Napredno numeričko modeliranje i optimizacija dobavljačkih lanaca s ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova i utrošene energije sukladno EN 16258


Optimizacija dobavljačkih lanaca je predmet mnogih znanstvenih i praktičnih istraživanja budući da se ovom optimizacijom unaprjeđuju gotovo svi pokazatelji uspješnosti modernih poslovnih sustava neovisno o njihovoj veličini i kompleksnosti uz istovremeno povećanje zadovoljavanja potreba tržišta. Prepoznavanje, obuhvaćanje i ispitivanje međuzavisnosti utjecajnih čimbenika uspješnosti dobavljačkih lanaca je predmet mnogih modernih znanstvenih istraživanja. 

Proizvođači su u globalnom konkurentskom okruženju izloženi povećanim rizicima poslovanja jer moraju kontinuirano ulagati resurse u procese specijalizacije i povećanja fleksibilnosti te istovremeno smanjivati zalihe i troškove. Brojna istraživanja među kojima i ona od Chen et at., Dejonckheere et al., Fransoa te Ouyanga i Daganza ukazala su na mogućnost pojave kritičnih situacija kod proizvođača unutar dobavljačkih lanaca uzrokovanih nepravilnim i nepredvidivim oscilacijama potražnje. Ovako rizično i otežano poslovanje dodatno se komplicira uvođenjem, nadzorom i kontinuiranim obvezama smanjenja emisije stakleničkih plinova i korištene energije pri proizvodnji i transportu unutar dobavljačkih lanaca.

Sustav upravljanja zalihama i transportni sustav unutar dobavljačkog lanca ostvaruju značajni utjecaj na ukupnu uspješnost poslovnih sustava ali istovremeno i mogućnost znatnog onečišćenja okoliša. Ozbiljnost navedene problematike prepoznata je u EU te je definirana metodologija mjerenja utrošene energije i onečišćenja uzrokovanog transportom proizvoda unutar dobavljačkih lanaca u vidu norme EN 16258 uz smjernice za njihovo dugoročno smanjenje.

Složenost međuzavisnosti čimbenika dobavljačkih lanaca uvjetuje kontinuirani razvoj istraživanja istovremeno s razvojem svakog od aspekata upravljanja zalihama poput bržeg, pouzdanijeg i ekonomičnijeg transporta, smanjenja onečišćenja i stakleničkih plinova, brže razmjene poslovnih informacija, povećanjem upotrebe informatičkih tehnologija i sl.

Sustavnim pregledom i proučavanjem relevantne znanstvene literature, utvrđeno je da su brojni autori istraživali probleme upravljanja zaliha dobavljačkih lanaca, ali razina kompleksnosti, broj utjecajnih čimbenika i sama kvantifikacija utjecajnih čimbenika na optimalno upravljanje zalihama dobavljačkih lanaca još uvijek nije dovoljno istražena. Upravo obuhvaćanje većeg broja utjecajnih čimbenika i analitičko određivanje odnosa među njima predstavlja osnovu za sustavno znanstveno proučavanje utjecaja čimbenika na rezultate poslovanja i ekološke posljedice poslovanja modernih dobavljačkih lanaca.

Iz tog razloga se u ovom istraživanju planira dodatno istražiti i razviti novi pristup temeljen na real time analizi karakteristika dobavljačkih lanaca s posebnim naglaskom na smanjenje negativnih ekoloških aspekata proizvodnje i logističkih čimbenika uvjetovanih poslovanjem u dobavljačkim lancima. Temeljem istraživanja planira se izvršiti sinteza novostvorenih znanstvenih spoznaja i formirati praktično primjenjiva, znanstveno utemeljena metoda izbora optimalnog sustava upravljanja zalihama u ovisnosti o uvjetima suradnje promatranog poslovnog sustava i ostalih učesnika dobavljačkog lanca. 

Ostvarenjem rezultata istraživanja omogućilo bi se proširenje istraživačkog portfelja formiranog istraživačkog tima na područje modernih dobavljačkih lanaca utemeljenih na green supply chain managementu i tehnologijama real time analize velikih količina strukturiranih i nestrukturiranih podataka dobivenih iz sustava upravljanja zalihama.

Navedeni rezultati istraživanja predstavljaju značajan doprinos znanstvenom profiliranju Katedre za organizaciju i operacijski management Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
Samir Žic samir.zic@riteh.hr
Ivan Štajduhar ivan.stajduhar@riteh.hr
Žic Jasmina jasmina.zic@gmail.com

Doc. dr. sc. Samir Žic dipl. ing. str.

Tehnički fakultet

prostorija: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, prostorija 3-02
e-pošta: samir.zic@riteh.hr
telefon: 051 651 553


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 13 2 0