Prof. dr. sc. Mirano Hess

Pomorski fakultet Zavod za nautičke znanosti
Pomorski fakultet Zavod za nautičke znanosti

prostorija : 426
e-pošta : hess@pfri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 51 4 1
Scopus 42 4
Web of Science 25 3

Obrazovanje

1.1.2005. - 1.1.2008. Doktor tehničkih znanosti Doktorski studij "Tehnologija prometa i transporta" Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2005. Magistar tehničkih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij "Tehnologija prometa i transporta" Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2017. - Redoviti profesor Izvođenje predavanja iz nautičke grupe kolegija: Organizacija rada i upravljanje na brodu, Plovidba broda, Poslovanje u brodarstvu, Ugovaranje u pomorstvu i Upravljanje obalnim područjem na preddiplomskom i diplomskom studiju te Optimizacija poslovanja u brodarstvu na doktorskom studiju. Obavljanje predavanja na raznim programima izobrazbe pomoraca u svrhu stjecanja ovlaštenja pomoraca u skladu sa STCW 78/95 konvencijom. Rad na znanstvenim i stručnim projektima, te na EU istraživačkim projektima. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet
16.5.2012. - 1.10.2017. Izvanredni profesor Izvođenje predavanja iz nautičke grupe kolegija: Organizacija rada i upravljanje na brodu, Plovidba broda, Poslovanje u brodarstvu, Ugovaranje u pomorstvu i Upravljanje obalnim područjem na preddiplomskom i diplomskom studiju te Optimizacija poslovanja u brodarstvu na doktorskom studiju. Obavljanje predavanja na raznim programima izobrazbe pomoraca u svrhu stjecanja ovlaštenja pomoraca u skladu sa STCW 78/95 konvencijom. Rad na znanstvenim i stručnim projektima, te na EU istraživačkim projektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2012. Docent Izvođenje predavanja iz nautičke grupe kolegija: Organizacija rada i upravljanje na brodu, Plovidba broda, Poslovanje u brodarstvu, Ugovaranje u pomorstvu i Tehnologija prijevoza rasutih, generalnih i specijalnih tereta na preddiplomskom i diplomskom studiju te Optimizacija poslovanja u brodarstvu na doktorskom studiju. Obavljanje predavanja na raznim programima izobrazbe pomoraca u svrhu stjecanja ovlaštenja pomoraca u skladu sa STCW 78/95 konvencijom. Rad na znanstvenim i stručnim projektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2009. Asistent Izvođenje nastave iz nautičke grupe predmeta i razni poslovi na Zavodu za nautičke znanosti. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2007. Stručni suradnik Izvođenje vježbi iz nautičke grupe kolegija: Sredstva pomorskog prometa, Sigurnost na moru, Rukovanje teretom, Multimodalni prijevoz, Terestrička navigacija. Rad na raznim stručnim projektima. Izvođenje predavanja izobrazbe pomoraca u svrhu stjecanja ovlaštenja pomoraca u skladu sa STCW 78/95 konvencijom. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.2001. Tehnički inspektor flote Pregled i nadzor nad brodovima flote. Planiranje i organizacija održavanja brodova. Marfin Management S.A.M. Monaco
1.1.1986. - 1.1.1995. Časnik plovidbe Kapetanski ispit. Obavljanje zadataka u skladu sa radnim mjestom na brodovima za prijevoz rasutog tereta i na višenamjenskim brodovima. Marfin Management S.A.M.
1.1.1981. - 1.1.1982. Vježbenik palube (kadet) Plovidba na brodovima duge plovidbe. Polaganje ispita za časnika palube. Jugolinija Rijeka

Članstva

1.1.2009. - Udruga pomorskih kapetana i časnika Sjevernog Jadrana
1.1.2009. - Ispitna komisija za stjecanje STCW ovlaštenja pri Lučkoj kapetaniji Rijeka
1.1.2009. - Royal Institute of Navigation, U.K.
1.1.2009. - Znanstveno vijeće za pomorstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Sekcija za morsko brodarstvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Upravljanje obalnim područjem
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 75
1.1.2010. - Optimizacija poslovanja u brodarstvu
Doktorski studij Pomorstvo, modul Nautičke znanosti
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 8
1.1.2009. - 1.1.2014. Tehnologija prijevoza rasutih, generalnih i specijalnih tereta
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Sunositelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Poslovanje u brodarstvu
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 75
1.1.2009. - Ugovaranje u pomorstvu
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 75
1.1.2009. - Organizacija rada i upravljanje na brodu
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 90
1.1.2009. - Plovidba broda
Brodostrojarstvo
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

