Prof.prim.dr.sc. Sanja Balen dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku

e-pošta : sanja.balen@uniri.hr
telefon : 051 658-354

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
portal.uniri.hr 234 8 5

Obrazovanje

1.1.2013. - Redoviti profesor Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/klinička imunologija Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - Redoviti profesor Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/interna medicina Medicinski fakultet u Osijeku
1.1.2008. - 1.1.2013. Izvanredni profesor Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/klinička kemija Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2004. - Klinički menadžer Poslijediplomski studij “Management u zdravstvu“ Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar“ u Zagrebu
1.1.2003. - 1.1.2008. Docent Biomedicina i zdravstvo/kliničke medicinske znanosti/klinička kemija Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - Doktor znanosti Doktorska disertacija “Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata”. Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1994. - Magistar znanosti Magistarski rad “Značaj ekspresije perforina u kliničkoj transplantaciji bubrega” Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1997. Specijalista transfuzijske medicine Specijalizacija iz transfuzijske medicine Ministarstvo zdravlja
1.1.1983. - 1.1.1989. Liječnik Sveučilišni studij Medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2008. - Predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2005. - Pročelnica Katedre za kliničko laboratorijsku dijagnostiku Organizacija rada Katedre, organizacija nastave, upravljanje resursima, rad sa studentima, znanstveno-nastavna aktivnost Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2008. Predstojnica Zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2005. Pomoćnica ravnatelja za KBC-lokalitet Rijeka Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.2001. - 1.1.2004. Pročelnica Odjela Rijeka Zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2001. Pročelnica Odjela Sušak Zavoda za transfuzijsku medicinu Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1997. - Specijalist transfuzijske medicine Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1992. - 1.1.1997. Liječnik na specijalizaciji iz transfuzijske medicine Klinički bolnički centar Rijeka
1.1.1990. - 1.1.1992. Liječnik hitne službe Ambulanta Dina Omišalj, Krk

Nagrade i priznanja

Priznanje za značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom i stručnom i organizacijskom unapređenju djelatnosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Članstva

1.1.1998. - Europska Federacija Imunogenetike
1.1.1993. - Hrvatsko društvo hematologa i transfuziologa
1.1.1990. - Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Menadžment u zdravstvu
Diplomski sveučilišni studij fizioterapije
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2014. - Organizacija, planiranje i ekonomika zdravstva liječnička komora i liječnički zbor – uloga i ovlasti
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2014. - Menadžment u zdravstvu
Diplomski sveučilišni studij menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2013. - Klimičko laboratorijska dijagnostika
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2013. - Krvlju prenosive bolesti
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 10
1.1.2013. - Transfuzijska medicina
Izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2013. - Značaj HLA sustava u kliničkoj medicini
Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet/ Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 16
1.1.2013. - Upravljačke vještine u sustavu zdravstva
Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet/ Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2013. - Osnove transfuzijske medicine
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet/ Fakultet zdravstvenih studija
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2013. - Menadžment u zdravstvu
Sveučilišni studij Dentalne Medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2013. - Osnove transfuzijske medicine
Izvanredni stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2012. - Komunikacijske vještine u zdravstvu
Poslijediplomski studij, Zdravstveni turizam
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2010. - Opća i specijalna kirurgija
Sveučilišni studij Dentalne Medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati: 2
1.1.2008. - 1.1.2013. Zdravstveni sustavi
Poslijediplomski studij "Menadžment u zdravstvu"
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 18
1.1.2008. - 1.1.2013. Zdravstveni sustavi u praksi
Poslijediplomski studij "Menadžment u zdravstvu"
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2008. - Uloga HLA gena u transplantaciji organa i dijagnostici autoimunih bolesti
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10
1.1.2008. - Kliničko-laboratorijska dijagnostika kardio-vaskularnih bolesti
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
voditelj
Norma sati: 5
1.1.2005. - 1.1.2013. Zdravstveni sustavi
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 47,5
1.1.2005. - 1.1.2013. Zdravstveni sustavi u praksi
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2005. - Transfuzijska medicina
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 47,5
1.1.2005. - Transfuzijska medicina
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 20
1.1.2005. - Kliničko-laboratorijska dijagnostika
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 4
1.1.2005. - Uvod u menadžment
Sveučilišni diplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2005. - Krvlju prenosive bolesti
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 10

