Dr. sc. Igor Eterović znanstveni suradnik

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : igor.eterovic@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 21 3 0

Obrazovanje

25.8.2014. - 24.5.2015. Fulbright Visiting Research Scholarship University of Maryland, USA
1.1.2010. - 1.1.2015. Doktor znanosti Postdiplomski doktorski studij filozofije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2003. - 1.1.2008. Magistar edukacije filozofije i povijesti Filozofija i povijest Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

17.7.2015. - znanstveni novak/poslijedoktorand Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.11.2009. - 17.7.2015. asistent/znanstveni novak Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Top Stipendija za Top Studente
Stipendija Grada Opatije
Stipendija Grada Opatije

Članstva

1.1.2014. - Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture
1.1.2011. - Planinarsko društvo "Opatija", Opatija
1.1.2009. - Hrvatsko filozofsko društvo
1.1.2009. - Hrvatsko bioetičko društvo
1.1.2008. - 1.1.2013. Malonogometni klub "Gorovo", Opatija
1.1.2008. - Katedra Čakavskoga sabora Lovran
1.1.2006. - 1.1.2009. Udruga studenata povijesti "Malleus" (pri Filozofskom fakultetu u Rijeci)
1.1.2005. - 1.1.2008. Udruga studenata filozofije "Furija" (pri Filozofskom fakultetu u Rijeci)
1.1.2003. - 1.1.2008. Opatijski studentski klub "4+"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Medicinska etika
Stručni studij Medicinskolaboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Uvod u medicinsku etiku i bioetiku
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u zdravstvenoj njezi
Stručni studij sestrinstva – redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Teorija spoznaje
Filozofija
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij Radiološka tehnologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska etika
Stručni studij Medicinskolaboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Etika u zdravstvu
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u zdravstvenoj njezi
Stručni studij sestrinstva – redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u zdravstvenoj njezi
Stručni studij sestrinstva – izvanredni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u zdravstvenoj njezi
Stručni studij sestrinstva – izvanredni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u primaljstvu
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u zdravstvenoj njezi
Stručni studij sestrinstva – redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u primaljstvu
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u zdravstvenoj njezi
Stručni studij sestrinstva – izvanredni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Stručni studij sestrinstva – redovni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u primaljstvu
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Stručni studij sestrinstva – izvanredni
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski studij Sestrinstvo – redovni
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Bioetika u primaljstvu
Preddiplomski studij Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo – izvanredni
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u rijeci
suradnik
Norma sati:
- Uvod u medicinu i povijest medicine
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski studij Sestrinstvo – redovni
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo – izvanredni
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Uvod u medicinu i povijest medicine
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

28.10.2016. - „Načelo poštivanja autonomije i informirani pristanak“
Nikolina Tušek
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

23.4.2016. - 12.12.2008. Poslovna škola za studente


Norma sati: 20 sati
21.4.2008. - Pisanje EU projekata i projektno vođenje


Norma sati: 5 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Eterović, Igor
Prilog istraživanju toponimije Lovranšćine: mikrotoponimija Lovranske Drage i Visoča
Zbornik Lovranšćine 4 163–216 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=242806

2. Eterović, Igor
Traženje uporišta za integrativno mišljenje u Kantovoj teoriji spoznaje
Filozofska istraživanja 34 497–507 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=210401

Q4
A1

3. Eterović, Igor; Babić, Frane
Prilog istraživanju toponimije Lovranšćine: mikrotoponimija Tuliševice
Zbornik Lovranšćine 3 189–232 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=219494

4. Eterović, Igor
Mjesto Immanuela Kanta u mišljenju ideje univerziteta
Filozofska istraživanja 33 473–492 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=167904

Q3
A1

5. Eterović, Igor; Eterović, Ivana
Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća: povijesna i jezična analiza
Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva 3 61–97 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=196163

6. Eterović, Igor; Doričić, Robert
Medicinski elementi u Župnoj crkvi Svetog Jurja u Lovranu
AMHA – Acta medico historica Adriatica 10 185–212 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=141904

Q3
WOS

7. Eterović, Ivana; Eterović, Igor
Devet oporuka iz lovranske kancelarije na hrvatskome jeziku iz 18. stoljeća pohranjenih u Državnome arhivu u Rijeci
Zbornik Lovranšćine 2 35–84 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=218357