11.11.2016. - Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na stradanje broda u nevremenu
Jure Šegota
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
11.11.2016. - Određivanje i elaboracija strategija, opcija i akcija održivog razvoja
Patricija Ćurčić
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
16.9.2016. - Sprečavanje požara na brodu učinkovitom organizacijom rada
Vlado Sviličić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
16.9.2016. - Turizam i održivi razvoj
Giuliana Čargonja
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
16.9.2016. - Ljudski faktor-primarni uzrok požara na brodu
Claudio Burić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
11.7.2016. - Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na prevenciju sudara brodova
Luka Ažić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
11.7.2016. - Značaj ljudskog faktora u pomorskim nesrećama
Matej Šuper
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
5.4.2016. - Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na prevenciju nasukanja broda
Boris Đondraš
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
11.11.2015. - Razlozi uvođenja upravljanja obalnim područjem
Hrvoje Florijan
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
24.9.2015. - Ljudski faktor i sprečavanje nezgoda na moru
Matija Luketić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
24.9.2015. - Procjena mogućnosti dugoročne implementacije CAMP projekta
Marko Pavlović
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
11.9.2015. - Organizacija navigacijske straže u funkciji sprečavanj sudara brodova
Sanjin Presečki
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
14.7.2015. - Turizam i održivi razvoj
Denis Šiša
Tehnologija i organizacija prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.7.2015. - Značaj ljudskog faktora u pomorskim nezgodama
Marko Đorđević
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.7.2015. - Dinamika pomorsko-tržišnog segmenta rasutih i specijalnih tereta
Davor Filipović
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.11.2014. - Ljudski faktor - primarni uzrok požara na brodu
David Paulić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.11.2014. - Utjecaj odabira države pripadnosti na upravljanje brodom
Filip Andrijević
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
20.10.2014. - Utjecaj globalnih trgovinskih ruta na pomorsko tržište
Petra Prosenica
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.10.2014. - Ostvarivost programa integriranog upravljanja obalnim područjem
Ljubica Zec
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
13.10.2014. - Planski razvoj obalnog i priobalnog područja
Marina Semion
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
10.10.2014. - Subjekti iz ugovora o iskorištavanju pomorskih brodova
Filip Klemenčić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
10.10.2014. - Ljudski faktor i sprečavanje nezgoda na moru
Dorian Đanović
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
29.9.2014. - Analiza stanja i mogućnosti razvoja hrvatskih otoka
Tea Bucul
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
16.7.2014. - Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na prevenciji nasukanja broda
Jurica Rotim
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.10.2013. - Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na stradanje broda u nevremenu
Vivien Raspor
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.10.2013. - Značaj organizacije timskog rada u prevenciji nezgoda na moru
Ela Vuherer
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.10.2013. - Nasukavanje broda Astral
Deni Božić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.10.2013. - Značaj ljudskog faktora u pomorskim nezgodama
David Nikić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.10.2013. - Odgovornost prijevoznika prema konvenciji o prijevozu stvari morem
Goran-Jakov Matulj
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Organizacija timskog rada u funkciji sprječavanja nezgoda tijekom manevriranja broda u luci
Ivan Maletić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Upravljanje navigacijskim timom u funkciji sprječevanja nasukanja broda
Andrija Lulić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Značaj organizacije timskog rada u prevenciji nezgoda na moru
Luka Matković
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na stradanje boda u nevremenu
Filip Larma
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Ugovorne strane prema ugovoru o iskorištavanju pomorskih brodova
Marko Novaselić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2013. - Organizacija rada u funkciji sprečavanja nezgoda tijekom manevriranja broda u luci
Ivan Saganić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
15.7.2013. - Analiza utjecaja organizacije timskog rada u navigaciji na sudar brodova
Denis Kovačević
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
15.7.2013. - Tradicionalni i suvremeni oblici organizacije i upravljanja morskog brodara
Luka Šarić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
15.7.2013. - Utjecaj organizacije timskog rada u navigaciji na prevenciju
Marko Pavlović
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
15.7.2013. - Zakup broda prema hrvatskom pravu
Krešimir Grbić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.10.2012. - Uloga teretnice, časničke potvrde i garantnog pisma u tankerskom brodarstvu
Allan Marin
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Analiza utjecaja organizacije timskog rada u navigaciji na nasukanje broda Shen Meng 1
Nikola Rađen
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
26.9.2012. - Utjecaj učinkovite organizacije timskog rada na sprečavanje nasukanja broda
Petra Prosenica
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.7.2012. - Komparacija utjecajnih čimbenika u slobodnom i linijskom brodarstvu
Saša Baljak
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
9.7.2012. - Utjecajna sprega - poslovno odlučivanje brodara, brodogradnja, dizajn broda
Ante Rosandić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
21.3.2012. - Zapovjednik broda - punomoćnik brodova
Luka Grbić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
21.12.2011. - Komparativna analiza tradicionalnih i suvremenih oblika organizacije i upravljanje morskog brodara
Anton Bunoza
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, završni rad
Pomorski fakultet u Rijeci
30.9.2011. - Prijevoz kontejnera prema ugovoru o multimodalnom transportu
Ervin Malašić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
22.9.2011. - Značaj primjene ISM Pravilnika u poslovanju brodara
Marko Njegovan
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
6.7.2011. - Odgovornost brodara prema konvenciji o prijevozu stvari
Igor Lončarić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
6.7.2011. - Deskriptivni model segmentacije pomorskog tržišta
Nikša Sindik
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
6.7.2011. - Modeliranje u funkciji predviđanja ciklusa pomorskog tržišta
Antonio Blažina
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
6.7.2011. - Analiza utjecaja ciklusa pomorskog tržišta na strategiju poslovanja brodara
Dalibor Tomašević
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
23.5.2011. - Komparativna analiza ponude i potražnje u domeni svjetske trgovačke flote
Sergej Marulić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
23.5.2011. - Pozicija hrvatske brodogradnje u segmentu europskog pomorskog okruženja
Aleksandar Mataruga
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
21.2.2011. - Značaj plovidbene sposobnosti broda iz ugovora o prijevozu stvari
Goran Šare
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
29.10.2010. - Pravno uređenje zakupa broda u hrvatskom pravu
Ivan Leleković
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.7.2010. - Prijevare u suvremenom pomorskom poslovanju
Damir Bilić
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
12.7.2010. - Uloga rukovanja balastom u poslovanju brodara
Dejan Filipi
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, diplomski rad
Pomorski fakultet u Rijeci
1.1.2009. - mentor pri izradi 56 studentskih radova