Mentor u završnim radovima

1.1.2015. - Hepatitis B virus
Valentina Grgurić.
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2015. - Reakcije i komplikacije kod davatelja pune krvi – donor vigilance u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Rijeka od 2008. do 2014. godine
Ines Šimac
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2015. - Sigurnost produženja gornje dobne granice za davanje krvi u Republici Hrvatskoj
Vladimir Cipek
Diplomski sveučilišni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2015. - Učestalost autoimune hemolitičke anemije u KBC-u Rijeka u razdoblju od 2010. - 2014.godine
Mateja Andrašek
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2014. - Praćenje nesukladnosti kao dio sustava nadzora krvi u KZTM KBC Rijeka
Snježana Šporčić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijadnostika
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Ispitivanje trombofilije u KBC Rijeka od 2009.-2013. godine
Elvira Lončarević
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijadnostika
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Transfuzijsko liječenje hematoloških bolesnika koncentratima trombocita u KBC Rijeka
Nives Božić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijska dijadnostika
Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2014. - Utjecaj temperature i duljine stajanja uzoraka na vrijednosti rutinskih testova hemostaze
Dajana Pilošta
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet
1.1.2013. - Neverbalna komunikacija
Kristina Vukušić
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Komunikacija u modernom menadžmentu s posebnim osvrtom na zdravstvo i krizna stanja
Lana Kuloglić
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Sustavno praćenje transfuzijskog liječenja hematoloških bolesnika u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Edita Ivanković
Poslijediplomski studij, smjer Opća klinička patofiziologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Utjecaj menadžmenta i marketinga na razvoj Klinike za dermatovenerologiju
Ines Brajac
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Dnevna bolnica suvremeni pristup liječenju u pedijatriji
Goran Palčevski
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Transfuzijsko liječenje-može li bolje?!
Marin Sokolić
Sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Utjecaj akutne antikoagulantne terapije na život bolesnika i usporedba dva nezavisna centra za kontrolu peroralnom antikoagulantnom terapijom
Aida Mujić
Diferencirani studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
1.1.2010. - Pokazatelji za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
Zrinka Filakovac
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Utjecaj akutne antikoagulantne terapije na život bolesnika i usporedba dva nezavisna centra za kontrolu peroralnom antikoagulantnom terapijom
Aida Mujić
Diferencirani studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
1.1.2010. - Nuspojave kod dobrovoljnih darivatelja krvi Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka
Aleksandra Pleše
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Akreditacija bolničkih zdravstvenih ustanova
Kristina Vukovski
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Utjecaj menadžmenta na razvoj Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu
Luka Škifić
Sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Terapijska vrijednost primjene svježe smrznute plazme
Caser Linda
Poslijediplomski studij, smjer Opća klinička patofiziologija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Učestalost i vrsta transfuzijskih reakcija u KBC-u Rijeka od 1995.-2004.godine
Željko Lončar
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - Kriteriji odbijanja dobrovoljnih davatelja krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka
Ivana Ćubelić
Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet
1.1.2007. - Utjecaj promidžbe na darivanje krvi
Ivana Ivošević
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - Terapija svježe smrznutom plazmom u KBC-Rijeka
Julija Kuzele
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Praćenje transfuzijskog lijećenja politraumatiziranih bolesnika u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Cicvarić Natali
Diplomski sveučilišni studij sestrinstva menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija

Osobni razvoj

1.1.2006. - Akreditacijski standardi za laboratorij za tipizaciju tkiva


Norma sati: 40
1.1.1999. - Transplantacijska imunologija


Norma sati: 80
1.1.1998. - Imunološko -transfuziološko praćenje transplantacije organa


Norma sati: 120
1.1.1997. - Internacionalni medicinski program


Norma sati: 20

Izdavaštvo

1.1.2015. - Menadžment u zdravstvu, II izdanje

Financiranje: Medicinski fakultet u Osijeku
1.1.2014. - Osnove transfuzijske medicine. u, II izdanje.

Financiranje: Medicinski fakultet u Osijeku

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Etokebe, Godfrey Essien; Bulat-Kardum, Ljiljana; Munthe, Ludvig Andre; Balen, Sanja; Dembic, Zlatko;
Association of Variable Number of Tandem Repeats in the Coding Region of the FAM46A Gene, FAM46A rs11040 SNP and BAG6 rs3117582 SNP with Susceptibility to Tuberculosis
PloS one 9 e91385 - 2014.

2. Nakić D, Včev A, Jović A, Patrk J, Zekanović D, Klarin I, Ivanac K, Mrđen A, Balen S
Helycobacter Pylori Infection and Acute Myocardial Infarction.
Coll Antropol. 09/2011; 35: 781-5. 9 781 - 2011.