8. Eterović, Igor
Kantova teleologija kao podloga orijentiranju u ekologiji
Filozofska istraživanja 31 299–309 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=108306

Q3
A1

9. Eterović, Igor
Kant's categorical imperative and Jahr's bioethical imperative
Jahr: Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities/Jahr: Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini 2 457–474 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=110064

10. Eterović, Igor
Lovranski turistički vodiči Eduarda Seisa kao povijesni izvori
Zbornik Lovranšćine 1 141–179 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=218081

11. Eterović, Igor; Vukas, Maja
Pozitivna fizička aktivnost kao prirodna modifikacija ljudskog tijela( Positive Physical Activity as Natural Body Modification )
Čemu : časopis studenata filozofije 8 241-249 - 2009.

12. Eterović, Igor
Kantova teleologija – most između determinizma prirode i ljudske slobode( Kant's Teleology - Bridge between Determinism of Nature and Human Freedom )
RE: Časopis za umjetnost i kulturu 7 304-319. - 2007.

13. Eterović, Igor
Kantov temeljni pedagogički nauk
RE: Časopis za umjetnost i kulturu 6 283-308 - 2006.

14. Eterović, Igor; Doričić, Robert
EuroBioAct: new paths of integrative bioethics
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 15 377–392 https://hrcak.srce.hr/189508

Q3
A1
WOS

15. Doričić, Robert; Eterović, Igor
Znanstveni skupovi Rijeka i Riječani u Medicinskoj povjesnici 2000.–2016.
AMHA – Acta medico historica Adriatica 15 19–24 https://hrcak.srce.hr/190842

Q3
WOS

16. Eterović, Igor
Časopis AMHA – Acta medico-historica Adriatica: 14 godina strpljivog rada na znanstvenoj valorizaciji povijesti medicine
AMHA – Acta medico historica Adriatica 15 25–36 https://hrcak.srce.hr/191117

Q3
WOS

17. Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Medicinski elementi u sakralnom nasljeđu Mošćenišćine
AMHA – Acta medico historica Adriatica 14 289–316 http://hrcak.srce.hr/171414

Q3
WOS

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Eterović, Igor
O sportu drugačije. Humanistički aspekti sporta
O mogućnosti filozofije planinarstva ili o planinarstvu kao filozofiji (poglavlje u knjizi, 263–280) Zagorac, Ivana Hrvatsko filozofsko društvo Zagreb - 2014.
2. Autor rada u zborniku s međunarodnom recenzijom
Eterović, Igor
Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht : Akten des XI. Kant-Kongresses 2010 = Kant and Philosophy in a Cosmopolitan Sense : proceedings
Biological roots of Kant's concept of culture (znanstveni rad u zborniku, str. 389-401 ) Bacin, Stefano ; Ferrarin, Alfredo ; La Rocca, Claudio ; Ruffing, Margit Walter De Gruyter Berlin ; Boston - 2013. http://www.degruyter.com/view/product/119353
3. Autor rada u zborniku s međunarodnom recenzijom
Eterović, Igor
Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : zbornik radova
Mogućnost utemeljenja čovjekove odgovornosti za (svoj) okoliš u Kantovoj etici (znanstveni rad u zborniku, str. 97-110) Galić, Branka ; Žažar, Krešimir FF Press Zagreb - 2013. http://www.dominovic.hr/Artikl/RAZVOJ-I-OKOLIS-perspektivne-odrzivosti-=-ENVIROMENT-AND-DEVELOPMENT-perspectives-of-sustainability.html?q=cGdcMjY4LHByXDYyODk3
4. Autor poglavlja u knjizi
Eterović, Igor
Fritz Jahr and the Foundations of global Bioethics: The Future of Integrative Bioethics
Kant's Categorical Imperative and Jahr's Bioethical Imperative (poglavlje u knjizi, str. 81–95) Muzur, Amir – Sass, Hans Martin Lit Verlag Zürich–Münster - 2012.
5. Autor poglavlja u knjizi
Eterović, Igor
Kantijanski doprinos raspravi o dostojanstvu osobe (Kantian Contribution to the Debate about the Dignity of the Person)
Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (poglavlje u knjizi, str. 103–119) Valjan, Velimir Bioetičko društvo u BiH Sarajevo - 2012.
6. Autor poglavlja u kniizi
Eterović, Igor
Znanstveni skup "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici" 2000.–2009.: Zbornik sažetaka izlaganja s kazalom imena i uvodnom studijom
Prvih deset godina riječkog povijesnomedicinskog specifikuma: znanstveni skup "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici" 2000.-2009. (The First Ten Years of Rijeka's Medicohistorical Specificity: Science Convention "Rijeka and Its Citizens in Medical History" 2000-2009) (poglavlje u knjizi, str. 25–56) Eterović, Igor Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2011.
7. Urednik knjige

Znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici 2000.–2009.: Zbornik sažetaka izlaganja s kazalom imena i uvodnom studijom
Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2011.
8. Autor knjige

Kant i bioetika
Pergamena ; Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Zagreb http://pergamena.hr/?p=2246

Kongresna priopćenja

1.
Katunar, Danijela; Eterović, Igor
Kantov pojam sheme i njegovo uporište u lingvističkoj analizi Predavanje 25. Dani Frane Petrića - simpozij Jezik i spoznaja Cres, Hrvatska - 26.9.2016.
2.
Eterović, Igor
Traženje bioetičkih smjernica u filozofiji planinarstva Predavanje Europska bioetika na djelu - EuroBioAct Rijeka, Hrvatska - 10.6.2016.
3.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Javnozdravstveni principi kao izvor bioetičke refleksije ISSN: 1847-8662 Skup: Integrativna bioetika i nova epoha Mjesto i datum: , Predavanje 15. lošinjski dani bioetike - međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 16.5.2016.
4.
Eterović, Igor
Kant kao kamen smutnje? Ideološki ratovi u filozofiji nakon Kanta Mjesto i datum: , Predavanje Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Rat i mir Zagreb, Hrvatska - 28.11.2015.
5.
Eterović, Igor
O mikrotoponimiji Malih Muna Predavanje Mune Maksu Pelozi: Znanstveni skup povodom stogodišnjice rođenja svećenika i povjesničara dr. sc. Maksa Peloze (1915.–1989.) Vele Mune, Hrvatska - 24.10.2015.
6.
Eterović, Igor
Prilog poznavanju publicističke djelatnosti Viktora Cara Emina Predavanje Znanstveni skup Viktor Car Emin 1870.–1963. Mošćenička Draga, Hrvatska - 23.10.2015.
7.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Odjeci španjolske gripe 1918./1919. na području triju liburnijskih župa Predavanje 15. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 7.11.2014.
8.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Veliki rat: analiza demografskih kretanja na području župe Lovran i župe Mune Predavanje Međunarodni znanstveni skup Istra u Velikom ratu: glad, bolesti, smrt = Convegno scientifico internazionale L’Istria nella Grande guerra: fame, malattie, morte = Mednarodna znanstvena konferenca Istra v Veliki vojni: glad, bolezni, smrt Tar, Hrvatska - 10.10.2014.
9.
Eterović, Igor
Biomedicinska istraživanja, nastanak bioetike i aktualnost Kantove etike Predavanje 16. riječki dani bioetike: Etika u znanstvenom istraživanju Rijeka, Hrvatska - 9.5.2014.
10.
Eterović, Igor
Kantova epistemologija kao uporište za integrativno mišljenje Predavanje Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja Zagreb, Hrvatska - 29.11.2013.
11.
Eterović, Igor
Kantova epistemologija kao uporište za integrativno mišljenje Predavanje Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja Zagreb, Hrvatska - 29.11.2013.
12.
Doričić, Robert; Eterović, Igor
Medicinski elementi u Župi sv. Jurja u Brseču Predavanje 14. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 8.11.2013.
13.
Eterović, Igor
Uloga filozofije u određenju bioetike Predavanje 22. Dani Frane Petrića - simpozij Perspektive filozofije Cres, Hrvatska - 23.9.2013.
14.
Eterović, Igor; Babić, Frane; Mišćenić, Boris
Nacrt toponomastičkog istraživanja Lovranšćine Skup: Mjesto i datum: , Predavanje Lovran u riječi, riječ u Lovranu Lovran, Hrvatska - 20.4.2013.
15.
Eterović, Igor
Rousseau i Kant Predavanje Godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Priroda - društvo - politika: Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua Zagreb, Hrvatska - 23.11.2012.
16.
Doričić, Robert; Montan, Ana; Eterović, Igor
Povijesnomedicinska istraživanja sakralne i tradicijske baštine Župe Mošćenice Predavanje 13. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 9.11.2012.