Nautika i tehnologija prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2014. - Tečaj za instruktora na ECDIS simulatoru, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci


Norma sati:
1.1.2007. - Tečaj za instruktora na navigacijskom simulatoru Transas 4000, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci


Norma sati:
1.1.2004. - Tečaj za instruktora na GMDSS brodskoj stanici, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci


Norma sati:
1.1.2003. - Tečaj za ISO ispitivača, Hrvatski registar brodova, Rijeka


Norma sati:
1.1.1998. - Tečaj za ISM ispitivača, Lloyds Register of Shipping, London


Norma sati:

Izdavaštvo

- Časnik sigurnosne zaštite


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=345949
Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci
- Standardni pomorsko-komunikacijski izrazi - Međunarodne pomorske organizacije


Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=569119
Financiranje: Pomorski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Multi-objective Ship's Cargo Handling Model
Transport 30 55-60 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807102

WOS

2. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
ST Model Implementation on Short Term Operations’ Planning at Bulk Terminals
117-122 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807022

3. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Sustav za potporu rukovodstvu za velike brodare
254-259 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807013

4. Grubišić, Neven ; Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
A Solution of Berth Allocation Problem in Inland Waterway Ports
Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku 21 1135-1141 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=529822

WOS

5. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
Assessment of customer demand for public line transport in Croatia using multiple linear regression
TTEM - Technics Technologies Education Management 9 691-700 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745154

