Doc. dr. sc. Elena Rudan

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

e-pošta : elenar@fthm.hr
telefon : +385 (0)51 294 717
prostorija : kabinet 301

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Scholar 97 5 3
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.1.2011. - doktor znanosti Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
1.1.2001. - magistar znanosti Menadžment u suvremenom hotelijerstvu Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
1.1.1999. - dipl. knjižničar Hrvatsko knjižnično vijeće
1.1.1996. - dipl. ekonomist Ekonomika turizma i ugostiteljstva Hotelijerski fakultet Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija)
1.1.1989. - inokorespondent / ekonomska struka CUO Drago Gervais Opatija

Radno iskustvo

1.1.2014. - Docent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
1.1.2013. - 1.1.2014. viši asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
1.1.2011. - 1.1.2013. asistent Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Članstva

- Ekomuzej Mošćenička Draga
- Društvo ekonomista Hrvatske
- ALUMNI FMTU - Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
- Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Strategija razvoja
Prediplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Razvojna politika
Stručni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugositetljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Planiranje događaja
Prediplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Poslovna inteligencija
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
suradnik
Norma sati:
- Poduzetništvo u kulturi
Diplomski studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugositetljstvu Opatija
nositelj
Norma sati:
- Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima
Prediplomski sveučilišni studij
Faultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
nositelj
Norma sati:
- Model koncepcije razvoja u turizmu
Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
sunositelj
Norma sati:
- Kulturna baština i održivi razvoj
Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
sunositelj
Norma sati:
- Međunarodno poduzetništvo
Prediplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
nositelj
Norma sati:

Osobni razvoj

4.9.2017. - 5.10.2017. Izrada e-kolegija u sustavu Moodle


Norma sati:
1.1.2014. - Nastavničke kompetncije u visokom školstvu: 1. Učenje i poučavanje 2. Planiranje i programiranje nastave


Norma sati: 30 (10 ECTS)
5.3.2012. - 9.3.2012. Kvantitativne metode istraživanja u turizmu, Opatija


Norma sati:
- Uvod u govorništvo – radionica za visokoškolske nastavnike, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 01.07.2011.


Norma sati:
- Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja – radionica za visokoškolske nastavnike


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Zadel, Zrinka
The challenges of small enterprises in generating destination creative offer
TOSEE: Tourism in Southern and Eastern Europe 2017: conference proceedings: Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges 579-590 - 2017.

2. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Uloga malog poduzetništva u integralnom razvoju turističkih destinacija
5th International Conference Vallis Aurea Focus on: Research & Innovation 513-520 - 2016.

3. Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Kovačić, Ivana.
Tourism Product Club in the Development of Outdoor Tourism - Baška Municipality
23, biennial international congress THI 2016 / Maškarin Ribarić, Helga ; Smolčić Jurdana, Dora (ur.). Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2016. 446-456 - 2016.

4. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Valorizacija kulturno-povijesne baštine u održivom razvoju turističke destinacije
Zbornik radova 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Izazovi današnjice: turizam i lokalni razvoj" / Grubišić, A. et al. (ur.). Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2015. 333-340 2015. 333-340 - 2015.

5. Stipanović Christian; Rudan Elena; Klarić Marina
Valorization of batana salvorina in the development and brand identity of Umag
Naše more: znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo 62 67-73 - 2015. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=206794

6. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Creative tourism in destination brand identity
International Journal Vallis Aurea (ISSN 2412-5210) 1 75-83 - 2015.

7. Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Peršin, Petra
Festival Tourism in the Repositioning of Croatian Tourism Destinations
TOSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2015: Sustainable Tourism, Economic Development and Quality Life 3 355-368 - 2015.

8. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
The new strategic orientation in innovating hospitality logistics system
Tourism and hospitality management (ISSN 1330-7533) 20 195-206 - 2014.

9. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Tourism product club in generating the value chain
Polish journal of management studies 14 214-224

10. Krstinić Nižić, Marinela; Rudan, Elena
Economic Possibilities and Management of Solar Energy Use in Tourism
ECONOMIA.Seria Management (1454-0320) 16 (2013), 1; 93-105

11. Rudan, Elena
The role of carnival in the tourist offer of the county Primorsko-goranska
Service sector in terms of changing environment: XI international conference: 27-29 october 2011, Ohrid / Korunovski, S. et al. (ur.). - Ohrid : University "St. Kliment Ohridski" Bitola , 2011. 464-470.