17.
Eterović, Igor
Kantova ideja univerziteta Predavanje 21. Dani Frane Petrića - simpozij Ideja sveučilišta Cres, Hrvatska - 26.9.2012.
18.
Eterović, Igor
Dostojanstvo osobe u vremenu biotehnološkog razvoja - kantijanski doprinos raspravi Predavanje Treći međunarodni boetički simpozij u Bosni i Hercegovini: Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 25.5.2012.
19.
Eterović, Igor
Određenje ili određenja bioetike? Predavanje 12. lošinjski dani bioetike - međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 21.5.2012.
20.
Eterović, Igor
Kant, suvremena bioetika i pojam autonomije Predavanje 11. lošinjski dani bioetike - međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 14.5.2012.
21.
Eterović, Igor
Estetički argumenti za očuvanje okoliša Predavanje Filozofija i umjetnost Zagreb, Hrvatska - 1.12.2011.
22.
Eterović, Igor; Doričić, Robert
Medicinski elementi u župnoj crkvi svetog Jurja u Lovranu Predavanje 12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 11.11.2011.
23.
Eterović, Igor
Prilog teorijskom utemeljenju čovjekove odgovornosti za (svoj) okoliš Predavanje Razvoj i okoliš - perspektive održivosti / Environment and Development - Perspectives of Sustainability Zagreb, Hrvatska - 7.10.2011.
24.
Eterović, Igor
Immanuel Kant and Medicine Predavanje 10. lošinjski dani bioetike - međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 15.5.2011.
25.
Sanković, Ivana; Eterović, Igor
Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća Predavanje Lovranski Stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran, Hrvatska - 16.4.2011.
26.
Eterović, Igor
The categorical imperative of Immanuel Kant in the light of the bioethical imperative of Fritz Jahr Predavanje 1st International Conference Eurobionethics - Fritz Jahr and European Roots of Bioethics: Establishing and International Scholars' Network Rijeka, Hrvatska - 11.3.2011.
27.
Eterović, Igor
Prvih 10 godina riječkog povijesnomedicinskog specifikuma: znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici 2000.-2009. Predavanje 11. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 8.12.2010.
28.
Eterović, Igor
Biological Roots of Kant's Concept of Cultureu Predavanje XI. International Kant Congress Pisa, Italija - 26.5.2010.
29.
Eterović, Igor
Regulativna načela a priori i orijentacijsko znanje Predavanje 9. lošinjski dani bioetike - međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 17.5.2010.
30.
Eterović, Igor
Mogućnost jedne ekološke teorije na bazi Kantove teleologije Predavanje 8. lošinjski dani bioetike - međunarodni simpozij Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 19.5.2009.
31.
Eterović, Igor
Turistički vodiči Eduarda Seisa kao povijesni izvori Predavanje Stoljetna tradicija zdravstvenog i kupališnog turizma u Lovranu: Znanstveni skup povodom sto godina od objavljivanja Lječilišnog pravilnika (1909.–2009.) Lovran, Hrvatska - 18.4.2009.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2017.
Korijeni bioetike – američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti; suradnik; Sveučilište u Rijeci; 90.000,00;
2. 1.1.2014. - 1.1.2017.
Europska bioetika na djelu – EuroBioAct; suradnik; Hrvatska zaklada za znanost; 380.000 kn; http://www.eurobioact.uniri.hr/
3. 2.10.2013. - 1.2.2011.
Bioetika i kultura; suradnik (asistent); Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ; ;
4. 1.2.2011. -
Medicinski elementi u sakralnoj tradiciji na području Riječke nadbiskupije; suradnik (asistent); Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ; ;