WOS

6. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Implementation and operation of the SafeSeaNet network
- - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745170

7. Hess, Mirano ; Grubišić, Neven ; Hess, Svjetlana
An approach in designing integrated management support system for ship operator
M8-M8 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=575378

8. Hess, Svjetlana ; Al Sudan, Hadi Saleh Shadhir ; Hess, Mirano
The flows of oil in function of supply and demand chain optimisation
- 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=745202

9. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Vukmanović, Tomislav
Sinergija prometnog sektora i gospodarskog razvitka Hrvatske
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 31 91-100 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534153

10. Hess, Mirano ; Marulić, Sergej ; Hess, Svjetlana
Upravljanje flotom brodova za prijevoz rasutih tereta primjenom adaptivnog modela
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 31 44-49 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=534154

11. Hess, Mirano ; Kos, Serđo ; Njegovan, Marko
Procjena i kontrola operativnih rizika na brodu u skladu s ISM pravilnikom
Pomorstvo : journal of maritime studies 25 405-416 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=566248

12. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Assignment of Stochastic Models for the Domain of Port Terminal Operations
Transport 26 149-157 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807120

WOS

13. Hess, Mirano ; Filipi, Dejan ; Hess, Svjetlana
Automation and human integration onboard ships
145-149 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=508279

14. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
Predictable Uncertainty about Terminal Operations in the Sea
Transport 25 148-154 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807121

WOS

15. Hess, Mirano ; Kos, Serđo ; Leleković, Ivan
Ship's cargo handling optimization
1047-1048 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492031

16. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Plazibat, Filip
Intermodal transport optimization of container service
29-35 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492032

17. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano
Optimization of Ship's Operations by Genetic Algorithm
Promet - Traffic & Transportation 21 239-245 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=430770

WOS

18. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Tomas, Vinko
A way of modelling the port operations
Pomorstvo 23 137-154 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=427208

19. Hess, Svjetlana ; Filipović, Zorica ; Hess, Mirano
Carinska skladišta i usklađivanje carinskog sustava Republike Hrvatske s Europskom unijom
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 29 108-113 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=431863

20. Hess, Svjetlana ; Fabian, Anika ; Hess, Mirano
O problemima modeliranja prometnih sustava u svrhu praćenja uspješnosti poslovanja
Pomorstvo 22 153-170 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=384064

21. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana ; Kos, Serđo
On Transportation System with Deterministic Service Time
Promet - Traffic & Transportation 20 283-290 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=372180

22. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Procedures Reducing the Impact of Risks on Shipping Company's Operations
Suvremeni promet 27 300-304 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310406

23. Hess, Mirano ; Kos, Serđo ; Hess, Svjetlana
Queueing System in Optimization Function of Port's Bulk Unloading Terminal
Promet - Traffic & Transportation 19 61-70 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310405

24. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Trends in Ship Routing and Scheduling
353-360 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310407

25. Hess, Svjetlana ; Hess, Mirano ; Kos, Serđo
Prilog definiranju upravljanja prometnim sustavima
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 26 50-54 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310396

26. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Simulation Method in Modelling Exploatation Factors of Sea Port Queuing Systems
Pomorstvo 20 67-85 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310398

27. Kos, Serđo ; Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Trends in Ship Management System
- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310399

28. Hess, Mirano ; Hess, Svjetlana
Stochastic Processes of Port's Bulk Loading Terminal
P1- - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=310393

29. Hess, Mirano; Ivanić, Katarina
Determination of efficiency of northern Adriatic container ports
Proceedings of the 26th International Symposium on Electronics in Transport, ISEP 2018 145-150 Crosbi

30. Hess, Mirano; Novaselić, Marko; Grbić, Luka
Consolidation of coastal shipping network in mid-insular Croatia
Proceedings of the VI International Scientific and Technical Conference: Engineering. Technologies. Education. Safety 133-136

31. Dundović, Čedomir; Hess, Svjetlana; Hess, Mirano
Technology and supply of the offshore mobile bases and platforms
Proceedings of the XXII International Conference MHCL’17 226-230

