Silvia Arbanas mag.med.lab.diagn.

Medicinski fakultet Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku

prostorija : ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU
e-pošta : silvia.arbanas@yahoo.com
mobitel : 0915602864

Obrazovanje

1.10.2013. - 30.9.2015. magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike diplomski sveučilišni studij Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
1.10.2008. - 8.7.2011. stručna prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike stručni redoviti studij Medicinski fakultet u Rijeci
1.9.1984. - 15.6.1987. medicinsko-sanitarno laboratorijski tehničar usmjereno obrazovanje kadrova u zdravstvu CUO za KUZ "Mirko Lenac"
- položen stručni ispit KLASA: UP/I-133-04/16-08/105 Ministarstvo zdravstva
- odobrenje za samostalan rad Licenca Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Radno iskustvo

17.5.1995. - viši laborant na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku suradnik u nastavi, obavljanje djelatnosti stručnih usluga u sklopu histološkog laboratorija, administrativna djelatnost u sklopu nastave i tajništva Zavoda. Medicinski fakultet u Rijeci
17.5.1990. - 17.5.1995. laborant na Zavodu za fiziologiju i imunologiju tehnički suradnik u nastavi Medicinski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

Nagrada CUO za kadrove u zdravstvu "Mirko Lenac" ; (oslobađanje polaganja maturalnog ispita zbog izvrsnog uspjeha u srednjškolskom obrazovanju)
Dekanova nagrada (najbolji student na 2. godini stručnog tudija Medicinsko laboratorijska dijagnostika)

Članstva

- Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Bioetički aspekti forenzike
Izborni predmet za studij Opće medicine
Medicinski fajkultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Hitna stanja u sudskoj medicini
Izborni predmet za studij Opće medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
15.5.1995. - Sudska medicina
Integrirani studij: Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
15.5.1995. - Forenzička dentalna medicina
Integrirani studij: Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

13.6.2013. - 13.11.2013.
Program cjeloživotnog obrazovanja za upis na Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet u Rijeci
30 ECTS
Norma sati:

Gostujući nastavnik

15.11.2018. - 18.1.2018. Pozvani predavač
Dani laboratorijske dijagnostike Republike Srbije sa međunarodnim učešćem "Taea"
ALTTS

Norma sati:
9.11.2017. - 12.11.2017. Pozvani predavač
Dani laboratorijske dijagnostike Republike Srbije sa međunarodnim učešćem "Tara"
Asocijacija laboratorijskih tehničara i tehnologa Srbije/ALTTS

Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. S. Arbanas, V. Stemberga, S. Štifter, I. Šoša, D. Cuculić
Sudskomedicinska primjena jednostavne patohistološke analize
Medicina Fluminensis 54 182-188 - 2017.

Q4

2. I. Šoša, , A. Ferenčić, V. Stemberga, G. Zamolo, S. Arbanas, I. Dašek, M. Perković, D. Cuculić
Medicamentous thrombolysis disguises pulmonary thromboembolism as a cause of death
Journal of biological regulators & homeostatic agents 32 55-59 - 2017.

WOS


Stručna djelatnost