Poučavanje usmjereno na studenta: preduvjeti za implementaciju u nacionalnom sustavu visokoga obrazovanja (PUNSRI)


Brojna međunarodna istraživanja kao i dokumenti europskih obrazovnih politika upućuju na važnost istraživanja pristupa poučavanja usmjerenog na studenta kao i njegove implementacije na razini politika visokoga obrazovanja. U tom kontekstu rezultati istraživanja posebno ističu važnost osiguravanja istraživački utemeljenih preduvjeta njegove implementacije. U prvom redu to se odnosi na istraživanje uvjerenja visokoškolskih nastavnika o pristupu poučavanju usmjerenom na studenta, njihove spremnosti na implementaciju u visokoškolsku nastavu kao i iskustvima studenata o nastavnom procesu na visokim učilištima u kontekstu ovoga pristupa.

U okviru predloženog istraživanja glavni fokus bit će na istraživanju preduvjeta uspješne implementacije pristupa poučavanju usmjerenog na studenata u nacionalni sustav visokoga obrazovanja. Za potrebe ovoga istraživanja, istraživački tim fokusirat će se na četiri temeljna istraživačka zadatka: 1) analizu europskih i nacionalnih politika visokoga obrazovanja; 2) istraživanje uvjerenja visokoškolskih nastavnika o pristupu poučavanju usmjerenom na studenta; 3) istraživanje spremnosti visokoškolskih nastavnika na implementaciju pristupa poučavanju usmjerenom na studenta u visokoškolsku nastavu te 4) istraživanju iskustava studenata o nastavnom procesu na visokim učilištima u kontekstu pristupa poučavanju usmjerenom na studenta. 

Ovako definiranim fokusom istraživanja pojedini članovi istraživačkog tima nadovezat će spoznaje na rezultate i preporuke svojih dosadašnjih istraživanja te se ujedno proširuje i istraživački portfelj šireg tima uključivanjem kolega s druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci, domaćih i međunarodnih sveučilišta te uključivanjem studenta kao suradnika. 

Fokus predloženog istraživačkog projekta usmjeren je na strateški definirane ciljeve Sveučilišta u Rijeci (Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020) kao i strateška područja, politike i ciljeve partikularne sastavnice – Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Strategija razvoja znanstvenoistraživačkoga rada Filozofskog fakulteta u Rijeci 2016-2020).


Istraživački tim
Jasminka Ledić jledic@ffri.hr
Petra Pejić Papak petra@ufri.hr
Pahić Tea tea.pahic@ufzg.hr
Blumenschein Dario dblumenschein@ffri.hr
Ivana Miočić ivana.miocic@ffri.uniri.hr
Bojana Vignjević bojana.vignjevic@ffri.uniri.hr
Lanahan K. Brian LanahanB@cofc.edu
Staaf Patricia patricia.staaf@mau.se

doc. dr. sc. Marko Turk

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-313
e-pošta: marko.turk@ffri.uniri.hr
telefon: 051/265713
skype: marko.turk1983


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Znalac
ORCID
ResearchGate