32. Bielić, Toni; Grbić, Luka; Hess, Mirano
Unified tanker survey and inspection regime in terms of reducing psychophysical strain of the crew
Promet - Traffic&Transportation 29 455-461

Q2
WOS

Znanstvene knjige

1.
Hess, Mirano ; Kos, Serđo
Ugovaranje u pomorstvu
Pomorski fakultet u Rijeci - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=496431

Pozvana predavanja

1. Kos , Serđo ; Filjar , Renato ; Hess , Mirano
Differential Equation of the Loxodrome on a Rotational Surface
Los Angeles - Anaheim , SAD
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=386159

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
TCC-SCV- TRECVET Osnovni nastavni plan i program za voditelje brodica i zapovjednike na brodicama i jahtama; Istraživač; Erasmus +; 268.747,00 €; http://www.tcc-scv.eu/
2. 1.1.2009. - 1.1.2012.
STARNETRegio: STARring a trans-regional network of REGIOnal research-driven marine cluster; Suradnik; EC funded project under FP7 ; ;
3. 1.1.2009. - 1.1.2011.
REACT: Supporting REseArch on Climate-friendly Transport Seventh Framework Programme – Theme [7] – TRANSPORT; Suradnik; EU; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2015.
Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu; Istraživač; MZOŠ RH; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1

Mentorstvo doktorandima

1. -
Luka Grbić; Doktorat Prijedlog objedinjenog pregleda tankera u funkciji optimizacije poslovanja u brodarstvu; Pomorstvo; 28.11.2017.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2015. -
2nd Logistics International Conference, LOGIC Beograd
2. 1.1.2015. -
V. međunarodni simpozijum saobraćaja i komunikacija, Novi horizonti Doboj
3. 1.1.2014. -
9th International Scientific Conference – Ports and waterways, POWA Sisak
4. 1.1.2012. -
19. međunarodni znanstveni simpozij PROMETNI SUSTAVI, HZDP Opatija
5. 1.1.2012. -
20th International Symposium on Electronics in Transport, ISEP Ljubljana
6. 1.1.2012. -
Međunarodno savjetovanje Znanost i razvitak prometa, ZIRP Zagreb
7. 1.1.2011. -
19th International Symposium on Electronics in Transport, ISEP Ljubljana
8. 1.1.2011. -
18. međunarodni prometni simpozij PROMETNI SUSTAVI, HZDP Opatija
9. 1.1.2010. -
5th International Conference on Ports and Waterways, POWA Zagreb
10. 1.1.2010. -
21st International Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation, DAAAM Zadar
11. 1.1.2009. -
16. međunarodni prometni simpozij PROMETNI SUSTAVI Opatija
12. 1.1.2007. -
14. međunarodni prometni simpozij PROMETNI SUSTAVI, HZDP Opatija
13. 1.1.2007. -
15th International Symposium on Electronics in Traffic: Applications of Intelligent Transport Systems, ISEP Ljubljana
14. 1.1.2006. -
Međunarodno savjetovanje Znanost i razvitak prometa ZIRP Zagreb
15. 1.1.2006. -
14th International Symposium on Electronics in Traffic: Intelligent Transport Systems – ITS on a Human Scale ISEP Ljubljana
16. 1.1.2006. -
13. međunarodni simpozij o temi PROMETNI SUSTAVI, HZDP Opatija
17. 1.1.2006. -
10th International Conference on Traffic Science: Transportation and Globalization, ICTS Portorož
18. -
XXII International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics Beograd
19. -
26th International Symposium on Electronics in Transport Ljubljana
20. -
VI International Scientific and Technical Conference: Engineering. Technologies. Education. Safety. Veliko Tarnovo

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Član uredničkog odbora časopisa Transport
http://www.tandfonline.com/toc/tran20/current
2. 1.1.2009. - Član uredničkog odbora časopisa Pomorstvo
http://hrcak.srce.hr/pomorstvo

