Doc. dr. sc. Sergej Nadalin dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku
Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku

e-pošta : sergej.nadalin@uniri.hr
prostorija : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar 132 7 7
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

11.7.2017. - Viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.2014. - Znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2013. - Doktorat znanosti - znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana genetika Poslijediplomski doktorski studij “Biomedicina” Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2007. - Stručni ispit; dozvola za samostalan rad Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske Zagreb, Republika Hrvatska
1.1.2007. - 1.1.2013. Poslijediplomski doktorski studij “Biomedicina” Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.12.2004. - Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.2004. Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1998. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Radno iskustvo

1.2.2017. - Docent Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.8.2013. - 31.1.2017. Znanstveni novak - viši asistent Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.2007. - 1.8.2013. Znanstveni novak - asistent Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2006. - 1.6.2007. Stručni suradnik Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2005. - 1.3.2006. Pripravnik - stažist Doktor medicine Klinički Bolnički Centar Rijeka

Nagrade i priznanja

1.6.2011. Peti Hrvatski kongres iz humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem; Nagrada "Ljiljana Zergollern Čupak" za najbolji rad (oralna prezentacija) znanstvenika mlađeg od 35 godina, Bol, Hrvatska

Članstva

- Hrvatsko društvo za humanu genetiku
- Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Medical Biology
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Medicine in English
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
2.10.2017. - Otrovne biljke i životinje našeg kraja
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.10.2017. - 30.9.2018. Medical Biology
Integrated Undergraduate and Graduate University Study of Medicine in English
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - Kvasac kao modelni organizam
Diplomski studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2014. - Geni i plodnost muškarca
Poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Humana genetika
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Osnove humane genetike
Stručni studij Primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Medicinska genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Prirodoslovlje
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Medicinska biologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Stanična biologija s genetikom
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Humana genetika
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

13.12.2018. - Dob nastupa bolesti kao prediktor komponenti metaboličkog sindroma u shizofreniji i shizoafektivnom poremećaju
Irina Modrušan
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
30.10.2018. - Polimorfizam rs689466 u genu PTGS2 za ciklooksigenazu-2 i ovisnost o pušenju u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Petra Posavec
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
20.7.2018. - Kliničke i biokemijske značajke pretilosti u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Kristina Ilinović
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
27.9.2017. - Polimorfizam BanI u genu PLA2G4A za citosolnu fosfolipazu A2 i ovisnost o pušenju u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Iris Morić
Stručni studij Medicincko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
27.9.2017. - Povezanost polimorfizma rs4375 u genu PLA2G6 za kalcij-neovisnu fosfolipazu A2 s ovisnosti o pušenju u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Goran Linić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
27.9.2017. - Pušenje, koncentracije glukoze i lipida u plazmi, vrijednosti indeksa tjelesne mase i težina kliničke slike u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Eni Perčić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
16.9.2016. - Povezanost polimorfizma BanI u genu PLA2G4A za citosolnu fosfolipazu A2 s koncentracijama glukoze i lipida u plazmi te vrijednostima indeksa tjelesne mase u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Josipa Severec
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet Zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
22.7.2016. - Učinak polimorfizma rs4375 u genu PLA2G6 za kalcij-neovisnu fosfolipazu A2 na koncentracije glukoze i lipida u plazmi te indeks tjelesne mase u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Marija Gudeljević
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
22.7.2016. - Koncentracije lipida i glukoze u plazmi te vrijednosti indeksa tjelesne mase kao prediktori težine kliničke slike shizofrenije i shizoafektivnog poremećaja
Lidija Strčić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
29.9.2015. - Učinak insercijsko-delecijskog polimorfizma u genu za angiotenzin-konvertirajući enzim na koncentracije glukoze i lipida u plazmi i vrijednosti indeksa tjelesne mase u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Franjo Varga
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstevnih studija Sveučilišta u Rijeci
24.7.2015. - Insercijsko-delecijski polimorfizam u genu za angiotenzin-konvertirajući enzim kao čimbenik podložnosti za ovisnost o pušenju u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Anamarija Banovac
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstevnih studija Sveučilišta u Rijeci
24.7.2015. - Polimorfizam L162V u genu za peroksisomnim proliferatorom aktivirani receptor alfa i ovisnost o pušenju u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Nermina Piragić
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstevnih studija Sveučilišta u Rijeci
11.7.2014. - Učinak polimorfizama gena PLA2G6 i PLA2G4C na oslabljen niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Ivona Radović
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

