Silvia Arbanas mag.med.lab.diagn.

Medicinski fakultet Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku

prostorija : ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU
e-pošta : silvia.arbanas@yahoo.com
mobitel : 0915602864

Obrazovanje

1.10.2013. - 30.9.2015. magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike diplomski sveučilišni studij Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
1.10.2008. - 8.7.2011. stručna prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike stručni redoviti studij Medicinski fakultet u Rijeci
1.9.1984. - 15.6.1987. medicinsko-sanitarno laboratorijski tehničar usmjereno obrazovanje kadrova u zdravstvu CUO za KUZ "Mirko Lenac"
- položen stručni ispit KLASA: UP/I-133-04/16-08/105 Ministarstvo zdravstva
- odobrenje za samostalan rad Licenca Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Radno iskustvo

17.5.1995. - viši laborant na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku suradnik u nastavi, obavljanje djelatnosti stručnih usluga u sklopu histološkog laboratorija, administrativna djelatnost u sklopu nastave i tajništva Zavoda. Medicinski fakultet u Rijeci
17.5.1990. - 17.5.1995. laborant na Zavodu za fiziologiju i imunologiju tehnički suradnik u nastavi Medicinski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada CUO za kadrove u zdravstvu "Mirko Lenac" ; (oslobađanje polaganja maturalnog ispita zbog izvrsnog uspjeha u srednjškolskom obrazovanju)
Dekanova nagrada (najbolji student na 2. godini stručnog studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika)

Članstva

- Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Bioetički aspekti forenzike
Izborni predmet za studij Opće medicine
Medicinski fajkultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Hitna stanja u sudskoj medicini
Izborni predmet za studij Opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
15.5.1995. - Sudska medicina
Integrirani studij: Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
15.5.1995. - Forenzička dentalna medicina
Integrirani studij: Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

13.6.2013. - 13.11.2013.
Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet u Rijeci
30 ECTS
Norma sati:

Gostujući nastavnik

15.11.2018. - 18.1.2018. Pozvani predavač
Dani laboratorijske dijagnostike Republike Srbije sa međunarodnim učešćem "Taea"
ALTTS

Norma sati:
9.11.2017. - 12.11.2017. Pozvani predavač
Dani laboratorijske dijagnostike Republike Srbije sa međunarodnim učešćem "Tara"
Asocijacija laboratorijskih tehničara i tehnologa Srbije/ALTTS

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. S. Arbanas, V. Stemberga, S. Štifter, I. Šoša, D. Cuculić
Sudskomedicinska primjena jednostavne patohistološke analize
Medicina Fluminensis 54 182-188 - 2017.

Q4

2. I. Šoša, , A. Ferenčić, V. Stemberga, G. Zamolo, S. Arbanas, I. Dašek, M. Perković, D. Cuculić
Medicamentous thrombolysis disguises pulmonary thromboembolism as a cause of death
Journal of biological regulators & homeostatic agents 32 55-59 - 2017.

WOS

Kongresna priopćenja

1.
S. Arbanas
ZBRINJAVANJE OPASNIH KEMIKALIJA I POTENCIJALNO INFEKTIVNOG OTPADA HISTOLOŠKOG LABORATORIJA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE Predavanje 2. studentski kongres okolišnog zdravlja Rijeka, Hrvatska - 6.6.2018. https://www.esdw.eu/events/2-studentski-kongres-okolisnog-zdravlja-s-medunarodnim-sudjelovanjem/
2.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan ; Cuculić, Dražen
Od daktiloskopije do molekularne identifikacije kroz prikaz slučaja Predavanje 4. Kongres Strukovnog Razreda za Medicinsko- Laboratorijsku Djelatnost Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika; medicinsko-laboratorijska dijagnostika u praksi s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 5.6.2018.
3.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Arbanas, Silvia ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
CASE WITH ONE MISSING PIECE OF PUZZLE Poster The 26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia Pula, Croatia - 1.6.2018.
4.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Arbanas, Silvia ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
MYSTERIOUS CASE OF MUMMY THE MUMMY Poster The 26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia Pula, croatia - 1.6.2018.
5.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
Uloga histopatološkog laboratorija u forenzičkoj praksi Predavanje Dani laboratorijske dijagnostike Republike Srbije sa međunarodnim učešćem Tara, Republika Srbija - 10.11.2017. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905886
6.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Arbanas, Silvia ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
Neprimjereni imunološki odgovor može dovesti do koagulopatije i prouzročiti naglu neočekivanu smrt – prikaz slučaja Poster 4th Congress of Croatian Physiological Society and 2nd Regional Congress of the Physiological Societies Croatian Physiological Society Dubrovnik - 24.9.2017. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=895608
7.
S. Arbanas
EKO OTOK Poster 1. studentski kongres okolišnog zdravlja Medicinski fakultet, Rijeka, Hrvatska - 5.6.2017. www.fiuman.hr/u-rijeci-odrzan-1-studentski-kongres-okolisnog-zdravlja
8.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
Primjena histopatološke pretrage u sudsko-medicinskoj praksi Predavanje III Međunarodni simpozij pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH“ Bijelina, Bosna i Hercegovina - 13.5.2017.
9.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen ; Šoša, Ivan
Značaj patohistološke pretrage u sudsko-medicinskoj praksi Predavanje 3. kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika Opatija, Hrvatska - 5.6.2016. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820059

Znanstveni projekti

1. -
Javnozdravstveni aspekti gospodarenja otpadom-zaštitimo zdravlje i okoliš; stručni suradnik i suradnik u izgradnji Eko-otoka na Medicinsko fakultetu u Rijeci; Sveučilište u Rijeci; ; https://www.medri.uniri.hr/files/OBAVIJESTI_NASLOVNICA/2018-06/Okolisno_zdravlje.pdf

Znanstveni skupovi

1. 26.7.2018. - 27.7.2018.
„2. ljetna škola CSI 2018“ – simpozij s međunarodnim učešćem Rijeka, Hrvatska, 2018. Rijeka, Hrvatska Rijeka, Hrvatska član organizacijskog odbora
2. 30.5.2018. - 2.6.2018.
26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-pannonia Pula, Hrvatska Poster prezentacije
3. 20.7.2017. - 21.7.2017.
"1. ljetna škola CSI 2018“ – simpozij s međunarodnim učešćem Rijeka, Hrvatska, 2017. Rijeka, Hrvatska Rijeka, Hrvatska Predavač

Stručna djelatnost