Znanstveni skupovi

1. 12.11.2016. -
16. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Član organizacijskog odbora
2. 7.11.2014. -
15. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka Član organizacijskog odbora
3. 20.4.2013. -
Znanstveni skup Lovran u riječi, riječ u Lovranu Lovran član organizacijskog odbora
4. 11.11.2011. -
12. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka član organizacijskog odbora
5. 16.4.2011. -
Znanstveni skup Lovranski stari grad – prošlost, sadašnjost, budućnost Lovran predsjednik organizacijskog odbora
6. 18.4.2009. -
Stoljetna tradicija zdravstvenog i kupališnog turizma u Lovranu: Znanstveni skup povodom sto godina od objavljivanja Lječilišnog pravilnika (1909.–2009.) Lovran član organizacijskog odbora
7. - 9.11.2013.
14. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka(–Bakar–Škrljevo–Kraljevica) član organizacijskog odbora
8. - 10.11.2012.
13. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, 9.–10. studenog 2012. Rijeka(–Lovran–Mošćenice–Brseč) član organizacijskog odbora
9. - 25.9.2012.
9. ISCB [International Society for Clinical Bioethics] conference Rijeka član organizacijskog odbora
10. - 11.5.2012.
14th Days of Bioethics at Faculty of Medicine in Rijeka: International Scientific Conference The Language of Medicine – From Its Genesis to the Culture and Ethics of Communication Rijeka član organizacijskog odbora
11. - 14.5.2011.
13. Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci Rijeka član organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. - AMHA – Acta medico historica Adriatica (dva broja godišnje), izvršni urednik od 2011. godine
http://hrcak.srce.hr/amha
2. - Časopisa studenata povijesti Klepsidra, 2007; god. 1., br. 1, glavni i odgovorni urednik

3. - Zbornik Lovranšćine (izlazi dvogodišnje), glavni urednik od 2010. (knj. 1: 2010.; knj. 2: 2012.; knj. 3: 2014.; knj. 4: 2016.)
http://hrcak.srce.hr/zbornik-lovranscine
4. - Časopisa studenata povijesti Klepsidra, 2007; god. 1., br. 2, član Uredništva

5. - Jahr - Annual of Department of Social Sciences and Medical Humanities at University of Rijeka / Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 3 [2011., sv. 2, br. 1], suurednik izdanja (s Moranom Brkljačić Žagrović)
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=5516
6. - Filozofska istrazivanja (četiri brojeva godišnje), član Mladog uredništva od 2010.
http://hrcak.srce.hr/filozofska-istrazivanja
7. - Synthesis Philosophica (dva broja godišnje), član Mladog uredništva od 2010.
http://hrcak.srce.hr/synthesis-philosophica
8. - Jahr - Annual of Department of Social Sciences and Medical Humanities at Faculty of Medicine, University of Rijeka / Jahr - Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (dva broja godišnje), tajnik od 2010. do 2014.

9. - JAHR - European Journal of Bioethics (dva broja godišnje), glavni urednik od 2016.
http://www.jahr-bioethics-journal.com/

Recenzije

1. 2016. Nova perla u niski monografskih obrada Istre (Bertoša, Slaven, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin – Općina Barban – Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pazin – Barban – Pula, 2015.)
2. 2014. Mošćenički zbornik, br. 6, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga – Hrvatska sekcija ECOVAST-a, Mošćenice, 2009.
3. 2014. Iva Rinčić – Amir Muzur, Fritz Jahr i rađanje europske bioetike, Pergamena, Zagreb, 2014., 332 str.
4. 2014. Marija Selak, Ljudska priroda i nova epoha, Naklada Breza, Zagreb, 2013., 263 str.
5. 2014. Slaven Bertoša, Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku. Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2012., 176 str.
6. 2013. Tokić Marko, Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji, Pergamena, Zagreb 2013.
7. 2013. Na tradiciji senzibiliteta: Valjan, Velimir (ur.), Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije: Zbornik radova Trećeg međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, od 23. do 24. svibnja/maja 2012.), Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012., 381 str.
8. 2012. Robert Mohovic (ur.), I moj nono je navigal, Katedra Cakavskog sabora Moscenicka Draga, Moscenice, 2010. (Robert Mohovic (ed.) My Grandfather Sailed Too, Department of the Cakavian Parliament Moscenicka Draga, Moscenice, 2010)
9. 2012. Mošćenički zbornik, br. 1–5, 2004.–2008. (Mošćenički zbornik, No. 1–5, 2004–2008)
10. 2012. Sonja Kalauz, Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamena – Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb 2011. (Sonja Kalauz, Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamena – Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb 2011.)
11. 2012. Matthew C. Altman: Kant and Applied Ethics: The Uses and Limits of Kant's Practical Philosophy
12. 2012. 11. Lošinjski dani bioetike (Mali Lošinj, 13.–16. svibnja 2012.)
13. 2011. James A. Marcum: An Introductory Philosophy of Medicine : Humanizing Modern Medicine
14. 2011. Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb, 2011., 257 str. (Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrijske Istre: Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku, Srednja Europa, Zagreb, 2011, pp. 257)
15. 2011. Stanko Jurdana – Vladimir Uremović, Prilozi za povijest zdravstvene kulture crikveničkog kraja i šire (Stanko Jurdana – Vladimir Uremović, Prilozi za povijest zdravstvene kulture crikveničkog kraja i šire)
16. 2011. Simpozij Razvoj i okoliš – perspektive održivosti
17. 2011. 13. Dani bioetike
18. 2009. Paul Guyer, Kant, Routledge, London – New York, 2006.
19. 2009. Paul Guyer, (ed.), The Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 23.10.2015. - Nacionalni parki merikanskega jugozapada
Ciklus popularno-znanstvenih predavanja na čakavštini Katedre Čakavskoga sabora Lovran
Lovran
2. 19.5.2008. - Povodom 10. godišnjice studija filozofije i povijesti – iz studentske perspektive
Svečana sjednica Filozofskog fakulteta u Rijeci - povodom obilježavanja desetljeća djelovanja Odsjeka za filozofiju i Odsjeka za povijest izlaganjem
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 12.10.2012. - Iz lovranske svakodnevice 18. stoljeća
39. marunada
Lovran
2. 27.10.2008. - Mladi povjesničari u izgradnji sadašnjice
Dani Zaklade: 5 godina djelovanja Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
3. 25.7.2008. - Filozofija i Star Trek
Konvencija znanstvene fantastike i fantastike Liburnicon
Opatija