17.10.2017. - First Rijeka Forum on Neurodegenerative Diseases


Norma sati:
1.5.2014. - Predavanje: "miRNA as biomarkers for bipolar disorder and schizophrenia"


Norma sati:
1.5.2014. - Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Debljina: javnozdravstveni problem i medicinski izazov"


Norma sati:
1.1.2011. - Usavršavanje u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija


Norma sati:
1.11.2009. - Međunarodna škola iz psihijatrije i neuroznanosti


Norma sati:
1.1.2008. - Seminar: “Open genomics: a total solution for research on Systems Biology”


Norma sati:
1.5.2007. - Metodološki tečajevi u biologiji i medicini: “DNA and RNA”


Norma sati:
1.5.2007. - Metodološki tečaj: “Kako oblikovati i napisati znanstveno djelo”


Norma sati:
1.7.2005. - The international federation of medical students’ association - Professional exchange programme


Norma sati:
1.7.2004. - The international federation of medical students’ association - Research exchange programme - Basic techniques of Molecular Biology


Norma sati:
1.8.2003. - The international federation of medical students’ association - Professional exchange programme


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2010. - Medicinska biologija i genetika - sažeci vježbi i seminara za studente medicine i stomatologije

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Medicinska biologija - sažeci vježbi i seminara za studente medicine

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Medicinska biologija - sažeci vježbi i seminara za studente stomatologije

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena
An association between the BanI polymorphism of the PLA2G4A gene for calcium-dependent phospholipase A2 and plasma glucose levels among females with schizophrenia
Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids 135 139-141 - 2018.

Q1
WOS

2. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Strčić, Lidija; Šendula Jengić, Vesna; Buretić-Tomljanović Alena
Pušenje, komponente metaboličkog sindroma i težina kliničke slike shizofrenije
Medicina Fluminensis 54 189-197 - 2018. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941453

Q3

3. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Buretić-Tomljanović, Alena.
The relationship between components of metabolic syndrome and disease onset in patients with schizophrenia
Schizophrenia Research 201 420-421 - 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29880450

Q1
WOS

4. Sergej Nadalin, Jelena Rebić, Klementina Ružić, Eni Perčić, Vesna Šendula Jengić, Alena Buretić-Tomljanović
Može li pušenje povećati rizik za pojavu metaboličkog sindroma u bolesnika sa shizofrenijom u hrvatskoj populaciji?
Medicina Fluminensis 54 52-58 - 2018. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=930136

Q3

5. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena
An association between PLA2G6 and PLA2G4C gene polymorphisms and schizophrenia risk and illness severity in a Croatian population
Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids 121 57-59 - 2017.

Q1
WOS

6. Nadalin, Sergej; Ristić, Smiljana; Rebić, Jelena; Šendula Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
The insertion/deletion polymorphism in the angiotensin-converting enzyme gene and nicotine dependence in schizophrenia patients
Journal of neural transmission 124 511-518 - 2017.

Q1
WOS

7. Nadalin, Sergej; Gudeljević, Marija; Severec, Josipa; Rebić, Jelena; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena.
Etiopatogeneza metaboličkog sindroma u shizofreniji – najnovije spoznaje
Medicina Fluminensis 53 27-42 - 2017.

Q3

8. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Lavtar, Polona; Starčević Čizmarević, Nada; Hodžić, Alenka; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ristić, Smiljana
The lack of association between angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and smoking in multiple sclerosis
Brain and behavior 7 - 2017.

Q2
WOS

9. Škara, Josip; Nadalin, Sergej; Buretić- Tomljanović, Alena; Blagović, Branka
Izučavanje neurodegenerativnih bolesti na kvascu kao modelnom organizmu
Medicina Fluminesis 52 15-27 - 2016.

Q3

10. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Piragić, Nermina; Banovac, Anamarija; Šendula Jengić, Vesna; Zaharija, Ira; Buretić-Tomljanović, Alena
Ovisnost o nikotinu i klinička ekspresija shizofrenije u hrvatskoj populaciji
Medicina fluminensis 52 217-223 - 2016.

Q3

11. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rebić, Jelena; Pleša, Ivana; Šendula Jengić, Vesna
An association between the PPAR?-L162V polymorphism and nicotine dependency among patients with schizophrenia
Comprehensive Psychiatry 70 118-124 - 2016.

