Usporedba agresivne hidracije otopinom Ringer laktata i balansirane kristaloidne otopine u prevenciji post-ERCP pankreatitisa


Endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija (ERCP) predstavlja rutinski, ali invazivni endoskopski zahvat u gastroenterologiji i digestivnoj kirurgiji, koji je praćen potencijalnim ozbiljnim komplikacijama. Najčešća među njima je akutni pankreatitis (AP), koji se prosječno javlja u do 10% slučajeva. S obzirom na relativno visoku incidenciju te ozbiljni morbiditet i potencijalni mortalitet ove komplikacije, istraživani su brojni terapijski postupci, koji bi rizik iste smanjili, odnosno minimalizirali. Agresivna parenteralna hidracija predstavlja osnovu liječenja svih oblika akutnog pankreatitisa, dok je primjena Ringerova laktat u dosadašnjim istraživanjima pokazala povoljne učinke na incidenciju i težinu post-ERCP pankreatitisa (PEP). Stoga je cilj ovog prospektivnog randomiziranog i kontroliranog kliničkog istraživanja usporediti učinkovitost i potencijalne nuspojave agresivne rehidracije Ringer laktatom u odnosu na balansiranu kristaloidnu otopinu u prevenciji PEP-a i smanjenji težine kliničkog tijeka bolesti u bolesnika koji razviju PEP.


Istraživački tim
Goran Hauser goran.hauser@uniri.hr
Davor Štimac davor.stimac@ri.t-com.hr
Vanja Licul licul.vanja@gmail.com
Milošević Marko
Radovan Anja anja.radovan@gmail.com

doc.dr.sc. Goran Poropat dr.med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: goran.poropat@medri.uniri.hr
e-pošta: goran_poropat@yahoo.com
mobitel: 00385981634541

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 542 13 16