Uspostava sustava odlučivanja baziranog na "performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima


Osnovni cilj istraživanja je uspostaviti sustav za podršku odlučivanju u provedbi „performance concepta“ za izgradnju javnih objekata društvene namjene (JDO). Glavni preduvjet je utvrditi sustav standarda koji definiraju bitne parametre grupa JDO. Tu se misli na objekte obrazovnog sustava, pravosudne objekte, zdravstvene objekte, objekte socijalne skrbi i sl. Dosadašnja istraživanja ukazuju na nepostojanje sustava standarda izgradnje i održavanja javnih društvenih objekata koji se najčešće financiraju iz sredstava proračuna. Takva situacija dovodi do niza problema kad je riječ o tehničkim svojstvima objekta što dolazi do izražaja kako u fazi izgradnje, tako i u fazi eksploatacije i pratećim troškovima.
Navedeni problemi ukazuju na potrebu uspostave šireg sustava upravljanja JDO koji bi zahvatio sve faze životnog ciklusa, počevši od koncipiranja i planiranja, preko definiranja i realizacije cijelog projekta. Pri tome bi spomenuti sustav standarda bio temeljni instrument pogotovo u fazi koncipiranja i definiranja projekta. Sustav standarda zapravo čini okosnicu, jezgru „performance concepta“, koji bi predstavljao novopredloženi pristup ugovaranju javnih projekata.
Sustav upravljanja javnim društvenim objektima sastoji se od određenog broja podsustava, te oni zajedno čine sustav za podršku odlučivanju pri realizaciji javnih projekata. Naravno da je sustav otvorenog tipa, te se podsustavi mogu mijenjati i dodavati, a neki od podsustava koji će se definirati ovim projektom su:

  • sustav standarda
  • sustav pozitivne zakonske regulative
  • baza realiziranih projekata
  • prostorna dokumentacija
  • modeli financiranja
  • modeli za usporedbu i prioritizaciju varijantnih rješenja

Kao što je poznato, najčešći izvor financiranja spomenutih objekata su proračunska sredstva, ali se kod nas u posljednje vrijeme sve više razmatra mogućnost financiranja javnih objekata po modelu javnog privatnog partnerstva (JPP), što je dijelom uvjetovano i postojećom recesijom. Podršku navedenom modelu financiranja dala je i vlada RH prema ugovornom obliku JPP. Iz tog razloga modelima JPP financiranja će se u ovom projektu posvetiti posebna pažnja, ne samo zbog mogućnosti koje se nude, već i zbog određenih opasnosti, tzv. „latentnih rizika“ prepoznatih u dosadašnjim istraživanjima autora.


Istraživački tim
dr.sc. Damir Juričić, dipl.oecc. damir.juricic@ajpp.hr
Ivona Gudac, dipl.ing.građ. ivona.gudac@uniri.hr
dr.sc. Ivan Marović, dipl.ing.građ. ivan.marovic@uniri.hr
Ksenija Tijanić ksenija.tijanic@uniri.hr

izv. prof. dr. sc. Diana Car-Pušić dipl.ing.građ.

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

telefon: 265-930
prostorija: G-130
konzultacije: petkom 11-13
e-pošta: diana.car.pusic@uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 67 (od 2012. 52) 5 (od 2012. 5) 1 (od 2012. 1)