Q1
WOS

12. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško
The impact of ACE gene I/D polymorphism on plasma glucose and lipid concentrations in schizophrenia patients
Psychiatry research 227 71-72 - 2015.

Q1
WOS

13. Mance, Diana; Nadalin, Sergej; Lekić, Amalija; Ružić Baršić, Antonija.
Stabilni izotopi 2H i 18O u dijagnostici i istraživanju pretilosti
Medicina Fluminensis 51 230-242 - 2015.

Q3

14. Nadalin, Sergej; Radović, Ivona; Buretić-Tomljanović, Alena.
Polymorphisms in PLA2G6 and PLA2G4C genes for calcium-independent phospholipase A2 do not contribute to attenuated niacin skin flush response in schizophrenia patients
Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids 100 29-32 - 2015.

Q1
WOS

15. Nadalin, Sergej, Giacometti, Jasminka; Buretić-Tomljanović, Alena
PPAR?-L162V polymorphism is not associated with schizophrenia risk in a Croatian population
Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids 91 221-225 - 2014.

Q2
WOS

16. Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena;
The impact of PLA2G4A and PTGS2 gene polymorphisms, and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin flush response in schizophrenia patients
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 88 185-190 - 2013.

Q2
WOS

17. Nadalin, Sergej;
Polimorfizmi gena signalnog puta fosfolipaze A2 i niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem
Doktorska disertacija - Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2013.

18. Nadalin, Sergej; Buretic-Tomljanovic, Alena; Rubeša, Gordana; Jonovska, Suzana; Tomljanovic, Draško; Ristic, Smiljana;
Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism is not associated with schizophrenia in a Croatian population
Psychiatric genetics 22 267-268 - 2012.

Q1
WOS

19. Mlinaric, A; Popovic Grle, S; Nadalin, S; Skurla, B; Munivrana, H; Milosevic, M;
Passive smoking and respiratory allergies in adolescents
European Review for Medical and Pharmacological Sciences 15 973-977 - 2011.

Q2
WOS

20. Kirin, Ivan; Jurišić, Davor; Grebić, Damir; Nadalin, Sergej;
The advantages of humeral anteromedial plate osteosynthesis in the middle third shaft fractures
Wiener klinische Wochenschrift 123 83-87 - 2011.

Q2
WOS

21. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Tomljanović, Draško; Gudelj, Lea;
Niacin skin flush test: a research tool for studying schizophrenia
Psychiatria Danubina 22 14-27 - 2010.

Q3
WOS

22. Buretić-Tomljanović, Alena; Petaros, Anja; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Tomljanović, Draško; Žauhar, Gordana;
Povezanost minor anomalija u shizofreniji i polimorfizama gena iz superobitelji fosfolipaza A2
Medicina Fluminensis 46 219-224 - 2010.

Q3

23. Škurla, Bruno; Mlinarić, Aleksandra; Nadalin, Sergej; Katičić, Miroslava; Naumovski-Mihalić, Slavica;
Esophageal metastases of hepatocellular carcinoma following liver transplantation
International Journal of Case Reports and Images (IJCRI) 1 7-11 - 2010.

24. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Radojčić Badovinac, Anđelka; Starčević-Čizmarević, Nada; Nadalin, Sergej; Ristić, Smiljana;
The impact of hemochromatosis mutations and transferrin genotype on gonadotropin serum levels in infertile men
Fertility and sterility 91 1793-1800 - 2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=318160

Q1
WOS

25. Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško; Vraneković, Jadranka; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena;
< i> Ban</i> I polymorphism of cytosolic phospholipase A2 gene is associated with age at onset in male patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 78 351-360 - 2008.

Q2
WOS

26. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubesa, G; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško;
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia
Psychiatria Danubina 20 372-83 - 2008.

Q3
WOS

27. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Nadalin, Sergej; Radojčić Badovinac, Anđelka;
Utjecaj polimorfizama gena za citosolnu i o kalciju neovisnu fosfolipazu A2 na reproduktivnu sposobnost muškaraca
Medicina Fluminensis 44 49-59 - 2008.

Q3

28. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Marić, Natalia; Nadalin, Sergej; Radojčić Badovinac, Anđelka;
Low frequency of Y-chromosome microdeletions among infertile men from the North-Adriatic region of Croatia
Medicina Fluminensis 44 255-266 - 2008.