Recenzije

1. 2016. Structural analysis of the impact of geo-traffic corridor Vc on the port of Ploče, Transport
2. 2016. Usporedba programa izobrazbe za upravljanje brodicama i jahtama, koje nisu pokrivene STCW konvencijom u Velikoj Britaniji i Republici Hrvatskoj, Naše more
3. 2016. Ship demolition activity: A monetary flow process approach, Pomorstvo
4. 2016. Low-emission berth allocation by optimizing sailing speed and mooring time, Transport
5. 2016. Ship mooring to jetties under the crosscurrent, Transport
6. 2015. Risk assessment of dry port-seaport system using multi-criteria approach, Pomorstvo
7. 2015. Modeling the impacts of uncertain carbon tax policy on maritime fleet mix strategy and carbon mitigation, Transport
8. 2015. Employee retention in the maritime industry: a review and analysis, konferencija IAMUAGA2015
9. 2015. Analysis of installing ballast water treatment equipment on bulk carriers, Transport
10. 2014. Multi-criteria analysis of Croatian port system for implementation of sustainable motorways of the sea services, Transport
11. 2014. A decision model to design a sustainable container depot logistic network: the case of Valencia port, Transport
12. 2014. Ranking of sailing routes according to the potential number of groundings, Transport
13. 2014. An Analysis of the Impact of Freight Cost on The Shipment of Nigeria’s Seaborne Export Trade, Pomorstvo
14. 2014. Participation based model of ship crew management, Promet-Traffic&Transportation
15. 2013. A decision support tool for container terminal optimization within the berth subsystem, Transport
16. 2013. Hydrodynamic interactions between ships in narrow channels, Transport
17. 2013. Developing regional approach for transport industry: the role of port system in the Balkans, Transport
18. 2013. Optimization on the container loading sequence based on hybrid dynamic programming, Transport
19. 2013. Prilog unapređenju sigurnosti plovidbe plovila nautičkog turizma, Pomorstvo
20. 2013. Ships hydrodynamic interaction in narrow channels, Transport
21. 2013. Analysis of the maritime transport costs on the example of the Romanian exported goods to the U.S.A., Transport
22. 2013. Modeling the sailing risk of RoPax ships with Bayesian Network, Transport
23. 2012. Seaport positioning supported by the combination of some quantitative and qualitative approaches, Transport
24. 2012. New technologies in maintaining sea charts and navigational publications, Transport
25. 2012. Nautički turizam Hrvatske, zablude i (ne)kompetencije, Pomorstvo
26. 2012. Navigational channels width, Transport
27. 2011. Ships Leaving Of Port In Emergency Conditions, Transport
28. 2011. The impact of economic cycles on ships’ operating costs, Pomorstvo
29. 2011. Creation process of personnel in maritime industries, Pomorstvo
30. 2011. More containers through investments and new transport services - case study of the port of Koper, Pomorstvo
31. 2010. Strukturna analiza kontejnerizacije hrvatskih luka, Pomorstvo
32. 2010. Plotting courses in coastal navigation, Pomorstvo
33. 2010. Concept of Slovenian Maritime Affairs, Pomorstvo
34. 2009. Metode i analiza mjernih postupaka za određivanje razine tekućine u brodskim tankovima i stonovima, Pomorstvo
35. 2009. Izobrazba operatera i akreditacija centara dinamičkog pozicioniranja, Pomorstvo
36. 2009. The impact of global economic crisis on the dry bulk shipping industry, Pomorstvo

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2000. -
Suradnik u izradi i realizaciji oko 30 stručnih projekata iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša i srodnih područja te projektiranja luka za gospodarske subjekte, posebice pomorske privrede te državne službe odgovorne za sigurnost plovidbe, zaštitu okoliša i sigurnosnu zaštitu luka i brodova.
 

Stručna aktivnost

1.
1.1.2000. -
Osmišljavanje i postavljanje vježbi na navigacijskim simulatorima Transas 2000, Transas 3000, Transas 4000 i Norcontrol za tečajeve Bridge team management i Ship handling and maneuvering
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci  
2.
1.1.2000. -
Osnivanje i izrada izvedbenih programa te održavanje niza stručnih tečajeva za pomorce koji su obvezni od strane međunarodne konvencije STCW 78/95 ili koji su preporučeni od uglednih međunarodno priznatih pomorskih organizacija i ustanova. Neki od tih su: Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda, Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu u društvu, Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu lučkog prostora, te Prijevoz opasnih tereta morem kao i Bridge team management i Ship handling and maneuvering za doškolovanje pomorskih časnika.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci