dr.sc. Maja Grdinić

Ekonomski fakultet Katedra za financije i bankarstvo

prostorija : 92/4.kat
e-pošta : maja.grdinic@efri.hr
mobitel :

Google Scholar
CROSBI

Obrazovanje

1.5.2015. - 31.3.2017. poslijedoktorand Ekonomski fakultet Rijeka
1.2.2009. - 18.4.2015. dr.sc. Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomski fakultet Rijeka
1.10.2003. - 1.3.2008. mag.oec. Financije i bankarstvo Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

1.4.2017. - docent Ekonomski fakultet Rijeka
1.5.2015. - 31.3.2017. poslijedoktorand Ekonomski fakultet Rijeka
1.11.2008. - 1.4.2015. Asistent - znanstveno istraživanje - rad u nastavi: seminarska nastava iz kolegija Oporezivanje poduzeća, Javne financije, Usporedni porezni sustavi, Porezni sustavi EU Ekonomski fakultet Rijeka
1.3.2008. - 1.10.2008. Interni zastupnik prodaje životnog osiguranja - prodaja polica životnog osiguranja pravnim i fizičkim osobama Croatia osiguranje d.d., Filijala Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Ekonomika javnog sektora
Ekonomija razvoja
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 45
1.10.2016. - Oporezivanje dobiti i dohotka u RH
svi smjerovi
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2016. - Comparative tax systems
International Business
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2014. - Public finance
International Business
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5
1.11.2008. - Javne financije
Financije i bankarstvo, Financije i računovodstvo, Marketing, Ekonomija, Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje, Menadžment, Poduzetništvo
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 67,5
1.11.2008. - Usporedni porezni sustavi - obvezni kolegij
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 45
1.11.2008. - Porezni sustavi EU
Gospodarstvo Europske unije
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5
1.11.2008. - Oporezivanje poduzeća
Financije i bankarstvo, Menadžment
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 45
1.11.2008. - Usporedni porezni sustavi - izborni kolegij
svi smjerovi osim Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5

Mentor u završnim radovima

13.9.2013. - Neposredni voditelj - Ekološki porezi u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj
Lilek Mateja

Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2012. - Neposredni voditelj - Trošarine na alkohol i alkoholna pića
Šajnović Milena

Ekonomski fakultet Rijeka
25.9.2012. - Neposredni voditelj - Oporezivanje drugog dohotka
Šimićević Katarina

Ekonomski fakultet Rijeka
10.9.2012. - Neposredni voditelj - Oporezivanje plaća u Hrvatskoj
Špoljarić Petra

Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2012. - Neposredni voditelj - Ekološki porezi u Republici Hrvatskoj
Budiselić Ivana

Ekonomski fakultet Rijeka
16.7.2012. - Neposredni voditelj - Podnošenje godišnje prijave poreza na dobit na primjeru poduzeća ENA d.o.o. Karlovac
Lovrić Marija

Ekonomski fakultet Rijeka
12.7.2012. - Neposredni voditelj -Trošarine na kavu
Bogović Ivana

Ekonomski fakultet Rijeka
11.6.2012. - Neposredni voditelj - Trošarine na energente i električnu energiju
Kovačević Sanela

Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2010. - Neposredni voditelj - Trošarina na duhanske proizvode
Bićanić Antonija

Ekonomski fakultet Rijeka
- mentor - Porezni sustav Sjedinjenih Američkih Država
Viktorija Knapić
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
- mentor - Comparative analysis of corporate income tax between EU-15 and EU-13 member states
Sara Bačvarova
International Business
Ekonomski fakultet Rijeka
- mentor - Indirektni porezi u Republici Hrvatskoj i odabranim državama regije
Deni Juričan
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
- mentor- Porez na nekretnine u zemljama članicama Europske unije s osvrtom na Republiku Hrvatsku
Nives Večerina
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Rijeka
- mntor- Analiza i usporedba poreza na dobit i poreza na dohodak Republike Hrvatske sa odabranim zemljama
Antonio Gaica
Financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Rijeka

Cjeloživotno obrazovanje

6.7.2016. - 18.7.2009. Level of education and quality of the workforce as a prerequisite of competitivness of national economy

Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.7.2010. - Iskustva u znanstvenom istraživanju i pisanju dizertacije u području društvenih znanosti


Norma sati: 30 sati
1.5.2010. - Applied Econometrics Course 3rd generation


Norma sati: 24 sata
1.6.2009. - Osnove analize varijance i regresijske analize


Norma sati: 1 ECTS
1.6.2009. - Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijatne analize


Norma sati: 1 ECTS
1.5.2009. - Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati: 1 ECTS
- 1.10.2011. Statistical Analysis of Financial Data


Norma sati:
- Introduction to Non-linear Time Series Econometrics


Norma sati:
- Applied Econometrics Course – Panel Data Analysis


Norma sati:
- Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb


Norma sati:
- Applied Time Series Analysis


Norma sati: 4 ECTS
- Seminar - Porezne i druge aktualnosti


Norma sati:
- ERASMUS Boravak na međunarodnom Sveučilištu u sklopu doktorskog studija


Norma sati:
- Seminar - Fiskalizacija, porezi i financijsko statistička izvješća


Norma sati:
- Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika: Modul: Kvalitetno obrazovanje


Norma sati:
- BFC SEE program – Trening evaluatora


Norma sati:
- Radionica - anti-plagijat software (Turnitin)


Norma sati:
- Priprema virtualnog predavanja – webinara (A200)


Norma sati:
- Seminar - Sastavljanje financijskih izvješća i poreznih prijava


Norma sati:
- Introduction to Non-linear Time Series


Norma sati:
- Seminar - Primjena poreznih reformi od 1.1.2017.