3. Balen S, Caser L, Ivanković E, Samardžija M, Ivanković I, Včev A.
Evaluation of Fresh Frozen Plasma Usage at the University Hospital Center Rijeka
Col.Antropol.33 (2009) 4: 1375-1381. 33 1375 - 2009.

4. Kaarvatn, Marikken H.; Vrbanec, Jurica; Kulić, Ana; Knežević, Jelena; Petričević, Branka; Balen, Sanja; Vrbanec, Damir; Dembić, Zlatko
Single Nucleotide Polymorphism in the Interleukin 12B Gene is Associated With Risk for Breast Cancer Development
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 76 (2012), 3; 329-335

5. Jotanović, Zdravko; Etokebe, G.E.; Mihelić, Radovan; Heiland, Karvatn, M.; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Balen, Sanja; Šestan, Branko; Dembić, Zlatko
Hip osteoarthritis susceptibility is associated with IL1B -511(G>A) and IL1 RN (VNTR) genotypic polymorphisms in Croatian Caucasian population
Journal of orthopaedic research (0736-0266) 29 (2011), 8; 1137-1144

6. Balen, Sanja; Vukelić-Damijani, Nada; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Samardžija, Marina; Domanović, Dragoslav; Mirat, Jure; Nakić, Dario; Soldo, Ivan; Včev, Aleksandar
Anti-inflammatory Effects of Exercise Training in the Early Period after Myocardial Infarction
Collegium Antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 1; 285-291

7. Jotanović, Zdravko; Etokebe, G.E.; Mihelić, Radovan; Kaarvatn, M.H.; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Balen, Sanja; Šestan, Branko; Dembić, Zlatko
IL1B -511(G>A) and IL1RN (VNTR) allelic polymorphisms and susceptibility to knee osteoarthritis in Croatian population
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL (0172-8172) 32 (2012); 2135-2141

8. Jotanovic, Z; Etokebe, E; Mihelic, R; Kaarvatn, MH; Mulac-Jeričević, B; Tijanic, T; Balen, S; Sestan, B; Dembic, Z
IL1B -511(G>A) and IL1RN (VNTR) allelic polymorphisms and susceptibility to knee osteoarthritis in Croatian population
Rheumatology international (0172-8172) 32 (2011); 2135-2141

9. Cerović, Robert; Juretić, Mirna; Balen, Sanja; Belušić Gobić, Margita; Caser, Linda; Rogić, Mate
Examining the presence of ABO(H) antigens of blood types in the saliva of patients with oral cancer
Collegium antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 2; 509-512

10. Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Balen, Sanja; Jovanović, Željko; Včev, Aleksandar; Rački, Sanjin; Vujičić, Božidar
Left ventricle diastolic dysfunction in obese patients with newly diagnosed arterial hypertension
Wiener klinische Wochenschrift (0043-5325) 119 (2007), 13-14; 423-427

11. Včev, Aleksandar; Nakić, Dario; Mrđen, Anamarija; Mirat, Jure; Balen, Sanja; Ružić, Alen; Peršić, Viktor; Soldo, Ivan; Matijević, Marko; Barbić, Jerko; Matijević, Valentina; Božić, Dubravko; Radanović, Branko
Helicobacter Pylori Infection and Coronary Artery Disease
Collegium Antropologicum (0350-6134) 31 (2007), 3; 757-760

12. Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Balen, Sanja; Peršić, Viktor; Travica Samsa, Dijana; Rakić, Marijana; Pehar Pejčinović, Vesna; Hajdin, Jelena; Včev, Aleksandar; Laškarin, Gordana
Perforin expression after acute myocardial infarction : a pilot study
Collegium Antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 1; 161-166

13. Samardžija, Marina; Topić, Elizabeta; Stefanović, Mario; Zibar, Lada; Samardžija, Goran; Balen, Sanja; Včev, Aleksandar; Domanović, D.; Mirat, Jure; Barbić, Jerko
Association of CYP2C9 gene polymorphism with bleeding as a complication of warfarin therapy
Collegium antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 2; 557-564

14. Balen, Sanja; Ružić, Alen; Mirat, Jure; Peršić, Viktor
Exercise induced von Willebrand Factor release - New model for routine endothelial testing
Medical hypotheses (0306-9877) 69 (2007), 6; 1320-1322