Q3

Kongresna priopćenja

1.
Franin, Ivan; Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Šendula Jengić, Vesna; Buretić-Tomljanović, Alena
Polymorphisms in PLA2G4A and PLA2G6 genes and plasma lipid and glucose concentrations in schizophrenia patients Poster 8. studentski kongres neuroznanosti NeuRi Rijeka i Rab, Republika Hrvatska - 22.4.2018.
2.
Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena.
An association between PLA2G4A and PLA2G6 gene polymorphisms with smoking risk and illness severity in schizophrenia patients Predavanje 13th International Neuroscience and BioPsychiatry ISBS Regional (S. America) Conference “Neuroscience of stress” Rio de Janeiro, Brazil - 1.12.2017.
3.
Mance, Davor; Mance, Diana; Nadalin, Sergej
STEM as a stem of a more cost-effective personalized medicine Predavanje Personalised Medicine: Basic and Social Aspects. Challenges for Social Security Systems Rijeka - 21.10.2017.
4.
Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Prpić, Ante, Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Polymorphisms in the PLA2G4A and PLA2G6 genes and nicotine dependence in schizophrenia patients Poster The Tenth ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine/The fifth days of human genetics - prof. dr. sc. Ljiljana Zergollern-Čupak Dubrovnik, Republika Hrvatska - 22.6.2017.
5.
Lipovac, Kristina; Mance, Diana; Nadalin, Sergej
Primjena stabilnih izotopa vodika i kisika u dijagnostici i istraživanju pretilosti Poster Sedmi studentski kongres „Prehrana i klinička dijetoterapija“ s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka - 1.1.2016.
6.
Nadalin, Sergej; Jonovska, Suzana; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Polimorfizmi gena PLA2G6 i PLA2G4C za kalcij-neovisnu i citosolnu fosfolipazu A2 u shizofreniji i shizoafektivnom poremećaju: utjecaj na etiologiju, kliničku ekspresiju i oslabljenu niacinsku reakciju kože predavanje Šesti hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Split - 5.11.2015.
7.
Lekić, Amalija; Mance, Diana; Nadalin, Sergej
Metode u dijagnostici i istraživanju pretilosti Poster Šesti studentski kongres „Prehrana i klinička dijetoterapija“ s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka - 12.6.2015.
8.
Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Kapović, Miljenko; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena;
Utjecaj deficita polinezasićenih masnih kiselina u membranama eritrocita na oslabljen niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem Predavanje 1. Dani humane genetike "Prof. dr. sc. Ljiljana Zergollern-Čupak" Zagreb - 1.1.2013.
9.
Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena;
The impact of cytosolic phospholipase A2 and prostaglandin synthase-2 gene polymorphisms and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin flush response in schizophrenia patients Predavanje FEBS 3+ Meeting From Molecule to Life and Back Opatija - 1.1.2012.
10.
Nadalin, Sergej; Jonovska, Suzana; Rubeša, Gordana; Dević, Sanja; Buretić-Tomljanović, Alena;
Učinak polimorfizama u genima za cPLA2 i COX-2 na oslabljenu niacinsku reakciju kože u bolesnika sa shizofrenijom Predavanje Peti hrvatski kongres iz humane genetike Bol, otok Brač - 1.1.2011.
11.
Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko;
Impact of PLA2 gene polymorphisms on onset of schizophrenia and illness severity Poster Sixty-fifth Annual Scientific Convention and Meeting of the Society of Biological Psychiatry New Orleans, Sjedinjene Američke Države - 1.1.2010.
12.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients Poster 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology. „The Secret Life of Biomolecules“ Opatija - 1.1.2010.
13.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško;
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients Poster Ehrlich II - 2nd World Conference on Magic Bullets, Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich Nurnberg, Njemačka - 1.1.2008.
14.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia Predavanje 23rd Danube Symposion of Psychiatry, Brave New Integrative Psychiatry: From early recognition to successful treatment Mostar, Bosna i hercegovina - 1.1.2008.
15.
Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena;
Gen PLA2G4A za citosolnu fosfolipazu kao gen podložnosti za pojavu shizofrenije Predavanje Četvrti hrvatski kongres iz humane genetike Malinska, otok Krk - 1.1.2007.
16.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Radojčić Badovinac, Anđelka; Starčević Čizmarević, Nada; Nadalin, Sergej; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana;
Analiza gena za transferin i hemokromatozu u idiopatskoj neplodnosti muškaraca Poster Četvrti hrvatski kongres iz humane genetike Malinska, otok Krk - 1.1.2007.