Volonterstvo

1. 1.1.2016. - Član Izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza
Zagreb
2. 1.1.2014. - Član Izvršnog odbora Hrvatskog znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture
Rijeka
3. 1.1.2013. - Tajnik Planinarskog društva "Opatija"
Opatija
4. 1.1.2012. - Član Izvršnog odbora Planinarskog društva "Opatija"
Opatija
5. 1.1.2012. - Član Odbora za arhivu Hrvatskog filozofskog društva
Zagreb
6. 1.1.2012. - Predsjednik Katedre Čakavskoga sabora Lovran
Lovran
7. 1.1.2008. - Voditelj (trener) muškog omladinskog pogona od 14 do 18 godina Malonogometnog kluba "Gorovo"
Opatija
8. - Član Nadzornog odbora Udruge studenata povijesti "Malleus"
Rijeka
9. - Voditelj (trener) muškog omladinskog pogona od 10 do 14 godina Malonogometnog kluba "Gorovo"
Opatija
10. - Predsjednik Nadzornog odbora Katedre Čakavskoga sabora Lovran
Lovran
11. - Voditelj (trener) seniorske momčadi Malonogometnog kluba "Gorovo"
Opatija
12. - Predsjednik Izvršnog odbora Malonogometnog kluba "Gorovo"
Opatija

Intervjui

1. 5.3.2015. - Priče iz daljine: Igor i Ivana Eterović u Washingtonu, razgovor vodio: Domagoj Tramontana
www.fiuman.hr
Opatija
2. 24.4.2014. - O predstavljanju trećeg Zbornika Lovranšćine, razgovor vodila: Smiljana Bertoša,
Radio Istra - Osjećanje vremena
Lovran/uživo
3. 7.6.2012. - O Katedri Čakavskoga sabora Lovran, razgovor vodila: Maja Kobol
HRT 3. Program - Trenutak spoznaje
Rijeka
4. 1.4.2012. - Bogatija ku se ne sme pozabit [o Zborniku Lovranšćine], pisala i razgovor vodila Cvjetana Miletić
Lovranski list, godina 7 (2012.), broj 28, str. 9–11.
Lovran
5. 6.10.2008. - O TopStipendiji, razgovor vodila: Ljiljana Jerkić
HRT Radio Rijeka - Prijepodnevni program
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2013. - Tko je posudio moj kišobran?
Speculum: Glasilo studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci, 2013., str. 12–13.
Rijeka
2. 1.1.2013. - Dolina čudesnih jezera
Hrvatski planinar: Časopis Hrvatskoga planinarskog saveza, 2013., god. 105, br. 11, str. 490–492.
Zagreb