15. Živčić-Ćosić, Stela; Gržetić, Mirjana; Valenčić, Maksim; Oguić, Romano; Maričić, Anton; Đorđević, Gordana; Balen, Sanja; Orlić, Lidija; Rački, Sanjin; Fučkar, Željko
Urothelial Cancer in Patients with Endemic Balkan Nephropathy (EN) after Renal Transplantation
Renal Failure (0886-022X) 29 (2007), 7; 861-865

16. Bulat-Kardum, Ljiljana; Etokebe, Godfrey; Knežević, Jelena; Balen, Sanja; Mataković-Mileusnić, Nataša; Zaputović, Luka; Pavelić, Jasminka; Beg-Zec, Zlata; Dembić, Zlatko
Interferon gamma receptor gene promoter polymorphisms (G-611A ; T-56C) and susceptibility to tuberculosis
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 63 (2006), 2; 142-150

17. Etokebe, G. E.; Bulat-Kardum, Ljiljana; Johansen, M. S.; Knežević, Jelena; Balen, Sanja; Mataković-Mileusnić, Nataša; Matanić, Dubravka; Flego, Veljko; Pavelić, Jasminka; Beg-Zec, Zlata; Dembić, Zlatko
Interferon-g Gene (T874A and G2109A) Polymorphisms Are Associated With Microscopy-positive Tuberculosis
Scandinavian Journal of Immunology (0300-9475) 63 (2006), 2; 136-141

18. Domanović, Dragoslav; Wozniak, Gordana; Černelč, Peter; Samardžija, Marina; Balen-Marunić, Sanja; Rožman, Primož
Matrix metalloproteinase - 9 and cell kinetics during the collection of peripheral blood stem cells by leukapheresis
Transfusion and Apheresis Science (1473-0502) 33 (2005), 1; 37-45

19. Sansović, Ivona; Knežević, Jelena; Matijević, Tanja; Balen, Sanja; Barišić, Ingeborg; Pavelić, Jasminka
Prevalence of the 35delG mutation in the GJB2 gene of patients with nonsyndromic hearing loss from Croatia
Genetic Testing (1090-6576) 9 (2005), 4; 297-300

20. Hundrić-Hašpl, Željka; Balen-Marunić, Sanja; Tomašić-Sušanj, Edita; Vujaklija-Stipanović, Ksenija
Anti-Diego a red blood cell alloantibody as a possible cause of anemia in a 3-week-old infant
Archives of Medical Research (0188-4409) 34 (2003), 2; 149-151

21. Rukavina, Daniel; Balen-Marunić, Sanja; Rubeša, Gordana; Orlić, Petar; Vujaklija, Ksenija; Podack, Eckhard R.
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes in rejecting and tolerating kidney transplant recipients
Transplantation (0041-1337) 61 (1996); 285-291

22. Duletić-Načinović, Antica; Miletić, Bojan; Topljak-Polić, Dubravka; Balen, Sanja; Štimac, Davor
Massive subcutaneous bleeding as a first manifestation of chronica myeloid leukemia in chronic phase
Wiener klinische Wochenschrift (0043-5325) 116 (2004), 15-16; 523

23. Samardžija, Marina; Topić, Elizabeta; Štefanović, Mario; Balen-Marunić, Sanja; Domanović, Dragoslav; Samardžija, Goran
Pharmacogenetics-the possibility of therapy individualization
Periodicum Biologorum (0031-5362) 104 (2002), 4; 373-379

24. Rukavina, Daniel; Balen-Marunić, Sanja; Prpić, Larisa
The role of perforin mediated cytotoxicity in Infections
Medicinski razgledi 39 (2000), S4; 95-100

25. Kaqrvatn, M.H.; Jotanović, Zdravko; Mihelic, Radovan; Etokebe, G.E.; Mulac-Jeričević, Biserka; Tijanić, Tamara; Balen, Sanja; Šestan, Branko; Dembić, Zlatko
Associations of the Interleukin-1 Gene Locus Polymorphisms with Risk to Hip and Knee Osteoarthritis: Gender and Subpopulation Differences.
HUMAN IMMUNOLOGY (0198-8859) 77 (2013); 151-161

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Fučkar Ž, Španjol J. i sur.
Transfuzijsko liječenje u urologiji. Urologija 1(Opći dio).
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2013.
2. Autor knjige

Menadžment u Zdravstvu
Medicinski fakultet Osijek Osijek - 2012.
3. Autor knjige

Osnove transfuzijske medicine
Medicinski fakultet Osijek Osijek - 2010.

