RAZVOJ SUSTAVA RANOG UZBUNJIVANJA ZA NEPOGODNO DJELOVANJE VJETARA


Cilj istraživanja je razvoj Sustava Ranog Uzbunjivanja za nepogodno djelovanje vjetra na primjeru mikrolokacije Kampus Trsat kroz sustav za donošenje odluka na temelju razvijenog meteorloškog modela za predviđanje jačine vjetra.

Sveučilišni Kampus u Rijeci nalazi se na istočnom djelu grada Rijeke te zauzima površinu od oko 28 ha. Na lokaciji Kampusa Trsat povremeno ili stalno boravi oko tisuću ljudi na dnevnoj bazi. Zbog specifičnog geografskog položaja, Kampus Trsat se može smatrati posebnog mikrolokacijom koja je izložena jakim udarima vjetra, a posebice vjetru Buri koji je prema mjerenjima izraženiji nego na drugim područjima grada Rijeke. Od izgradnje Kampusa povremeno vjetar orkanske jačine stvara cijeli niz problema među koje spadaju i oštećenja fasada na lokalitetu kao i mnogobrojna očtećenja na infrastrukturi Kampusa.

Zbog nepogodnog djelovanja vjetra, dugogodišnjim naporom sanirana su oštećenja na fasadama zgrada no time nije umanjena opasnost koju vjetar a posebice Bura može nanjeti okolišu na Kampusu, vozilima i ljudima koji borave na otvorenim površinama Kampusa. Naime, pri jakim naletima vjetra leteći objekti (otkinute grane drveća, smeće, kante za smeće, prometni znakovi itd.) mogu izravno ugroziti sve navedene te time uzrokovati kako materijalna oštećenja pa tako i izravno ozljediti ljude.

Zbog navdenih problema 2015. godine donešen je pravilnik: "PLANA POSTUPANJA ZA SLUČAJ IZVANREDNOG STANJA ZBOG OLUJNOG ILI ORKANSKOG VJETRA TE SNIJEGA I POLEDICE NA KAMPUSU SVEUČILIŠTA U RIJECI" koji daje osnovu za postupanja. S obzirom da ne postoji sustav predviđanja olujnog ili orkanskog vjetra na Kapusu Trsat i sustav odlučivanja, ovaj pravilnik se oslanja na slobodnu procijenu Tehničke službe Kapusa Trsat prilikom koje se procijenjuje koja razina upozorenja će biti odaslana. Informacija o određenom upozorenju prenosi se upravama svih sastavnica Sveučilišta no ne direktno i studentima pa time postoji mogućnost da informacija ne dođe do svakog studenta.

Zbog svega navedenog, cilj istraživačkog tima je poboljšati postojeći pravilnik uvođenjem definiranih procedura za postupanje kroz implementaciju sustava za rano uzbunjivanje te uspostavu kontinuiranog predviđanja jačine vjetra.

Razvijen sustav ranog uzbunjivanja će biti moguće implementirati i na drugim lokacijama na kojima je potrebno predviđati nepogodno djelovanje vjetra.


Istraživački tim
Ivana Sušanj isusanj@uniri.hr
Ivan Marović ivan.marovic@uniri.hr
Elvis Žic elvis.zic@uniri.hr
Miran Tuhtan miran.tuhtan@uniri.hr
Nevena Dragičević nevena.dragicevic@uniri.hr

dr. sc. Ivana Sušanj mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

mobitel: +38591/2224511
e-pošta: isusanj@uniri.hr
prostorija: G-254


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 11 2 0
Hrvatska znanstvena bibliografija