. - -
Fakultet zdravstvenih studija / Povjerenstvo za studentske projekte
3. - -
Fakultet zdravstvenih studija/ Povjerenstvo za obranu završnog rada