Pozvana predavanja

1. S.Balen
Menadžment u transfuzijskoj medicini
Rovinj,
2. Balen S.
Komunikacijske vještine u transfuzijskoj medicini
Trakošćan
3. Balen S.
Immunological evaluation and tissue typing of kidney transplant recipient
Opatija
4. Balen S.
Upravljanje transfuzijskim liječenjem u ginekologiji
Zadar
5. Balen S.
Primjena SSP u KBC-u Rijeka, može li bolje?!
Zagreb
6. Balen S.
Laboratory Diagnosis of Viral Hepatitis C
Osijek
7. Balen S.
Značaj transfuzijske medicine u transplantaciji tkiva i organa
Opatija
8. Balen S.
The role of management in transfusion medicine
Opatija
9. Balen S.
The role of haemovigillance in clinical transfusion practice
Opatija
10. Balen S.
Minimizing donor exposure for neonatal and pediatric transfusion
Zagreb
11. Balen S.
Standard Operating Protocols in quality assurance of clinical transfusion practice
Opatija
12. Balen S.
The role of the Hospital Transfusion Laboratory and Blood Transfusion Committee in monitoring and evaluating the clinical use of blood
Opatija

Kongresna priopćenja

1.
Katalinic N, Crnic T, Curkovic M, Fucak M, Balen S.
Effect of Eurotransplant membership in Tissue Typing Laboratory Rijeka. - 1.1.2013.
2.
Balen, Sanja; Vukelić Damijani, Nada
Organization and management of transfusion medicine
3.
Balen, Sanja; Roganović, J.; Vukelić-Damiani, Nada
Recombinant factor VIIa in treatment of severe thrombocytopenic patients - Our experience
4.
Vukelić-Damijani, Nada; Balen, Sanja; Načinović, Antica
Acquired factor V inhibitor: A case report
5.
Vukelić-Damijani, Nada; Balen, Sanja; Caser, Linda
Assessment of fresh frozen plasma usage at the Clinical Hospital Center Rijeka
6.
Rukavina, Daniel; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana; Balen-Marunić, Sanja; Vlastelić, Ivica
Physiology and pathophysiology of perforin mediated cytotoxicity
7.
Kaarvatn, M.H.; Jotanovic, Zdravko; Etokebe, G.E.; Mihelic, Radovan; Mulac-Jericevic, Biserka; Tijanic, Tamara; Balen, Sanja; Sestan, Branko; Dembic, Zlatko
Interleukin-1(IL-1)A, IL-1B and IL-1 Receptor Antagonist Gene Polymorphisms in Predisposition to Hip and Knee Osteoarthritis in Croatian Population
8.
VukeliĆ Damijani, Nada; Balen, Sanja; Caser, L.
Treatment of surgical patients with fresh frozen plasma
9.
Balen, Sanja; Buneta-Skorup, S.; Katalinić, Nataša Lukežić, N.; Vukelić-Damiani, Nada
Health history questionnaire - views and opinions of blood donors
10.
Štimac, Davor; Skodlar, Jasna; Balen, Sanja; Nikšić, Milan; Hauser, Goran; Perić, Relja
Assesment of the basic information sheet (BIS)in monitoring and evaluation of clinical use of blood in gastroenterology department-pilot study
11.
Samardžija, Marina; Topić, Elizabeta; Štefanović, Mario; Zibar, Lada; Samardžija, Goran; Balen, Sanja; Včev, Aleksandar; Domanović, Dragoslav; Barbić, Jerko; Petrak, Daniel; Šišljagić, Vladimir
Association between CYP2C9 polymorphism and warfarn dose
12.
Balen-Marunić, Sanja; Rukavina, Daniel
Perforin mediated natural killer cytotoxicity

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Health Management” Hungary Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme ; suradnik; IPA; ;
2. 1.1.2005. - 1.1.2013.
Uloga dendritičkih i limfatičkih stanica u reumatoidnom artritisu; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2001. - 1.1.2006.
Prognostički čimbenici u akutnom pankreatitisu; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2007. -
Viktor Peršić; Postinfarktna dinamika cirkulirajućih citokina - utjecaj ranog rehabilitacijskog postupka na upalni status bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda; Biomedicina i zdravstvo; 2007.;
2. 1.1.2007. -
Alen Ružić; Endotelni biljezi u ranoj rehabilitaciji bolesnika nakon akutnog infarkta miokarda; Biomedicina i zdravstvo; 2007.;