Znanstveni projekti

1. 31.7.2018. -
Genetički i biokemijski biljezi metabolizma membranskih fosfolipida i masnih kiselina kao predskazatelji odgovora na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s psihotičnom epizodom; Voditelj; Sveučilište u Rijeci ; 28000 kn; https://portal.uniri.hr/Projekti/1019?controler=projekti
2. 1.3.2017. - 11.7.2018.
Polimorfizmi gena za fosfolipaze A2, ciklooksigenazu-2 i peroksisomnim proliferatorom aktivirani receptor alfa i odgovor na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; 32000 kn; https://portal.uniri.hr/Projekti/807?controler=projekti
3. 1.2.2014. -
Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/358?controler=projekti
4. 1.7.2007. - 1.7.2013.
Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji ; Znanstveni novak; MZOŠ; ; http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=17&ID=869

Mentorstvo doktorandima

1. 6.9.2018. - 31.3.2022.
Ira Zaharija, dr. med., specijalizant psihijatrije; Doktorat ; Biomedicina; ;

Recenzije

1. 2018. Effect of Monoamine oxidase B A644G variant on nicotine dependence and schizophrenia risk : A pilot study in a Turkish population, World Journal of Biological Psychiatry
2. 2018. The investigation of calcium-independent phospholipase A2 (iPLA2) and cytosolic phospholipase A2 (cPLA2) in schizophrenia, Journal of Neurophysiology
3. 2018. Influence of the polymorphism of serotonergic system on the expression of dental anxiety, Psychiatria Danubina
4. 2018. Lower circulating levels of angiotensin-converting enzyme (ACE) in patients with schizophrenia, Schizophrenia Research
5. 2018. Anksiozni i depresivni poremećaji u djece i adolescenata oboljelih od diabetes mellitusa, Medicina Fluminensis
6. 2017. Clinical Implication of Smoking Among Patients with Schizophrenia at a Tertiary Institution in South East Nigeria, African Health Sciences
7. 2017. Association of PGLYRP and HMOX-1 Polymorphism with Parkinson's Disease in Han Nationality in Liaoning Province of China, Genetic Testing and Molecular Biomarkers
8. 2017. The niacin response biomarker as a schizophrenia endophenotype: A status update, Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids
9. 2017. State marker properties of niacin skin sensitivity in ultra-high risk groups for psychosis - an optical reflection spectroscopy study, Schizophrenia Research
10. 2016. Trait marker and risk predictive properties of niacin skin sensitivity in close to psychosis ultra-high risk groups - an optical reflection spectroscopy study, JAMA Psychiatry
11. 2015. Phospholipase C-ß1 Hypofunction in the Pathogenesis of Schizophrenia, Frontiers in Psychiatry

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - ; ;

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 22.8.2017. - Radionica "Razvoj ovisnosti u adolescenata"
Predavanje i radionica
Nova perspektiva consulting agency, Rijeka
2. 26.9.2015. - Radionica "Razvoj ovisnosti u adolescenata"
Predavanje i radionica za roditelje u okviru projekta "Savjetovalište panika", Udruge Neki novi klinci; predavanje i radionica financirani su od strane Grada Zagreba
Knjižnica Prečko, Slavenskoga 12, Zagreb
3. 15.1.2015. - Radionica "Hrana kao utjeha (Hrana kao izvor sreće)"
Predavanje i radionica za roditelje u okviru programa "Razgovori s adolescentom" Hrvatskog centra za društvena istraživanja; predavanje i radionica odobreni su i financirani od strane MZOŠ-a
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
4. 18.12.2014. - Radionica "Hrana kao utjeha (Hrana kao izvor sreće)"
Predavanje i radionica za roditelje u okviru programa "Razgovori s adolescentom" Hrvatskog centra za društvena istraživanja; predavanje i radionica odobreni su i financirani od strane MZOŠ-a
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka
5. 11.12.2014. - Radionica "Razvoj ovisnosti u adolescenata"
Predavanje i radionica za roditelje u okviru programa "Razgovori s adolescentom" Hrvatskog centra za društvena istraživanja; predavanje i radionica odobreni su i financirani od strane MZOŠ-a
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
6. 4.12.2014. - Radionica "Razvoj ovisnosti u adolescenata"
Predavanje i radionica za roditelje u okviru programa "Razgovori s adolescentom" Hrvatskog centra za društvena istraživanja; predavanje i radionica odobreni su i financirani od strane MZOŠ-a
Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2012. - Zamjenik predstavnice Poslijediplomskog studija
Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci