dr.sc. Maša Marochini Zrinski

Pravni fakultet Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Marochini Zrinski, Maša
Izazovi u primjeni i tumačenju Konvencije u Republici Hrvatskoj
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 55 423-446 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941520

A1

2. Mihelčić, Gabrijela ; Marochini Zrinski, Maša
Suživot negatorijske zaštite od imisija i prava na život u zdravoj životnoj sredini
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 241-268 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941523

A1
WOS

3. Marochini Zrinski, Maša
Pravo očeva na poštovanje obiteljskog života: presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 56 17-36 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=921614

A1

4. Marochini, Maša
Civil and Political and Economic and Social Rights- Indivisible or Separable?
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 64 307-332 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720059

Q4
Exc
A1

5. Mihelčić, Gabrijela ; Marochini, Maša
KONEKSITET OSTVARENJA VINDIKACIJSKOG ZAHTJEVA NA NEKRETNINI I TZV. PRAVA NA POŠTOVANJE DOMA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 163-192 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720069

A1

6. Marochini, Maša
The interpretation of the European Convention on Human Rights
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 53 63-84 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720072

A1

7. Mihelčić, Gabrijela ; Marochini, Maša
Reforma ovrhe na nekretnini u hrvatskom pravu u svjetlu konvencijskog prava
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse 1 200-213 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721338

A1

8. Marochini Zrinski, Maša
Primjena Europske socijalne povelje s posebnim naglaskom na Republiku Hrvatsku
Hrvatska pravna revija 14 42-54 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828124

9. Marochini, Maša
Council of Europe and the right to a healthy environment
Dignitas 2014 97-128 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=923103

10. Marochini, Maša
Council of Europe and the right to healthcare- is the European Convention on Human Rights appropriate instrument for protecting the right to healthcare?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 729-760 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720074

A1

11. Marochini, Maša
The Ill-treatment of Prisoners in Europe: a Disease Diagnosed but not Cured?
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 1108-1128 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=543023

A1

Znanstvene knjige

1.
Mihelčić, Gabrijela ; Marochini Zrinski, Maša
Utjecaj zaštite „konvencijskih“ prava na ugovor o najmu stana
Mićović, Miodrag Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=912010
2.
Marochini, Maša
Socio-Economic Dimension of the European Convention on Human Rights
Pravni fakultet u Rijeci - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=720063

Kongresna priopćenja

1.
Marochini, Maša
RAZVOJ I PROBLEMI EUROPSKE KONVENCIJE U ZAŠTITI TEMELJNIH LJUDSKIH PRAVA POJEDINACA Predavanje Škola Prava Evropske Unije Bar, Crna Gora - 10.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721347
2.
Crnić-Grotić, Vesna ; Marochini Zrinski, Maša
One Law, One Court and Human Rights Predavanje 3rd Consecutive Conference on the Legal Culture in Transition Series Opatija, Hrvatska - 11.5.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828033