Norma sati:
- Erasmus Mundus training session


Norma sati:
- Treća radionica o korištenju Eduneta sustava – Nastaweba


Norma sati:
- Sedmi Nacionalni sastanak programa CEEPUS


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.11.2008. - Strategija ekonomsko-socijalnih odnosa hrvatskog društva

Financiranje: MZOŠ
- Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia“ ( IP-2013-11-8174) – znanstveni projekt

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (voditeljica prof. dr. sc. Blažić)
- Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva“ (broj potpore 13.02.1.2.02) – znanstveni

Financiranje: Sveučilište u Rijeci (voditeljica prof. dr. sc. Blažić)
- Razvoj i perspektive institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj“ (broj potpore ZP UNIRI 3/17) – znanstveni projekt

Financiranje: Sveučilište u Rijeci (voditeljica doc. dr. sc. Olgić Draženović)
- Pametni gradovi u funkciji razvoja nacionalnog gospodarstva

Financiranje: Sveučilište u Rijeci (voditelj prof. dr. sc. Drezgić)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Olgić Draženović, Bojana; Grdinić, Maja; Blažić, Helena
Porez na financijske transakcije
Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava 103-120 - 2016.

2. Suljić, Stella; Grdinić Maja; Blažić, Helena
Oporezivanje kamata na bankovnu štednju građana u državama Europske unije
Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava 163-186 - 2016.

3. Drezgić, Saša; Grdinić, Maja; Blažić, Helena
Effects of Local Government Revenue Structure on Income Growth and Employment
Conference proceedings: The Eleventh International Conference:“Challenges of Europe” - 2015.

4. Grdinić, Maja
Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj
Doktorska disertacija - 2015.

5. Katunar, Jana; Grdinić, Maja
The Impact of Tax Structures on Economic Performance: Evidence From Croatia and Turkey
International Scientific Conference Economic and Social Development - 2015.

6. Grdinić, Maja; Klun, Maja; Kotnik, Žiga
Environmental Taxation: New Evidence for Energy Taxes
International Public Administration Review 13 101-115 - 2015.

A1

7. Grdinić, Maja
Higher Education as a Means of Achieving Economic Growth and Development – A Comparative Analysis of Selected EU and former Soviet Union Countries
International Public Administration Review 12 93-110 - 2014.

A1

8. Žiković, Saša; Tomas Žiković, Ivana; Grdinić, Maja
A VECM Approach to Detangling Growth, Exports, Imports and FDI Knot in Selected CEE Countries
Croatian Operational Reserach Review 5 161-175 - 2014. http://www.hdoi.hr/hr/crorr-journal http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/crorr/issue/archive

WOS

9. Blažić, Helena; Grdinić, Maja
Porez na imovinu u EU (Property taxation in the EU )
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju 71-91 - 2012.

10. Grdinić, Maja; Katunar, Jana
The Differences in Tax Treatment of Small and Medium Enterprises in European Union Memeber States and Croatia
International journal of management cases 3 505-514 - 2011.

11. Grdinić, Maja
Usporedba sustava trošarina Republike Hrvatske sa sustavima trošarina država članica Europske Unije (Comparation of the Croatian excisable system with the excisable system of the European Union Member States )
Financije danas - dijagnoze i terapije 142-165 - 2010.

Kongresna priopćenja

1.
Grdinić, Maja; Drezgić, Saša
Tax structure and economic growth in Croatia: A VAR approach izlaganje (usmeno) Management International Conference MIC 2016: Managing Global Changes Pula, Hrvatska - 1.6.2016.
2.
Grdinić, Maja
Porezna strukturai ekonomski rast usmeno XV. Interkatedarski skup katedri za financije Rijeka - 22.4.2016.
3.
Drezgić, Saša; Grdinić, Maja; Blažić, Helena
Effects of Local Government Revenue Structure on Income Growth and Employment usmeno (prezentacija rada) The 11th International Conference:“Challenges of Europe” Split - Hvar - 28.5.2015.
4.
Žiković, Saša; Tomas Žiković, Ivana; Grdinić, Maja
A VECM Approach to Detangling Growth, Exports, Imports and FDI Knot in Seelected CEE Countries 15th International Conference on Operational Research KOI 2014 Osijek, Hrvatska - 1.1.2014. http://www.hdoi.hr/hr/koi-conference
5.
Grdinić, Maja; Katunar, Jana
The Differences in Tax Treatment of Small and Medium Enterprises in European Union Memeber States and Croatia CIRCLE conference Dubrovnik - 1.1.2011. http://www.unidu.hr/datoteke/1011/Programme_and_presentations.pdf

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva(Broj 13.02.1.2.02.); istraživač; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2014. -
Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia (8174); istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 1.1.2008. - 1.1.2014.
Strategija ekonomsko-socijalnih odnosa hrvatskog društva (081-0000000-1264); istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;

Recenzije

1. 2016. The growth trade-off between direct and indirect taxes in South Africa: Evidence from a STR model

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 26.4.2017. - Financijska pismenost
Festival znanosti
Rijeka (Viškovo i Opatija)
2. -
Festival znanosti
Viškovo

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2016. - - članica Povjerenstva za međunarodnu suradnju
Ekonomski fakultet Rijeka
2. 1.10.2016. - - ERASMUS koordinator
Ekonomski fakultet Rijeka
3. 1.1.2016. - - članica Etičkog povjerenstva
Ekonomski fakultet Rijeka
4. 1.10.2013. - 30.9.2016. - članica Ureda za razvoj karijera
Ekonomski fakultet Rijeka
5. 1.10.2013. - - Tajnica Katedre za financije i bankarstvo
Ekonomski fakultet Rijeka