12. Rudan, Elena
Uloga lokalnog stanovništva u razvoju turizma destinacije( Role of local inhabitants in the development of destination tourism )
Tranzicija: časopis za ekonomiju i politiku tranzicije (1512-5785) 14 (2012), 29; 58-67

13. Rudan, Elena
Kulturni turizam u Hrvatskoj s aspekta potražnje( Demand aspect of cultural tourism in Croatia )
Turističko poslovanje (0354-3099) 7 (2011), 7; 95-103

14. Rudan, Elena
Mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Mošćenicama( The possibilities of the development of cultural tourism in Mošćenice )
Mošćenički zbornik (1334-6563) 5 (2008), 5; 87-100

15. Rudan, Elena
Possibilities for developing cultural tourism in the municipality of Mošćenička Draga - the case of historical trails
Tourism and hospitality management (1330-7533) 13 (2007), 2; 515-522

16. Rudan, Elena
PRILOG RAZVOJU SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA OPATIJSKE RIVIJERE( A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF SPECIALTY TOURISM ON THE OPATIJA RIVIERA )
Turističko poslovanje (0354-3099) 2010 (2010), 6; 87-94

17. Rudan, Elena
THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN SMALL HISTORICAL TOWNS
Turizam i hotelska industrija 2010.: novi trendovi u turističkom i hotelskom menadžmentu / Perić, Jože (ur.). - Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija , 2010. 577-586 (ISBN: 978-953-6198-78-8).

18. Rudan, Elena; Peršić, Silvana
Razvoj turizma maloga povijesnoga grada na primjeru Mošćenica( Tourism development of a small historic town on the example of Mošćenice )
Modeli upravljanja procesima obnove i razvoja povijesnih gradova: međunarodni znanstveno-stručni skup: zbornik radova / Božić, Nikša ; Dumbović Bilušić, Biserka (ur.). - Ivanić-Grad : Hrvatska sekcija ECOVAST-a , 2011. (ISBN: 978-953-97540-3-5).

19. Rudan, Elena
The Possibilities for the development of a destinations's cultural tourism
Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption / Radišić, Franjo (ur.). - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija , 2010. 211-218.

20. Velčić, Veseljko; Jakšić, Nataša; Braun, Alan; Mohović, Robert; Rudan, Elena; Rutar, Edvin; Senčić, Albino; Montan, Ana; Baretić, Sonja; Soldatić, Zoran
Projekt: Mošćenice - živi grad muzej( Project: Mošćenice - a Living Town Museum )
Mošćenički zbornik (1334-6563) 5 (2008); 171-348

21. Stipanović, Christian; Rudan Elena
Development Concept and Strategy for Creative Tourism of the Kvarner Destination
Tourism & Hospitality Industry 2014 Trends in Tourism and Hospitality Management / Perić, Joža (ur.). - Opatija : Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija , 2014. 1-8.

22. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Nova poslovna kultura u funkciji informacijske sigurnosti( New business culture as a function of information security )
Društvo i tehnologija 2014. - dr. Juraj Plenković: XXI. međunarodni znanstveni skup: book of manuscripts / Plenković, Mario ; Galičić, Vlado ; Toplak, Ludvik (ur.). - Opatija : Međunarodna federacija komunikoloških društava ; Hrvatsko komunikološko društvo ; Alma Mater Europea - Europski centar Maribor , 2014. 700-706 (ISBN: 978-953-6226-27-6).

23. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Development concept and strategy for creative tourism of the Kvarner destination
Tourism & hospitality industry 2014.: 22nd biennial international congress: congress proceedings ; may 08-09, 2014., Opatija. / Perić, Jože (ur.). - Opatija : Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, University of Rijeka , 2014. 507-518.

24. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Uloga poduzetništva u razvoju kreativnog turizma malih povijesnih gradova( The Role of Enterpreneurship in Development of Creative Tourism in Small Historical Towns )
4th International Conference Vallis Aurea, Focus on Regional&Innovation Development / Branko Katalinić (ur.). - Požega : Veleučilište u Požegi, DAAM International Vienna , 2014. 663-673 (ISBN: 978-3-902734-02-0).

25. Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Innovating the development concept to enhance the competitiveness of destination Kvarner
Knowledge and bsiness challenge of globalisation in 2013: 5th international scientific conference ; Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013: 5. mednarodna znanstvena konferenca / Merkač Skok, M., Cingula, M. (ur.). - Celje : Faculty of commercial and business sciences , 2013. 340-348 (ISBN: 978-961-6825-83-2).

26. Zadel, Zrinka; Rudan, Elena; Kukanja, Marko
Razvoj i uloga gastronomske ponude u turističkom proizvodu( Development and role of the gastronomical offer of the tourist product )
Zbornik radova "In memorian prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid" Rab 2014. / Seršić, V. (ur.). - Rab : Grad Rab, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu , 2014. 305-324.

27. Rudan, Elena
Razvojne perspektive kreativnoga turizma Hrvatske( Development perspectives of creative tourism in Croatia )
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku (1330-1039) XXI (2012), 2; 713-730

28.


Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Zadel Zrinka; Rudan Elena
Povijesni razvoj smještajnih kapaciteta i poduzetništva obalnog dijela istarskog poluotoka u Hrvatskoj
Retrospektiva turizma Istre Šuligoj Metod Založba Univerze na Primorskem Koper - 2015.
2. Autor poglavlja u knjizi
Elena Rudan; Zrinka Zadel
Povijesni razvoj gastronomske ponude hrvatskog dijela obale istarskog poluotoka
Retrospektiva turizma Istre Šuligoj Metod Založba Univerze na Primorskem Koper - 2015.
3.
Blažević, Branko; Peršić, Milena; Marković, Suzana; Smolčić Jurdana, Dora; Stipanović, Christian; Alkier Radnić, Romina; Jelušić, Adriana; Krstinić Nižić, Marinela; Rudan, Elena; Soldić Frleta, Daniela, Komšić, Jelena
Istraživanje turizma destinacije( Tourism Destination Research )
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci - 2012.

Kongresna priopćenja

1.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Zadel, Zrinka
The challenges of small enterprises in generating destination offer prezentacija TOSEE: Tourism in Southern and Eastern Europe 2017: Tourism and Creative Industries Opatija - 4.5.2017.
2.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Uloga malog poduzetništva u integralnom razvoju turističkih destinacija izlaganje uz ppt prezentaciju 5th international conference Vallis Aurea Focus on: Reseach and inovation Požega - 23.9.2016.
3.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Kovačić, Ivana
Tourism product club in the development of outdoor tourism - Baška Municipality izlaganje uz ppt prezentaciju 23. biennial international congress Tourism and hospitality industry: THI 2016 Opatija - 28.4.2016.
4.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena; Perišin Petra
Festival tourism in the repositioning of Croatian tourism Destination izlaganje uz ppt prezentaciju TOSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2015: 3rd international scientific conference: Sustainable tourism, economic development and quality life Opatija - 14.5.2015.
5.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Uloga poduzetništva u razvoju kreativnog turizma malih povijesnih gradova prezentiranje 4th International Conference Vallis Aurea, Polytechnic in Požega, DAAAM International Vienna Požega - 18.9.2014.
6.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Nova poslovna kultura u funkciji informacijske sigurnosti izlaganje uz ppt prezentaciju XXI. international conference Society and Technology -dr. Juraj Plenkovic Opatija, Maribor - 29.6.2014.
7.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Development concept and strategy for creative tourism of the Kvarner destination izlaganje uz ppt prezentaciju 22. biennial international congress Tourism and hospitality industry 2014. Opatija - 8.5.2014.
8.
Stipanović, Christian; Rudan, Elena
Innovating the development concept to enhance the competitiveness of destination Kvarner izlaganje uz ppt prezentaciju 5. international scientific conference Knowledge and business challenge og globalisation in 2013. Celje - 14.11.2013.
9.
Elena Rudan
Sustainable development of the destination cultural tourism, Opatija, 2012. izlaganje uz ppt prezentaciju 8th International conference „Management in the function of increasing the tourism consumption“ Opatija - 3.5.2012.
10.
Elena Rudan, Silvana Peršić
Razvoj turizma maloga povijesnoga grada na primjeru Mošćenica izlaganje uz ppt prezentaciju Međunarodnom znanstveno-stručni skup „Modeli upravljanja procesima obnove i razvoja povijesnih gradova“ Ivanić-Grad - 11.11.2011.
11.
Elena Rudan
The role of carnival in the tourist offer of the county Primorsko-goranska prezentacija International conference Service sector in terms of changing environment Ohrid - 1.1.2011.
12.
Elena Rudan
The Possibilities for the development of a destination's cultural tourism Opatija izlaganje uz ppt prezentaciju 7th international scientific conference „Management in the function of increasing the tourism consumption“ Opatija - 7.5.2010.
13.
Elena Rudan
The Development of cultural tourism in small historical town izlaganje uz ppt prezentaciju 20th biennial International congress „Tourism & hospitality industry 2010: new trends in tourism and hospitality management“ Opatija - 1.1.2010.
14.
Zadel, Zrinka; Rudan, Elena; Kukanja, Marko
Razvoj i uloga gastronomske ponude u turističkom proizvodu prezentacija 5. Znanstveno-stručni skup "In memoriam prof. dr. sc. Vjekoslav Šmid" Pravni fakultet Sveučiišta u SPlitu, Grad Rab Rab

Znanstveni projekti

1. 1.10.2017. - 1.10.2019.
KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE U INOVIRANJU LANCA VRIJEDNOSTI TURISTIČKIH DESTINACIJA; voditeljica projekta; Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija; ;
2. 1.1.2015. -
KREIRANJE TOURISM PRODUCT CLUBA U FUNKCIJI REPOZICIONIRANJA TURISTIČKE DESTINACIJE, voditelj projekta prof. dr. sc. Christian Stipanović; Istraživač; Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija; ;
3. 1.1.2014. -
Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu, voditeljica projekta prof. dr. sc. Edna Mrnjavac; istraživač; Sveučilište u Rijeci; University of Rijeka; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. -
2. međunarodna konferencija Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko-goranskoj županiji Mošćenice član Organizacijskog odbora konferencije

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - Mošćenički zbornik (ISSN 1334-6563).

Recenzije

1. 2012. ZDRAVA KLIMATIZACIJA – USPJEŠAN TURIZAM, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2012.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2016. -
Destinacijski akcijski plan turizma Opatije
Grad Opatija  
suradnik-istraživač
2.
1.1.2014. - 1.1.2015.
Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko-goranske županije
Primorsko-goranska županija; Ministarstvo turizma  
istraživač
3.
1.1.2013. - 1.1.2015.
HISTUR - Tourism as a common (cultural) heritage of the coastal area of the Istrian peninsula
Operational Programme Slovenia - Croatia under the European Territorial Cooperation  
istraživač
4.
1.1.2012. - 1.1.2013.
Jadranske morske zvijezde Kvarnera
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske  
suradnik na projektu - istraživač
5.
1.1.2011. - 1.1.2012.
Ocjena turističke ponude Kvarnera
Turistička zajednica Kvaner, Primorsko-goranska županija  
istraživač
6.
1.1.2011. -
Problemska analiza stanja turizma na hrvatskoj strani – Riviera Opatija (za Grad Opatiju)
Grad Opatija  
suradnik na projektu

Stručna aktivnost

1.
1.1.2007. - 1.1.2012.
„Mošćenice – živi povijesni grad"
Općina Mošćenička Draga, TZ Mošćenička Draga   suradnik na projektu - istraživač

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 1.1.2012. - Ekomuzej Mošćenička Draga
Mošćenička Draga
2. 1.1.2003. - Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga
Mošćenice

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.4.2016. - - tajnica doktorskog studija Menadžment održivoga razvoja
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
2. - - Voditeljica Katedre za međunarodnu ekonomiju i razvoj
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2012. - - član Savjeta
Ekomuzej Mošćšenička Draga
2. 1.1.2010. - - član
Odbor za manifestacije pri Turističkoj zajednici Općine Mošćenička Draga