Znanstveni skupovi

1. 14.10.2016. -
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja "Od davatelja do lijeka" Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Zagreb Organizator, predavač
2. 1.1.2014. -
6. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj Članica znanstvenog odbora
3. 1.1.2013. -
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Sedmi transfuzijski dani” Trakošćan Dopredsjednica organizacijskog odbora
4. 1.1.2012. -
5.hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Članica znanstvenog odbora
5. 1.1.2011. -
Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Šesti transfuzijski dani” Zadar Dopredsjednica organizacijskog odbora
6. 1.1.2007. -
4.hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Članica organizacijskog odbora
7. 1.1.2006. -
3.hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije i transplantacijskoj medicini s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Dopredsjednica organizacijskog odbora
8. 1.1.2005. -
3. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Transfuzijski dani” Opatija Predsjednica organizacijskog odbora
9. 1.1.2003. -
3.hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Članica organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2015. Sveučilišna knjiga Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje OSKI
2. 2015. Recommendations for the electronic pre-transfusion check at the bedside. Blood Transfusion
3. 2014. Sveučilišni priručnik: Anemija-jedna od najčešćih bolesti ili znakova bolesti u medicini
4. 2014. Allogeneic versus Autologous: ethical issues in umbilical cord blood use. European Journal of bioethics
5. 2014. Type and Timing of Reversal Agents in Patients Receiving Warfarin Who Are Hospitalized for Major Bleeding. Enliven: Clinical Cardiology and Research
6. 2013. Sveučilišni priručnik: Medicina i turizam
7. 2013. Kinetics of changes in serum concentration of procalcitonin IL-6 and C-reactive protein after elective abdominal surgery and their usefulness in detection of postoperative complications. Collegium Antropologicum
8. 2010. Sveučilišni priručnik: Krvlju prenosive bolesti

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. -
Sudjelovanje u radu Upravnog odbora riječke podružnice Hrvatskog liječničkog zbora
Hrvatski liječnički zbor   Članica
2.
1.1.2012. -
Sudjelovanje u radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
Primorska-goranska županija   Članica
3.
1.1.2012. -
Stjecanje naziva primarijus
Ministarstvo zdravlja  
4.
1.1.2007. -
Članica Povjerenstva za specijalizacije iz transfuzijske medicine i laboratorijske medicine
Ministarstvo zdravlja   Članica
5.
1.1.2006. -
Povjerenstvo za specijalističke ispite iz transfuzijske medicine
Ministarstvo zdravlja RH   predsjednica Povjerenstva
6.
1.1.2005. -
Upravljanje (rukovođenje) Katedrom za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
Medicinski fakultet u Rijeci   Pročelnica
7.
1.1.2005. -
Povjerenstvo za nastavu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   članica
8.
1.1.2004. -
Upravljanje (rukovođenje) Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu
Klinički bolnički centar Rijeka   Predstojnica
9.
1.1.2003. -
Članica Povjerenstva za transfuzijsku medicinu
Ministarstvo zdravlja   Članica

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 12.12.2014. - Detalji
Stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem
Rijeka

Intervjui

1. 1.1.2005. - Detalji
Speculum
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2014. - Detalji
Vjesnik dobrovoljnih davatelja krvi
Rijeka
2. 1.1.2014. - Detalji
Vjesnik dobrovoljnih davatelja krvi
Rijeka
3. 1.1.2013. - Detalji
Vjesnik dobrovoljnih davatelja krvi
Rijeka
4. 1.1.2007. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka
5. 1.1.2004. - Detalji
Narodni zdravstveni list
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2008. - - Voditelj
Poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2005. - 1.1.2013. - Voditelj
Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.1.2003. - 1.1.2005. - Pomoćnica ravnatelja
Klinički bolnički centar Rijeka
2. - - Pročelnica Katedre za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
Medicinski fakultet u Rijeci
3. - - Predstojnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu
Klinički bolnički centar Rijeka

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2014. - - članica
ovjerenstvo za nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2005. - 1.1.2007. - članica
Povjerenstvo za nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2007. - - Članica
Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije iz transfuzijske medicine MZRH
2. 1.1.2007. - - Članica
Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije iz Laboratorijske imunologije MZRH
3. 1.1.2006. - - Predsjednica
Povjerenstvo za specijalističke ispite za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja RH
4. 1.1.2004. - - Članica
Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja RH