Inkluzivnost u školi iz perspektive učenika i učitelja: proinkluzivni stavovi, vrijednosti i razredna klima


Inkluzivna obrazovna politika u Republici Hrvatskoj propisuje obrazovanje usklađeno s temeljnim ljudskim pravima u kojem je odgojno-obrazovni proces usmjeren na potrebe svakog učenika u skladu s njegovim sposobnostima, mogućnostima i interesima, uvažavajući njegovo ekonomsko, socijalno, kulturno i jezično podrijetlo. Inkluzivnost u obrazovanju odnosi se na različitost u odgojno-obrazovnim potrebama učenika neovisno radi li se o razvojnoj teškoći, darovitosti bilo o različitosti radi kulturalnih, jezičnih, socijalnih ili ekonomskih razlika.

Sukladno, teorijske odrednice inkluzivnog odgoja i obrazovanja kao i suvremenih obrazovnih znanosti usklađeno promoviraju dobrobit učenika kroz razvoj akademskih znanja  kao i osobina i kompetencija važnih za život u suvremenom društvu koje se brzo mijenja. Eksplicitno navođenje ovih kompetencija u  nacionalnim dokumentima odnose se na osobni i socijalni razvoj učenika te razvoj  građanskog odgoja i obrazovanja i dio su dvije ključne kompetencije definirane Europskim referentnim okvirom kompetencija kroz  predmetne teme socijalne i građanske kompetencije  i kulturna svijesnost i izražavanje. Razvoj navedenih kompetencija kod učenika u školskom okruženju pod utjecajem je različitih čimbenika a u prvom odgojno-obrazovnom ciklusu (od 1- do 4. razreda) pod utjecajem razrednog učitelja i razini njegovog osobnog i socijalnog razvoja, kao i ličnosti. 

Međutim, u odgojno-obrazovnoj praksi dominira sadržajno poučavanje kroz predmete u okviru tradicionalnog pristupa koje se među ostalim temelji na činjinici da su sadržaji inicijalnog obrazvoanja učitelja dominantno usmjereni na stjecanje kompetencija za poučavanje pojedinih predmeta. U većim nacionalnim istraživanjima (Vizek Vidović, 2005, Domović, 2006 i drugi) učitelji i studenti nastavničkih studija iskazuju nedostatne kompetencije u "interpersonalnim i komunikacijskim kompetencijama, kompetencijama za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, kompetencije vezane za vođenje razreda i socijalne odgovornosti (Vizek Vidović, Domović i Marušić, 2014:49). 

Razvoj osobnih i socijalnih komeptencija učenika u razredu pod utjecajem je vršnjačkih odnosa kao i odnosa prema učitelju. Učitelj svojim interakcijama s učenicima „orkestrira“ razrednu klimu i vrijednosti koje se u njoj promoviraju. Iako u hrvatskom obrazovnom diskursu postoje istraživanja koja ispituju pojedine dimenzije razredne klime ali ne ne uzimaju u obzir kontekst inkluzivnosti i kako se ona reflektira na učenički doživljaj dobrobiti u razredu. Istraživanja potvrđuju da učenici s teškoćama ovisno o vrstu i stupnju teškoće imaju nepovoljniji sociometrijski položaj u razredu, a kod većine ovih učenika razvojna teškoća utječe na teškoće u osobnom i socijalnom razvoju. Radi spriječavanja marginalizacije ovih učenika u razredu potrebno je da učitelj posjeduje kompetencija kako facilitirati socio-emocionalni razvoj svakog djeteta u razredu kroz primjenu strategija koje promoviraju inkluzivne vrijednosti i rastuću kulturalnu različitost. Tema kulturalne različitost u kontekstu inkluzivnosti nije bila predmet istraživanja u hrvatskom znanstvenoj zajednici pa je cilj projekta  utvrditi povezanost između učeničke i učiteljeve percepcije razredne klime, te koji čimbenici inkluzivnosti na nju utječu.Također, utvrdit će se  povezanost proinkluzivnih stavova učitelja i njegove ličnosti s procjenom razredne klime i čimbenicima inkluzivnosti učenika.  Očekuje se da će rezultati istraživanja ukazati na obilježja učitelja i učenika koja su relevantana za razvoj dobrobiti svakog učenika neovisno o njegovoj različitosti kao i razvoju inkluzivnih vrijednosti u zajednici.


Istraživački tim
Renata Čepić renata.cepic@ufri.uniri.hr
Sanja Skočić Mihić sskocicmihic@gmail.com
Nataša Vlah natasa.vlah@gmail.com
Nada Krapić nkrapic@ffri.hr
Sandra Bošković sandra.centar@gmail.com
Tena Velki tena.velki@gmail.com
Matea Butković matea.butkovic@gmail.com

dr.sc. Sanja Skočić Mihić docent

Učiteljski fakultet

prostorija: 372
e-pošta: sskocic_m@uniri.hr
mobitel: 091 3336330

ResearchGate


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 141 6 4
WOS 10 2