Paola Kučan Brlić

Medicinski fakultet Centar za proteomiku

e-pošta : paola.kucan@medri.uniri.hr

Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2011. Magistar forenzike Diplomski sveučilišni studij forenzike Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Sveučilište u Splitu
1.1.2004. - 1.1.2008. Prvostupnik molekularne biologije Dodiplomski studij bioloških znanosti Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Trstu

Radno iskustvo

1.4.2013. - Asistent na projektu Centar za proteomiku, Medicinski fakultet u Rijeci
1.7.2011. - Stažist Stručna praksa Zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC Split
- 1.7.2008. Stažist Stručna praksa Odsjek za Biokemiju, Biofiziku i Kemiju Makromolekula (BBCM), Sveučilište u Trstu

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.9.2013. - 1.12.2013. Histologija i embriologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni projekti

1. 1.4.2013. - 1.4.2015.
Becoming entrepreneurial: Knowledge transfer from the University of Rijeka Faculty of Medicine to the biotechnology business sector; Asistent; IPA III C SIIF; 440.000 EUR; http://www.siif-croatia.com/en/osobne-karte-projekata/medicinski-fakultet-u-rijeci