RAZVOJ POKAZATELJA ZA IDENTIFIKACIJU POTENCIJALNO DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE I OSNOVNOŠKOLSKE DOBI U GLAZBENOM I LIKOVNOM PODRUČJU - RAPIPODAD


 

Glazbenim i likovnim odgojem i obrazovanjem, uz upoznavanje glazbe svijeta i zavičajne, tradicijske glazbe, narodne umjetnosti, raznih rukotvorina, običaja i zanata,  podrazumijeva se i njihovo ukupno djelovanje na svim doživljajnim aspektima pojedinca. Imajući u fokusu razvoj djece, rezultatima dosadašnjih istraživanja (npr. Sternberg, Lubart, Koren, Čudina-Obradović, Karlavaris), utvrđeno je da se glazbenom i likovnom kulturom kod djece značajno potiču različiti razvojni elementi: motorički, kognitivni, socio-emocionalni, kako na individualnoj razini, tako i na razini njihovih interakcija u odnosu na cjelokupni razvoj djeteta. Na temelju rezultata prethodnih istraživanja Učiteljskoga fakulteta u Rijeci, utvrđeno je da se u praksi rada učitelja i odgajatelja  nedovoljno usmjerava pozornost ranoj i pravovremenoj identifikaciji potencijalno darovite djece, te poticanju njihova razvoja. Identifikacija uglavnom izostaje zbog nedostatka jasnih i valjanih indikatora te radi jednostranog pristupa u praćenju cjelovitog dječjeg razvoja, odnosno njihovih razvojnih mogućnosti u umjetničkim područjima. Darovita djeca su u budućnosti osobe koje stvaraju društvenu progresiju, a konkretnim uvidom u razvojne mogućnosti djece odgajatelji i učitelji se potiču za stvaranje poticajnih okruženja u kojima će darovita djeca još više napredovati. Stoga pored unapređenja rada s potencijalno darovitom djecom s fokusom na ostvarenje više razine njihove socio-emocionalne dobrobiti, važnost ovog istraživanja leži i u njegovim implikacijama na širu društvenu sredinu.

Ovo interdisciplinarno istraživanje se namjerava provesti s djecom u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i osnovnim školama, učiteljima razredne nastave, nastavnicima Glazbene kulture u osnovnoj školi, odgajateljima u vrtićima i roditeljima djece. Cilj istraživanja je utvrđivanje dosadašnje razine identifikacije potencijalno glazbeno i likovno darovite djece, analiza pokazatelja za identifikaciju i njihova povezanost sa socio-emocionalnom dobrobiti djece. Istraživanje će se provesti unutar kvantitativne metodologije temeljem primjene ankete uzorku učitelja, nastavnika, odgajatelja i roditelja. Očekuje se da će se provedenim istraživanjem utvrditi razlogzi manjkavosti identifikacije darovite djece, razina interesa za njihovu identifikaciju, potreba usustavljivanja kriterija za njihovo prepoznavanje s ciljem praćenja i poticanja razvijanja  darovitosti potencijalno darovite djece, te pouzdanost i valjanost analiziranih pokazatelja.


 


Istraživački tim
Sanja Tatalović Vorkapić sanjatv@uniri.hr
Mirna Marić mmaric@uniri.hr
Anita Rončević anita.roncevic@uniri.hr
Nina Licul nina.licul@uniri.hr

dr. sc. Mirna Marić docent

Učiteljski fakultet
Učiteljski fakultet

prostorija: 475
e-pošta: mirna@ufri.hr
mobitel: